Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 99 - 111, 30.05.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.499780

Abstract

İmalat işletmelerinde farklı alanlar ve ürünler konu olsa da, üretim için birçok makina ve ilgili elemanlar birlikte çalışmaktadır. Ortama yayılan sesler, kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde çalışanın tahammül edemediği değerlere ulaşabilir. Bu durum birey için normal dışı, rahatsızlık veren ve düzeyi azdan çoğa farklı dış etkiler olup, maruz kalma süreleri de oldukça önemlidir. Bu çalışmada çivi imalatı yapan bir işletmede, çalışanlar üzerine gürültünün etkisini belirleyebilmek için gürültü ölçümleri yapılmıştır. İşletmede makine ünitesinde en düşük-en yüksek ölçüm değerleri 86,1-101,6 dB(A) olarak elde edilmiştir. Bu bölgeden alınan yüksek gürültü seviyesi nedeniyle, çalışan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacağı açıktır.  İşyerinde alınan önlemlere ek olarak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen diğer önleyici önlemlerin alınmasının yararlı olacağı söylenebilir.

References

 • Alberti P.W., 1997. Noise and the ear. In; Kerr AG, Stephens D(Ed.). Scott-Brown’s Otolaryngology Vol.2, London; Butterworth-Henemann Read Educational and Professional Publishing Ltd. Book, Chapter, 11, 1-34.
 • Angeletti I., Horner R. Luy L. 2015. Environmental and Social Management System Implementation Handbook. Metal Products Manufacturing. IFC, International Finance Corporation, World Bank Group. 15 April. Version 1.2.
 • Anonim, 2013. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete Tarih: 28/7/2013, Sayı: 28721.
 • Anonim, 18 Mayıs 2019. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü, Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu. “Bölüm 1: Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”. Ankara, 2011. Online; https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/cevresel-gurultu-olcum-ve-degerlend-rme-klavuzu-20180209145104. pdf
 • Arıtan A.E., Tümer M., 2017. Elmas Telli Sayalama Makinesi Kullanılan Bir Doğaltaş Fabrikasında Ortam Şartlarının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(4): 185-192.
 • Ateş E., Alagöz M.G., 2018. Tarım Makinaları İmalatı Yapan Bir Firmada Gürültü Analizi. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2 (1): 13-22.
 • Cesva, 14 Şubat 2019. Acoustic Instruments. Cesva Instruments. S.l. Maracaibo, 6-08030, Barcelona, Spain. Online.https://www.cesva.com/en/products/sound-level-meters/sc310/
 • Darpe A.K., 2015. Fundamentals of Noise; Department of Mechanical Engineering, IIT Delhi. Dec. 18.
 • Dedeler H., 2008. Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkisinin Saptanması ve Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne. (Yüksek Lisans Tezi).
 • Erdoğan A., 2016. Denizli’de Üç Tekstil Fabrikasindaki Gürültü Düzeyinin Çalişanlar Üzerine Etkisi. T.C.Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Denizli. (Uzmanlık Tezi).
 • Güler Ç., Çobanoğlu Z., 1994. Gürültü. Sağlık Bakanlığı. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Serisi No:19. Ankara, Kitap.
 • Kim B.S., Park J.Y., Lee Y.U., 2013. A Noise Generating Mechanism at Manufacturing Process of Metal Material Products- Focus on Small and Medium Size Enterprise. Journal of Korean Society of Mechanical Technology, 15(6): 925-930.
 • Olala F.A, Katiku N.T., 2012. Design of a Nail Making Machine Suitable For the Local Cottage Industry. Final year Project report. University of Nairobi. Project No. JMO/01/2012. May.
 • OSHA, 20 December 2016. Noise. Technical Manual. United States Department of Labor; Occupational Safety & Health Administration. Section III. Chapter 5. Online, https://www.osha.gov/dts/osta/otm/new_noise/
 • Özce L., Ateş E., Bulduk İ., 2018. Bir İmalat Firmasında Gürültü Değerlendirilmesi. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), Türk Tabipleri Birliği. 18(67): 30-36.
 • Özgüven M.M., 2012. Kapalı Alanlarda Kullanılan Bazı Hasat Sonrası Tarım Makinalarının Gürültü Haritalarının İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 9(3): 45-53.
 • Özgüven N., 1986. Endüstriyel Gürültü Kontrolü. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:118. Ankara. Kitap.
 • Porter N.D, Berry B.F., 1998. Noise and Nuisance Policy Health Effect Based Noise Assessment Methods: A Review and Feasibility Study. Department for Environment, Food and Rular Affairs. Sept.
 • Sağbaş A., Kahraman F., Eşme U., Özbek A., 2008. Tekstil İşletmelerinde Gürültü Ve Gürültünün Azaltılmasında Mühendislik Önlemler. Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi. 23(1): 181-187.
 • Singh L.P., Bhardwaj A., Deepak K.K., 2010. Occupational Exposure in Small and Medium Scale Industry with Specific Reference to Heat and Noise. Noise & Health. 12(46): 37-48.
 • Soylu M., Gökkuş Ö., 2016. Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 2.
 • Wallace R. B., 1998. Maxy-Rosenau-Last Public Health & Pretentive Medicine. Moller RA. Effects of the Physical Environment: Noise As a health hazard; Appleton & Lange. 14th Edition. Stamford. USA, Book, 637-44.
 • Weinger M.B., Wiklund M.E., Bonneau D. J. G., 2010. Handbook of Human Factors in Medical Device Design. CRC Press. Taylor & Francis Group. Book, 41.
 • Yavuz L., Ateş E., Bulduk İ., 2016. Bir İmalat Firmasında Gürültü Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi. 6-2 Mayıs, 1(1): 244.

Noise Analysis at a Nail-Manufacturing Company

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 99 - 111, 30.05.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.499780

Abstract

Although different areas and products are involved in manufacturing companies, various machinery and equipment work together in production processes. Noises released into the environment can reach values that the employees may find intolerable as stated in the laws and regulations. While that in itself may generate unusual external impacts that cause discomfort for an employee on a spectrum ranging from mild to severe, the duration of exposure is also very important. For the purposes of this study, noise measurements were made in a nail-manufacturing company to determine the effect of noise on the employees. The lowest-highest measurement values recorded in the company’s machinery unit were 86,1-101,6 dB(A). It is obvious that due to the high noise level taken from this region, it will have negative effects on employee health. In addition to the measures taken in the workplace, it can be said that taking other preventive measures mentioned in laws and regulations will be beneficial. 

References

 • Alberti P.W., 1997. Noise and the ear. In; Kerr AG, Stephens D(Ed.). Scott-Brown’s Otolaryngology Vol.2, London; Butterworth-Henemann Read Educational and Professional Publishing Ltd. Book, Chapter, 11, 1-34.
 • Angeletti I., Horner R. Luy L. 2015. Environmental and Social Management System Implementation Handbook. Metal Products Manufacturing. IFC, International Finance Corporation, World Bank Group. 15 April. Version 1.2.
 • Anonim, 2013. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete Tarih: 28/7/2013, Sayı: 28721.
 • Anonim, 18 Mayıs 2019. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü, Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu. “Bölüm 1: Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”. Ankara, 2011. Online; https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/cevresel-gurultu-olcum-ve-degerlend-rme-klavuzu-20180209145104. pdf
 • Arıtan A.E., Tümer M., 2017. Elmas Telli Sayalama Makinesi Kullanılan Bir Doğaltaş Fabrikasında Ortam Şartlarının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(4): 185-192.
 • Ateş E., Alagöz M.G., 2018. Tarım Makinaları İmalatı Yapan Bir Firmada Gürültü Analizi. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2 (1): 13-22.
 • Cesva, 14 Şubat 2019. Acoustic Instruments. Cesva Instruments. S.l. Maracaibo, 6-08030, Barcelona, Spain. Online.https://www.cesva.com/en/products/sound-level-meters/sc310/
 • Darpe A.K., 2015. Fundamentals of Noise; Department of Mechanical Engineering, IIT Delhi. Dec. 18.
 • Dedeler H., 2008. Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkisinin Saptanması ve Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne. (Yüksek Lisans Tezi).
 • Erdoğan A., 2016. Denizli’de Üç Tekstil Fabrikasindaki Gürültü Düzeyinin Çalişanlar Üzerine Etkisi. T.C.Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Denizli. (Uzmanlık Tezi).
 • Güler Ç., Çobanoğlu Z., 1994. Gürültü. Sağlık Bakanlığı. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Serisi No:19. Ankara, Kitap.
 • Kim B.S., Park J.Y., Lee Y.U., 2013. A Noise Generating Mechanism at Manufacturing Process of Metal Material Products- Focus on Small and Medium Size Enterprise. Journal of Korean Society of Mechanical Technology, 15(6): 925-930.
 • Olala F.A, Katiku N.T., 2012. Design of a Nail Making Machine Suitable For the Local Cottage Industry. Final year Project report. University of Nairobi. Project No. JMO/01/2012. May.
 • OSHA, 20 December 2016. Noise. Technical Manual. United States Department of Labor; Occupational Safety & Health Administration. Section III. Chapter 5. Online, https://www.osha.gov/dts/osta/otm/new_noise/
 • Özce L., Ateş E., Bulduk İ., 2018. Bir İmalat Firmasında Gürültü Değerlendirilmesi. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), Türk Tabipleri Birliği. 18(67): 30-36.
 • Özgüven M.M., 2012. Kapalı Alanlarda Kullanılan Bazı Hasat Sonrası Tarım Makinalarının Gürültü Haritalarının İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 9(3): 45-53.
 • Özgüven N., 1986. Endüstriyel Gürültü Kontrolü. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:118. Ankara. Kitap.
 • Porter N.D, Berry B.F., 1998. Noise and Nuisance Policy Health Effect Based Noise Assessment Methods: A Review and Feasibility Study. Department for Environment, Food and Rular Affairs. Sept.
 • Sağbaş A., Kahraman F., Eşme U., Özbek A., 2008. Tekstil İşletmelerinde Gürültü Ve Gürültünün Azaltılmasında Mühendislik Önlemler. Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi. 23(1): 181-187.
 • Singh L.P., Bhardwaj A., Deepak K.K., 2010. Occupational Exposure in Small and Medium Scale Industry with Specific Reference to Heat and Noise. Noise & Health. 12(46): 37-48.
 • Soylu M., Gökkuş Ö., 2016. Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 2.
 • Wallace R. B., 1998. Maxy-Rosenau-Last Public Health & Pretentive Medicine. Moller RA. Effects of the Physical Environment: Noise As a health hazard; Appleton & Lange. 14th Edition. Stamford. USA, Book, 637-44.
 • Weinger M.B., Wiklund M.E., Bonneau D. J. G., 2010. Handbook of Human Factors in Medical Device Design. CRC Press. Taylor & Francis Group. Book, 41.
 • Yavuz L., Ateş E., Bulduk İ., 2016. Bir İmalat Firmasında Gürültü Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi. 6-2 Mayıs, 1(1): 244.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Ergun ATEŞ (Primary Author)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7611-4854
Türkiye


Ebru ARABACIOĞLU This is me
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2260-4553
Türkiye

Publication Date May 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { comufbed499780, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {99 - 111}, doi = {10.28979/comufbed.499780}, title = {Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi}, key = {cite}, author = {Ateş, Ergun and Arabacıoğlu, Ebru} }
APA Ateş, E. & Arabacıoğlu, E. (2019). Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 99-111 . DOI: 10.28979/comufbed.499780
MLA Ateş, E. , Arabacıoğlu, E. "Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 99-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comufbed/issue/45518/499780>
Chicago Ateş, E. , Arabacıoğlu, E. "Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 99-111
RIS TY - JOUR T1 - Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi AU - Ergun Ateş , Ebru Arabacıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28979/comufbed.499780 DO - 10.28979/comufbed.499780 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 111 VL - 5 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.499780 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.499780 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi %A Ergun Ateş , Ebru Arabacıoğlu %T Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 5 %N 1 %R doi: 10.28979/comufbed.499780 %U 10.28979/comufbed.499780
ISNAD Ateş, Ergun , Arabacıoğlu, Ebru . "Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (May 2019): 99-111 . https://doi.org/10.28979/comufbed.499780
AMA Ateş E. , Arabacıoğlu E. Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 99-111.
Vancouver Ateş E. , Arabacıoğlu E. Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 99-111.
IEEE E. Ateş and E. Arabacıoğlu , "Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 99-111, May. 2019, doi:10.28979/comufbed.499780

 14421         download