Year 2019, Volume 28 , Issue 2, Pages 421 - 435 2019-10-15

VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Melek Akdoğan Gedik [1]


Küreselleşmeye bağlı iktisadi rekabetin vergisel boyutu maliye politikalarının etkinlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Vergi rekabeti vergisel teşviklerin bir politika aracı olarak kullanılmasıyla birlikte, teşviklerin doğrudan yabancı yatırımları çekme ve iktisadi büyüme üzerindeki etkileri belirsizlik arz etmektedir. Vergi teşvikleri vergi sisteminin karmaşık bir hal almasına neden olurken, vergi idaresinin de vergi sistemi ile ilgili uyum sorununu ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan ülkelerin içinde bulundukları iktisadi koşullarla birlikte, politik, siyasi, bürokratik, altyapı, teknolojik, vs. farklılıklar sistemin işleyişi üzerinde farklı etkilere sahip olabilmekte ve vergi oranlarının yanısıra vergisel teşvikler de etkili olabilmektedir. OECD üyesi ülkeler için yapmış olduğumuz bu çalışmada vergi teşvik araçlarının yanı sıra “İş Yapabilme Kolaylığı” raporunda yer alan göstergelerin de doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomisine kazandırılmasında etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Küreselleşme, Vergi Rekabeti, Vergi Teşvikleri
  • Albrow, M., & King, E. (Eds.). (1990). Globalization, Knowledge and Society: Readings from International Sociology. Sage. Al-Rodhan, N. R., & Stoudmann, G. (2006). Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition. Program on the Geopolitical Implications of Globalization and Transnational Security, 6. Alm, J. ve Khan, M.A (2017) Tax Policy Effects on Business Incentives in Pakistan, Tulane Economics Working Paper Series 1705 Avi-Yonah, R. S. (2001) “Globalization and Tax Competition : Implications for Developing Countries” Cepal Review (74) sf.59-66 Bayraktar, N. (2013). Foreign Direct Investment and Investment Climate. Procedia Economics and Finance, 5(1992), 83–92. Blonigen, B. A., & Piger, J. (2014). Determinants of Foreign Direct Investment. Canadian Journal of Economics, 47(3), 775–812. Corcoran, A., and Gillanders, R. (2015). Foreign Direct Investment and the Ease of Doing Business. Review of World Economics, 151(1), 103–126. Dickinson, B. ve Nersesyan, N. (2019) Tax and Development Principles to Enhance the Transparency and Governance of Tax Incentives for Investment in Developing Countries http://www.oecd.org/ctp/tax-global/transparency-and-governance-principles.pdf Erişim Tarihi:19.05.2019 Dibo, M. ve Aytaç, D. (2018) “ Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İş Yapabilme Kolaylığı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme” Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt. 4, Sayı 1, sf.27-38 Djankov, S., Mcliesh, C., and Ramalho, R. M. (2006). Regulation and Growth. Economics Letters, 92, 395–401. Duran, M. (2003). Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Araştırma İnceleme Dizisi (33) Ocak, Ankara Edwards, C.ve De Rugy, V. (2002) “International Tax Competition 21st Century Restraint on Government” Policy Analysis April, 12, No:431 sf.1-43 Eifert, B. P. (2009). Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth? Evidence from the Doing Business Data, 2003 – 07 (CGD Working Paper No. 159). Washington DC. Jayasuriya, D. (2011). Improvements in the World Bank’s Ease of Doing Business Rankings: Do they Translate into Greater Foreign Direct Investment Inflows? (Policy Research Working Paper No. 5787). Sydney. Korutaro, B., and Biekpe, N. (2013). Effect of Business Regulation on Investment in Emerging Market Economies. Review of Development Finance, 3(1), 41–50 Gillanders, R., and Whelan, K. (2010). Open For Business? Institutions, Business Environment and Economic Development (UCD Centre for Economic Research Working Paper Series No. WP10/40). Dublin. Fletcher, Kevin (2002), Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR and Vietnam, paper prepared fort he IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for Cambodia, Lao PDR and Vietnam, Hanoi, Vietnam, August 16-17, 2002. http://www.worldbank.org (Đndirme tarihi: 04.05.2019). Gaur, A. D., Padiya ,J., (2017), “Ease of Doing Business in India: Challenges & Road Ahead”, International Conference on Technology and Business Management, pp. 77-84 Garrett, G. (1998). Partisan Politics in the Global Economy. New York: Cambridge University Press. Garrett, G. ve Mitchell, D. (2001) “ Globaliation, Government Spending and Taxation in the OECD” European Journal of Political Research 39 sf.145-177 Genshel, Phillip ve Seelkopf (2016) “Globalization and Tax Policy” Encylopedia of Public Administration and Public Policy Second Edition Taylor&Francis sf.1-8 Gujarati, H. (2015). Ease of Doing Business Ranking Reflects The Goodness of the Economy: A Misconception or Fact? In Ease of Doing Business: Contemporary Issues, Challenges and Future Scope (pp. 30–39). Ahmedabad: Gujarat Technological University. Hebron, L., & Stack Jr, J. F. (2013). Globalization: Debunking the Myths. Dorling Kindersley India Pvt. Ltd. Jamieson, F. (1998). Notes from Globalization as a Philosophical Issue. The Culture of Globalization, 54-80. Jones, R. B. (1995). Globalisation and Interdependence in the International Political Economy: Rhetoric and Reality. London: Pinter. Karakurt, A. (2010) “ Küresel Kriz Ortamında Yatırım Teşvikleri” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Sayı.65-2 Sf.143-164 Kargı, N. ve Karayılmazlar, E. (2009) “Küreselleşme Vergi Politikaları Üzerindeki Etkinsizlik Etkisi”Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:14 S.3 Sf.21-37 Kargı, V. ve Yayğır, T. (2016) “ Küreselleşme, Vergi Rekabeti ve Türkiye’de Vergi Yükü” International Journal of Public Finance Cilt:1 Sayı:1 Sf: 1-22 Katzenstein, P. (1985) Small States in World Markets. Ithaca, NY: Cornell University Press Koç, E. , Kaya, K. ve Şenel, M. (2017) “Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Göstergeler- İş Yapma/İş Kurma Kolaylığı Endeksi” Engineer and Machinery Vol. 58. No. 685 pp. 17-42 Lawless, M. (2009). Tax Complexity and Inward Investment (Research Technical Paper No. 5/RT/09). Dublin. Mir, U.M, S. M.Hassan ve M.M. Qadri (2014) “ Understanding Globalization and Its Future: An Analysis” Pakistan Journal Of Social Sciences Vol.34 No: 2 pp.607-634 Mitchell, D. J. (2000) “ An OECD Proposal to Eliminate Tax Competition Would Mean Higher Taxes and Less Privacy” The Heritage Foundation Backgrounder Executive Summary September 18, No.1395 sf.1-33 Miroslava, C. (2013) “The Effectiveness of Investment Incentives in Certain Foreign Companies Operating in the Czech Republic” Journal of Competitiveness, Vol.5, Issue 1 pp.108-120 Morris, R., and Aziz, A. (2011). Ease of Doing Business and FDI Inflow to Sub‐Saharan Africa and Asian Countries. Cross Cultural Management, 18(4), 400–411 Munongo, S. , Akanbi, O.A, Robinson, Z. (2017) “Do Tax Incentives Matter For Investment? : A Literature Review” Business and Economic Horizons Vol:13 Issue 2 pp.152-168 Öz, Ersan ve Yaraşır, Sevinç (2009) “Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları 52. Seri Prof. Dr. Şerafettin Aksoy’a Armağan Özcan, M.P. ve Kayalıdere, G.(2017) “ Türkiye’de İş ve Yatırım Ortamının Dünya İş Yapma Endeksine Göre Değerlendirilmesi” Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol.4 Issue .5 pp.819-825 Piwonski, K. (2010). Does the “ Ease of Doing Business ” In a Country Influence its Foreign Direct Investment Inflows? Bryant University Rodrik, D. (1997). Has International Economic Integration Gone Too Far? Washington, DC: Institute for International Economics. Ruggie, J.G. (1983). International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order. In S.D. Krasner (ed.), International Regimes. Ithaca: Cornell University Press Selim, S. K. ,O.M, Eryiğit, P. (2014) “Türkiye’de Yatırım Teşvikleri ve Sabit Yatırımların İstihdam Üzerine Etkisi:Panel Veri Analizi” Ege Akademik Bakış , Cilt 14 Sayı 4 Sf. 661-673. Talpoş, Ioan ve Craşneac, Alexandru (2010) “ The Affects of Tax Competition” Theoretical and Applied Economics Vol.XVII No. 8 (549) Sf. 39-52 Tekin, A. (2006) “Vergi Teşvikleri ve Ekonomik Etkileri” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 16 sf.301-316 UNCTAD 2000 Tax Incentives and Foreign Direct Investment A Global Survey, ASIT Advisory Studies No. 16, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.3, Geneva, s.12. Vergi Dosyası (2017) Vergi Teşviği Nedir? Vergi Teşvik Politikalarına Genel Bakış https://vergidosyasi.com/2017/03/03/vergi-tesviki-kavrami-vergi-tesviki-nedir-vergi-tesviki-turleri/ Erişim Tarihi: 15.05.2019 Van Parys, S. (2012) “The Effectiveness of Tax Incentives in Attracting Investment: Evidence from Developing Countries” Dans Reflets Et Perspectives De la Vie Economique, 2012/3 129-141 Yaşar, E. ve Yaşar, M. ( 2017) “ İş Yapma Kolaylıkları: Farklı Gelir Gruplarındaki Ülkeler Arasında Bir Karşılaştırma” Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi Sayı.4 sf.101-112 Yavan, N (2012) “Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri :Mekansal ve İstatistiksel Bir Analiz” Coğrafi Bilimler Dergisi ,10(1) 9-37 Yardımcıoğlu, M.( 2014.)“Yükselen Piyasa Ekonomileri ve İş Yapabilirlik Endeksi Karşılaştırması,” KSÜ İİBF Dergisi, cilt 4, sayı 1.sf.280-295 World Bank(2017) Doing Business: Equal Opportunity for All. Washington DC.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6470-5796
Author: Melek Akdoğan Gedik

Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @review { cusosbil632589, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {421 - 435}, doi = {10.35379/cusosbil.632589}, title = {VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Akdoğan Gedik, Melek} }
APA Akdoğan Gedik, M . (2019). VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 28 (2) , 421-435 . DOI: 10.35379/cusosbil.632589
MLA Akdoğan Gedik, M . "VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 421-435 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/48591/632589>
Chicago Akdoğan Gedik, M . "VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 421-435
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME AU - Melek Akdoğan Gedik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.632589 DO - 10.35379/cusosbil.632589 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 435 VL - 28 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.632589 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.632589 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME %A Melek Akdoğan Gedik %T VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 28 %N 2 %R doi: 10.35379/cusosbil.632589 %U 10.35379/cusosbil.632589
ISNAD Akdoğan Gedik, Melek . "VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 / 2 (October 2019): 421-435 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.632589
AMA Akdoğan Gedik M . VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 421-435.
Vancouver Akdoğan Gedik M . VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 435-421.