Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 151 - 162, 26.10.2019

Abstract

References

  • Akın, U. (2014). Okul müdürlerinin inisiyatif alma düzeyleri ile öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20(2), 125-149. doi: 10.14527/kuey.2014.006Akpınar, T., ve Çakmakkaya, B. Y. (2014). İş sağlığı ve güvenliği açısından işverenlerin risk değerlendirme yükümlülüğü. Çalışma ve Toplum, 40(1), 273-304.Autenrieth, D. A., Brazile, W. J., Douphrate, D. I., Román-Muñiz, I. N., & Reynolds, S. J. (2016). Comparing occupational health and safety management system programming with injury rates in poultry production. Journal of agromedicine, 21(4), 364-372.Aytaç, S., Özok, A. F., Yamankaradeniz, N., Akalp, G., Çankaya, O., Gökçe, A., & Tüfekçi, U. (2017). İSG kültürü oluşmasında metal sanayinde çalışan kadınların risk algısı üzerine bir araştırma. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(SI), 59-67.Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-93.Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi, Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.Ceylan, H. (2012). Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sorunlar ve çözüm önerileri. EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(2), 94-104. Çınkır, S. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036. Dadaczynski, K., & Paulus, P. (2015). Healthy principals–healthy schools? A neglected perspective to school health promotion. In Schools for Health and Sustainability (pp. 253-273). Springer, Dordrecht.Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(1), 63-74.Goodwin, R. H., Cunningham, M. L. & Childress, R. (2003). The Changing Role of the Secondary Principal. National Association of Secondary School Principals Bulletin, 87(634), 26-42.Gündüz, Y., ve Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-55.Hasle, P., & Limborg, H. J. (2006). A review of the literature on preventive occupational health and safety activities in small enterprises. Industrial Health, 44(1), 6-12.İnandı, Y., ve Yıldız, S. (2014). Lise okul yöneticilerinin okullarda şiddeti önleme yeterlikleri: Mersin ili örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 137-147. Karacan, E., ve Erdoğan, Ö. N. (2011). İşçi sağlığı ve iş güvenliğine insan kaynakları yönetimi fonksiyonları açısından çözümsel bir yaklaşım. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 102-117.Karakütük, K., Özdoğan Özbal, E., ve Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(3), 1214-1232. Kılkış, İ., ve Demir, S. (2012). İşverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü üzerine bir inceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 23-47.Korkmaz, A., ve Avsallı, H. (2012). Çalışma hayatında yeni bir dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012(26), 153-167.Korkut, A. G. G. & TETİK, A. G. A. (2013). 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve temel sorunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 455-474. Liu, K. & Liu, W. (2015). The Development of EU Law in the Field of Occupational Health and Safety: A New Way of Thinking. Management and Labour Studies, 40(3-4), 207-238.Sarıkaya, M., Güllü, A., ve Seyman, M. N. (2009). Meslek yüksek okullarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin önemi (Kırıkkale meslek yüksek okulu örneği). TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 327-332.Symns, C. W., Cinelli, B., James, T. C. & Groff, P. (1997). Bringing Student Health Risks and Academic Achievement Through Comprehensive School Health Programs. Journal of School Health, 40(6), 220-227.Turhan, M., ve Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 121-142.Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.Yıldırım, N. (2011). Yöneticilik görevinin okul müdürlerine olumlu ve olumsuz katkıları. Eğitim ve Bilim, 36(161), 230-245. Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 150-192.Yorio, P. L., Willmer, D. R., & Moore, S. M. (2015). Health and safety management systems through a multilevel and strategic management perspective: Theoretical and empirical considerations. Safety Science, 72, 221-228.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 151 - 162, 26.10.2019

Abstract

Okul müdürlerinin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna ilişkin mevzuattan kaynaklanan çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısından okul müdürlerinin sorumlulukları yüksek düzeyde risk içeren konulara ilişkin olup, riskin önlenmesi, risk teşkil eden durumların belirlenmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Okul müdürlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarına ilişkin düşüncelerine odaklanan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ve olgubilim deseniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mersin ili kamu okullarında okul müdürü olarak görev yapan 15 okul müdürü katılmıştır. Okul müdürlerinin görüşlerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin çoğunluğu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda oldukça fazla sorumluluk sahibi olduklarını düşünmektedir. Buna ek olarak okul yöneticileri, var olan iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının aynı oranda yetki ile dengelenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Okul müdürleri en çok bina risk değerlendirme sorumluluğunun, meslekleri açısından uygunsuzluğunu dile getirmektedir. Okul yöneticilerinin özellikle okulların fiziki şartlarında düzeltme ve iyileştirme yapabilme imkanının kısıtlı olması nedeniyle en çok maddi kaynak konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda önerileri bulunmaktadır. 

References

  • Akın, U. (2014). Okul müdürlerinin inisiyatif alma düzeyleri ile öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20(2), 125-149. doi: 10.14527/kuey.2014.006Akpınar, T., ve Çakmakkaya, B. Y. (2014). İş sağlığı ve güvenliği açısından işverenlerin risk değerlendirme yükümlülüğü. Çalışma ve Toplum, 40(1), 273-304.Autenrieth, D. A., Brazile, W. J., Douphrate, D. I., Román-Muñiz, I. N., & Reynolds, S. J. (2016). Comparing occupational health and safety management system programming with injury rates in poultry production. Journal of agromedicine, 21(4), 364-372.Aytaç, S., Özok, A. F., Yamankaradeniz, N., Akalp, G., Çankaya, O., Gökçe, A., & Tüfekçi, U. (2017). İSG kültürü oluşmasında metal sanayinde çalışan kadınların risk algısı üzerine bir araştırma. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(SI), 59-67.Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-93.Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi, Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.Ceylan, H. (2012). Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sorunlar ve çözüm önerileri. EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(2), 94-104. Çınkır, S. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036. Dadaczynski, K., & Paulus, P. (2015). Healthy principals–healthy schools? A neglected perspective to school health promotion. In Schools for Health and Sustainability (pp. 253-273). Springer, Dordrecht.Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(1), 63-74.Goodwin, R. H., Cunningham, M. L. & Childress, R. (2003). The Changing Role of the Secondary Principal. National Association of Secondary School Principals Bulletin, 87(634), 26-42.Gündüz, Y., ve Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-55.Hasle, P., & Limborg, H. J. (2006). A review of the literature on preventive occupational health and safety activities in small enterprises. Industrial Health, 44(1), 6-12.İnandı, Y., ve Yıldız, S. (2014). Lise okul yöneticilerinin okullarda şiddeti önleme yeterlikleri: Mersin ili örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 137-147. Karacan, E., ve Erdoğan, Ö. N. (2011). İşçi sağlığı ve iş güvenliğine insan kaynakları yönetimi fonksiyonları açısından çözümsel bir yaklaşım. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 102-117.Karakütük, K., Özdoğan Özbal, E., ve Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(3), 1214-1232. Kılkış, İ., ve Demir, S. (2012). İşverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü üzerine bir inceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 23-47.Korkmaz, A., ve Avsallı, H. (2012). Çalışma hayatında yeni bir dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012(26), 153-167.Korkut, A. G. G. & TETİK, A. G. A. (2013). 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve temel sorunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 455-474. Liu, K. & Liu, W. (2015). The Development of EU Law in the Field of Occupational Health and Safety: A New Way of Thinking. Management and Labour Studies, 40(3-4), 207-238.Sarıkaya, M., Güllü, A., ve Seyman, M. N. (2009). Meslek yüksek okullarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin önemi (Kırıkkale meslek yüksek okulu örneği). TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 327-332.Symns, C. W., Cinelli, B., James, T. C. & Groff, P. (1997). Bringing Student Health Risks and Academic Achievement Through Comprehensive School Health Programs. Journal of School Health, 40(6), 220-227.Turhan, M., ve Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 121-142.Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.Yıldırım, N. (2011). Yöneticilik görevinin okul müdürlerine olumlu ve olumsuz katkıları. Eğitim ve Bilim, 36(161), 230-245. Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 150-192.Yorio, P. L., Willmer, D. R., & Moore, S. M. (2015). Health and safety management systems through a multilevel and strategic management perspective: Theoretical and empirical considerations. Safety Science, 72, 221-228.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Caner CERECİ> (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6586-979X
Türkiye


Remzi Burçin ÇETİN>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Publication Date October 26, 2019
Application Date April 10, 2019
Acceptance Date July 11, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { cybd551672, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, number = {2}, pages = {151 - 162}, title = {İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri}, key = {cite}, author = {Cereci, Caner and Çetin, Remzi Burçin} }
APA Cereci, C. & Çetin, R. B. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 151-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/49666/551672
MLA Cereci, C. , Çetin, R. B. "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 151-162 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/49666/551672>
Chicago Cereci, C. , Çetin, R. B. "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri AU - CanerCereci, Remzi BurçinÇetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 6 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri %A Caner Cereci , Remzi Burçin Çetin %T İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri %D 2019 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Cereci, Caner , Çetin, Remzi Burçin . "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 6 / 2 (October 2019): 151-162 .
AMA Cereci C. , Çetin R. B. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri. JCAS. 2019; 6(2): 151-162.
Vancouver Cereci C. , Çetin R. B. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 6(2): 151-162.
IEEE C. Cereci and R. B. Çetin , "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Sorumluluklarına İlişkin Okul Müdürü Görüşleri", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 151-162, Oct. 2019

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.