BibTex RIS Cite

Türkiye’de İşsizlik Ve iktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi

Year 2012, Volume: 21 Issue: 2, 1 - 18, 01.06.2012

Abstract

In this study the relationship between economic growth and unemployment rate in Turkish economy has been revealed empirically for the period 1970 2010 The study has provided a theoretical information before and then it has determined the direction of the relationship between the unemployment rates and economic growth with the economic analysis According to the results of the study one way casual relationship from the growth rate towards the unemployment was found in the period of 1970 2010 in Turkish In this context the economic growth is a factor affecting unemployment in Turkish economy but high and low rate in unemployment have no effect on the arising of economic growth Key Words : Economic Growth Unemployment Granger Causality Test Co integration Test

References

 • Aghion, P. ve Howitt,P. (1992); “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, 60:323–351.
 • Aktürk, F. (1999); “Türkiye’de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Neyir Mat., Yıl: 2,(3):190.
 • Ayhan, F. (2008); “İşsizlik ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Türkiye Üzerinde Analizine Yönelik Bir Uygulama”, Balıkesir üniversitesi, S. B.E. Balıkesir.
 • Barışık,S., Çevik , E.İ. ve Çevik, N.K. (2010); “Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı” Maliye Dergisi Sayı 159.
 • Barreto H. ve Howland F. (1993);” There Are Two Okun’s Law Relationships Between OutputandUnemployment”,Web:http://www.wabash.edu/dept/economics/Facult y% 20 Work/Okun/okun93.pdf.
 • Cabellero, R. (1993); “Comment on Bean and Pissarides”, European Economic Review. 37: 855-859.
 • Ceylan, S. ve Şahin, B. Y. (2010); “İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2): 157-165.
 • Christopoulos, D. K. (2004); “The Relationship Between Output And Unemployment: Evidence from Greek regions”, Papers İn Regional Science. Vol.83.
 • Edward S. K. & II. (2007); "How useful is Okun's law?," Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Issue Q IV: 73-103.
 • Engle, R ve Granger, C. (1987); Co-integration and Error Correction:Represantion, Estimation and Testing. Econometrica, 55: 251-76.
 • Dornbusch, R. ve Fischer, S.(1998), Makro Ekonomi, McGraw Hill-Akademi, İstanbul.
 • Granger, C.W.J. (1969); “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, (37).
 • Gujarati, D.N. (1995); Basic Econometrics, Mc Graw-Hill, Literatür Yayıncılık, Third Edition, İstanbul.
 • Güran, N. (1999); Makro Ekonomik Analiz, İkinci Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • Hoon H.T., ve Phelps E.S. (1997); “Growth, Wealth, and the Natural Rate: Is Europes Job Crisis and Growth Crisis?”, European Economic Review. 41: 549-557.
 • Holmes, M. J. ve Silverstone, B. (2006); “Okun’s Law, Asymmetries and Jobless Recoveries in the United States: A Markov-Switching Approach”, Economics Letters, Vol: 92, 293-299.
 • Huang, Ho, C. ve Lin, S. C. (2008); “Smooth-time-varying Okun’s Coefficients”, Economic Modelling, Vol. 25: 363-375.
 • Işığıçok, E. (1994); Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
 • İyibozkurt, E. (1997); Güncel Ekonomik Sorunlarımız, Küreselleşme ve Ekonomimiz, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Johansen, S. (1987); “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of
 • Economic Dynamics and Control, 12 (1), 231-254.
 • Kadılar, C. (2000); Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, Büro Basımevi, Ankara.
 • Karakayalı, H. (1995); Makro İktisat, Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Kaya, E. (2006); Kamu Harcamalarının Büyüme Üzerine etkileri, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılıçbay, A. (1994); Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No:263,5.Baskı, İstanbul.
 • Ladu, M.G. (2005); “Growth and Employment: A survey on the Demand Side of the Labour Market”, Working Papers, Contributi Di Ricerca Crenos. 2005/07.
 • Malley, J. ve Molana, H. (2008); “Output, Unemployment and Okun’s Law: Some Evidence from G7”, Economics Letters, Vol:101: 113-115.
 • Mauro L. ve Carmeci G. (2000); “Long run growth and investment in education: Does Unemployment Matter?”, Journal of Macroeconomics. Vol: 25: 123-137.
 • Muscatelli, V. A. ve Tirelli P. (2001); “Unemployment and Growth: Some Empirical Evidence from Structural Time Series Models”, Journal of Applied Econometrics, 33: 1083-88.
 • Okun, A. M. (1962); “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, American Statistical Association Proceedings of the Business and Economic Statistics Section. s.98-104.
 • Paleologos, J. M. and Georgantelis, S. E. (1997). “Does the Fisher Effect Apply in
 • Greece a Cointegration Analysis”, Economia Internazionale, 2, 238.
 • Pazarlıoğlu, M.V. ve Çevik, E. İ. (2007); “Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Tripier, F. (2002); "The Dynamic Correlation Between Growth and Unemployment," Economics Bulletin, vol. 5:1-9.
 • Ünsal, E. M. (2000); Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Villaverde, J. ve Maza, A. (2009); “The Robustness of Okun’s Law in Spain, 1980- 2004 Regional Evidence”, Journal of Policy Modeling, Vol,:31: 289-297.
 • Walterskirchen E. (1999); “The Relationship Between Growth, Employment And Unemployment In The EU European Economists For An Alternative Economic Policy(TSER Network)”, Workshop In Barcelona.
 • Yılmaz, Ö. G. (2005); “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, İstanbul Ünv. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (2):11-29.
 • Yılmaz, S. (2004); Makroekonomik Teoride Yatırım, Büyüme ve Enflasyon, Beşir Kitabevi, İstanbul.

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN AMPİRİK BİR ANALİZİ

Year 2012, Volume: 21 Issue: 2, 1 - 18, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde iktisadi büyüme ve işsizlik oranı
arasındaki ilişki 1970-2010 dönemi için ampirik olarak ortaya konulmuştur. Çalışma,
önce teorik olarak bilgi sunmakta daha sonrada ekonometrik analizler ile büyüme ve
işsizlik oranları arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye çalışmaktadır. Elde edilen
sonuçlara göre, Türkiye’de 1970-2010 dönemi için büyüme oranından işsizliğe doğru
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu çerçevede, Türkiye ekonomisinde
iktisadi büyüme, işsizliği etkileyen faktörler içinde yer almakta ancak işsizliğin yüksek
veya düşük oranda gerçekleşmesi ekonomik büyümenin oluşmasında herhangi bir
etkiye sahip bulunmamaktadır

References

 • Aghion, P. ve Howitt,P. (1992); “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, 60:323–351.
 • Aktürk, F. (1999); “Türkiye’de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Neyir Mat., Yıl: 2,(3):190.
 • Ayhan, F. (2008); “İşsizlik ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Türkiye Üzerinde Analizine Yönelik Bir Uygulama”, Balıkesir üniversitesi, S. B.E. Balıkesir.
 • Barışık,S., Çevik , E.İ. ve Çevik, N.K. (2010); “Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı” Maliye Dergisi Sayı 159.
 • Barreto H. ve Howland F. (1993);” There Are Two Okun’s Law Relationships Between OutputandUnemployment”,Web:http://www.wabash.edu/dept/economics/Facult y% 20 Work/Okun/okun93.pdf.
 • Cabellero, R. (1993); “Comment on Bean and Pissarides”, European Economic Review. 37: 855-859.
 • Ceylan, S. ve Şahin, B. Y. (2010); “İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2): 157-165.
 • Christopoulos, D. K. (2004); “The Relationship Between Output And Unemployment: Evidence from Greek regions”, Papers İn Regional Science. Vol.83.
 • Edward S. K. & II. (2007); "How useful is Okun's law?," Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Issue Q IV: 73-103.
 • Engle, R ve Granger, C. (1987); Co-integration and Error Correction:Represantion, Estimation and Testing. Econometrica, 55: 251-76.
 • Dornbusch, R. ve Fischer, S.(1998), Makro Ekonomi, McGraw Hill-Akademi, İstanbul.
 • Granger, C.W.J. (1969); “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, (37).
 • Gujarati, D.N. (1995); Basic Econometrics, Mc Graw-Hill, Literatür Yayıncılık, Third Edition, İstanbul.
 • Güran, N. (1999); Makro Ekonomik Analiz, İkinci Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • Hoon H.T., ve Phelps E.S. (1997); “Growth, Wealth, and the Natural Rate: Is Europes Job Crisis and Growth Crisis?”, European Economic Review. 41: 549-557.
 • Holmes, M. J. ve Silverstone, B. (2006); “Okun’s Law, Asymmetries and Jobless Recoveries in the United States: A Markov-Switching Approach”, Economics Letters, Vol: 92, 293-299.
 • Huang, Ho, C. ve Lin, S. C. (2008); “Smooth-time-varying Okun’s Coefficients”, Economic Modelling, Vol. 25: 363-375.
 • Işığıçok, E. (1994); Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
 • İyibozkurt, E. (1997); Güncel Ekonomik Sorunlarımız, Küreselleşme ve Ekonomimiz, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Johansen, S. (1987); “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of
 • Economic Dynamics and Control, 12 (1), 231-254.
 • Kadılar, C. (2000); Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, Büro Basımevi, Ankara.
 • Karakayalı, H. (1995); Makro İktisat, Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Kaya, E. (2006); Kamu Harcamalarının Büyüme Üzerine etkileri, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılıçbay, A. (1994); Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No:263,5.Baskı, İstanbul.
 • Ladu, M.G. (2005); “Growth and Employment: A survey on the Demand Side of the Labour Market”, Working Papers, Contributi Di Ricerca Crenos. 2005/07.
 • Malley, J. ve Molana, H. (2008); “Output, Unemployment and Okun’s Law: Some Evidence from G7”, Economics Letters, Vol:101: 113-115.
 • Mauro L. ve Carmeci G. (2000); “Long run growth and investment in education: Does Unemployment Matter?”, Journal of Macroeconomics. Vol: 25: 123-137.
 • Muscatelli, V. A. ve Tirelli P. (2001); “Unemployment and Growth: Some Empirical Evidence from Structural Time Series Models”, Journal of Applied Econometrics, 33: 1083-88.
 • Okun, A. M. (1962); “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, American Statistical Association Proceedings of the Business and Economic Statistics Section. s.98-104.
 • Paleologos, J. M. and Georgantelis, S. E. (1997). “Does the Fisher Effect Apply in
 • Greece a Cointegration Analysis”, Economia Internazionale, 2, 238.
 • Pazarlıoğlu, M.V. ve Çevik, E. İ. (2007); “Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Tripier, F. (2002); "The Dynamic Correlation Between Growth and Unemployment," Economics Bulletin, vol. 5:1-9.
 • Ünsal, E. M. (2000); Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Villaverde, J. ve Maza, A. (2009); “The Robustness of Okun’s Law in Spain, 1980- 2004 Regional Evidence”, Journal of Policy Modeling, Vol,:31: 289-297.
 • Walterskirchen E. (1999); “The Relationship Between Growth, Employment And Unemployment In The EU European Economists For An Alternative Economic Policy(TSER Network)”, Workshop In Barcelona.
 • Yılmaz, Ö. G. (2005); “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, İstanbul Ünv. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (2):11-29.
 • Yılmaz, S. (2004); Makroekonomik Teoride Yatırım, Büyüme ve Enflasyon, Beşir Kitabevi, İstanbul.
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Arş. Gör. Osman Cenk Kanca This is me

Publication Date June 1, 2012
Submission Date December 29, 2013
Published in Issue Year 2012 Volume: 21 Issue: 2

Cite

APA Kanca, A. G. O. C. (2012). TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN AMPİRİK BİR ANALİZİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 1-18.