Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 16 - 31, 30.05.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.552158

Abstract

Harran Ovası koşullarına göre, 2016 yılında yürütülen çalışmada, mısır (Zea mays L. indendata) yetiştiriciliğinde farklı sulama uygulamaları içeren damla sulama sistemi (DSS) ve toprak altı damla sulama sistemi (TADSS)’nin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Her iki sulama sisteminde sulama konuları; [ I1 (1.5), I2 (1.25), I3 (1.0), I4 (0.75), I5 (0.5)] Class A Pan yöntemine göre belirlenmiş ve en uygun Class A Pan bitki katsayıları (Kcp) araştırılmıştır. Mısır için verim miktarı,  sulama suyu miktarı (I), bitki su tüketimi (ET), su kullanımı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) elde edilmiştir. Sulama suyu ve bitki su tüketimine göre tane verim ve bin tane verim değerleri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Kcp katsayısı her iki sulama sistemi için 1.25 olarak belirlenmiştir. Verim miktarları, DSS kullanılarak 698.4 kg da-1 ile 1151.5 kg da-1arasında ve TADSS kullanılarak 705.4 kg da-1 ile 1157.5 kg da-1 arasında elde edilmiştir. Damla Sulama Sistemi ve TADSS ile uygulanan sulama suyu miktarı, konulara göre aynıdır ve 421.5 ile 1264.5 mm arasında değişmiştir. Bitki su tüketimi değerleri; DSS’ye göre 585.7 ile 1294.6 mm arasında, TADSS’ye göre 572.5 ile 1286.7 mm arasında belirlenmiştir. Su kullanımı (WUE) ve IWUE değerleri sırasıyla; DSS için 0.82-1.19 kg m-3, 0.83-1.66 kg m-3 ve TADSS için 0.83-1.23 kg m-3, 0.84-1.67 kg m-3 olarak hesaplanmıştır. 

References

 • Anonim, 2016. İklim Değerleri, Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa.
 • Anonim, 2017. Mısır Tarımı. 7 Haziran 2017, www.http.araştırma.tarım.gov.tr
 • Anonim, 2019. Harran Ovası 06 Mayıs 2019, https://earth.google.com/web/search/
 • Demirel K., 2012. Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyerlerinin (stb) Toprak Su İçeriği ve Çim Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 109 s.
 • Dinç U., Şenol S., Sayın M., Kapur S., Güzel N., Derici R., Yeşilsoy M. Ş., Yeğengil İ., Sarı M., Kaya Z., Aydın M., Kettaş F., Berkman A., Çolak A. K., Yılmaz K., Tunçgögüs B., Çavuşgil V., Özberk H., Gülüt K. Y., Karaman C., Dinç O., Öztürk N., Kara E.E., 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları. (GAT): I. Harran Ovası. TÜBİDAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Güdümlü Araştırma Projesi Kesin Raporu. TOAG, Proje No: 534, Adana.
 • Durmuş E., 2015. Bazı Mısır Çeşitlerinin Tarla Koşullarında Su Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi ve İlişkili Fizyolojik Parametrelerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Howell T. A., Cuenca R. H., Solomon K. H., 1990. Crop Yield Response. Manamegent of Farm Irrigation Systems. ASAE, 2p.
 • James L.G., 1988, Principles of Farm Irrigation Systems Design. John Wiley and Sons. Inc. New York, 543s.
 • Kanber R., 1984. Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması Bölge Topraksu Arşt. Enst. Yay. 114 (64), Tarsus, 93.
 • Kara S., 2011. Konya Ekolojik Koşullarında Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Mısır Bitkisinde Su-Verim İlişkileri. Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kırnak H., Kaya C., Değirmenci V., 2002. Growth and Yield Parameters of Bell Peppers with Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Under Different Irrıgation Levels. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (4): 383-389.
 • Kırnak H., Gençoğlan C., Değirmenci V., 2003. Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2): 117-123.
 • Okay D., Yazgan S., 2016. Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Mısır Bitkisi Verimi Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1): 1-1
 • Öktem A., Öktem A.G., 2009. Bazı At dişi Hibrit Mısır (Zea mays L. indentata) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 49-58.
 • Öktem A., Toprak A., 2013. Çukurova Koşullarında Bazı Atdişi Mısır (Zea Mays L. indentata) Genotiplerinin Verim ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 17(4): 15-24 . Özcan G., 2010. Mısır Çeşitlerinin Kısıntılı Su Uygulamalarına Tepkilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şahin S., 2001. Türkiye’de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1): 73-90.
 • Şimşek M., 2015. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yaz Stajı Ders Notları (basılmamış), Şanlıurfa.
 • Şimşek M., Gerçek S., 2005. Yarı Kurak Koşullarda Damla Sulamada Farklı Sulama Aralıklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Su Verim İlişkilerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(l): 77-82.
 • Tanner O.B., Sinclair T.R., 1983. Efficient Water Use in Crop Prodution; Research Limitation to Efficent Water Use in Crop Production. ASA; CSSA, SSSA Pub., pp. 1-25, Madison, Wiskonsin.
 • Tarı A.F., 2015. Deneme Alanı Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Yaz Stajı Ders Notları (basılmamış), Şanlıurfa.
 • Yıldırım O., Kodal S., Selenay M.F., Yıldırım E., 1995. Kısıntılı Sulamanın Verime Etkisi, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri Kitabı, Antalya, 347-365.
 • Yıldırım O., 2013. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, yayın no: 1594, Ders kitabı: 546, 367s, Ankara.

Effect of Drip and Subsurface Drip Irrigation on Maize Yield

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 16 - 31, 30.05.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.552158

Abstract

A study was carried out under the conditions of Harran Plain in 2016 to compare drip irrigation system (DIS) and subsurface drip irrigation system (SDIS) that contained different irrigation applications in cultivation of maize (Zea mays L. indendata). The irrigation treatment [I1 (1.5), I2 (1.25), I3 (1.0), I4 (0.75), I5 (0.5)] were determined according to Class A Pan method in both irrigation systems and optimum Class A Pan crop coefficients (Kcp) were investigated. The yield, the amount of irrigation water (I), the water consumption of plant (ET), the water use efficiency and the irrigation water  use efficiency (WUE and IWUE) were obtained for maize. According to the irrigation water and the plant water consumption, the values of grain yield and 1000 grain yield were analyzed. As a result, the Kcp coefficient was determined as 1.25 for both irrigation systems. The yields were obtained to be between 698.4 and 1151.5 kg da-1 by using DIS and they were obtained between 705.4 and 1157.5 kg da-1 by using SDIS. According to the treatments, the amount of water applied by DIS and SSDIS were same and they changed between 421.5 and 1264.5 mm. The plant water consumption values were between 585.7 and 1294.6 mm according to DIS and they were between 572.5 and 1286.7 mm according to SSDIS. The water use efficiency and IWUE values were calculated as 0.82-1.19 kg m-3, 0.83-1.66 kg m-3 for DIS and 0.83-1.23 kg m-3, 0.84-1.67 kg m-3 for SSDIS respectively. 

References

 • Anonim, 2016. İklim Değerleri, Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa.
 • Anonim, 2017. Mısır Tarımı. 7 Haziran 2017, www.http.araştırma.tarım.gov.tr
 • Anonim, 2019. Harran Ovası 06 Mayıs 2019, https://earth.google.com/web/search/
 • Demirel K., 2012. Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyerlerinin (stb) Toprak Su İçeriği ve Çim Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 109 s.
 • Dinç U., Şenol S., Sayın M., Kapur S., Güzel N., Derici R., Yeşilsoy M. Ş., Yeğengil İ., Sarı M., Kaya Z., Aydın M., Kettaş F., Berkman A., Çolak A. K., Yılmaz K., Tunçgögüs B., Çavuşgil V., Özberk H., Gülüt K. Y., Karaman C., Dinç O., Öztürk N., Kara E.E., 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları. (GAT): I. Harran Ovası. TÜBİDAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Güdümlü Araştırma Projesi Kesin Raporu. TOAG, Proje No: 534, Adana.
 • Durmuş E., 2015. Bazı Mısır Çeşitlerinin Tarla Koşullarında Su Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi ve İlişkili Fizyolojik Parametrelerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Howell T. A., Cuenca R. H., Solomon K. H., 1990. Crop Yield Response. Manamegent of Farm Irrigation Systems. ASAE, 2p.
 • James L.G., 1988, Principles of Farm Irrigation Systems Design. John Wiley and Sons. Inc. New York, 543s.
 • Kanber R., 1984. Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması Bölge Topraksu Arşt. Enst. Yay. 114 (64), Tarsus, 93.
 • Kara S., 2011. Konya Ekolojik Koşullarında Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Mısır Bitkisinde Su-Verim İlişkileri. Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kırnak H., Kaya C., Değirmenci V., 2002. Growth and Yield Parameters of Bell Peppers with Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Under Different Irrıgation Levels. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (4): 383-389.
 • Kırnak H., Gençoğlan C., Değirmenci V., 2003. Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2): 117-123.
 • Okay D., Yazgan S., 2016. Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Mısır Bitkisi Verimi Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1): 1-1
 • Öktem A., Öktem A.G., 2009. Bazı At dişi Hibrit Mısır (Zea mays L. indentata) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 49-58.
 • Öktem A., Toprak A., 2013. Çukurova Koşullarında Bazı Atdişi Mısır (Zea Mays L. indentata) Genotiplerinin Verim ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 17(4): 15-24 . Özcan G., 2010. Mısır Çeşitlerinin Kısıntılı Su Uygulamalarına Tepkilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şahin S., 2001. Türkiye’de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1): 73-90.
 • Şimşek M., 2015. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yaz Stajı Ders Notları (basılmamış), Şanlıurfa.
 • Şimşek M., Gerçek S., 2005. Yarı Kurak Koşullarda Damla Sulamada Farklı Sulama Aralıklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Su Verim İlişkilerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(l): 77-82.
 • Tanner O.B., Sinclair T.R., 1983. Efficient Water Use in Crop Prodution; Research Limitation to Efficent Water Use in Crop Production. ASA; CSSA, SSSA Pub., pp. 1-25, Madison, Wiskonsin.
 • Tarı A.F., 2015. Deneme Alanı Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Yaz Stajı Ders Notları (basılmamış), Şanlıurfa.
 • Yıldırım O., Kodal S., Selenay M.F., Yıldırım E., 1995. Kısıntılı Sulamanın Verime Etkisi, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri Kitabı, Antalya, 347-365.
 • Yıldırım O., 2013. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, yayın no: 1594, Ders kitabı: 546, 367s, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Published Date Mayıs
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Aslı DEMİROK
0000-0002-8232-6615
Türkiye


Gökhan İsmail TUYLU (Primary Author)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8678-0287
Türkiye

Publication Date May 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { comufbed552158, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {16 - 31}, doi = {10.28979/comufbed.552158}, title = {Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Demirok, Aslı and Tuylu, Gökhan İsmail} }
APA Demirok, A. & Tuylu, G. İ. (2019). Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 16-31 . DOI: 10.28979/comufbed.552158
MLA Demirok, A. , Tuylu, G. İ. "Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 16-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comufbed/issue/45518/552158>
Chicago Demirok, A. , Tuylu, G. İ. "Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 16-31
RIS TY - JOUR T1 - Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi AU - Aslı Demirok , Gökhan İsmail Tuylu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28979/comufbed.552158 DO - 10.28979/comufbed.552158 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 31 VL - 5 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.552158 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.552158 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi %A Aslı Demirok , Gökhan İsmail Tuylu %T Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 5 %N 1 %R doi: 10.28979/comufbed.552158 %U 10.28979/comufbed.552158
ISNAD Demirok, Aslı , Tuylu, Gökhan İsmail . "Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (May 2019): 16-31 . https://doi.org/10.28979/comufbed.552158
AMA Demirok A. , Tuylu G. İ. Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 16-31.
Vancouver Demirok A. , Tuylu G. İ. Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 16-31.
IEEE A. Demirok and G. İ. Tuylu , "Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 16-31, May. 2019, doi:10.28979/comufbed.552158

 14421         download