Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING

Year 2013, Volume 42, Issue 2, 36 - 50, 09.03.2014

Abstract

The purpose of this study is to determine the possible contributions and advantage of GeoGebra and its limitations to mathematics teaching. A case study design was utilized for the purpose of this study.  Data were gathered from three different groups via face-to-face interviews and focus group techniques. The results of the study indicated that dynamic structure of GeoGebra helped students formalize and visualize mathematical relations and concretize abstract ideas and motivated students. On the other hand, the inadequacy of physical environment and computer literacy, the lack of students’ understanding of mathematical solutions path and the length of some formulas are seen as the limitations arising from the use of GeoGebra.

References

 • Akkoç, H. (2006) Bilgisayar destekli matematik öğretimi: Grafik analiz yaklaşımı. İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • Aktümen, M., & Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 339-358.
 • Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum, T., & Ceylan, T. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geogebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2). ISSN: 1309-4653.
 • Altun, M. (2008). Liselerde matematik öğretimi. İstanbul: AlfaYayınları.
 • Altun, M., & Alkan, H. (1999). Matematik öğretimi. A. Özdaş (Ed.), Matematik öğretmenliği. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ankara Geogebra Enstitüsü. (2010). Temmuz 11, 2010 tarihinde http://ankarageogebra.org/cms/ adresinden alınmıştır.
 • Antohe, V. (2009). Limits of educational soft "GeoGebra" in a critical constructive review. Annals. Computer Science Series, 7(1), 47-54.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.
 • Aydoğan, A. (2007). The effect of dynamic geometry use together with open-ended explorations in sixth grade students’ performances in polygons and similarity and congruency of polygons. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Baker, S., Gersten, R., & Lee, D. (2002). A synthesis of empirical research on teaching Mathematics to low-achieving students. Elementary School Journal, 103(1), 51–73.
 • Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19,186-193.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Tübitak Bitav-Ceren Yayınları.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Berberoğlu, G., & Güzel, Ç. (2010). Students’ affective characteristics and their relation to mathematicsal literacy measures in the programme for ınternational student assessment (PISA) 2003. Eurasion of Journal Educational Research, 40.
 • Berberoğlu, G., & Kalender, I. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PİSA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
 • Cannon, T. R. (2005). Student success: a study of computer – based instruction versus lecture – based instruction in developmental mathematics at a tennessee communıty college. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of Tennessee, Knoxville, USA.
 • Dikovic, L. (2009). Implementing dynamic mathematics resources with geogebra at the college level. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 4(3), 51-54.
 • Doğan, M., & İçel, R. (2011). The role of dynamic geometry software in the process of learning: GeoGebra example about triangles. International Journal of Human Sciences[Online]. 8(1).
 • Edwards, J. A., & Jones, K. (2006). Linking geometry and algebra with GeoGebra. Mathematics Teaching, 194, 28-30.
 • Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. [EARGED]. (2005). Öğrenci başarısı belirleme programı (Pisa-2003), Ulusal nihai rapor. Ankara: MEB- Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Erol, Ç., Özdemir, Ş., Özen, Z., Akadal, E., & Ayvaz Reis, Z. (2012). Fibonacci spiral in sunflower with GeoGebra. Journal Of Education And Instructional Studies In The World, 2(25), ISNN: 2146-7463.
 • Filiz, M. (2009). Geogebra ve Cabri geometri II dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Goldenberg, E. P., & Cuoco, A. A. (1998). What is dynamic geometry? R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space içinde (ss. 351-368). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gökçek, T. (2004). Matematik öğrenme ve öğretmede teknolojinin rolü. Trabzon. Ocak 13, 2010 tarihinde http://ab2004.ktu.edu.tr/sunum/tg1.pps adresinden alınmıştır.
 • Güven, B. (2002). Dinamik geometri yazılımı cabri ile keşfederek geometri öğrenme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Hare, M. (1999). Revealing what urban early childhood teachers think about mathematics and how they teach it: Implications for practice. Yayınlanmamş Doktora Tezi, University Of North Texas, USA.
 • Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., & Koçak-Usluel, Y. (2007). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçleriyle bütünleştirilmesine yönelik bir ders planı örneği. Eğitim ve Bilim, 32(146), 54-63.
 • Hohenwarter, J., & Hohenwarter, M. (2011). GeoGebra resmi kullanma kılavuzu. (M. Doğan, & E. Karakırık, Çev.). Ankara: Nobel Yayın.
 • Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2008). Introducing dynamic mathematics software to secondary school teachers: The case of GeoGebra. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 28(2), 135-146.
 • Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2010). Evaluating difficulty levels of dynamic geometry software tools to enhance teachers’ professional development. International Journal for Technology in Mathematics Education, 17(3), 127-134.
 • Hohenwarter, M. (2006). GeoGebra - educational material and applications in mathematics teaching. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Salzburg, Salzburg.
 • Kabaca, T., Aktümen, M., Aksoy, Y., & Bulut, M. (2010). Matematik öğretmenlerinin avrasya geogebra toplantısı kapsamında dinamik matematik yazılımı geogebra ile tanıştırılması ve geogebra hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2) , 148-165.
 • Kazu, İ. Y., & Yavuzalp, N. (2008). Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(150), 110-126.
 • Köse, N. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı cabri geometriyle simetriyi anlamlandırmalarının belirlenmesi: Bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kutluca, T., & Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
 • Marrades, R., & Gutierrez, A. (2000). Proofs producted by secondary school students learning geometry in a dynamic computer environment. Educational Studies in Mathematics, 44(1), 87-125.
 • NCTM, (2000). Principles and Standards for School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F. T., & Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim. 34(151), 65-73.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Sherman, T. M., & Kurshan, B. L. (2005). Constructing learning: Using technology to support teaching for understanding. Learning & Leading with Technology, 32(5), 10-39.
 • Tienken, C., & Maher, J. (2008). The influence of computer-assisted instruction on eighth grade mathematics achievement. Research in Midel Level Education, 32(3), 1-13.
 • Touger, H.E. (1986). Models: Help or hindrance. Arithmetic Teacher, 33(7), 36-37.
 • Uşun, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Van Voorst, C. (1999). Technology in mathematics teacher education. Retrieved March 4, 2008, from http://www.icte.org/T99 Library/T99 54.PDF.
 • Yenilmez, K., & Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 87-98.
 • Yıldırım, S., & Şahin, T., (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Yushau, B., Bokhari, M. A., & Wessels, D. C. J. (2004). Computer aided learning of mathematics: Software evaluation. Mathematics and Computer Education, 38(2), 165-182.
 • Zengin, Y., & Kutluca, T. (2011). Ortaöğretim matematik dersinde GeoGebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Ekim, Fırat University, Elazığ.

THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING

Year 2013, Volume 42, Issue 2, 36 - 50, 09.03.2014

Abstract

Bu araştırmanın amacı, GeoGebra’nın avantajlarını ve matematik öğretimine muhtemel katkı ve sınırlılıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel olarak tasarlanan durum çalışmasında, üç farklı katılımcı grubun görüşleri yüz yüze ve odak grup görüşmesi yoluyla alınmıştır. Çalışmanın sonuçları; GeoGebra’nın dinamik yapısının matematiksel ilişkileri oluşturmaya katkı sağladığını, somutlaştırmaya ve görselleştirmeye yardımcı olduğunu ve böylece öğrencileri motive ettiğini göstermiştir. Ayrıca GeoGebra’nın cebir ve geometrik girişinin ayrı olması ve “inşa protokolü” kullanılarak GeoGebra taslağının oluşturulma aşamalarının izlenmesi avantaj olarak görülmüş, kullanımının kolay olduğu ortaya çıkarılmıştır. GeoGebra kullanımının sınırlılıkları ise; fiziksel ortamların ve bilgisayar okuryazarlığının yetersiz olması, bazı formüllerin yazımının uzun olması ve bazı matematiksel çözüm yollarının anlaşılamaması şeklinde belirlenmiştir

References

 • Akkoç, H. (2006) Bilgisayar destekli matematik öğretimi: Grafik analiz yaklaşımı. İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • Aktümen, M., & Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 339-358.
 • Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum, T., & Ceylan, T. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geogebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2). ISSN: 1309-4653.
 • Altun, M. (2008). Liselerde matematik öğretimi. İstanbul: AlfaYayınları.
 • Altun, M., & Alkan, H. (1999). Matematik öğretimi. A. Özdaş (Ed.), Matematik öğretmenliği. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ankara Geogebra Enstitüsü. (2010). Temmuz 11, 2010 tarihinde http://ankarageogebra.org/cms/ adresinden alınmıştır.
 • Antohe, V. (2009). Limits of educational soft "GeoGebra" in a critical constructive review. Annals. Computer Science Series, 7(1), 47-54.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.
 • Aydoğan, A. (2007). The effect of dynamic geometry use together with open-ended explorations in sixth grade students’ performances in polygons and similarity and congruency of polygons. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Baker, S., Gersten, R., & Lee, D. (2002). A synthesis of empirical research on teaching Mathematics to low-achieving students. Elementary School Journal, 103(1), 51–73.
 • Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19,186-193.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Tübitak Bitav-Ceren Yayınları.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Berberoğlu, G., & Güzel, Ç. (2010). Students’ affective characteristics and their relation to mathematicsal literacy measures in the programme for ınternational student assessment (PISA) 2003. Eurasion of Journal Educational Research, 40.
 • Berberoğlu, G., & Kalender, I. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PİSA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
 • Cannon, T. R. (2005). Student success: a study of computer – based instruction versus lecture – based instruction in developmental mathematics at a tennessee communıty college. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of Tennessee, Knoxville, USA.
 • Dikovic, L. (2009). Implementing dynamic mathematics resources with geogebra at the college level. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 4(3), 51-54.
 • Doğan, M., & İçel, R. (2011). The role of dynamic geometry software in the process of learning: GeoGebra example about triangles. International Journal of Human Sciences[Online]. 8(1).
 • Edwards, J. A., & Jones, K. (2006). Linking geometry and algebra with GeoGebra. Mathematics Teaching, 194, 28-30.
 • Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. [EARGED]. (2005). Öğrenci başarısı belirleme programı (Pisa-2003), Ulusal nihai rapor. Ankara: MEB- Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Erol, Ç., Özdemir, Ş., Özen, Z., Akadal, E., & Ayvaz Reis, Z. (2012). Fibonacci spiral in sunflower with GeoGebra. Journal Of Education And Instructional Studies In The World, 2(25), ISNN: 2146-7463.
 • Filiz, M. (2009). Geogebra ve Cabri geometri II dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Goldenberg, E. P., & Cuoco, A. A. (1998). What is dynamic geometry? R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space içinde (ss. 351-368). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gökçek, T. (2004). Matematik öğrenme ve öğretmede teknolojinin rolü. Trabzon. Ocak 13, 2010 tarihinde http://ab2004.ktu.edu.tr/sunum/tg1.pps adresinden alınmıştır.
 • Güven, B. (2002). Dinamik geometri yazılımı cabri ile keşfederek geometri öğrenme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Hare, M. (1999). Revealing what urban early childhood teachers think about mathematics and how they teach it: Implications for practice. Yayınlanmamş Doktora Tezi, University Of North Texas, USA.
 • Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., & Koçak-Usluel, Y. (2007). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçleriyle bütünleştirilmesine yönelik bir ders planı örneği. Eğitim ve Bilim, 32(146), 54-63.
 • Hohenwarter, J., & Hohenwarter, M. (2011). GeoGebra resmi kullanma kılavuzu. (M. Doğan, & E. Karakırık, Çev.). Ankara: Nobel Yayın.
 • Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2008). Introducing dynamic mathematics software to secondary school teachers: The case of GeoGebra. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 28(2), 135-146.
 • Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2010). Evaluating difficulty levels of dynamic geometry software tools to enhance teachers’ professional development. International Journal for Technology in Mathematics Education, 17(3), 127-134.
 • Hohenwarter, M. (2006). GeoGebra - educational material and applications in mathematics teaching. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Salzburg, Salzburg.
 • Kabaca, T., Aktümen, M., Aksoy, Y., & Bulut, M. (2010). Matematik öğretmenlerinin avrasya geogebra toplantısı kapsamında dinamik matematik yazılımı geogebra ile tanıştırılması ve geogebra hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2) , 148-165.
 • Kazu, İ. Y., & Yavuzalp, N. (2008). Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(150), 110-126.
 • Köse, N. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı cabri geometriyle simetriyi anlamlandırmalarının belirlenmesi: Bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kutluca, T., & Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
 • Marrades, R., & Gutierrez, A. (2000). Proofs producted by secondary school students learning geometry in a dynamic computer environment. Educational Studies in Mathematics, 44(1), 87-125.
 • NCTM, (2000). Principles and Standards for School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F. T., & Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim. 34(151), 65-73.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Sherman, T. M., & Kurshan, B. L. (2005). Constructing learning: Using technology to support teaching for understanding. Learning & Leading with Technology, 32(5), 10-39.
 • Tienken, C., & Maher, J. (2008). The influence of computer-assisted instruction on eighth grade mathematics achievement. Research in Midel Level Education, 32(3), 1-13.
 • Touger, H.E. (1986). Models: Help or hindrance. Arithmetic Teacher, 33(7), 36-37.
 • Uşun, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Van Voorst, C. (1999). Technology in mathematics teacher education. Retrieved March 4, 2008, from http://www.icte.org/T99 Library/T99 54.PDF.
 • Yenilmez, K., & Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 87-98.
 • Yıldırım, S., & Şahin, T., (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Yushau, B., Bokhari, M. A., & Wessels, D. C. J. (2004). Computer aided learning of mathematics: Software evaluation. Mathematics and Computer Education, 38(2), 165-182.
 • Zengin, Y., & Kutluca, T. (2011). Ortaöğretim matematik dersinde GeoGebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Ekim, Fırat University, Elazığ.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Özlem BAYDAŞ


Yüksel GÖKTAŞ


Enver TATAR

Publication Date March 9, 2014
Application Date March 9, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 42, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { cuefd54291, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2014}, volume = {42}, pages = {36 - 50}, doi = {}, title = {THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING}, key = {cite}, author = {Baydaş, Özlem and Göktaş, Yüksel and Tatar, Enver} }
APA Baydaş, Ö. , Göktaş, Y. & Tatar, E. (2014). THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING . Cukurova University Faculty of Education Journal , 42 (2) , 36-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cuefd/issue/4136/54291
MLA Baydaş, Ö. , Göktaş, Y. , Tatar, E. "THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING" . Cukurova University Faculty of Education Journal 42 (2014 ): 36-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cuefd/issue/4136/54291>
Chicago Baydaş, Ö. , Göktaş, Y. , Tatar, E. "THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING". Cukurova University Faculty of Education Journal 42 (2014 ): 36-50
RIS TY - JOUR T1 - THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING AU - Özlem Baydaş , Yüksel Göktaş , Enver Tatar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 50 VL - 42 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING %A Özlem Baydaş , Yüksel Göktaş , Enver Tatar %T THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING %D 2014 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD Baydaş, Özlem , Göktaş, Yüksel , Tatar, Enver . "THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING". Cukurova University Faculty of Education Journal 42 / 2 (March 2014): 36-50 .
AMA Baydaş Ö. , Göktaş Y. , Tatar E. THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2014; 42(2): 36-50.
Vancouver Baydaş Ö. , Göktaş Y. , Tatar E. THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2014; 42(2): 36-50.
IEEE Ö. Baydaş , Y. Göktaş and E. Tatar , "THE USE OF GEOGEBRA WITH DIFFERENT PERSPECTIVES IN MATHEMATICS TEACHING", Cukurova University Faculty of Education Journal, vol. 42, no. 2, pp. 36-50, Mar. 2014

Copyright © 2011

Cukurova University Faculty of Education

All rights reserved