Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 169 - 193 2019-06-30

Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz

Abdulkadir Barut [1] , Mehmet Emin Karabayır [2] , Mustafa Torusdağ [3]


Bu çalışma entelektüel sermayenin firma değeri üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) faaliyet gösteren yirmi firmanın 2010-2014 dönemi verileri Panel Eşbütünleşme Analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda entelektüel sermayenin firma değeri üzerindeki etkisinin literatürle uyumlu bir şekilde pozitif  olduğu, yani entelektüel sermayede meydana gelen artışın firma değerini de artırdığı tespit edilmiştir.

Entelektüel Sermaye, Firma Değeri, BIST
 • Akdağ, G., (2012). Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniverstiesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akpınar, O. ve Akpınar, A.T. (2016). Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İşletme Değerine ve Performansına Etkisi: Türkiye’deki İmalat İşletmeleri Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (12), 143-153.
 • Altan M. ve Karahan S.N. (2016). Firmaya Serbest Nakit Akımları, Özsermayeye Serbest Nakit Akımları ve Ekonomik Katma Değer Yöntemleri ile Firma Değerlemesi: Borsa İstanbul’da Karşılaştırmalı bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 11-23.
 • Aslanoğlu, S. ve Zor, İ. (2006). Bilgi Varlıklarının Değerlemesi: Entelektüel Sermaye Ölçüm ve Değerleme Modelleri; Karşılaştırmalı Bir Analiz. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29), 152-165.
 • Bayraktaroğlu, A. E., Çalışır, F. ve Baskak, M. (2014). Kimya, Petrol ve Plastik Sektöründeki Firmalarda 1. ve 2. Ulusal Pazar Açısından Entelektüel Sermaye Kullanım Etkinliği ve Pazar Performansı İlişkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3), 25-47.
 • Bozbura, F. T. (2004). Measurement and application of intellectual capital in Turkey. The Learning Organization, 11 (4/5), 357-367, doi: 10.1108/09696470410538251.
 • Bölükbaşı, Y. (2014). Entelektüel Sermayenin İşletme Bazında Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler ve Sigorta Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36 (1), 425-447, doi: 10.14780/iibdergi.201417555.
 • Breitung, J. (2001). The local power of some unit root tests for panel data. B. H. Baltagi, T. B. Fomby, R. C. Hill (Ed.). Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (Advances in Econometrics, Volume 15) içinde (161-177). Emerald Group Publishing Limited.
 • Chen, M.-C., Cheng, S.-J. ve Hwang, Y. (2005). An Empirical Investigation of The Relationship between Intellectual Capital and Firms’ Market Value and Financial Performance. Journal of Intellectual Capital, 6 (2), 159-176.
 • Clarke, M., Seng, D., Whiting, R. H. (2011). Intellectual capital and firm performance in Australia. Journal of Intellectual Capital, 12 (4), 505-530, doi: 10.1108/14691931111181706.
 • Cleary, P. (2009). Exploring the Relationship between Management Accounting and Structural Capital in a Knowledge-Intensive Sector. Journal of Intellectual Capital, 10 (1), 37-52.
 • Çınar, S. (2010). OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYİH Durağan mı?: Panel Veri Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2), 591-601.
 • Esteve, V. ve Requena, F. (2006). A Cointegration Analysis of Car Advertising and Sales Data in the Presence of Structural Change. International Journal of the Economics of Business, 13 (1), 111-128.
 • Fındık, H. (2013), Finansal Performansın Değer Odaklı Ölçülmesi: Ekonomik Katma Değer Yaklaşımı. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (8), 90-105.
 • Firer, S. ve Stainbank, L. (2003). Testing the relationship between intellectual capital and a company’s performance: Evidence from South Africa. Meditari Accountancy Research, 11 (1), 25-44.
 • Firer, S. ve Williams, S. M. (2003). Intellectual capital and traditional measures of corporate performance. Journal of Intellectual Capital, 4 (3), 348-360, doi: 10.1108/14691930310487806.
 • Gürkan S., Gökbulut, R. İ. ve Çolak, N. (2015). Entelektüel Katma Değer Bileşenlerinin İşeltmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 45-64.
 • Haftacı, V. ve Karacan, S. (2006). Bilgi Ekonomisinde İşletmelerin Yeni Zenginliği: Entelektüel Sermaye ve Muhasebe Bakış Açısından bir Değerlendirme. 3. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 967-983.
 • Iazzolino, G. ve Laise, D. (2013). Value added intellectual coefficient (VAIC): A methodological and critical review. Journal of Intellectual Capital, 14 (4), 547-563, doi: 10.1108/JIC-12-2012-0107.
 • Kamath, G. B. (2008). Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry. Journal of Intellectual Capital, 9 (4), 684-704, doi: 10.1108/14691930810913221.
 • Kao, C. ve Chiang, M. H. (2000). On The Estimation And Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. B. H. Baltagi, T. B. Fomby, R. C. Hill (Ed.). Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (Advances in Econometrics, Volume 15) içinde (179-222). Emerald Group Publishing Limited.
 • Karacaer, S. ve Aygün, M. (2009). Entelektüel Sermayenin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 27 (2), 127-140.
 • Karacaer, S. ve Kapusuzoğlu, A. (2010). İMKB Turizm Sektöründe Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), 98-108.
 • Kerimov, R. (2011). Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve İşletme Performansına Etkisi: Örnek Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kurtaran, A. (2014). Hisse Senedi Değerlendirme Yöntemlerinin Yatırım Ka-Rarlarındaki Başarısının Değerlendirilmesi. International Journal Of Economic & Administrative Studies, 7 (13),156-168.
 • Laing, G., Dunn, J. ve Hughes-Lucas, S. (2010). Applying the VAIC™ model to Australian Hotels. Journal of Intellectual Capital, 11 (3), 269-283.
 • Levin, A., Lin, C. F. ve Chun, C. S. J. (2002). Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, (108), 1-24.
 • Luo, X. R., Koput, K. W. ve Powell, W. W. (2009). Intellectual Capital or Signal? The Effects of Scientists on Alliance Formation in Knowledge-Intensive Industries. Research Policy, (38), 1313-1325.
 • Martins, M. M. ve Lopes, I. T. (2016). Intellectual Capital and Profitability: A Firm Value Approach in the European Companies. Verslas: Teorija ir praktika / Business: Theory and Practice, 17 (3), 234–242.
 • Molodchik, M. A. ve Bykova, A. A. (2011). Applying the VAIC Model to Russian Industrial Enterprises. 3. European Conference on Intellectual Capital, 17-19 Nisan 2011, Lefkoşa, 268-277.
 • Nimtrakoon, S. (2015). The relationship between intellectual capital, firms’ market value and financial performance: Empirical evidence from the ASEAN. Journal of Intellectual Capital, 16 (3), 587-618, doi: 10.1108/JIC-09-2014-0104.
 • Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests With an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20 (3), 597-625.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 0435, doi: 10.17863/CAM.5113.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22 (2), 265-312, doi: 10.1002/jae.951.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142 (1), 50-93. doi: 10.1016/j.jeconom.2007.05.010.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. Econometrics Journal, 11 (1), 105-127. doi: 10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x.
 • Pulic, A. (2000). VAIC™ - an accounting tool for IC management. International Journal of Technology Management, 20 (5-8), 702-714.
 • Riahi-Belkaoui, A. (2003). Intellectual capital and firm performance of US multinational firms: A study of the resource‐based and stakeholder views. Journal of Intellectual Capital, 4 (2), 215-226, doi: 10.1108/14691930310472839.
 • Stock, J. H. ve Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61 (4), 783-820.Yerdelen Tatoğlu, F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Uzay, Ş. ve Savaş, O. (2003). Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (20), 163-181.
 • Walsh, K., Enz, C. A. ve Canina, L. (2008). The Impact of Strategic Orientation on Intellectual Capital Investments in Customer Service Firms, Journal of Service Research, 10 (4): 300-317.
 • Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69 (6), 709-748.
 • Westerlund, J. ve Edgerton, D. (2008). A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70 (5), 665-704.
 • Yalama, A. ve Coşkun, M. (2007). Intellectual Capital Performance of Quoted Banks on the Istanbul Stock Exchange Market. Journal of Intellectual Capital, 8 (2), 256-271.
 • Yıldız, S. (2011). Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 11-28.
 • Yörük, N. ve Erdem, M. S. (2008). Entelektüel Sermaye ve Unsurlarının, BİST’de İşlem Gören Otomotiv Sektörü Firmalarının Finansal Performansı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 397-413.
 • Zor, İ. ve Cengiz, S. (2013). Entelektüel sermaye ile firma değeri arasındaki ilişki: Borsa İstanbul’da bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 37-56.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Abdulkadir Barut
Institution: Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Author: Mehmet Emin Karabayır (Primary Author)
Institution: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Country: Turkey


Author: Mustafa Torusdağ
Institution: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd411817, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {169 - 193}, doi = {10.18074/ckuiibfd.411817}, title = {Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Barut, Abdulkadir and Karabayır, Mehmet Emin and Torusdağ, Mustafa} }
APA Barut, A , Karabayır, M , Torusdağ, M . (2019). Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 169-193 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.411817
MLA Barut, A , Karabayır, M , Torusdağ, M . "Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 169-193 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/411817>
Chicago Barut, A , Karabayır, M , Torusdağ, M . "Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 169-193
RIS TY - JOUR T1 - Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz AU - Abdulkadir Barut , Mehmet Emin Karabayır , Mustafa Torusdağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.411817 DO - 10.18074/ckuiibfd.411817 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 193 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.411817 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.411817 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz %A Abdulkadir Barut , Mehmet Emin Karabayır , Mustafa Torusdağ %T Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.411817 %U 10.18074/ckuiibfd.411817
ISNAD Barut, Abdulkadir , Karabayır, Mehmet Emin , Torusdağ, Mustafa . "Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 169-193 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.411817
AMA Barut A , Karabayır M , Torusdağ M . Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 169-193.
Vancouver Barut A , Karabayır M , Torusdağ M . Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 193-169.