Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 36, Issue 2, 405 - 416, 31.12.2021
https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.66

Abstract

Bu araştırmada, Edirne ili İpsala ilçesinde çeltik çiftçilerinin kullandıkları tarımsal yayım yöntemlerinin sürdürülebilir tarım algılama düzeylerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, oransal örnekleme yöntemi ile belirlenen 89 işletmeden anket ile toplanan orijinal nitelikli veriler oluşturmuştur. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre; çiftçilerin sürdürülebilir tarım algılamalarının orta ve yüksek düzeyde olma olasılığı ile tarla günlerine katılım, ilçe tarım personeli ile görüşme, tarımsal danışmanlık hizmetinden faydalanma, konferans-panel etkinliklerine katılım ve televizyonda tarımsal program izleme değişkenleri arasında istatistiki olarak önemli bir ilişki bulunmuştur. Araştırma bölgesinde, çeltik üretiminde eğitim ve yayım programları geliştirilirken, bireysel yayım yöntemlerinin yanında, grup yayım yöntemlerine katılımı arttırmak için çalışmalar yapılmalıdır.

References

 • Akkaya, M. S. (2002) Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarımsal Yayım ve Haberleşmede Bilgi Akışı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Alpar, R., (2011) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. 599-611, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Atış, E., Nurlu, E., Miran, B., Kenanoğlu, Z. (2004) Tarımsal Arazinin Sürdürülebilir Kullanımı Etkileyen Ekonomik ve Ekolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, 1997 ZRF-014 no’lu Proje. ISBN:975-94133-1-0, Bornova-İzmir.
 • Aydın Eryılmaz, G., Kılıç, O. (2019) Çevre Koruma Amaçlı Tarımsal Eğitimlerin Çiftçi Davranışlarına Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6(3):336-341.
 • Aydın Eryılmaz, G., Kılıç, O., Boz, İ., Kaynakçı, C. (2020) Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi ve Bilgi Kaynakları Yönünden Değerlendirilmesi: Samsun İli Bafra ve Canik İlçeleri Örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2):1361-1369.
 • Aydoğan, M. (2018) Tarımsal Yenilik Sistemleri ve İş Birliği Ağları. Samsun İli Çeltik Üreticileri Örneği. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Bostan Budak, D. (1999) Sürdürülebilir Tarım ve Tarımsal Yayım. Tarım Ekonomisi Dergisi 5: 20-21.
 • Boz, İ., Akbay, C., Orhan, E., Candemir, S. (2004) Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, 596-603, Tokat.
 • Çolak Kudal, G. (2019) Edirne İlinde Çeltik Destekleme Politikalarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Derman, A. (2010) Mardin İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Görev Yapan Elemanların Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemine Bakışları. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Erdal, G., Çallı, A. (2014) Çiftçilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Denizli İli Çivril Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 8:71-81.
 • Hair, F. J., Anderson, J.R., Tatham, R.Z., Black, W.C. (1994) Multivariate Data Analysis. 413–434, Third Edition, New York, USA
 • Hayran, S., Gül, A. (2018) Mersin İlinde Çiftçilerin Tarımsal Kredi Kullanım Kararlarını Etkileyen Faktörler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1):271-277.
 • Hayran, S., Gül, A., Sarıdaş, M. A. (2018) Farmers’ Sustainable Agriculture Perception in Turkey: The Case of Mersin Province. New Medit 3:69-78.
 • Kalaycı Ş. (2008) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 62–78, Asil Yayın Dağılım, İstanbul.
 • Kayabaş, Z. (2016) İstanbul İli Silivri İlçesinde Tarımsal Üretim ve Yayım Yaklaşımlarının Analizi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi.
 • Kızılaslan, N. (2009) Çiftçilerin Tarımsal Yayım Konusundaki Tutum ve Davranışları, Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Araştırması. Tük Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi 2(4):439-445.
 • Kızılaslan, N., Ünal, Y. (2013) Çiftçilerin Tarımsal Yayım Farkındalıklarının Belirlenmesi (Tokat/Erbaa Örneği). Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 5:1-19.
 • Öz, F. (2019) Çorum İli Çeltik Üreticilerinin İklim Değişikliği Algılamaları ve Uyum Stratejilerini Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Özçatalbaş. O. (1992) GAP'ta Başarı Yolu: Tarımsal Yayım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi 76:28-29.
 • Özçatalbaş, O. (1999) Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü. Tarım ve Mühendislik Dergisi 60:41-47.
 • Saltan, A. (2006) Adana İli Aladağ İlçesi Kökez Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kalkınma Açısından Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Singha, K., Mishra, S. (2015) Sustainability of Rice Cultivation: A Study of Manipur. Rice Research Open Access 4(1):1-4.
 • Şentürk, C. O. (2013) Çeltik Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları: Edirne İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi.
 • Şimşek, Y. B., Armağan, G. (2020) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi: Aydın İlinde Bir Uygulama. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 12(2):150-169.
 • Taluğ, C., Tatlıdil, H. (1993) Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Ankara.
 • Thanh, N. V., Sukprasert, P., Yapwattanaphun, C. (2015) Farmers’ Sustainable Agriculture Perception in the Vietnam Uplands: the Case of Banana Farmers in Quang Tri Province. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 10(8):960-967.
 • Torun, E., Taluğ, C. (2005) Çay Budama Projesi Kapsamında Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları. Tarım Ekonomisi Dergisi 11(1):41-49.
 • Türer, H. (2019) Samsun İli Bafra İlçesinde Çeltik Üretiminde Toplam Masraf, İşgücü Gereksinimi ve İş Başarılarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Yalçın, M., Boz, İ. (2007) Kumluca İlçesinde Seralarda Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları. Bahçe Dergisi 36(1):1-10.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Gül, M. (2009) Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4(11):31-44.
 • Yurdakoş, E. (2009) Türkiye’nin Avrupa Birliği Çeltik Ortak Piyasa Düzenine Uyumunun Piyasalara ve Samsun İli Çeltik İşletmelerine Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Year 2021, Volume 36, Issue 2, 405 - 416, 31.12.2021
https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.66

Abstract

References

 • Akkaya, M. S. (2002) Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarımsal Yayım ve Haberleşmede Bilgi Akışı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Alpar, R., (2011) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. 599-611, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Atış, E., Nurlu, E., Miran, B., Kenanoğlu, Z. (2004) Tarımsal Arazinin Sürdürülebilir Kullanımı Etkileyen Ekonomik ve Ekolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, 1997 ZRF-014 no’lu Proje. ISBN:975-94133-1-0, Bornova-İzmir.
 • Aydın Eryılmaz, G., Kılıç, O. (2019) Çevre Koruma Amaçlı Tarımsal Eğitimlerin Çiftçi Davranışlarına Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6(3):336-341.
 • Aydın Eryılmaz, G., Kılıç, O., Boz, İ., Kaynakçı, C. (2020) Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi ve Bilgi Kaynakları Yönünden Değerlendirilmesi: Samsun İli Bafra ve Canik İlçeleri Örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2):1361-1369.
 • Aydoğan, M. (2018) Tarımsal Yenilik Sistemleri ve İş Birliği Ağları. Samsun İli Çeltik Üreticileri Örneği. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Bostan Budak, D. (1999) Sürdürülebilir Tarım ve Tarımsal Yayım. Tarım Ekonomisi Dergisi 5: 20-21.
 • Boz, İ., Akbay, C., Orhan, E., Candemir, S. (2004) Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, 596-603, Tokat.
 • Çolak Kudal, G. (2019) Edirne İlinde Çeltik Destekleme Politikalarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Derman, A. (2010) Mardin İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Görev Yapan Elemanların Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemine Bakışları. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Erdal, G., Çallı, A. (2014) Çiftçilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Denizli İli Çivril Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 8:71-81.
 • Hair, F. J., Anderson, J.R., Tatham, R.Z., Black, W.C. (1994) Multivariate Data Analysis. 413–434, Third Edition, New York, USA
 • Hayran, S., Gül, A. (2018) Mersin İlinde Çiftçilerin Tarımsal Kredi Kullanım Kararlarını Etkileyen Faktörler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1):271-277.
 • Hayran, S., Gül, A., Sarıdaş, M. A. (2018) Farmers’ Sustainable Agriculture Perception in Turkey: The Case of Mersin Province. New Medit 3:69-78.
 • Kalaycı Ş. (2008) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 62–78, Asil Yayın Dağılım, İstanbul.
 • Kayabaş, Z. (2016) İstanbul İli Silivri İlçesinde Tarımsal Üretim ve Yayım Yaklaşımlarının Analizi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi.
 • Kızılaslan, N. (2009) Çiftçilerin Tarımsal Yayım Konusundaki Tutum ve Davranışları, Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Araştırması. Tük Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi 2(4):439-445.
 • Kızılaslan, N., Ünal, Y. (2013) Çiftçilerin Tarımsal Yayım Farkındalıklarının Belirlenmesi (Tokat/Erbaa Örneği). Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 5:1-19.
 • Öz, F. (2019) Çorum İli Çeltik Üreticilerinin İklim Değişikliği Algılamaları ve Uyum Stratejilerini Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Özçatalbaş. O. (1992) GAP'ta Başarı Yolu: Tarımsal Yayım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi 76:28-29.
 • Özçatalbaş, O. (1999) Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü. Tarım ve Mühendislik Dergisi 60:41-47.
 • Saltan, A. (2006) Adana İli Aladağ İlçesi Kökez Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kalkınma Açısından Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Singha, K., Mishra, S. (2015) Sustainability of Rice Cultivation: A Study of Manipur. Rice Research Open Access 4(1):1-4.
 • Şentürk, C. O. (2013) Çeltik Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları: Edirne İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi.
 • Şimşek, Y. B., Armağan, G. (2020) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi: Aydın İlinde Bir Uygulama. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 12(2):150-169.
 • Taluğ, C., Tatlıdil, H. (1993) Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Ankara.
 • Thanh, N. V., Sukprasert, P., Yapwattanaphun, C. (2015) Farmers’ Sustainable Agriculture Perception in the Vietnam Uplands: the Case of Banana Farmers in Quang Tri Province. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 10(8):960-967.
 • Torun, E., Taluğ, C. (2005) Çay Budama Projesi Kapsamında Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları. Tarım Ekonomisi Dergisi 11(1):41-49.
 • Türer, H. (2019) Samsun İli Bafra İlçesinde Çeltik Üretiminde Toplam Masraf, İşgücü Gereksinimi ve İş Başarılarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Yalçın, M., Boz, İ. (2007) Kumluca İlçesinde Seralarda Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları. Bahçe Dergisi 36(1):1-10.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Gül, M. (2009) Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4(11):31-44.
 • Yurdakoş, E. (2009) Türkiye’nin Avrupa Birliği Çeltik Ortak Piyasa Düzenine Uyumunun Piyasalara ve Samsun İli Çeltik İşletmelerine Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Buse AVKIRAN (Primary Author)
0000-0001-9511-0074
Türkiye


Hasan YILMAZ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0487-8449
Türkiye

Supporting Institution Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number 2019-YL-1-0024
Thanks Çalışmayı destekleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (Proje No: 2019-YL-1-0024) teşekkür ederiz.
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 36, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { cutarim1021896, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Balcalı-Sarıçam 01330 Adana}, publisher = {Cukurova University}, year = {2021}, volume = {36}, number = {2}, pages = {405 - 416}, doi = {10.36846/CJAFS.2021.66}, title = {Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Avkıran, Buse and Yılmaz, Hasan} }
APA Avkıran, B. & Yılmaz, H. (2021). Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 36 (2) , 405-416 . DOI: 10.36846/CJAFS.2021.66
MLA Avkıran, B. , Yılmaz, H. "Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi" . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 (2021 ): 405-416 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cutarim/issue/67814/1021896>
Chicago Avkıran, B. , Yılmaz, H. "Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 (2021 ): 405-416
RIS TY - JOUR T1 - Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi AU - Buse Avkıran , Hasan Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.36846/CJAFS.2021.66 DO - 10.36846/CJAFS.2021.66 T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 416 VL - 36 IS - 2 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - doi: 10.36846/CJAFS.2021.66 UR - https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.66 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Journal of Agricultural and Food Sciences Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi %A Buse Avkıran , Hasan Yılmaz %T Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi %D 2021 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 36 %N 2 %R doi: 10.36846/CJAFS.2021.66 %U 10.36846/CJAFS.2021.66
ISNAD Avkıran, Buse , Yılmaz, Hasan . "Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 / 2 (December 2021): 405-416 . https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.66
AMA Avkıran B. , Yılmaz H. Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi. Çukurova J. Agric. Food. Sciences. 2021; 36(2): 405-416.
Vancouver Avkıran B. , Yılmaz H. Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2021; 36(2): 405-416.
IEEE B. Avkıran and H. Yılmaz , "Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol. 36, no. 2, pp. 405-416, Dec. 2021, doi:10.36846/CJAFS.2021.66

From January 1, 2016 “Çukurova University Journal of Faculty of Agriculture” continuous its publication life as “Çukurova Journal of Agriculture and Food Sciences”.