Year 2018, Volume 13 , Issue 1, Pages 1 - 11 2018-06-30

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)
Investigation The Attitudes to The Disabled Persons of The Students of Department of The Exercise and Sports Education For Disabilities

Melike ESENTAŞ [1] , Mehmet VURAL [2] , Enes IŞIKGÖZ [3]


Bu çalışmanın amacı; Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin engellilere yönelik tutumları ile çeşitli demografik değişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünde okuyan 102 öğrenciye Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerinin yanı sıra katılımcıların engellilere yönelik tutumları ile demografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla korelasyon analizinden yararlanılmıştır. İlişkinin var olduğu değişkenler için ise non-parametrik testlerden Kruskall Wallis- H ve Mann Whitney-U testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin engellilere yönelik olumlu tutum içerisinde oldukları, öğrencilerin sadece yaş ve sınıf düzeyi değişkenleri ile tutumları arasında negatif yönlü anlamlı zayıf bir ilişki bulunmuştur. 

The purpose of this study was to investigate the attitudes to the disabled persons of the students of department of the Exercise and Sports Education for disabilities. With this purpose, attitude scale questionnaires for disabled people that consist of 48 questions were applied to measure and evaluate the attitudes towards to disabled person to 102 students who study at the Department of Exercise and Sports Education for Disabilities at Inonu University School of Physical Education and Sports. In the analysis of the data, correlation analysis was used to identify the relationship between participants' attitudes towards disability and demographic variables, as well as descriptive statistics techniques. Kruskal Wallis-H and Mann Whitney-U tests which are nonparametric tests were used for the correlations. As a result, it has been observed that the attitudes of the students towards the disabled person were at a positive level and there was a weak correlation between participants' age and class level variables and their attitudes. 

 • Alghazo, E.M., Dodeen, H., & Algaryoutı, I.A. (2003). Attitudes of pre-service teachers towards persons with disabilities: predictions for the success of ınclusion. College Student Journal, 37(4), 515-523.
 • Ataman, A. (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Batu, S. (1998). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Batu, S. (2003). Kendimizi Onların Yerine Koyalım. Çoluk Çocuk Dergisi, 5-26.
 • Bozacı, İ. (2016). Engelli Tüketicilerin Alışveriş Ortamında Karşılaştığı Sorunlar ve Engelli Olmayanların Bu Sorunlar Hakkındaki Algılamaları: Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 731-742.
 • Campbell, J., Gılmore, L., & Cuskelly, M. (2003). Changing Student Teachers’ Attitudes Towards Disability and Inclusion, Journal of Intellectual and Developmental Disability, 28(4), 369-379.
 • Çaplı, O. (1993). Çocukların Gençlerin Eğitimi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Çolak, M. & Çetin, C. (2014). Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 191-211.
 • Daruwalla, P. & Simon, D. (2005). Personal and Societal Attitudes to Disability. Annals of Tourism Research, 32, 549-70.
 • Durstine, J.L., Painter, P., Franklin, B.A., Morgan, D., Pitetti, K.H. & Roberts, S.O. (2000) Physical Activity for The Chronically III and Disabled, Sports Medicine, 30(3), 207-219.
 • Ertem, S. (2010). Avrupa Birliği Ülkelerinde Engellilere İlişkin Güncel Politikalar ve Uygulamalar. İzmir: Ticaret Odası Yayınları.
 • Findler, L., Vilchinsky, N., & Werner, S. (2007). The Multidimensional Attitudes Scale Toward Persons with Disabilities: Construction and Validation. Rehabil Couns Bull, 50(3), 166-176.
 • Groff, D.G., Lundberg, N.R., & Zabriskie, R.B. (2009). Influence of Adapted Sport on Quality of Life: Perceptions of Athletes With Cerebral Palsy. Disability Rehabilitation, 31(4), 318-326.
 • Gürsel, F. (2006). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Öğrencilerin Engellilere Yönelik Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 67-73.
 • Hergenrather, K. & Rhodes, S. (2007). Exploring Undergraduate Student Attitudes Toward Persons with Disabilities: Application of The Disability Social Relationship Scale. Rehabilitation Counselling Bulletin, 50(2), 66-75.
 • Hodge, S.R. (1998). Prospective Physical Education Teacher’s Attitudes Toward Teaching Students With Disabilities. Physical Educator, 55(2), 68-78.
 • Horne, M.D. (1985). Attitudes Toward Handicapped Students: Proffession, Peer and Parent Reaction. School Psychology Series, Lawrenc Erlbaum Associates, Inc., Publishers, https://books.google.com.tr/books?printsec=frontcover&vid= LCCN85006780&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, Erişim Tarihi: 08.02.2017
 • İçöz, A. & Baran, G. (2002). Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, I. 6-(7), 80-90.
 • Kaner, S., Öğülmüş, S., Büyüköztürk, Ş., & Dökmen, Z. (1997). Toplum Özürlülüğü Nasıl Algılıyor Temel Araştırması. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.
 • Kargın, T. (2002). Farklı Eğitim Özgeçmişlerine Sahip Öğretmenlerin İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1), 93-104.
 • Kargın, T. & Baydık, B. (2002). Kaynaştırma Ortamındaki İşiten Öğrencilerin İşitme Engelli Akranlarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 27-39.
 • Kınalı, G. (2003). Zihin Engellilerde Beden - Resim - Müzik Eğitimi: Farklı Gelişen Çocuklar (Edt: A. Kulaksızoğlu). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Kösterelioğlu, İ. (2013). Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 211-226.
 • Kumtepe, H. (2001). Ankara İlinde Yaşayan Engellilere Yönelik Tutumlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükali, A. (2014). Engellilere Uygulanan Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 59-86.
 • Nowıckı, E.A. & Sandıeson, R. (2002). A Meta-Analysis of School Age Children’s Attitudes Towards Persons With Physical and Intellectual Disabilities. International Journal of Disability Development and Education, 49(3), 243-265.
 • Ozan, B.R. (2014). Ortaokul 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksaray.
 • Özoğlu, S.C. (1997). Spor Psikolojisi ve Gelişmeler. I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Ankara: Bağırgan Yayım Evi.
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı (2009). Özürlülük Eğitimi: Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor Temel Araştırması, http://eyh.aile.gov.tr/data/545886b5369dc3281c69af4f/toplum_ ozurlulugu nasil_anliyor.pdf, Erişim Tarihi:10.02.2017
 • Özyürek, M. (1977). Effects of Live, Audio and Print Presentation af a Discussion About Physical Disabilities on Attitude Motivation Toward Disable Person in Turkey. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Northern Colorado, USA.
 • Sargın, N. & Sünbül, A.M. (2002). Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Tutumları: Konya İli Örneği. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC.
 • Sarı, H. & Bozgeyikli, H. (2002). Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 193, 183-203.
 • Sezer, F. (2012). Engelli Bireylere Karşı Olumlu Tutum Geliştirmeye Yönelik Önleyici Rehberlik Çalışması; Deneysel Bir Uygulama. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 16-26.
 • Sürücü, O. (2003). Ana Baba - Öğretmen El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Symons, A., Fısh, R., Mcguıgan, D., Fox, J., & Akl, E. (2012). Development of An Instrument to Measure Medical Students’ Attitudes Toward People With Disabilities. Intellectual and Developmental Disabilites, 50(3), 251-260.
 • Şahin, F. & Güldenoğlu, B. (2013). Engelliler Konusunda Verilen Eğitim Programının Engellilere Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 214-239.
 • Ünal, İ. (2002). Çocuk ve Biz. Ankara: Sim Yayıncılık.
 • Wishart, J.G. & Manning, G. (1996). Trainee Teachers’ Attitudes to Inclusive Education for Children With Down’s Syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 40, 56-65.
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği (2006). Resmi Gazete, 20.06.20
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Melike ESENTAŞ
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Mehmet VURAL
Institution: Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Author: Enes IŞIKGÖZ

Dates

Application Date : June 8, 2017
Acceptance Date : June 29, 2018
Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { cbubesbd320090, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {besbd.mcbu@gmail.com}, publisher = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Esentaş, Melike and Vural, Mehmet and Işıkgöz, Enes} }
APA Esentaş, M , Vural, M , Işıkgöz, E . (2018). Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 13 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbubesbd/issue/38083/320090
MLA Esentaş, M , Vural, M , Işıkgöz, E . "Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)" . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbubesbd/issue/38083/320090>
Chicago Esentaş, M , Vural, M , Işıkgöz, E . "Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) AU - Melike Esentaş , Mehmet Vural , Enes Işıkgöz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 13 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) %A Melike Esentaş , Mehmet Vural , Enes Işıkgöz %T Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) %D 2018 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Esentaş, Melike , Vural, Mehmet , Işıkgöz, Enes . "Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 / 1 (June 2018): 1-11 .
AMA Esentaş M , Vural M , Işıkgöz E . Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği). CBÜ BESBD. 2018; 13(1): 1-11.
Vancouver Esentaş M , Vural M , Işıkgöz E . Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 13(1): 1-11.
IEEE M. Esentaş , M. Vural and E. Işıkgöz , "Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)", CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 1-11, Jun. 2018