Year 2019, Volume 7 , Issue 1, Pages 29 - 38 2019-07-11

Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Filiz Öktüren Asri [1] , Nuri Arı [2] , Elif Işıl Demirtaş [3] , Cevdet Fehmi Özkan [4] , Dilek Güven [5]


Bu çalışma, Gazipaşa ve Alanya yörelerinde tek ürün domates yetiştirilen sera topraklarının verimlilik özelliklerinin ve bitkilerin beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Gazipaşa ilçesinde 17, Alanya ilçesinde ise 9 farklı seradan toprak (0-30 cm, toprak derinliğinden) ve yaprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde bünye, pH, kireç, organik madde, toplam azot (N), alınabilir fosfor (P), değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), alınabilir demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu); yaprak örneklerinde ise N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu analizleri yapılmıştır. Toprak analizi sonuçlarına göre; her iki yörenin toprakları da hafif alkalin ve alkalin karakterde, düşük kireç ve organik madde miktarına sahiptir.  Örneklerin toplam N, alınabilir Fe, Zn, Mn ve Cu konsantrasyonları iyi, değişebilir Mg ve Ca konsantrasyonları yüksektir. Değişebilir potasyum konsantrasyonları düşükten çok yüksek sınıfına değişkenlik göstermektedir. Domates yaprak örneklerinin N, P, Ca ve Mg konsantrasyonu yeterli ve yüksek; Fe, Zn, Mn ve Cu konsantrasyonları yeterli; K konsantrasyonları ise düşüktür. 

Besin elementleri, Domates, Toprak verimliliği
 • Akınoğlu, G., Korkmaz, A., 2016. Topraksız tarımda farklı substrat miktarı ve besin çözeltisi uygulamalarının domateste beslenme ve verim kriterlerine etkisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi. 4(2):49-56.
 • Aksoy, A., Kaymak, H.Ç., 2016. Outlook on Turkish Tomato Sector. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6(2):121-129.
 • Alagöz, Z., Öktüren, F., Yılmaz, E., 2006. Antalya Bölgesinde Karanfil Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19(1):123-129.
 • Alpaslan, M., Güneş, A., İnal, İ., Aktaş, M., 2001. Akdeniz bölgesi seralarında yetiştirilen bitkilerin beslenme durumlarının incelenmesi I.sera topraklarının verimlilik durumları. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(1):47-55.
 • Arı, N., Ateş, T., Özkan, C.F., Arpacıoğlu, A.E., 2002. Antalya Bölgesi’nde Domates Yetiştiriciliği Yapılan Seraların Toprak Verimlilik Durumlarının İncelenmesi. 4. Sebze Tarımı Sempozyumu. 171-179. 17-20 Eylül, Bursa.
 • Arı, N., Özkan, C.F., Demirtaş, E.I., Güven, D., Öktüren Asri, F., Şimşek, M., 2019. Antalya Demre İlçesi Domates Seralarının Toprak Özellikleri ve Bitki Besleme Potansiyelleri. 8.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s.9.
 • Aydeniz, A., 1984. Toprak Amenajmanı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 928. Ders Kitabı No:263.Ankara.
 • Ayers, R.S., Westcot, D.W., 1989. Water Quality for Agriculture. Irrigation and Drainage Paper, 29 Rev.1., New York.
 • Black, C.A., 1957. Soil-Plant Relationships. John Wiley and Sons, Inc., Newyork.
 • Black, C.A., 1965. Methods of soil analysis, part 2, chemical and microbiological properties, American Society of Agronomy Inc., Publisher Madison, Wilconsin, USA., 1372-1376. Bouyoucos, G.J., 1955. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of the soils. Agronomy Journal. 4(9):434. Campbell, C.R., 2000. Reference Sufficiency Ranges Vegetables Crops. Tomato, Greenhouse. http://www. ncagr.com/agronomi/saaesd/gtom.htm. Erişim Tarihi: 03.03.2019
 • Evliya, H., 1964. Kültür bitkilerinin beslenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayı:10.
 • Geraldson, C.M., Klacan, G.R., Lorenz, O.A., 1973. Plant Analysis as an Aid in Fertilizing Vegetable Crops, Soil Testing and Plant Analysis. Soil Science of America Inc., Madison, Wisconsin, USA.
 • Jackson, M.L., 1967. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.
 • Kacar, B., 1995. Toprak analizleri. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri: III. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No:3, Ankara.
 • Kacar, B., Katkat, V., 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın No:849.
 • Kacar, B., İnal, A., 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın No:1241.
 • Kandemir, D., Kurtar, E.S., Demirsoy, M., 2016. Türkiye Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler. www.turktob.org.tr Erişim Tarihi:01.03.2019.
 • Kaplan, M., Köseoğlu, T., Aksoy, T., Pilanalı, N., Sarı, M., 1995. Batı Akdeniz Bölgesinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleri ile Belirlenmesi. Tübitak Projesi. Proje No: TOAG-987/DPT-3, Antalya.
 • Kovancı, İ., 1988. Bitki besleme ve toprak verimliliği notları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No:107-1. 286 s. İzmir.
 • Lindsay, W.L., Norwell, W.A., 1978. Development of a DTPA Soil Test for Zinc, Iron, Manganese and Copper. Soil Science Society America Journal. 42(3):421-428.
 • Loué, A., 1968. Diagnostic Petiolaire de Prospection. Etudes Sur la Nutrition et la Fertilisation Potassiques de la Vigbe Societe Commerciale des Potasses d’Alsace Services Agroomiques.31-41.
 • Macit, F., Ağme, Y., 1980. Sebzeler ve Gübrelenmeleri. Bilgehan Matbaası, Bornova.
 • Maltaş, A.Ş., Kaplan, M., 2015. Antalya (Merkez İlçe)’da yetiştirilen örtüaltı güzlük domates bitkilerinin (Solanum lycopersicum L.) beslenme durumlarının belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 28(1):33-38.
 • Olsen, S.R., Sommers, E.L., 1982. Phosporus Soluble in Sodium Bicarbonate, Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. Edit: A.L. Page, P.H. Miller, D.R. Keeney, 404-430.
 • Orman, Ş., Kaplan, M., 2004. Kumluca ve Finike Yörelerinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 17(1):19-29.
 • Öktüren Asri, F., Sönmez, S., 2016. Effects of Potassium and Iron Applications on Nutrient Concentrations of Tomato Plants Grown in Soilless Culture. Acta Horticulturae. 329-334.
 • Özbek, N.,1975. Toprak Verimliliği ve Gübreler, I. Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 525, Ders Kitabı 170.
 • Özkan, C.F., 2008. Antalya ve Çevresi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Toprak Verimliliği, Bitki Besleme, Bazı Kalite ve Stres Parametreleri Arasındaki İlişkiler. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. 70 s.
 • Pizer, N.H., 1967. Some Advisory Aspect. Soil Potassium and Magnesium, Technical Bullettin No.14:184.
 • Saatçı, F., 1984. Toprak İlmi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No:85-1. İzmir
 • Sönmez, İ., Kaplan, M., 2007. Antalya-Demre Yöresinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 20(1):29-35.
 • Suhardiyanto, H., Arif, C., Setiawan, B.I., 2009. Optimization of EC Values of Nutrient Solution for Tomato Fruits Quality in Hydroponics System Using Artificial Neutral Network and Genetic Algorithms. Journal of Engineering and Technological Sciences. 41A(1):38-49.
 • Tatar, M., Pirinç, V., 2017. Potential of Industrial Tomato Production of Southeast Anatolian Region in Turkey. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7(2):11-20.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2712-3759
Author: Filiz Öktüren Asri (Primary Author)
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8721-1411
Author: Nuri Arı
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6601-9201
Author: Elif Işıl Demirtaş
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9974-3565
Author: Cevdet Fehmi Özkan
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1606-9075
Author: Dilek Güven
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 11, 2019

Bibtex @research article { comuagri549738, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale, TÜRKİYE}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {29 - 38}, doi = {10.33202/comuagri.549738}, title = {Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Öktüren Asri, Filiz and Arı, Nuri and Demirtaş, Elif Işıl and Özkan, Cevdet Fehmi and Güven, Dilek} }
APA Öktüren Asri, F , Arı, N , Demirtaş, E , Özkan, C , Güven, D . (2019). Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 29-38 . DOI: 10.33202/comuagri.549738
MLA Öktüren Asri, F , Arı, N , Demirtaş, E , Özkan, C , Güven, D . "Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 29-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuagri/issue/46291/549738>
Chicago Öktüren Asri, F , Arı, N , Demirtaş, E , Özkan, C , Güven, D . "Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 29-38
RIS TY - JOUR T1 - Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi AU - Filiz Öktüren Asri , Nuri Arı , Elif Işıl Demirtaş , Cevdet Fehmi Özkan , Dilek Güven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33202/comuagri.549738 DO - 10.33202/comuagri.549738 T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 38 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - doi: 10.33202/comuagri.549738 UR - https://doi.org/10.33202/comuagri.549738 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi %A Filiz Öktüren Asri , Nuri Arı , Elif Işıl Demirtaş , Cevdet Fehmi Özkan , Dilek Güven %T Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi %D 2019 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 7 %N 1 %R doi: 10.33202/comuagri.549738 %U 10.33202/comuagri.549738
ISNAD Öktüren Asri, Filiz , Arı, Nuri , Demirtaş, Elif Işıl , Özkan, Cevdet Fehmi , Güven, Dilek . "Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 / 1 (July 2019): 29-38 . https://doi.org/10.33202/comuagri.549738
AMA Öktüren Asri F , Arı N , Demirtaş E , Özkan C , Güven D . Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(1): 29-38.
Vancouver Öktüren Asri F , Arı N , Demirtaş E , Özkan C , Güven D . Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(1): 38-29.