Review
BibTex RIS Cite

Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme

Year 2024, Issue: 27, 41 - 46, 29.03.2024
https://doi.org/10.32952/communicata.1451852

Abstract

İnsanlığın varoluşundan beridir tüketim olmuştur ve geçen yüzyıllarda bu tüketim olgusu farklılaşmıştır. Yaygınlaşan kitle iletişim araçları sayesinde reklamın ortaya çıkmasıyla beraber, tüketim artık ihtiyaçtan ziyade haz ve gereksiz isteklere inmiştir. Reklamlar, toplumları tüketime iterek onlarda alma ve sahip olma isteğini yaratmaktadır. Bu araştırma tüketim kültürü ve reklam hakkında literatür üzerine yapılmış detaylı bir incelemeyi içermektedir. Çalışmada; kültür, tüketim kültürü, reklam ve tüketim ilişkisi konuları hakkında bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda reklamın tüketim kültürünün oluşmasındaki rolünü açıklama amacıyla yapılan incelemede reklamın algı oluşturarak insanların satın alma davranışları üzerinde belirleyici olabildiği anlaşılmıştır.

References

 • Acar, S. (2018). “Tüketim Toplumu Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (7), 75 – 90.
 • Altay, A. (2000). “Reklam Çevirisi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 33-41.
 • Aydoğan, F. (2005). Medya ve Tüketim Kültürü Üzerine Eleştirel Bir Analiz. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Baudrıllard, J. (2010). Tüketim Toplumu (H. Deliçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2013). Tüketim Toplumu. çev. Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin. İstanbul, Ayrıntı Yayınları,
 • Becan, C. (2015). Reklamı Ters Yüz Etmek. Konya: Eğitim Kitabevi
 • Bolat, N. (2021). “Reklam Film (Advermovie): Uzun Metraj Film Olarak Reklam”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 8 (2), 651-670.
 • Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları, (İrem Kutluk, çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Demir, F. (2011). “Bürokratik Kültür”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 153-178.
 • Demirzen, İ. (2010). “Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din ile Etkileşimi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10 (3), 97 ‐109.
 • Dur, U. ve İnanç, B. (2015). “Türk Görsel İletişim Tasarımı ve Kültürel Değerlerle Bağları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 443-443.
 • Elden, M. ve Batı, U. (2010). Reklam Çekicilikleri (Cinsellik, Mizah, Korku), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2011). Kültür ve İletişim. Ankara: Erk Yayınları.
 • Ertike, A. S. (2009). Reklam (Temel Kavramlar, Teknik Bilgiler, Örnekler). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güz, H. (2001). “Reklam Stratejisi ve Reklam Stratejisini Etkileyen Unsurlar”, Selçuk İletişim Dergisi, 1 (4), 20 – 28.
 • Hämäläinen, T. & Moisander, J. (2008). Consumer Culture. In S. R. Glegg & J. R. Bailey (Eds.), International Encyclopedia of Organization Studies Thousand Oaks, CA: Sage
 • Hatipler, M. (2017). “Postmodernizm, Tüketim, Popüler Kültür ve Medya”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 32-50.
 • İslamoğlu, A. H. (2002). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kızılçelik, S. (2013). Frankfurt Okulu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köksalan, N. (2021). “Tüketim Kültürünün Yaygınlaşmasında Sosyal Onayın Rolü: Kavramsal Bir İnceleme”, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5 (12), 27-39.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay, & D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Orçan, M. (2008). Osmanlıdan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Peltekoğlu, F. B. (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Roman, K. & Jane, M. (1992). The New How To Advertise.Londra: Kogan Page.
 • Smith, P. (2008). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Sombart, W. (2008). Burjuva Modern Ekonomi Dönemine Ait İnsanın Ahlaki ve Entellektüel Tarihine Katkı. (O. Adanır, Çev.) İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Tan, M. (2013). “Tüketim Kültürü Bağlamında İstek ve İhtiyaçların Oluşumu: Kavramsal Bir Analiz”, Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (2), 193-218.
 • Tunç, M. (2017). “Diyarbakır’da Gösterişçi Tüketim Davranış Kalıpları ve Eğilimleri”, E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 412 – 432.
 • Varol, M. Ç. Ve Varol, E. (2020). “Postmodern Tüketime Postmodern Bir Yanıt: Paylaşım Ekonomisi”, Asya Studies, 4(12), 128-141.
 • Yıldız, N. H. (2022). “Kültür ve Reklam İlişkisi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1), 293-308.
 • Yılmaz, R. ve Çakın, Ö. (2017). “Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 531- 539.

A Theoretical Examination on the Relationship Between Advertising and Consumption Culture

Year 2024, Issue: 27, 41 - 46, 29.03.2024
https://doi.org/10.32952/communicata.1451852

Abstract

Consumption has existed since the existence of humanity, and this consumption phenomenon has become different in the past centuries. With the emergence of advertising thanks to the widespread mass media, consumption has now reduced to pleasure and unnecessary desires rather than needs. Advertisements push societies towards consumption and create the desire to buy and own. This research includes a detailed examination of consumer culture and advertising. Information was given about the study culture, consumer culture, advertising and consumption relationship. In this regard, in the examination carried out to explain the role of advertising in the formation of consumption culture, it was understood that advertising can be a determinant on people's purchasing behavior by creating perception.

References

 • Acar, S. (2018). “Tüketim Toplumu Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (7), 75 – 90.
 • Altay, A. (2000). “Reklam Çevirisi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 33-41.
 • Aydoğan, F. (2005). Medya ve Tüketim Kültürü Üzerine Eleştirel Bir Analiz. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Baudrıllard, J. (2010). Tüketim Toplumu (H. Deliçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2013). Tüketim Toplumu. çev. Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin. İstanbul, Ayrıntı Yayınları,
 • Becan, C. (2015). Reklamı Ters Yüz Etmek. Konya: Eğitim Kitabevi
 • Bolat, N. (2021). “Reklam Film (Advermovie): Uzun Metraj Film Olarak Reklam”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 8 (2), 651-670.
 • Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları, (İrem Kutluk, çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Demir, F. (2011). “Bürokratik Kültür”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 153-178.
 • Demirzen, İ. (2010). “Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din ile Etkileşimi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10 (3), 97 ‐109.
 • Dur, U. ve İnanç, B. (2015). “Türk Görsel İletişim Tasarımı ve Kültürel Değerlerle Bağları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 443-443.
 • Elden, M. ve Batı, U. (2010). Reklam Çekicilikleri (Cinsellik, Mizah, Korku), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2011). Kültür ve İletişim. Ankara: Erk Yayınları.
 • Ertike, A. S. (2009). Reklam (Temel Kavramlar, Teknik Bilgiler, Örnekler). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güz, H. (2001). “Reklam Stratejisi ve Reklam Stratejisini Etkileyen Unsurlar”, Selçuk İletişim Dergisi, 1 (4), 20 – 28.
 • Hämäläinen, T. & Moisander, J. (2008). Consumer Culture. In S. R. Glegg & J. R. Bailey (Eds.), International Encyclopedia of Organization Studies Thousand Oaks, CA: Sage
 • Hatipler, M. (2017). “Postmodernizm, Tüketim, Popüler Kültür ve Medya”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 32-50.
 • İslamoğlu, A. H. (2002). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kızılçelik, S. (2013). Frankfurt Okulu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köksalan, N. (2021). “Tüketim Kültürünün Yaygınlaşmasında Sosyal Onayın Rolü: Kavramsal Bir İnceleme”, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5 (12), 27-39.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay, & D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Orçan, M. (2008). Osmanlıdan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Peltekoğlu, F. B. (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Roman, K. & Jane, M. (1992). The New How To Advertise.Londra: Kogan Page.
 • Smith, P. (2008). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Sombart, W. (2008). Burjuva Modern Ekonomi Dönemine Ait İnsanın Ahlaki ve Entellektüel Tarihine Katkı. (O. Adanır, Çev.) İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Tan, M. (2013). “Tüketim Kültürü Bağlamında İstek ve İhtiyaçların Oluşumu: Kavramsal Bir Analiz”, Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (2), 193-218.
 • Tunç, M. (2017). “Diyarbakır’da Gösterişçi Tüketim Davranış Kalıpları ve Eğilimleri”, E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 412 – 432.
 • Varol, M. Ç. Ve Varol, E. (2020). “Postmodern Tüketime Postmodern Bir Yanıt: Paylaşım Ekonomisi”, Asya Studies, 4(12), 128-141.
 • Yıldız, N. H. (2022). “Kültür ve Reklam İlişkisi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1), 293-308.
 • Yılmaz, R. ve Çakın, Ö. (2017). “Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 531- 539.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Relations
Journal Section Reviews
Authors

Nihal Özkan 0000-0002-0740-3764

Mehmet Serdar Erciş 0000-0003-1007-9085

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date March 29, 2024
Submission Date March 13, 2024
Acceptance Date March 28, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 27

Cite

APA Özkan, N., & Erciş, M. S. (2024). Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Communicata(27), 41-46. https://doi.org/10.32952/communicata.1451852
AMA Özkan N, Erciş MS. Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Communicata. March 2024;(27):41-46. doi:10.32952/communicata.1451852
Chicago Özkan, Nihal, and Mehmet Serdar Erciş. “Reklam Ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”. Communicata, no. 27 (March 2024): 41-46. https://doi.org/10.32952/communicata.1451852.
EndNote Özkan N, Erciş MS (March 1, 2024) Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Communicata 27 41–46.
IEEE N. Özkan and M. S. Erciş, “Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”, Communicata, no. 27, pp. 41–46, March 2024, doi: 10.32952/communicata.1451852.
ISNAD Özkan, Nihal - Erciş, Mehmet Serdar. “Reklam Ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”. Communicata 27 (March 2024), 41-46. https://doi.org/10.32952/communicata.1451852.
JAMA Özkan N, Erciş MS. Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Communicata. 2024;:41–46.
MLA Özkan, Nihal and Mehmet Serdar Erciş. “Reklam Ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”. Communicata, no. 27, 2024, pp. 41-46, doi:10.32952/communicata.1451852.
Vancouver Özkan N, Erciş MS. Reklam ve Tüketim Kültürü İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Communicata. 2024(27):41-6.