Year 2019, Volume 28 , Issue 2, Pages 31 - 44 2019-10-15

İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Volkan Yurdadoğ [1] , Harun Bal [2] , Murat Albayrak [3]


Dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişkinin kökenini Adam Smith’in çalışmaları kadar eskide görebilmek mümkündür. Ancak bu değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar özellikle 20. yüzyılın sonlarında küreselleşme olgusunun yaygınlaşmasıyla iktisatçıların dikkatini daha fazla çekmeye başlamıştır. Çünkü küreselleşme sürecinde ülkelerin dış ticaret hacimlerinin ciddi bir şekilde arttığı görülmüştür. Bu süreçten olumlu etkilenen ülkelerden biri de şüphesiz Polonya’dır. Çalışmamızda Polonya’yı seçmemizin önemli nedenleri mevcuttur. Bu nedenler gösterdiği ihracat ve büyüme performansındaki başarı ile yakın geçmiş ve gelecek açısından Avrupa Birliği’nin büyüme motoru olarak görülmesi, milli gelir ve ihracat açısından Türkiye ile benzer yapıda olması ve ülke nezdinde ihracata dayalı büyümeyi test etmeye yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olması şeklinde sıralanabilir. Çalışmada Polonya ekonomisi için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği 1995Q1-2017Q1 dönemleri arasında çeyrek dönemlik ihracat ve GSYİH verilerini kullanarak Johansen eşbütünleşme testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ihracat ile GSYİH arasında pozitif ilişkinin varlığını göstermektedir. Bu sonuca göre çeyreklik dönemler itibariyle ihracatta meydana gelecek bir artış GSYİH’yı arttırmaktadır.

Dış Ticaret, Büyüme, İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi
  • Abual-Foul, B. (2004). Testing the export-led growth hypothesis: Evidence from jordan. Applied economics letters, 11(6), 393-396.Ahmad, Q. M., Butt, M. S., Alam, S., & Kazmi, A. A. (2000). Economic growth, export, and external debt causality: The case of Asian countries [with Comments]. The Pakistan development review, 39(4), 591-608.Akbar, M., Naqvi, Z. F., & Din, M. U. (2000). Export diversification and the structural dynamics in the growth process: The case of Pakistan [with Comments]. The Pakistan development review, 573-589.Al Mamun, K. A., & Nath, H. K. (2005). Export-led growth in Bangladesh: A time series analysis. Applied economics letters, 12(6), 361-364.Awokuse, T. O. (2003). Is the export‐led growth hypothesis valid for Canada? Canadian journal of economics/revue canadienne d'économique, 36(1), 126-136.Awokuse, T. O. (2007). Causality between exports, imports, and economic growth: Evidence from transition economies. Economics letters, 94(3), 389-395.Bal, H. ve Akça, E.E. (2017). İhracata dayalı büyümenin geçerliliği üzerine ampirik bir araştırma: Türkiye’den bulgular. International conference on eurasian economies 5-7 October 2017 - Bishkek - Kyrgyzstan 138-146. https://www.avekon.org/proceedings/avekon09.pdf Erişim tarihi 23.03.2018Balassa, B. (1985). Exports, policy choices, and economic growth in developing countries after the 1973 oil shock. Journal of development economics, 18(1), 23-35.Bogumił, P. (2015). Securing Poland’s economic suc cess II: labour market and product specialisation–is there a link. ECFin country focus, 12(4), 1-8. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/country_focus/2015/pdf/cf_vol12_issue4_en.pdf Erişim tarihi: 12.10.2018.Bogumil, P., & Wielądek, R. (2014). Securing Poland’s economic success: A good time for reforms. ECFin country focus, 11(9), 1-8. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/country_focus/2014/pdf/cf_vol11_issue9_en.pdf Erişim tarihi: 12.10.2018.CIA- Central Intelligence Agency (2018). The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_pl.html Erişim tarihi: 12.04.2018DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2011). Polonya Ülke Bülteni. Demirhan, E. (2005). Büyüme ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Ankara Üniversitesi SBF dergisi, 60(4), 75-88.Doyle, E. (1998). Export-output causality: the Irish case 1953–93. Atlantic economic journal, 26(2), 147-161.Feder, G. (1983). On exports and economic growth. Journal of development economics, 12(1-2), 59-73.GCI- Global Competitiveness Index (2018). The global competitiveness report 2017–2018. http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf Erişim tarihi: 12.04.2018Giles, A.J., & Williams, C. L. (2000). Export-led growth: a survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1. The fournal of international trade & economic development, 9(3), 261-337.Gökmenoglu, K. K., Şehnaz, Z., ve Taşpınar, N. (2015). The export-led growth: A case study of Costa Rica. Procedia economics and finance, 25, 471-477.Gül, E. ve Kamacı, A. (2012). Dış ticaretin büyüme üzerine etkileri: Bir panel veri analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi dergisi, 4(3), 81-91. Herrerias, M. J., & Orts, V. (2010). Is the export‐led growth hypothesis enough to account for China's growth?. China & World economy, 18(4), 34-51.IMF(2019a) (http://data.imf.org/regular.aspx?key=61545859) Erişim tarihi: 05.01.2019 IMF(2019b)https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/POL) Erişim tarihi: 05.01.2019 Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254. Karagöz, H. (2011). Dış ticaret ve sanayileşme. https://www.academia.edu/23894294/DI%C5%9E_T%C4%B0CARET_VE_SANAY%C4%B0LE%C5%9EMEKüçükaksoy, I., Çifçi, I., ve Özbek, R. I. (2015). İhracata dayalı büyüme hipotezi: Türkiye uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF dergisi, 5(2), 691-720.OECD (2018). OECD Economic Surveys-Poland http://www.oecd.org/eco/surveys/Poland-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf Erişim tarihi: 12.04.2018Özcan, B., ve Özçelebi, O. (2013). İhracata dayalı büyüme hipotezi Türkiye için geçerli mi?. Yönetim ve ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, 20(1), 1-14.Panas, E., & Vamvoukas, G. (2002). Further evidence on the export-led growth hypothesis. Applied economics letters, 9(11), 731-735.Ram, R. (1985). Exports and economic growth: Some additional evidence. Economic development and cultural change, 33(2), 415-425.Ribeiro, A. P., Carvalho, V., & Santos, P. (2016). Export-led growth in the EU: Where and what to export?. The international trade journal, 30(4), 319-344.Sağlam, Y., ve Egeli, H. A. (2015). İhracata dayalı büyüme hipotezi: Türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 17(4), 517-530.Shafiullah, M., Selvanathan, S., & Naranpanawa, A. (2017). The role of export composition in export-led growth in Australia and its regions. Economic analysis and policy, 53, 62-76.Tang, C. F., Lai, Y. W., & Ozturk, I. (2015). How stable is the export-led growth hypothesis? Evidence from Asia's four little dragons. Economic modelling, 44, 229-235.Ticaret Bakanlığı (2019). https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/polonya/ulke-profili/ekonomik-gorunum/dis-ticaret Erişim tarihi 12.01.2019Uddin, M. G. S., Kabir, S. H. & Sydee, N. (2011). Causality between industrial production and exports in Bangladesh revisited. The global journal of finance and economics, 8(1), 77-87.Yalman, İ.N., Işık, Ö. ve Koşaroğlu, Ş.M. (2017). Dışa açık büyüme modeli ve Türkiye’de dış borçlar. International conference on Eurasian economies, 10-12 July 2017 – Istanbul, Turkey 271-275 https://www.avekon.org/?p=08session&s=4&t=B Erişim Tarihi: 23.03.2018Züngün, D. ve Dilber, İ. (2010). İhracata dayalı büyüme modelinin imalat sanayi ihracatı üzerindeki etkisinin saptanmasına ilişkin bir araştırma. Öneri dergisi, 9(34), 223-231 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/165744 Erişim tarihi: 10.08.2018 Taşpınar, A. (2009). Causal relationship between export and economic growth the Poland and Sweden case. http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:305398/FULLTEXT01.pdf Erişim tarihi: 08.09.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7492-288X
Author: Volkan Yurdadoğ (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0878-8253
Author: Harun Bal
Institution: Çukurova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Adana
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2375-1117
Author: Murat Albayrak
Institution: Çukurova Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Adana
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @research article { cusosbil588408, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {31 - 44}, doi = {10.35379/cusosbil.588408}, title = {İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yurdadoğ, Volkan and Bal, Harun and Albayrak, Murat} }
APA Yurdadoğ, V , Bal, H , Albayrak, M . (2019). İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 28 (2) , 31-44 . DOI: 10.35379/cusosbil.588408
MLA Yurdadoğ, V , Bal, H , Albayrak, M . "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 31-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/48591/588408>
Chicago Yurdadoğ, V , Bal, H , Albayrak, M . "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 31-44
RIS TY - JOUR T1 - İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA AU - Volkan Yurdadoğ , Harun Bal , Murat Albayrak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.588408 DO - 10.35379/cusosbil.588408 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 44 VL - 28 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.588408 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.588408 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA %A Volkan Yurdadoğ , Harun Bal , Murat Albayrak %T İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 28 %N 2 %R doi: 10.35379/cusosbil.588408 %U 10.35379/cusosbil.588408
ISNAD Yurdadoğ, Volkan , Bal, Harun , Albayrak, Murat . "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 / 2 (October 2019): 31-44 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.588408
AMA Yurdadoğ V , Bal H , Albayrak M . İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 31-44.
Vancouver Yurdadoğ V , Bal H , Albayrak M . İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 44-31.