Year 2020, Volume 18 , Issue 3, Pages 85 - 104 2020-09-25

“Hayatta Kendimi Çok Yalnız Hissettim”: Kekemeliği Olan Bireylere Yönelik Nitel Bir Araştırma
“I Felt So Lonely in My Life”: A Qualitative Study on Individuals who Stutter

Sinan AKÇAY [1] , Merve Nur KÜÇÜK [2]


Bu araştırma kekemeliği olan bireylerin deneyimlerini derinlemesine incelemek ve keşfetmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel yöntemler ve teknikler kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini oluşturmak amacıyla fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılmış ve kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan kekemeliği olan 18 birey ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler sonucunda oluşturulan veriler nitel veri analiz programı olan MAXQDA ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kekemelik algısı, yardım arama davranışı, yaşanılan sorunlar, ihtiyaç duyulan hizmetler olmak üzere dört temaya ulaşılmıştır. Analiz sonucunda kekemeliği olan bireylerin konuşmada yaşadığı güçlüklerden dolayı aile, eğitim, iş, arkadaşlık ilişkilerinde ve toplumsal hayatta birçok sorunla karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Kekemeliği olan bireyler yaşadıkları zorluklarla baş etme noktasında destek mekanizmalarına duydukları ihtiyacı ifade etmiştir. Kekemeliği olan bireyler kekemelikleri ile ilgili hizmetlere ulaşma konusunda sorun yaşadıklarını belirtmiş ve bu konuda ihtiyaç duydukları desteğe vurgu yapmıştır.

This research was conducted to examine and explore the experiences of individuals with stuttering in depth. Qualitative methods and techniques were used in the research for this aim. A phenomenological approach was used to form the data of the study and in-depth interviews were conducted with 18 stuttering individuals who were reached by using snowball sampling. The data created by in-depth interviews were analysed with the qualitative data analysis program MAXQDA. As a result of the analysis, four themes were reached: perception of stuttering, help-seeking behavior, problems experienced and services needed. As a result of the analysis, it was revealed that individuals with stuttering face many problems in the family, education, work, friendship relations and social life due to difficulties in speaking. Individuals with stuttering expressed their need for support mechanisms to cope with their difficulties. Individuals with stuttering stated that they had problems in accessing the services related to their stuttering and emphasized the support they need in this regard.

 • AK, Ayça, SARIKAŞ, Ali ve YAYLA, Ayşe (2017), Konuşma Sesi Bozukluklarının Düzeltilmesine Yönelik Eğitim Platformu Tasarımı, Bilişim Teknolojileri Dergisi, C: 10, S: 3.
 • BAL, Fatih (2018), Bilişsel Davranışçı Terapi Yönteminin Kekemelik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, International Social Sciences Studies Journal, C: 4 S: 20.
 • DUMANOĞLU, Alev (2006), Kekemelerde Yaygın Kekemelik Tutumlarının Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • EKİZ, Durmuş (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara
 • ERDEM, İlhan (2013), Konuşma Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları ve Bunları Düzeltme Yolları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 11.
 • ERDOĞAN, Semra (2014), Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, Nobel Kitap Evleri, İstanbul.
 • GÖKDAĞ, Rüçhan (2002), İletişim Bozukluklarının Kişilerarası İlişkiler ve Etkileşimdeki Yerinin Önemi, Nedenleri Ve Sorunlu Bireylerle İletişim Önerileri, Kurgu Dergisi, S: 19.
 • GUİTAR, Barry (2006), Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment, Vermont: Lippincott Williams and Wilkins.
 • KARACAN, Elvan (2000), Çocuklarda Kekemelik ve Diğer İletişim Bozuklukları, Psikiyatri Dünyası, S: 1.
 • KARAKAŞ, Atifet (2016), Kekemelik Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadığı Kaygı Düzeyleri ile Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KARATEPE, Hasan (1992), Okul Öncesi Dönemde Konuşma Bozukuluğu Olan Çocuklar, Karatepe Yayınları, Ankara.
 • KLOMPAS, Michelle ve ROSS, Eleanor (2004), Life Experiences of People Who Stutter, and The Perceived Impact Of Stuttering On Quality Of Life: Personal Accounts Of South African Individuals, Journal of Fluency Disorders, C: 29, S: 2004.
 • ÖZDİKMENLİ DEMİR, Gözde (2009), Sosyal Fobinin Etiyolojisinin İncelenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Araştırmalara Genel Bir Bakış, Akademik İncelemeler, C: 4, S: 1.
 • PINARCIK, Özge ve SARI, Hakan (2013), 6-8 Yaş Kekeme Öğrencilerin Psiko-Sosyal ve Akademik Yönden Karşılaştıkları Güçlüklerin Öğrenci, Öğretmen, Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Konya.
 • TAMAM, Lut, ÖZTANRIÖVER, Sümer ve ÖZPOYRAZ, Nurgül (1998), Erişkin Çağda Başlayan Bir Kekemelik Olgusu, Türk Psikiyatri Dergisi, C: 9, S: 1.
 • TANRIDAĞ, Oğuz (2009), Nöroloji Pratiğinde Konuşma ve Dil Bozuklukları, Türk Nöroloji Dergisi, S: 15.
 • YILDIRIM, Ali, (1999), Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri Ye Eğitim Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi, Eğitim ve Bilim, C: 23, S: 112.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0001-9485-5891
Author: Sinan AKÇAY (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8472-3086
Author: Merve Nur KÜÇÜK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 25, 2020

APA Akçay, S , Küçük, M . (2020). “Hayatta Kendimi Çok Yalnız Hissettim”: Kekemeliği Olan Bireylere Yönelik Nitel Bir Araştırma . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (3) , 85-104 . DOI: 10.18026/cbayarsos.601042