Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 73 - 99 2019-06-30

Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma

Ali ACARAY [1]


Pozitif psikolojik sermaye, örgüt yöneticilerine insan kaynaklarını yönetmede ve geliştirmede yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Çalışanların tutum ve davranışları açısından önemli bir öncül olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri, duygusal emek davranışları ve görev-bağlamsal performansları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Araştırmanın verileri kolayda örneklem yöntemiyle bankacılık ve sigortacılık sektöründeki 267 çalışandan toplanarak yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları; pozitif psikolojik sermayenin yüzeysel ve derinlemesine davranış açısından önemli bir öncül olduğuna dair kanıt sağlamakta ve derinlemesine davranışın da hem görev performansı hem bağlamsal performansı arttırmada önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışma başka bir deyişle, duygusal emek davranışının öncüllerine ve ardıllarına yönelik önemli kanıtlar sunmaktadır. 

Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek
 • Acaray, A. ve Günsel, A. (2017). Motivasyon, Duygusal Emek, Duygusal Uyumsuzluk ve Etkileşim Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Çalışanları Üzerinde Araştırma. Social Sciences Research Journal, 6 (4), 83-98.
 • Akdoğan, A. ve Polatcı, S. (2013). Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 273-293.
 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity. The Academy of Management Review, 18 (1), 88‐115.
 • Avey, J. B., Luthans, F., ve Youssef, C. M. (2010). The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors. Journal of Management, 36, 430-452.
 • Bağcı, Z. ve Bursalı, Y. M. (2015). The Impact of Emotional Labor on Work Performance: An Empirical Research in Service Sector in Denizli. The Journal of KAU IIBF, 6 (10), 69-90.
 • Bandura, A. (1986), Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997), Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Befort N. ve Hattrup H. (2003). Valueing Task and Contextual Performance: Experience, Job Roles and Rating of the Importance of Job Behaviours. Applied H.R.M.Research, 8 (1), 17-32.
 • Biçkes, D. M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö., ve Uğur, A. (2014). Duygusal Emek İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (2), 97-121.
 • Bolton, S. (2005), Emotion Management in the Workplace. Basingstoke, UK: Palgrave Macmilan.
 • Borman W. C. ve Motowidlo S. J. (1993). Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research. Human Performance, 10, 99-109.
 • Borman W. C. (2004), The Concept of Organizational Citizenship. Current Directions in Psychological Science, 13 (6), 238-240.
 • Brotheridge, C. M. ve Grandey, A. A. (2002). Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of People Work. Journal of Vocational Behavior, 60, 17-39.
 • Brotheridge, C. M. ve Lee, R. T. (2003). Development and Validation of the Emotional Labour Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychological Society, 76, 365-379.
 • Cheung, F., Tang, C. S., ve Tang, S. (2011). Psychological Capital as a Moderator between Emotional Labor, Burnout, and Job Satisfaction among School Teachers in China. International Journal of Stress Management, 18, 348-371.
 • Chin, W. W., Marcolin, B. L., ve Newsted, P. R. (2003). A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach For Measuring Interaction Effects: Results From a Monte Carlo Simulation Study and an Electronic-Mail Emotion/Adoption Study. Information Systems Research, 14 (2), 89-217.
 • Ching-Sheue, F. U. (2014), An Exploration of the Relationship between Psychological Capital and the Emotional Labor of Taiwanese Preschool Teachers, Journal of Studies in Social Sciences, 7, 226–246.
 • Christian M. S., Garza A. S., ve Slaughter, J. E. (2011). Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance. Personnel Psychology, 64 (1), 89-136.
 • Çağlıyan, V., Fındık, M., ve Doğanalp, B. (2013). A Consideration on Emotional Labour, Burnout Syndrome and Job Performance: The Case of Health Institutions. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4, 532-540.
 • Çetin, F. (2011), The Effects of the Organizational Psychological Capital on the Attitudes of Commitment and Satisfaction: A Public Sample in Turkey. European Journal of Social Sciences, 21 (3), 373-380.
 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45 (1), 21-137.
 • Çetin, F., Şeşen, H., ve Basım H. N. (2013). Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (3), 95-108.
 • Devonish, D. ve Greenidge, D. (2010). The Effect of Organizational Justice on Contextual Performance, Counterproductive Work Behaviours and Task Performance: Investigating the Moderating Role of Ability-Based Emotional Intelligence. International Journal of Selection and Assessment, 18 (1), 75-86.
 • Diefendorff, J. M., Meredith, H. C., ve Robin, H. G. (2005). The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Strategies. Journal of Vocational Behavior, 66 (2), 339-357.
 • Diefendorff, J. M. ve Richard, E. M. (2003). Antecedents and Consequences of Emotional Display Rule Perceptions. Journal of Applied Psychology, 88 (2), 284-294.
 • Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42 (2), 302-318.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50.
 • Fredrickson, B. L. (2001), The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: The Broaden and Build Theory of Positive Emotions. American Psychologist, 56 (3), 218- 226.
 • Grandey, A. A. (2003), When ‘The show Must Go On’: Surface Acting and Deep Acting as Determinants of Emotional Exhaustion and Peer‐Rated Service Delivery. The Academy of Management Journal, 46 (1), 86‐96.
 • Grandey, A. A. (2000), Emotional Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (1), 95-110.
 • Goodman S. A. ve Svyantek D. J. (1999). Person–Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter. Journal of Vocational Behaviour, 55, 254-275.
 • Güler, B. K. (2012), Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi. Keser, A. Yılmaz, G. ve Yürür, S. (Ed.). Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar içinde (137-166) Kocaeli: Umuttepe Yayıncılık.
 • Hair, J. F., Hult, T. M., Ringle, C. M., ve Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Hochschild, A. R. (1979), Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology, 85 (3), 551-575.
 • Hochschild, A. R. (1983), The Managed Heart: The Commercialization of Human Feeling. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
 • Hur, Won-Moo, Rhee, Seung-Yoon, ve Ahn, Kwang-Ho, (2016). Positive Psychological Capital and Emotional Labor in Korea: The Job Demands-Resources Approach. The International Journal of Human Resource Management, 27 (5), 477-500.
 • Humphrey, R. H., Ashforth, B. E., ve Diefendorff, J. M. (2015). The Bright Side of Emotional Labor. Journal of Organizational Behavior, 36 (6), 749-769.
 • Jawahar, I. M. ve Carr, D. (2007). Conscientiousness and Contextual Performance: The Compensatory Effects of Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange. Journal of Managerial Psychology, 22 (4), 330-34.
 • Judge, T. A. ve Bono, J. E. (2001). Relationship of Core Self-Evaluations Traits-Self-Esteem, Generalized Self-Efficacy, Locus of Control, and Emotional Stability-With Job Satisfaction and Job Performance: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80-92.
 • Karabanow, J. (2000). The Organizational Culture of a Street Kid Agency: Understanding Employee Reactions to Pressures to Feel. Ashkanasy N. M., Hartel, C.E.J., ve Zerbe, W.J. (Eds.). Emotions in the Workplace: Research, Theory, and Practice içinde 165-176.
 • Kiffin-Petersen, S. A., Catherine, L. J., ve Geoffrey, N. S. (2011). The Big Five, Emotional Exhaustion and Citizenship Behaviors in Service Settings: The Mediating Role of Emotional Labor. Personality and Individual Differences, 50, 43-48.
 • Kim, H. J. (2008), Hotel Service Providers’ Emotional Labor: The Antecedents and Effects on Burnout. International Journal of Hospitality Management, 27, 151-161.
 • Kutanis, R. Ö. ve Oruç, E. (2014). Pozitif Örgütsel Davranış ve Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. The Journal of Happiness & Well-Being, 2, 145-159.
 • Larson, M. ve Luthans, F. (2006). Potential Added Value of Psychological in Predicting Work Attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 44-61.
 • Lin, S. (2000), A Study of the Development of Emotional Labour Loading Scale. Sun Yat-Sen Management Review, 8 (3), 427-447.
 • Lui, Y., Perrewe, P. L., Hochwarter, W. A., ve Kacmar, C. J. (2004). Dispositional Antecedents and Consequences of Emotional Labor at Work. Journal of Leadership and Organization Studies, 10, 12-25.
 • Luthans, F. (2002), The Need For and Meaning of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 23 (6), 695-706.
 • Luthans, F., Luthans, K. W., ve Luthans, B. C. (2004). Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital, Business Horizons, 47 (1), 45-50.
 • Luthans, F., Youssef, C. M., ve Avolio, B. J. (2006a). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., ve Combs, G. M. (2006b). Psychological Capital Development: Toward A Micro-intervention. Journal of Organizational Behavior, 27, 387-393.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., ve Norman, S. M. (2007). Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Job Satisfaction. Personnel Psychology, 60 (3), 541–572.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., ve Avey, J. B. (2008a). The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-Employee Performance Relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.
 • Luthans, F., Avey, J. B., ve Patera, J. I. (2008b). Experimental Analysis of a Webbased Training Intervention to Develop Positive Psychological Capital. Academy of Management Learning & Education, 7 (2), 209–221.
 • Man, F. ve Selek, C. (2009). Göründüğü Gibi Olmamak ya da Olduğu Gibi Görünmemek: Çağrı Merkezlerinde Duygusal Emek. Çalışma ve Toplum, 1, 75-94.
 • Masten, A. ve Reed, M. J. (2002). Resilience in Development. Synder, R. ve Shane Lopez, (Ed.). Handbook of Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press.
 • McShane, S. L. ve Mary Ann, V. G. (2007). Organizational Behavior (Essentials), Newyork: McGraw Hill Irwin.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1996). The Dimensions, Antecedents, and Consequences of Emotional Labor. The Academy of Management Review, 21 (4), 986-1010.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1997). Managing Emotions in the Workplace. Journal of Managerial Issues, 9 (3), 257-274.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. McGraw Hill: New York.
 • Onay, M. (2011), Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekâsının ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi. Ege Akademik Bakış, 11, 587-600.
 • Özdevecioğlu, M. ve Kanıgür, S. (2009). Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri. KMU İİBF Dergisi, 1 (16), 54-82.
 • Özgen, H, Öztürk, A., ve Yalçın, A. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Yayınevi
 • Özkalp, E. (2009), Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif (Olumlu) Örgütsel Davranış Yaklaşımı ve Konuları, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir, 491-498.
 • Özmete, E. (2011), Social Work as An Emotional Labor: Management of Emotions in Social Work Profession. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, 28 (23), 1-10.
 • Polatcı, S. (2014), Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma. Ege Academic Review, 14 (1), 115- 124.
 • Pugliesi, K. (1999), The Consequences of Emotional Labour: Effects of Work Stress, Job Satisfaction, and Well-being. Motivation and Emotion, 23 (2), 125-154.
 • Robbins, S. P. (2002), Organizational Behavior. Tenth Edition, New Jersey: Prentice Hall.
 • Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış. (14.basım), İ. Erdem (Çev. Ed.). İstanbul: Nobel Yayın.
 • Ronald, F. C., JaeMin, C., ve SeungHyun, K. (2009). The Relationship between Organizational Commitment and Contextual Performance among Private Club Leaders. International Journal of Hospitality Management, 28, 53-62.
 • Schneider, S. L. (2001), In Search of Realistic Optimism Meaning, Knowledge, and Warm Fuzziness. American Psychologist, 56 (3), 250-263.
 • Seligman, M. E. P. (1990), Learned Optimism. New York: Knopf.
 • Smith, C. A., Organ, D.W., ve Near, J.P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 655-663.
 • Sohn, Hae-K. ve Lee, T. J. (2012). Relationship between HEXACO Personality Factors and Emotional Labour of Service Providers in the Tourism Industry. Tourism Management, 33, 116-125.
 • Snyder, C. R. (2002), Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, 13, 249-276.
 • Stajkovic, A. D. ve Luthans, F. (1998). Social Cognitive Theory and Self-Efficacy: Going beyond Traditional Motivational and Behavioral Approaches, Organizational Dynamics, 26 (4), 62-74.
 • Stewart, M., Reid, G., ve Mangham, C. (1997). Fostering Children’s Resilience. Journal of Pediatric Nursing, 12 (1), 21-31.
 • Sutton, R. I. ve Rafaeli, A. (1988). Untangling the Relationship between Displayed Emotions and Organizational Sales: The Case of Convenience Stores. The Academy of Management Journal, 31 (3), 461-487.
 • Toor, S. ve Ofori, G. (2010). Positive Psychological Capital as a Source of Sustainable Competitive Advantage for Organizations. Journal of Construction Engineering and Management, 136 (3), 1-13.
 • Tosten, R. ve Toprak, M. (2017). Positive Psychological Capital and Emotional Labor: A Study in Educational Organizations. Cogent Education, 4, 1-11.
 • Ünlü, O. ve Yürür, Ş. (2011). Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve Görev/Bağlamsal Performans İlişkisi: Yalova’da Hizmet Sektörü Çalışanları ile Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 183-207.
 • Wang, X. D. ve Lian, X. T. (2015). Psychological Capital, Emotional Labor and Counterproductive Work Behavior of Service Employees: The Moderating Role of Leaders’ Emotional Intelligence. American Journal of Industrial and Business Management, 5, 388-395.
 • Youssef, C. M. ve Luthans, F. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism and Resilience. Journal of Management, 33 (5), 774-800.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ali ACARAY (Primary Author)
Institution: TC. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd417918, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {73 - 99}, doi = {10.18074/ckuiibfd.417918}, title = {Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ACARAY, Ali} }
APA ACARAY, A . (2019). Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 73-99 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.417918
MLA ACARAY, A . "Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 73-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/417918>
Chicago ACARAY, A . "Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 73-99
RIS TY - JOUR T1 - Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma AU - Ali ACARAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.417918 DO - 10.18074/ckuiibfd.417918 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 99 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.417918 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.417918 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma %A Ali ACARAY %T Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.417918 %U 10.18074/ckuiibfd.417918
ISNAD ACARAY, Ali . "Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 73-99 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.417918
AMA ACARAY A . Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 73-99.
Vancouver ACARAY A . Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 99-73.