Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 141 - 157, 30.10.2018

Abstract

References

 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 • Aslan, H. (2012). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Aslan, N. (2009). Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilme ve atanmalarının karşılaştırılması ve bir model önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.
 • Bingül, M. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimleri: İstanbul Esenyurt ilçesi örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 860-881.
 • Canada Education Act, (2014). R.R.O. 1990, Regulation 298 Operation of Schools — General, http://www.ontario.ca/laws/regulation/900298 adresinden 23.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Çelebi, N., Güner, H., Taşçı Kaya, G. ve Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), 33-75.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011, 2-4 Şubat). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, 2-4.
 • Celep, C., Ay, F. K. ve Göğüş, N. (2010, 1-2 Mayıs). Türkiye, Finlandiya ve Kanada’daki lisansüstü düzeyde eğitim yöneticisi yetiştiren kurumların karşılaştırılması. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.
 • Cho, Y. (2012) Staying on top in internationally benchmarked tests. South Korea´s Secrets Shared. Office of Education Research. Portraits of Top-performing Education Systems. Singapore: NIE/NTU.
 • Coffey, R. & Perry, L. M. (2014). The role of education agents in Canada’s education systems, Council of Ministers of Education.
 • Dorczak, R. & Mazurkiewicz, G. (2013, November 18-20). New model of school heads preparation, induction and continuing professional development in Poland, Proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013, Seville, Spain.
 • Eurydice, (2012). The system of education in Poland, Polish EURYDICE Unit Foundation for the Development of the Education System, Warsaw.
 • European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Hargreaves, A., Halász, G. & Pont,B. (2007). School leadership for systemic improvement in Finland, A case study report for the OECD activity Improving school leadership.
 • Kwan, P. (2012) Assessing school principal candidates: perspectives of the hiring superintendents, International Journal of Leadership in Education, 15(3), 331-349, DOI: 10.1080 /13603 124.2 011 .6 17838
 • MEB-Yeğitek, (2013), PISA 2012 Ulusal Ön Raporu, Ankara.
 • MineduFi – Ministry of Education Finland, (2007). Improving school leadership, Finland Country Background Report. Publications of the Ministry of Education, Finland.
 • NCEE, (2015). Teacher and principal quality Canada, Center on International Educational Benchmarking, http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-ınternational-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teacher-and-principal-quality/ adresinden 23.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Ng, S. W. (2013). Equipping aspiring principals for the principalship in Hong Kong. Educational Management Administration & Leadership, 41(3), 272-288.
 • Ng, S. W., & Szeto, S. Y. E. (2016). Preparing school leaders The professional development needs of newly appointed principals. Educational Management Administration & Leadership, 1-18.
 • NIE (2012). PISA: lessons for and from Singapore. CJ Koh Professorial Lecture Series No. 2. NIE/NTU, Singapore.
 • Normore, A. H. (2004). Recruitment and selection: meeting the leadership shortage in one large Canadian school district, Canadian Journal Of Educational Administration And Policy, 30, 1-15.
 • OECD, (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top, OECD Report, Directorate for Education.
 • Ontario Leadership Framework, (2012). A school and system leader’s guide to putting Ontario’s leadership framework into action, The Institute for Education Leadership, https://iel.immix.ca/content/framework adresinden 23.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Sahlberg, P. (2011). The professional educator lessons from Finland, American Educator, 34-39.
 • Sheppard, B., Galway, G., Brown, J. & Wiens, J. (2013). School boards matter: Report of the Pan-Canadian study of school district governance, Canadian School Boards Association.
 • Slater, L. (2013) Building high-performing and improving education systems, Reseacrh, Report, CfBT Education Trust.
 • Şirin, S. ve Vatanartıran, S. (2014), PISA 2012 değerlendirmesi: Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri. Araştırma Raporu, TÜSİAD.
 • Taipale, A. (2012). Educational Leadership: survey on school leader’s work and continuing education, Finnish National Board of Education, www.oph.fi /english/sources ofinformation /publications adresinden 23.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2012). World data on education, Poland case, ınternational bureou of education, 7th edition, http://ibe.unesco.org adresinden 21.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Walker, A. & Kwan, P. (2012), Principal selection panels: strategies, preferences and perceptions, Journal of Educational Administration,50(2), 188 – 205. Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/09578231211210549
 • Vaillant, D. (2015). School leadership, trends in policies and practices, and improvement in the quality of education, Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YRDSB - York Region District School Board, (2013). Preparing for the vice-principal selection process, York Region District School Board Report.

PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 141 - 157, 30.10.2018

Abstract

Eğitim alanında pek çok paydaş söz sahibidir. Bu paydaşların bazıları özellikle gelecek vizyonu oluşturmada ve eğitim politikalarının belirlenmesinde uluslararası düzeyde etkilidir. OECD tarafından yürütülen ve üye olmayan ülkelerin de katılabildiği PISA değerlendirmeleri eğitim alanında çok uluslu bir değerlendirme programı olup aynı zamanda katılımcı ülkelere veriye dayalı reform yapabilme olanağı sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üzerinde pek çok tartışmanın yürütüldüğü PISA sonuçlarına göre başarılı ülkelerde, okul müdürlerinin seçilme, yetiştirilme ve görevlendirilmesi sürecini irdelemektir. Bu anlamda araştırma, Güney Kore, Hong Kong, Kanada, Polonya ve Finlandiya örnekleriyle sınırlı tutulmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir, veriler ise konu hakkında yayınlanan makale, tez, rapor gibi yazılı eserlerden elde edilmiştir. Elde edile bulgular okul müdürlerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi konusunda farklı yöntemlerin kullanılmasına rağmen özellikle hizmet-öncesi eğitim ve yerelleşme vurgusunun ön plana çıktığını göstermektedir.

References

 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 • Aslan, H. (2012). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Aslan, N. (2009). Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilme ve atanmalarının karşılaştırılması ve bir model önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.
 • Bingül, M. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimleri: İstanbul Esenyurt ilçesi örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 860-881.
 • Canada Education Act, (2014). R.R.O. 1990, Regulation 298 Operation of Schools — General, http://www.ontario.ca/laws/regulation/900298 adresinden 23.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Çelebi, N., Güner, H., Taşçı Kaya, G. ve Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), 33-75.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011, 2-4 Şubat). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, 2-4.
 • Celep, C., Ay, F. K. ve Göğüş, N. (2010, 1-2 Mayıs). Türkiye, Finlandiya ve Kanada’daki lisansüstü düzeyde eğitim yöneticisi yetiştiren kurumların karşılaştırılması. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.
 • Cho, Y. (2012) Staying on top in internationally benchmarked tests. South Korea´s Secrets Shared. Office of Education Research. Portraits of Top-performing Education Systems. Singapore: NIE/NTU.
 • Coffey, R. & Perry, L. M. (2014). The role of education agents in Canada’s education systems, Council of Ministers of Education.
 • Dorczak, R. & Mazurkiewicz, G. (2013, November 18-20). New model of school heads preparation, induction and continuing professional development in Poland, Proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013, Seville, Spain.
 • Eurydice, (2012). The system of education in Poland, Polish EURYDICE Unit Foundation for the Development of the Education System, Warsaw.
 • European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Hargreaves, A., Halász, G. & Pont,B. (2007). School leadership for systemic improvement in Finland, A case study report for the OECD activity Improving school leadership.
 • Kwan, P. (2012) Assessing school principal candidates: perspectives of the hiring superintendents, International Journal of Leadership in Education, 15(3), 331-349, DOI: 10.1080 /13603 124.2 011 .6 17838
 • MEB-Yeğitek, (2013), PISA 2012 Ulusal Ön Raporu, Ankara.
 • MineduFi – Ministry of Education Finland, (2007). Improving school leadership, Finland Country Background Report. Publications of the Ministry of Education, Finland.
 • NCEE, (2015). Teacher and principal quality Canada, Center on International Educational Benchmarking, http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-ınternational-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teacher-and-principal-quality/ adresinden 23.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Ng, S. W. (2013). Equipping aspiring principals for the principalship in Hong Kong. Educational Management Administration & Leadership, 41(3), 272-288.
 • Ng, S. W., & Szeto, S. Y. E. (2016). Preparing school leaders The professional development needs of newly appointed principals. Educational Management Administration & Leadership, 1-18.
 • NIE (2012). PISA: lessons for and from Singapore. CJ Koh Professorial Lecture Series No. 2. NIE/NTU, Singapore.
 • Normore, A. H. (2004). Recruitment and selection: meeting the leadership shortage in one large Canadian school district, Canadian Journal Of Educational Administration And Policy, 30, 1-15.
 • OECD, (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top, OECD Report, Directorate for Education.
 • Ontario Leadership Framework, (2012). A school and system leader’s guide to putting Ontario’s leadership framework into action, The Institute for Education Leadership, https://iel.immix.ca/content/framework adresinden 23.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Sahlberg, P. (2011). The professional educator lessons from Finland, American Educator, 34-39.
 • Sheppard, B., Galway, G., Brown, J. & Wiens, J. (2013). School boards matter: Report of the Pan-Canadian study of school district governance, Canadian School Boards Association.
 • Slater, L. (2013) Building high-performing and improving education systems, Reseacrh, Report, CfBT Education Trust.
 • Şirin, S. ve Vatanartıran, S. (2014), PISA 2012 değerlendirmesi: Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri. Araştırma Raporu, TÜSİAD.
 • Taipale, A. (2012). Educational Leadership: survey on school leader’s work and continuing education, Finnish National Board of Education, www.oph.fi /english/sources ofinformation /publications adresinden 23.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2012). World data on education, Poland case, ınternational bureou of education, 7th edition, http://ibe.unesco.org adresinden 21.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Walker, A. & Kwan, P. (2012), Principal selection panels: strategies, preferences and perceptions, Journal of Educational Administration,50(2), 188 – 205. Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/09578231211210549
 • Vaillant, D. (2015). School leadership, trends in policies and practices, and improvement in the quality of education, Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YRDSB - York Region District School Board, (2013). Preparing for the vice-principal selection process, York Region District School Board Report.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Necdet KONAN>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6444-9745
Türkiye


Remzi Burçin ÇETİN>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8363-7466
Türkiye


Büşra BOZANOĞLU>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2223-7853
Türkiye

Publication Date October 30, 2018
Application Date June 3, 2018
Acceptance Date October 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { cybd430061, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, number = {2}, pages = {141 - 157}, title = {PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Konan, Necdet and Çetin, Remzi Burçin and Bozanoğlu, Büşra} }
APA Konan, N. , Çetin, R. B. & Bozanoğlu, B. (2018). PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 141-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/40030/430061
MLA Konan, N. , Çetin, R. B. , Bozanoğlu, B. "PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 141-157 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/40030/430061>
Chicago Konan, N. , Çetin, R. B. , Bozanoğlu, B. "PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 141-157
RIS TY - JOUR T1 - PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi AU - NecdetKonan, Remzi BurçinÇetin, BüşraBozanoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 157 VL - 5 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi %A Necdet Konan , Remzi Burçin Çetin , Büşra Bozanoğlu %T PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Konan, Necdet , Çetin, Remzi Burçin , Bozanoğlu, Büşra . "PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 2 (October 2018): 141-157 .
AMA Konan N. , Çetin R. B. , Bozanoğlu B. PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi. JCAS. 2018; 5(2): 141-157.
Vancouver Konan N. , Çetin R. B. , Bozanoğlu B. PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 141-157.
IEEE N. Konan , R. B. Çetin and B. Bozanoğlu , "PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme Ve Görevlendirilmesi", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 141-157, Oct. 2018

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.