Year 2016, Volume 5 , Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-01

Geography Teacher Candidates’ Opinions On FATIH Project
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri

Abdullah TÜRKER [1]


This study is aimed to find out perspectives and opinions of geography teacher candidates on issues like applicability across the country, positive and negative aspects regarding teachers and students and effects of the project on geography lessons who will participate in conduct of the FATIH (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) Project which was started as pilot in 2011. The study was conducted between 2013 and 2015 with 92 teacher candidates studying in the department of Geography Education in Gazi University, Gazi Faculty of Education. Data collected for this qualitative research was collected semi-structured interview form consisting of seven open-ended questionnaire developed by the researcher and finalized in the light of expert opinions. Besides, 2 of each class level, 8 students were interviewed. (As there is no quota in 2013-2014 academic year students in four grade levels are available.) Data were subjected to content analysis procedure. According to the findings of the research, 44.5% of the participant geography teacher candidates think that the FATIH Project would contribute to the technology using skills of students and that the Project will have positive impact on the quality and effectiveness of the education. More than half of the participants indicated that the Project is important and essential to keep pace with technology. Participants signified that the Project cannot be implemented coequally throughout the country due to regional, economical, geographical and student-teacher readiness disparities. 47.8% of the participant teacher candidates consider senior teachers as an obstacle for the project because they lack necessary technological skills. In this regard, it is recommended that knowledge and competencies of teacher candidates and teachers on active duty should be targeted by university curriculum or in-service training programs. 

Bu araştırmada 2011 yılında pilot uygulamasına başlanan FATİH projesinin yürütülmesinde görev üstlenecek coğrafya öğretmeni adaylarının projeye bakış açıları, projenin ülke genelinde eşit seviyede uygulanabilme durumu, öğretmen ve öğrenciler açısından pozitif ve negatif yönleri ile coğrafya dersleri için etkileri gibi konularda görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2013-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 92 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri alınarak son şekli verilen açık uçlu soru formu toplanmıştır. Ayrıca her sınıf düzeyinden iki öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenciyle görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda coğrafya öğretmeni adaylarının %44,5’i fatih projesi ile öğrencilerin teknoloji kullanma becerilerinin gelişeceğini ve projenin eğitimde kalite ve verim artışı sağlayacağını düşünmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlası çağa ayak uydurabilmek için projenin önemli ve gerekli olduğunu vurgulamıştır. Adaylar, bölgeler arası ekonomik ve coğrafi farklılıklar ile öğretmen-öğrenci hazırbulunuşluk düzeylerinin farklı olması nedeniyle projenin ülke genelinde eşit biçimde uygulanamayacağı görüşündedir. Öğretmen adaylarının %47,8’i kıdemli öğretmenleri teknoloji kullanma becerileri düşük olduğu için proje önünde engel olarak görmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının üniversitede, görev yapan öğretmenlerin ise hizmet içi eğitim ve kurslarla proje hakkında bilgi ve yeterlilik düzeylerinin artırılması önerilmektedir.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. E., Temizhan, O. ve Çiçek, H. (2011). Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) Projesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Elazığ.
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 22, 409-427.
 • Avrupa Komisyonu (2013). ICT in schools survey – many children not getting what they need; teachers need more training and support. 08.07.2015 tarihinde http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-341_en.htm adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Çevikbaş, M. ve Çevikbaş, S. (2015). Prospective mathematics teachers’ views on the FATIH Project: The big educational technology movement in Turkey. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 3(4), 298-312.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. ve Alemdar, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. Elemantary Education Online, 12(1), 227-240.
 • Demirci, A. (2008). Özel Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Teknolojisinden Yararlanması. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:17, 27-44.
 • Demirci, A., Taş, H. İ. ve Özel, A. (2007). Türkiye’de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:15, 37-54.
 • Dursun, Ö., Kuzu, A., Kurt, A., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin Fatih Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 100-113.
 • Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Kütüphananeciliği Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, 317-339.
 • Gürol, M., Donmuş, V. ve Aslan, M., (2012). İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • Karataş, İ. H. ve Sözcü Ö.F. (2013). Okul Yöneticilerinin Fatih Projesine İlişkin Farkındalıkları, Tutumları ve Beklentileri: Bir Durum Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı: 47, 41-62.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi, XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya. 06.07.2015 tarihindehttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Kayaduman-Sirakaya-Seferoglu_FATIH-Projesi-OgretmenYeterlik.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve Öğrencilerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Yaşamış Oldukları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies, Volume 8/6 Spring 2013, 377-403.
 • Kıranlı, S. ve Yıldırım, Y. (2013). Technology Usage Competencies Of Teachers: Prior To Fatih Project İmplementation. Electronic Journal of Social Sciences, Volume: 12, Issue:47, 88-105.
 • Kolnik, K. (2012). Some Features Of The Interactıve Whıteboards For Geography Teachıng In Slovenıa. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Volume: 3 Issue: 3, 99-106.
 • Kurt, A., Kuzu, A., Dursun, Ö., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M., (2013), Fatih Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Journal Of İnstructional Technologies & Teacher Education, Vol:1 No: 2, 1-23.
 • Lai, H. (2010). Secondary school teachers’ perceptions of interactive whiteboard training workshops: A case study from Taiwan. Australasian Journal of Educational Technology, 26 (Special issue, 4), 511-522.
 • Merriam, S. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Çeviri Editörü), Ankara: Nobel.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). FATİH Projesi Öğretmen Eğitimi Birimi. 11.12.2015 tarihinde http://eogrenim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Patton, M. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Bütün, M & Demir,S (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol:3, Issue:1, 120-130.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7.baskı). Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Other ID JA84CY45VJ
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0000-0000-0000
Author: Abdullah TÜRKER

Dates

Publication Date : September 1, 2016

Bibtex @research article { cije321404, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {10.30703/cije.321404}, title = {Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {TÜRKER, Abdullah} }
APA TÜRKER, A . (2016). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 5 (3) , 0-0 . DOI: 10.30703/cije.321404
MLA TÜRKER, A . "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/29852/321404>
Chicago TÜRKER, A . "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri AU - Abdullah TÜRKER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.30703/cije.321404 DO - 10.30703/cije.321404 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 3 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321404 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321404 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri %A Abdullah TÜRKER %T Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri %D 2016 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30703/cije.321404 %U 10.30703/cije.321404
ISNAD TÜRKER, Abdullah . "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 / 3 (September 2016): 0-0 . https://doi.org/10.30703/cije.321404
AMA TÜRKER A . Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. CIJE. 2016; 5(3): 0-0.
Vancouver TÜRKER A . Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2016; 5(3): 0-0.