Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 195 - 224 2019-06-30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini
Estimating Monetary Policy Reaction Function for Central Bank of Turkey

Erhan Öruç [1]


Para politikasının kurala mı dayalı olması gerektiği veya politika uygulayıcılarının kişisel görüşlerine dayalı olarak uygulanması gerektiği konusu üzerine dayanan tartışmalar neredeyse bir asırı bulmuştur. Bu konudaki mihenk taşı ise Taylor kuralının ileri sürülmesidir. Bu kural daha sonraları gelişmekte olan ülkelere uyarlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye için Taylor tipi kuralların geçerliliği test edilmiştir. Birim kök test sonuçlarına göre bazı seriler durağan bazıları ise durağan olmadığı için ARDL testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre değiştirilmiş Mohanty-Klau modelini Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası davranışını en iyi açıklayan model olarak karşımıza çıkmıştır.  Kısa dönemde reel döviz kurundaki değişmenin faiz üzerinde de etkisi vardır. Ayrıca Merkez bankası faiz kararı verirken uzun dönemde çıktı açığını dikkate almaması, önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu göstermektedir.

There is a famous debate about whether monetary policy follows a rule or discretion which was started a century ago. The mile stone is introducing the Taylor rule. After that, this rule has adapted to the developing countries. In this study, Taylor type rules are validated for Turkish economy. ARDL approach is employed because of unit root test results. According to the results some of variables are stationary, others not. It found that modified Mohanty-Klau model is best for the explaining the behavior of Turkish central bank. In the short run, a change in reel exchange rate has also substantial effect on interest rate. Moreover, while Turkish Central Bank makes decision about interest rate, output gap is ignored means that the priority of the central bank is price stability.  

 • Aklan, N.A. ve Nargeleçekenler, M. (2008), Taylor Rule in Practice: Evidence from Turkey, International Advanced Economic Resources, 14(2):156-166
 • Albayrak, N. ve Abdioğlu, Z. (2015). Geriye ve İleriye Dönük Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonlarının Tahmini: Taylor Kuralı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 141-164
 • Almounsor, A. H. (2015), Monetary Policy in Saudi Arabia: A Taylor-Rule Analysis, International Journal of Economics and Finance, 7(3), 144-152
 • Ardor, H. ve Varlik, H. (2014), İleriye Dönük Yeni Keynesyen Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonunun Tahmini: Taylor Kuralı’nın, Mccallum Kuralı’nın, Taylor-Mccallum Melez Kuralı’nın Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği, Ekonomik Yaklaşım, 24(89), 45-71.
 • Beckmann, J., Belke, A., ve Dreger, C. (2017), The Relevance of International Spillovers and Asymmetric Effects in The Taylor Rule, The Quarterly Review of Economics and Finance, 64, 162-170.
 • Berument, H. ve Taşçi, H. (2004). Monetary Policy Rules in Practice: Evidence from Turkey, International Journal of Finance & Economics, 9(1), 33-38.
 • Ball, L., (1999), Policy Rules for Open Economies, J. Taylor (Ed), Monetary Policy Rules, NBER Working Paper (6760).
 • Castro, V. (2011), Can central banks’ monetary policy be described by a linear (augmented) Taylor rule or by a nonlinear rule?, Journal of Financial Stability, 7(4), 228-246.
 • Çağlayan, E., & Astar, M. (2010), Taylor Rule: Is it an Applicable Guide for Inflation Targeting Countries, Journal of Money Investment and Banking, 18, 55-67.
 • Çağlayan, E., (2005), Türkiye’de Taylor Kuralı’nın Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 379-392.
 • Demirbaş, E., ve Kaya, M. V. (2012), Testing the Validity of Taylor Principle for Turkey from a Different Perspective, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12, 81-110
 • Depalo, D. (2006). Japan: the case for a Taylor rule? A simple approach. Pacific Economic Review, 11(4), 327-546.
 • Dickey, D. A., ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American statistical association, 74(366a), 427-431.
 • Dwyer, G. P. (1993). Rules and Discretion in Monetary Policy, Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 75, 3-3.
 • Eğilmez M. (2012), Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Nedir?, http://www .mahfiegilmez.com/2012/11/reel-efektif-doviz-kuru-endeksi-nedir.html, erişim: 3.07.2018
 • Enders, W. (2010), Applied Econometric Time Series,John Wiley & Sons, 3.Baskı
 • EViews, (2015). Eviews 9 User's Guide, IHS Global Inc
 • Gögül, P. K., ve SONGUR, M. (2016). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Araç Kural “Taylor Kuralı” mı?(2006-2015), Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1).
 • Gözgör, G. (2012). Inflation Targeting and Monetary Policy Rules: Further Evidence from the Case of Turkey, Journal of Applied Finance and Banking, 2(5), 127
 • Granger, W., ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
 • Hodrick, R. J., ve Prescott, E. C. (1997). Postwar US Business Cycles: an Empirical Investigation. Journal of Money, credit, and Banking, 29(1), 1-16.
 • Judd, J. P., ve Rudebusch, G. D. (1998). Taylor's Rule and the Fed: 1970-1997. Economic Review-Federal Reserve Bank of San Francisco, 3-16.
 • Kaytancı, B. G. (2008). Para Politikası Kurallarının Teorik Analizi: Bazı Basit Kuralların İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 11-25.
 • Miyazawa, K. (2011). The Taylor rule in Japan. Japanese Economy, 38(2), 79-104.
 • Kesriyeli, M., ve Yalçın, C., (1998). Taylor Kuralı Ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Not. TCMB, Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği No:9802.. https://web.archive.org/ web/ 20070703002437 /http://www.tcmb.gov. tr:80 /research /discus/dpaper3.html (01.08.2018)
 • Kim, D. H., Osborn, D. R., ve Sensier, M. (2005). Nonlinearity in the Fed's Monetary Policy Rule, Journal of applied Econometrics, 20(5), 621-639.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., ve Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of A Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178.
 • MacKinnon, J. G. (1994), Approximate Asymptotic Distribution Functions for Unit-Root and Cointegration Tests, Journal of Business and Economic Statistics, 12 167–176
 • Mankiw, N. G. (2007). Macroeconomics,(Edition 6). Worth Publisher, New York.
 • McCallum, B. T. (1987). The Case For Rules In The Conduct Of Monetary Policy: A Concrete Example. Review of World Economics, 123(3), 415-429.
 • McCallum, B. T. (1988). Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. In Carnegie-Rochester conference series on public policy, 29, pp. 173-203
 • Miyazawa, K. (2011). The Taylor rule in Japan. Japanese Economy, 38(2), 79-104.
 • Mohanty, M. ve M. Klau, (2003), Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies Issues and Evidence, Bank for International Settlements, (çevrimiçi) http://www.bis.org /publ/work149. pdf, 16.06.2018.
 • Nelson, E. (2001). UK Monetary Policy 1972-97: a Guide Using Taylor Rules.
 • Nitschka, T., ve Markov, N. (2016). Semi‐Parametric Estimates of Taylor Rules for a Small, Open Economy–Evidence from Switzerland. German Economic Review, 17(4), 478-490.
 • Omay, T. ve Hasanov, M., (2010). Türkiye için Reaksiyon Fonksiyonunun Doğrusal Olmayan Modelle Tahmin Edilmesi. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 467–490.
 • Ongan, H., (2004). Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı: Türkiye Örneği. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 45,1-12.
 • Ozcan, M. (2016). Asymmetric Taylor Monetary Rule: the Case of Turkey. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 10, 68-92
 • Pehlivanoğlu, F. (2014). Optimal Para Politikasi Çerçevesinde Taylor Tipi Faiz Oraıi Reaksiyon Fonksiyonun Tahmini: Türkiye Örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(1). 115-126
 • Perruchoud, A. (2009). Estimating a Taylor Rule with Markov Switching Regimes for Switzerland. Swiss Journal of Economics and Statistics, 145(2), 187-220.
 • Pesaran, M.H. ve Shinn, Y. (1999), An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, S. Strom (Ed), Econometrics and Economic theory in the 20th Century. The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge: Cambridge University Press, Ch. 11.
 • Phillips, P. C. B., ve P. Perron. 1988. Testing For a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75: 335–346
 • Sack, B. ve Wieland, V. (2000). Interest-rate Smoothing and Optimal Monetary Policy: a Review of Recent Empirical Evidence, Journal of Economics and Business, 52(1-2), 205-228.
 • Sghaier, I. M. (2012). Taylor Rule and Monetary Policy in Tunisia. Romanian Economic Journal, 15(46).
 • Sutherland, Douglas. Monetary Policy Reaction Functions in the OECD. 2010.
 • Taylor, J. B. (1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice. In Carnegie-Rochester Conference Series On Public Policy, 39, 195-214
 • Taylor, J. B. (2001). The Role Of The Exchange Rate in Monetary-Policy Rules, American Economic Review, 91(2), 263-267.
 • Villa, E., Misas, M. A. ve Giraldo, A. F. (2014). Inflation Targeting and an Optimal Taylor Rule for an Open Economy: Evidence for Colombia 1990-2011. Latin American Journal of Economics, 51(1), 41-83.
 • Yazgan, M. E. ve Yilmazkuday, H. (2007) Monetary Rules in Practice: Evidence from Turkey and Israel. Applied Financial Economics, 17: 1-8.
 • Yildirim, E., Lopcu, K., Çakmakli, S., ve Özkan, Ö. (2010). Yeni Keynesyen Makro Ekonomik Bir Model: Türkiye Uygulamasi, Ege Akademik Bakis, 10(4), 1269-1277.
 • Zheng, T., Xia, W., ve Huiming, G. (2012). Estimating Forward-Looking Rules for China's Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective. China Economic Review, 23(1), 47-59.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0338-7015
Author: Erhan Öruç (Primary Author)
Institution: Kocaeli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd457515, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {195 - 224}, doi = {10.18074/ckuiibfd.457515}, title = {Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini}, key = {cite}, author = {Öruç, Erhan} }
APA Öruç, E . (2019). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 195-224 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.457515
MLA Öruç, E . "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 195-224 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/457515>
Chicago Öruç, E . "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 195-224
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini AU - Erhan Öruç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.457515 DO - 10.18074/ckuiibfd.457515 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 224 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.457515 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.457515 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini %A Erhan Öruç %T Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.457515 %U 10.18074/ckuiibfd.457515
ISNAD Öruç, Erhan . "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 195-224 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.457515
AMA Öruç E . Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 195-224.
Vancouver Öruç E . Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 224-195.