Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The relation of childhood trauma with dissociation in patients with schizophrenia

Year 2020, Volume 45, Issue 3, 1024 - 1032, 30.09.2020
https://doi.org/10.17826/cumj.735180

Abstract

Purpose: The iam os this study was to search for frequency of childhood trauma in schizophrenics linking the relationship of depression and dissosiciative experience.
Materials and Methods: 80 patients (40 male-40 female) were interviewed according to the DSM-IV Patients were evaluated according to the sociodemographic data form, SCID-I form, Childhood Trauma Questionaire (CTQ-28), Dissosiative Experiences Scale (DES), Taxon form of the scale (DES-Taxon), Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) and Dissociative Disorders Interview Scale (DDIS).
Results: Patients were divided into 2 groups as who have and who do not have childhood trauma. There was no significant difference between the groups in terms of sociodemographic data. There was also no significant relationship between illness related data of schizophrenia and the trauma experience. İt is specifically observed that trauma experience has relation with depression and borderline personality. The existence of emotional abuse is the most correlated trauma type with dissociative experience and depression after total score in childhood trauma questionaire.
Conclusion: It is important to ask for a history of trauma in routine psychiatric examination in patients with schizophrenia.

References

 • Kaynakça 1.Öztürk E. Travma ve Dissosiyasyon: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi Ve Aile Dinamikleri. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, 2017.
 • 2.Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock Klinik Psikiyatri.(Çeviri Eds A Bozkurt) 4.baskı İstanbul, Güneş Tıp Kitapevleri, 2009.
 • 3.Schäfer I, Harfst T, Aderhold V, Briken P,Lehmann M, Moritz S at al. Childhood trauma and dissociation in female patients with schizophrenia spectrum disorders: an exploratory study. J Nerv Ment Dis 2006; 194: 135–138.
 • 4.Mueser KT, Goodman LB, Trumbetta SL, Rosenberg SD, Osher FC, Vidaver R, et al. Trauma and posttraumatic stres disorder in severe mental illness. J. Consult. Clin. Psychol.. 1998; 66(3): p. 493-499.
 • 5.Spence W, Mulholland C, Lynch G, McHugh S, Dempster M, Shannon C. Rates of childhood trauma in a sample of patients with schizophrenia as compared with a sample of non-psychotic psychiatric diagnoses. J Trauma Dissociation 2006; 7: 7–22
 • 6.Ellason JW, Ross CA. Two-year-follow-up of inpatients with dissociative identity disorder. Am J Psychiatry. 1997; 154: p. 832-839.
 • 7.Ross CA. Schizophrenia: Innovations in Diagnosis and Treatment. Birmingham, Haworth, 2004
 • 8. Moskowitz A, Read J, Farrelly S, Rudegeair T, Williams O. Dissociation and Psychosis:Are Psychotic Symptoms Traumatic in Origin and Dissociative in Kind? In Dell PF, O'neil JA, editors. Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge; 2009. p. 521-533.
 • 9. Vogel M, Spitzer C, Barnow S, Freyberger HJ, Grabe HJ. The role of trauma and PTSD- related symptoms for dissociation and psychopathological distress in inpatients with schizophrenia. Psychopathology. 2006; 39: p. 218-226.
 • 10. Holowka DW, King S, Saheb D, Pukall M, Brunet A. Childhood abuse and dissociative symptoms in adult schizophrenia. Schizophrenia Res. 2003; 60: p. 87-90.
 • 11. Spitzer RL, Williams JB, Gibbon M, First MB. The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID). I: History, rationale, and description. Arch Gen Psychiatry. 1992 Aug;49(8):624-9
 • 12. Özkürkçügil A, Aydemir O, Yıldız M, Esen Danacı A, Köroğlu E et al. (1999). DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirlik çalısması. İlaç ve Tedavi Dergisi. 12, 233-236.
 • 13.Şar V, Öztürk E, İkikardeş E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri. 32(4), 1054-1063. doi: 10.5336/medsci.2011-26947
 • 14.Yargıç Lİ, Tutkun H, Şar V. (1995): The reliability and validity of the Turkish version of the dissociative expeiences scale. Dissociation. 8:10-12
 • 15. Maaranen P, Tanskanen A, Honkalampi K, Haatainen K, Hintikka J, Viinamaki H. Factors associated with pathological dissociation in the general population. Aust N Z J Psychiatry. 2005; 39: p. 387-394.
 • 16. Addington D, Addington J, Maticka-Tyndale E. Reliability and validity of a depression rating scale for schizophernics. Schizophr Res. 1992; 6: p. 201-208.
 • 17.Aydemir Ö, Esen Danacı A, Deveci A, ark. Calgary şizofrenide depresyon ölçeği'nin Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2000; 37: p. 82-86.
 • 18.Aydemir Ö, Esen Danacı A, Deveci A, ark. Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun duyarlılıgı ve özgüllüğü. Nöropikiyatri Arşivi. 2000; 37: p. 210-15.
 • 19. Ross CA, Heber S, Norton GR, Anderson D, Anderson G, Barchet B. The Dissociative Disorders Interview Schedule: a structured interview. Dissociation. 1989; 2: p. 169-72.
 • 20. APA. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, Amerikan Psikiyatri Birliği Washington: [çev.] E Köroğlu. Hekimler Yayın Birliği; 2000.
 • 21.Yargıç Lİ, Şar V,Tutkun H, Alyanak B.Comparison of dissociative identity disorder with other diagnostic groups using a structured interview in Turkey. Compr Psychiatry.1998; 39: p. 345-351.
 • 22. Şar V, Akyüz G, Kuğu N, Öztürk E, Ertem-Vehid H. Axis-I dissociative disorder comorbidity in borderline personality disorder and reports of childhood trauma. J Clin Psychiatry. 2006; 67: p. 1583-1590.
 • 23. Şar V, Taycan O, Bolat N, Özmen M, Duran A, Öztürk E, et al. Childhood trauma and dissociation in schizophrenia. Psychopathology. 2009; 43: p. 33-40.
 • 24. Vogel M, Spitzer C, Kuwert P, Möller B, Freyberger HJ, Grabe HJ. Association of childhood neglect with adult dissociation in Schizophrenic patients. Psychopathology. 2009; 42: p. 124-130.
 • 25. Morgan C, Fisher H. Environment and schizophrenia: environmental factors in schizophrenia: childhood trauma--a critical review. Schizophr Bull. 2007;33(1):3-10.
 • 26. Akyüz G, Şar V, Kuğu N, Doğan O. Reported childhood trauma, attempted suicide and self-mutilative behavior among women in the general population. Eur Psychiatry. 2005; 20: p. 268-273.

Şizofreni tanılı hastalarda çocukluk çağı travmasının dissosiyasyonla ilişkisi

Year 2020, Volume 45, Issue 3, 1024 - 1032, 30.09.2020
https://doi.org/10.17826/cumj.735180

Abstract

Amaç: Dissosiyatif belirtiler, şizofreni de dahil olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalıkla beraber görülür ve sıklıkla öncesinde travmatik bir deneyim mevcuttur. Bu çalışmayla Şizofreni tanılı hastalar’da çocukluk çağı travmasının sıklığı ve dissosiyatif yaşantılarla ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: DSM-IV tanı kriterlerine göre şizofreni tanısı alan 40 kadın, 40 erkek olmak üzere 80 hasta ile görüşülmüştür. Çalışmaya dahil edilen hastalar; sosyodemografik veri formu, SCID-I ölçeği, çocukluk çağı travma ölçeği (CTQ-28), dissosiyatif yaşantılar ölçeği (DES), DES takson ölçeği (DES-Takson), Calgary şizofrenide depresyon ölçeği (CŞDÖ), dissosiyatif bozukluklar görüşme formu (DDIS) ile değerlendirilmişlerdir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalar çocukluk çağı travması olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrıldı. Çocukluk çağı travmasına maruz kalan grup ile maruz kalmayan grup karşılaştırıldığında sosyodemografik veriler açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hastalığa ilişkin veriler ile de travma yaşantısı arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Travma yaşantısı ile depresyon ve borderline kişilik özellikleri varlığı özellikle ilişkili bulundu, yaşanan travma türlerinden ise duygusal kötüye kullanım varlığı, çocukluk çağı travma ölçeği (CTQ-28) toplam skorundan sonra dissosiyatif yaşantıların varlığı ve depresyon ile en ilişkiliydi.
Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre şizofreni tanılı hastalarda psikiyatrik muayene içinde rutin travma öyküsü sorulması önem arz etmektedir.

References

 • Kaynakça 1.Öztürk E. Travma ve Dissosiyasyon: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi Ve Aile Dinamikleri. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, 2017.
 • 2.Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock Klinik Psikiyatri.(Çeviri Eds A Bozkurt) 4.baskı İstanbul, Güneş Tıp Kitapevleri, 2009.
 • 3.Schäfer I, Harfst T, Aderhold V, Briken P,Lehmann M, Moritz S at al. Childhood trauma and dissociation in female patients with schizophrenia spectrum disorders: an exploratory study. J Nerv Ment Dis 2006; 194: 135–138.
 • 4.Mueser KT, Goodman LB, Trumbetta SL, Rosenberg SD, Osher FC, Vidaver R, et al. Trauma and posttraumatic stres disorder in severe mental illness. J. Consult. Clin. Psychol.. 1998; 66(3): p. 493-499.
 • 5.Spence W, Mulholland C, Lynch G, McHugh S, Dempster M, Shannon C. Rates of childhood trauma in a sample of patients with schizophrenia as compared with a sample of non-psychotic psychiatric diagnoses. J Trauma Dissociation 2006; 7: 7–22
 • 6.Ellason JW, Ross CA. Two-year-follow-up of inpatients with dissociative identity disorder. Am J Psychiatry. 1997; 154: p. 832-839.
 • 7.Ross CA. Schizophrenia: Innovations in Diagnosis and Treatment. Birmingham, Haworth, 2004
 • 8. Moskowitz A, Read J, Farrelly S, Rudegeair T, Williams O. Dissociation and Psychosis:Are Psychotic Symptoms Traumatic in Origin and Dissociative in Kind? In Dell PF, O'neil JA, editors. Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge; 2009. p. 521-533.
 • 9. Vogel M, Spitzer C, Barnow S, Freyberger HJ, Grabe HJ. The role of trauma and PTSD- related symptoms for dissociation and psychopathological distress in inpatients with schizophrenia. Psychopathology. 2006; 39: p. 218-226.
 • 10. Holowka DW, King S, Saheb D, Pukall M, Brunet A. Childhood abuse and dissociative symptoms in adult schizophrenia. Schizophrenia Res. 2003; 60: p. 87-90.
 • 11. Spitzer RL, Williams JB, Gibbon M, First MB. The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID). I: History, rationale, and description. Arch Gen Psychiatry. 1992 Aug;49(8):624-9
 • 12. Özkürkçügil A, Aydemir O, Yıldız M, Esen Danacı A, Köroğlu E et al. (1999). DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirlik çalısması. İlaç ve Tedavi Dergisi. 12, 233-236.
 • 13.Şar V, Öztürk E, İkikardeş E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri. 32(4), 1054-1063. doi: 10.5336/medsci.2011-26947
 • 14.Yargıç Lİ, Tutkun H, Şar V. (1995): The reliability and validity of the Turkish version of the dissociative expeiences scale. Dissociation. 8:10-12
 • 15. Maaranen P, Tanskanen A, Honkalampi K, Haatainen K, Hintikka J, Viinamaki H. Factors associated with pathological dissociation in the general population. Aust N Z J Psychiatry. 2005; 39: p. 387-394.
 • 16. Addington D, Addington J, Maticka-Tyndale E. Reliability and validity of a depression rating scale for schizophernics. Schizophr Res. 1992; 6: p. 201-208.
 • 17.Aydemir Ö, Esen Danacı A, Deveci A, ark. Calgary şizofrenide depresyon ölçeği'nin Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2000; 37: p. 82-86.
 • 18.Aydemir Ö, Esen Danacı A, Deveci A, ark. Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun duyarlılıgı ve özgüllüğü. Nöropikiyatri Arşivi. 2000; 37: p. 210-15.
 • 19. Ross CA, Heber S, Norton GR, Anderson D, Anderson G, Barchet B. The Dissociative Disorders Interview Schedule: a structured interview. Dissociation. 1989; 2: p. 169-72.
 • 20. APA. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, Amerikan Psikiyatri Birliği Washington: [çev.] E Köroğlu. Hekimler Yayın Birliği; 2000.
 • 21.Yargıç Lİ, Şar V,Tutkun H, Alyanak B.Comparison of dissociative identity disorder with other diagnostic groups using a structured interview in Turkey. Compr Psychiatry.1998; 39: p. 345-351.
 • 22. Şar V, Akyüz G, Kuğu N, Öztürk E, Ertem-Vehid H. Axis-I dissociative disorder comorbidity in borderline personality disorder and reports of childhood trauma. J Clin Psychiatry. 2006; 67: p. 1583-1590.
 • 23. Şar V, Taycan O, Bolat N, Özmen M, Duran A, Öztürk E, et al. Childhood trauma and dissociation in schizophrenia. Psychopathology. 2009; 43: p. 33-40.
 • 24. Vogel M, Spitzer C, Kuwert P, Möller B, Freyberger HJ, Grabe HJ. Association of childhood neglect with adult dissociation in Schizophrenic patients. Psychopathology. 2009; 42: p. 124-130.
 • 25. Morgan C, Fisher H. Environment and schizophrenia: environmental factors in schizophrenia: childhood trauma--a critical review. Schizophr Bull. 2007;33(1):3-10.
 • 26. Akyüz G, Şar V, Kuğu N, Doğan O. Reported childhood trauma, attempted suicide and self-mutilative behavior among women in the general population. Eur Psychiatry. 2005; 20: p. 268-273.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychiatry
Journal Section Research
Authors

Ayçe ŞENER This is me
Adana Dr. Ekrem Tok Mental Health and Diseases Hospital
0000-0002-5158-2114
Türkiye


Nesrin TOMRUK This is me
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-1889-7608
Türkiye


Cüneyt EVREN>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-4431-3514
Türkiye


Mahmut Onur KARAYTUĞ> (Primary Author)
Adana Dr. Ekrem Tok Mental Health and Diseases Hospital
0000-0002-6338-2195
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 45, Issue 3

Cite

MLA Şener, A. , Tomruk, N. , Evren, C. , Karaytuğ, M. O. "Şizofreni tanılı hastalarda çocukluk çağı travmasının dissosiyasyonla ilişkisi" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 1024-1032 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cumj/issue/54246/735180>