Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Responsibilities According To Verse 4/34 Of Nisā

Year 2023, Volume: 23 Issue: 1, 203 - 228, 31.03.2023
https://doi.org/10.33415/daad.1213352

Abstract

Depending on the awareness of the issue of violence against women, the 34th verse of Surat an-Nisā is interpreted with some traditional or contemporary preconceptions over the phrase "وَاضْرِبُوهُنّ" which means "beat them (women).” Accordingly, while the verse is perceived as a situation against women, it is seen as an advantage for men. On the other hand, in contemporary approaches, the verse is either interpreted historically, or the word in the verse is interpreted in different meanings other than "hit.” However, this phrase is not the only issue of the verse. In this research, the main issues of the verse are emphasized by taking into account the deadlocks of traditional and contemporary presuppositions. In this respect, first of all, the responsibilities of husbands and wives are discussed in the center of the words in the verse. Then, the divine advice for women to violate their duties is examined, and the interpretations of the verse are analyzed by comparison. In addition, the similarity of the issue with the Jewish tafseer tradition is discussed. Thus, it is aimed to reveal an alternative interpretation of the verse. It is emphasized in the verse that the essential thing is creating a peaceful family environment.

References

 • Abdurrezzak b. Hemmâm. el-Muṣannef. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403.
 • İsa Akalın. “‘Erkeğe Karısını Niçin Dövdüğü Sorulmaz’ Rivayetinin Merfû Hadis-Mevkûf Hadis İltibası Açısından Tahlili”. SBARD 13/26 (2015), 143-159.
 • Akdemir, Salih. “Tarih Boyunca ve Kur’ân-ı Kerîm’de Kadın”. İslâmi Araştırmalar Dergisi 5/4 (1991): 260-270.
 • Akpınar, Ali. “Aile İçi Sorunların Çözümünde Kur’ânî Yöntem (Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında)”. İlahiyat Akademi Dergisi. 11 (2020): 1-18.
 • Al Qado, Haqı Ismael Mustafa. Kur’ân-ı Kerîm’in Nisâ Sûresi’nde Ele Alınan Toplumsal Sorunları Çözme Yöntemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, 2021.
 • Al-Zeera, Rabha Isa. “Violence against Women in Qur’ān 4: 34: A Sacred Ordinance?” Muslima Theology. Ed. Ednan Aslan - Marcia Hermansen - Elif Medeni. 217-230. Frankfurt: Peter Lang Edition, 2013.
 • Atmaca, Gökhan. “Müfessirlere Göre Kavvâm Kelimesi -Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında-”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 (2013): 215-231.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. Ṣaḥīḥu’l-Buḫārī. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Çakıcı, İrfan. “Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri Bağlamında Nisâ Sûresi 34. Ayetin Tahlil ve Değerlendirmesi”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 18 (2020): 38-67.
 • Çelik, Hüseyin. “İslâm’da Kadın, Aile ve Aile Sorunları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/59 (2018): 1296-1307.
 • Çetin, Musa. “Kadını Darp Meselesinin Çözümünde Hz. Peygamber’in Yaklaşımı”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 (2015): 253-280.
 • Çınar, Ruveyda. Orta Çağ İslâm Kültüründe Kadın Algısı:‘'Kitabu’n-Nisâ Literatürü’’ Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2020.
 • Dunn, Shannon - Kellison, Resemary B. “At the Intersection of Scripture and Law: Qur’ān 4: 34 and Violence against Women”. Indiana University Press 26/2 (2010): 11-36.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. El-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî. Sünenü Ebî Dâvûd. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, t.y.
 • Ebû Hayyân el-Endelusî. el-Baḥru’l-Muḥīṭ.Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1413/1993.
 • Ebū Hilāl el-ʿAskerī. el-Vucūh ve’n-Neẓāʾir. Kahire: Mektebetu’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 2007.
 • Ekinci, Kutbettin. “Nisâ 34. Ayette Hitap Açısından ‘Darb’ Meselesi”. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 13/1 (2021): 242-257.
 • el-Ḥākim et-Tirmiẕī. Taḥṣīlu Neẓāʾiri’l-Ḳurʾān. Kahire: Matbaatu’s-Saâde, 1975.
 • Elmalılı, M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’ân Dili. İstanbul: Yeni Doğan Yayın Dağıtım, 2001.
 • Halîl b. Ahmed. Kitābu’l-ʿAyn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Halîl b. Ahmed. Kitābu’l-ʿAyn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Hasyim, Syafiq. “The Problem of Patriarchy And Maṣlaḥa in Indonesian Islam: From Fiqh al-Abawī to Fiqh al- Nisā”. Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on Gender and Civil Rights. Ed. Noorhaidi Hasan - Fritz Schulze. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010.
 • Hussain, Saqib. “The Bitter Lot of the Rebellious Wife: Hierarchy, Obedience, and Punishment in Q. 4: 34”. Journal of Qur’ānic Studies 23/2 (2021): 66-111.
 • Ibrahim, Nada - Abdalla, Mohamad. “A Critical Examination of Qur’ān 4: 34 and Its Relevance to Intimate Partner Violence in Muslim Families”. Journal of Muslim Mental Health. 5 (2010): 327-349.
 • İbn Ebî Hâtim. Tefsīru’l-Ḳurʾāni’l-ʿAẓīm. Riyad: Mektebetu Nizâr Mustafa el-Baz, t.y.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. Sünenü İbn Mâce. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, t.y.
 • İbn Manẓūr. Lisānu’l-ʿArab. Kahire: Dâru’l-Meârif, t.y.
 • İbn ʿÂşûr. et-Taḥrīr ve’t-Tenvīr. Tunus: Dâru’t-Tûnisiyye, 1984.
 • İbnu’l-Cevzī, Ebu’l-Ferec. Nuzhetu’l-Aʿyuni’n-Nevāẓir. Beyrut: Muʾessesetu’r-Risâle, 1984.
 • Kaya, Osman. “Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında Kur’ân ve Sünnete Göre Kadın Erkek Eşitliği ve Kadınların Dövülmesi Meselesi”. Route Educational and Social Science Journal 4/6 (2017): 324-346.
 • Kenan, Seyfi. “İslâm’ın Batı’da Algılanması Problemi: Terör-Şiddet ve Kadın”. III. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri. Ed. Mehmet Bulut. 746-754. Ankara: TDV Yayınları, 2005.
 • Kılıçarslan, Mehmet. “Kur’ân-ı Kerîm Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslâm’ın Suça Bakışı”. Bilimname 36/2 (2018): 313-350.
 • Köse, Feyza Betül. “Câhiliye’den İslâm’a Kadına Yönelik Şiddet”. ÇÜİFD 18/1 (2018): 73-94.
 • Köse, Saffet. “Kavvâm-İtaat İlişkisi Bağlamında Karı-Koca Münasebetlerine Bakış -Nisâ’ (4), 34. Çerçevesinde Bir Değerlendirme-,”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (2015): 85-121.
 • Kurtubî, Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Bekr. el-Cāmiʿ li-Aḥkāmi’l-Ḳurʾān. Beyrut: Muʾessesetu’r-Risâle, 2006.
 • Mahmoud, Mohamed. “To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas over Qur’ān”. Journal of the American Oriental Society 126/4 (2006): 537-550.
 • Marin, Manuela. “Disciplining Wives: A Historical Reading of Qur’ân 4: 34”. Studia Islamica. 97 (2003): 5-40.
 • Mâverdî. en-Nuket ve’l-ʿUyūn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y.
 • Mucāhid b. Cebr. Tefsīru Mucāhid. Mısır: Dāru’l-Fikri’l-İslāmī el-Ḥadıs̠e, 1989.
 • Muḳātil b. Suleymān. el-Eşbāh ve’n-Neẓāʾir. Riyad: Mektebetu’r-Ruşd, 2011.
 • Mukâtil b. Süleyman. Tefsīru Muḳātil b. Suleymān. Beyrut: Muʾessesetu’l-Târîhi’l-ʿArabî, 2002.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. Ṣaḥīḥu Müslim. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Oruç, Ayşe Betül. Klasik ve Modern Dönem Tefsir Kaynaklarında Kadın Algısı. Ankara: Nobel Yayın, 2020.
 • Özdeş, Talip. “İslâm Açısından Kadının Konumu ve Kadına Yönelik Şiddetin Değerlendirilmesi”. 12 (Eskiyeni): 68-76.
 • Öztürk, Mustafa. Cahiliye’den İslâmiyet’e Kadın. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012.
 • Öztürk, Mustafa. “Klasik Tefsir Kaynaklarında Kadın İmgesi”. Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2011. https://doi.org/45-91.
 • Öztürk, Mustafa. “Kur’ân, Tefsir, Kadın”. Dini Araştırmalar. 2016. 65-96.
 • Rāġib el-İṣfehānī. el-Mufredāt fī Ġarībi’l-Ḳurʾān. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, t.y.
 • Râzî, Fahreddin. Mefātīḥu’l-Ġayb. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1981.
 • Roded, Ruth. “Jewish and Islamic Religious Feminist Exegesis of the Sacred Books: Adam, Woman and Gender”. Indiana University Press. 29 (2015): 56-80.
 • Seber, Abdülkerim. “Kadına Şiddet Bağlamında Nisâ Sûresi 34-35. Ayetlerinde Geçen Kavramların Siyak- Sibak Açısından Değerlendirilmesi”. Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu. Ed. Şemsettin Kırış. 110-127. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015.
 • Şenat, Fatma Asiye. Kur’ân ve Gelenek Açısından İtaat Olgusu. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003.
 • Şola, Hanefi. “en-Nisâ 4/34 Ayeti Bağlamında ‘Nüşûz’ ve ‘Darb’ Kelimelerinin Anlam Kronolojsi”. MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6/12 (2021): 149-176.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr. Cāmiʿu’l-Beyān ʿan Teʾvīli ʾĀyi’l-Ḳurʾān. Kahire: Dâru Hecr, 2001.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ. el-Câmi‘u’ṣ-Ṣaḥīḥ. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Tozlu, İbrahim. “Sosyal Medyada Hazreti Ömer ve Hadisleri Üzerinden Kadınlara Şiddet Algısı”. Route Educational and Social Science Journal 5/8 (2018): 1366-1385.
 • Zemaḫşerī. Esāsu’l-Belāġa. 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.
 • Zemahşerî, Ebû’l Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer. el-Keşşāf ʿan Ḥaḳāʾiḳi’t-Tenzīl ve ʿUyūni’l-Eḳāvīl fī Vucūhi’t-Teʾvīl. Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 1998.

Nisâ 4/34. Ayetine Göre Sorumluluklar

Year 2023, Volume: 23 Issue: 1, 203 - 228, 31.03.2023
https://doi.org/10.33415/daad.1213352

Abstract

Kadına şiddet meselesindeki farkındalığa bağlı olarak “onları (hanımları) darbedin” anlamına gelen “وَاضْرِبُوهُنَّ” ibaresi üzerinden Nisâ Sûresi’nin 34. ayeti geleneksel ya da çağdaş bazı ön kabullerle yorumlanmaktadır. Buna göre ayet kadınlar aleyhinde bir durum olarak algılanırken erkekler için bir avantaj olarak görülmektedir. Diğer taraftan çağdaş yaklaşımlarda ayet ya tarihsel olarak yorumlanmakta ya da ayette geçen kelimeye “vurmak” dışında anlamlar yüklenmektedir. Halbuki söz konusu ibare ayetin konu edindiği tek mesele değildir. Bu araştırmada geleneksel ve çağdaş ön kabullerin çıkmazları göz önüne alınarak ayetin temel meselelerine işaret edilmekte, bu minvalde öncelikle ayette geçen lafızlar merkezinde evli erkek ve hanımlarla ilgili işaret edilen sorumluluklar ele alınmaktadır. Ardından hanımların sorumluluklarını ihlallerine yönelik ilahi tavsiyeler incelenerek ayet hakkındaki yorumlar mukayese yöntemiyle tahlil edilmektedir. Ayrıca meselenin Yahudi tefsir geleneği ile benzerliğine temas edilmektedir. Böylece ayete yönelik alternatif bir yorumun ortaya koyulması amaçlanmaktadır.

References

 • Abdurrezzak b. Hemmâm. el-Muṣannef. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403.
 • İsa Akalın. “‘Erkeğe Karısını Niçin Dövdüğü Sorulmaz’ Rivayetinin Merfû Hadis-Mevkûf Hadis İltibası Açısından Tahlili”. SBARD 13/26 (2015), 143-159.
 • Akdemir, Salih. “Tarih Boyunca ve Kur’ân-ı Kerîm’de Kadın”. İslâmi Araştırmalar Dergisi 5/4 (1991): 260-270.
 • Akpınar, Ali. “Aile İçi Sorunların Çözümünde Kur’ânî Yöntem (Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında)”. İlahiyat Akademi Dergisi. 11 (2020): 1-18.
 • Al Qado, Haqı Ismael Mustafa. Kur’ân-ı Kerîm’in Nisâ Sûresi’nde Ele Alınan Toplumsal Sorunları Çözme Yöntemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, 2021.
 • Al-Zeera, Rabha Isa. “Violence against Women in Qur’ān 4: 34: A Sacred Ordinance?” Muslima Theology. Ed. Ednan Aslan - Marcia Hermansen - Elif Medeni. 217-230. Frankfurt: Peter Lang Edition, 2013.
 • Atmaca, Gökhan. “Müfessirlere Göre Kavvâm Kelimesi -Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında-”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 (2013): 215-231.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. Ṣaḥīḥu’l-Buḫārī. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Çakıcı, İrfan. “Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri Bağlamında Nisâ Sûresi 34. Ayetin Tahlil ve Değerlendirmesi”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 18 (2020): 38-67.
 • Çelik, Hüseyin. “İslâm’da Kadın, Aile ve Aile Sorunları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/59 (2018): 1296-1307.
 • Çetin, Musa. “Kadını Darp Meselesinin Çözümünde Hz. Peygamber’in Yaklaşımı”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 (2015): 253-280.
 • Çınar, Ruveyda. Orta Çağ İslâm Kültüründe Kadın Algısı:‘'Kitabu’n-Nisâ Literatürü’’ Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2020.
 • Dunn, Shannon - Kellison, Resemary B. “At the Intersection of Scripture and Law: Qur’ān 4: 34 and Violence against Women”. Indiana University Press 26/2 (2010): 11-36.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. El-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî. Sünenü Ebî Dâvûd. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, t.y.
 • Ebû Hayyân el-Endelusî. el-Baḥru’l-Muḥīṭ.Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1413/1993.
 • Ebū Hilāl el-ʿAskerī. el-Vucūh ve’n-Neẓāʾir. Kahire: Mektebetu’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 2007.
 • Ekinci, Kutbettin. “Nisâ 34. Ayette Hitap Açısından ‘Darb’ Meselesi”. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 13/1 (2021): 242-257.
 • el-Ḥākim et-Tirmiẕī. Taḥṣīlu Neẓāʾiri’l-Ḳurʾān. Kahire: Matbaatu’s-Saâde, 1975.
 • Elmalılı, M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’ân Dili. İstanbul: Yeni Doğan Yayın Dağıtım, 2001.
 • Halîl b. Ahmed. Kitābu’l-ʿAyn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Halîl b. Ahmed. Kitābu’l-ʿAyn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Hasyim, Syafiq. “The Problem of Patriarchy And Maṣlaḥa in Indonesian Islam: From Fiqh al-Abawī to Fiqh al- Nisā”. Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on Gender and Civil Rights. Ed. Noorhaidi Hasan - Fritz Schulze. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010.
 • Hussain, Saqib. “The Bitter Lot of the Rebellious Wife: Hierarchy, Obedience, and Punishment in Q. 4: 34”. Journal of Qur’ānic Studies 23/2 (2021): 66-111.
 • Ibrahim, Nada - Abdalla, Mohamad. “A Critical Examination of Qur’ān 4: 34 and Its Relevance to Intimate Partner Violence in Muslim Families”. Journal of Muslim Mental Health. 5 (2010): 327-349.
 • İbn Ebî Hâtim. Tefsīru’l-Ḳurʾāni’l-ʿAẓīm. Riyad: Mektebetu Nizâr Mustafa el-Baz, t.y.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. Sünenü İbn Mâce. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, t.y.
 • İbn Manẓūr. Lisānu’l-ʿArab. Kahire: Dâru’l-Meârif, t.y.
 • İbn ʿÂşûr. et-Taḥrīr ve’t-Tenvīr. Tunus: Dâru’t-Tûnisiyye, 1984.
 • İbnu’l-Cevzī, Ebu’l-Ferec. Nuzhetu’l-Aʿyuni’n-Nevāẓir. Beyrut: Muʾessesetu’r-Risâle, 1984.
 • Kaya, Osman. “Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında Kur’ân ve Sünnete Göre Kadın Erkek Eşitliği ve Kadınların Dövülmesi Meselesi”. Route Educational and Social Science Journal 4/6 (2017): 324-346.
 • Kenan, Seyfi. “İslâm’ın Batı’da Algılanması Problemi: Terör-Şiddet ve Kadın”. III. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri. Ed. Mehmet Bulut. 746-754. Ankara: TDV Yayınları, 2005.
 • Kılıçarslan, Mehmet. “Kur’ân-ı Kerîm Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslâm’ın Suça Bakışı”. Bilimname 36/2 (2018): 313-350.
 • Köse, Feyza Betül. “Câhiliye’den İslâm’a Kadına Yönelik Şiddet”. ÇÜİFD 18/1 (2018): 73-94.
 • Köse, Saffet. “Kavvâm-İtaat İlişkisi Bağlamında Karı-Koca Münasebetlerine Bakış -Nisâ’ (4), 34. Çerçevesinde Bir Değerlendirme-,”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (2015): 85-121.
 • Kurtubî, Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Bekr. el-Cāmiʿ li-Aḥkāmi’l-Ḳurʾān. Beyrut: Muʾessesetu’r-Risâle, 2006.
 • Mahmoud, Mohamed. “To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas over Qur’ān”. Journal of the American Oriental Society 126/4 (2006): 537-550.
 • Marin, Manuela. “Disciplining Wives: A Historical Reading of Qur’ân 4: 34”. Studia Islamica. 97 (2003): 5-40.
 • Mâverdî. en-Nuket ve’l-ʿUyūn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y.
 • Mucāhid b. Cebr. Tefsīru Mucāhid. Mısır: Dāru’l-Fikri’l-İslāmī el-Ḥadıs̠e, 1989.
 • Muḳātil b. Suleymān. el-Eşbāh ve’n-Neẓāʾir. Riyad: Mektebetu’r-Ruşd, 2011.
 • Mukâtil b. Süleyman. Tefsīru Muḳātil b. Suleymān. Beyrut: Muʾessesetu’l-Târîhi’l-ʿArabî, 2002.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. Ṣaḥīḥu Müslim. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Oruç, Ayşe Betül. Klasik ve Modern Dönem Tefsir Kaynaklarında Kadın Algısı. Ankara: Nobel Yayın, 2020.
 • Özdeş, Talip. “İslâm Açısından Kadının Konumu ve Kadına Yönelik Şiddetin Değerlendirilmesi”. 12 (Eskiyeni): 68-76.
 • Öztürk, Mustafa. Cahiliye’den İslâmiyet’e Kadın. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012.
 • Öztürk, Mustafa. “Klasik Tefsir Kaynaklarında Kadın İmgesi”. Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2011. https://doi.org/45-91.
 • Öztürk, Mustafa. “Kur’ân, Tefsir, Kadın”. Dini Araştırmalar. 2016. 65-96.
 • Rāġib el-İṣfehānī. el-Mufredāt fī Ġarībi’l-Ḳurʾān. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, t.y.
 • Râzî, Fahreddin. Mefātīḥu’l-Ġayb. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1981.
 • Roded, Ruth. “Jewish and Islamic Religious Feminist Exegesis of the Sacred Books: Adam, Woman and Gender”. Indiana University Press. 29 (2015): 56-80.
 • Seber, Abdülkerim. “Kadına Şiddet Bağlamında Nisâ Sûresi 34-35. Ayetlerinde Geçen Kavramların Siyak- Sibak Açısından Değerlendirilmesi”. Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu. Ed. Şemsettin Kırış. 110-127. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015.
 • Şenat, Fatma Asiye. Kur’ân ve Gelenek Açısından İtaat Olgusu. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003.
 • Şola, Hanefi. “en-Nisâ 4/34 Ayeti Bağlamında ‘Nüşûz’ ve ‘Darb’ Kelimelerinin Anlam Kronolojsi”. MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6/12 (2021): 149-176.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr. Cāmiʿu’l-Beyān ʿan Teʾvīli ʾĀyi’l-Ḳurʾān. Kahire: Dâru Hecr, 2001.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ. el-Câmi‘u’ṣ-Ṣaḥīḥ. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Tozlu, İbrahim. “Sosyal Medyada Hazreti Ömer ve Hadisleri Üzerinden Kadınlara Şiddet Algısı”. Route Educational and Social Science Journal 5/8 (2018): 1366-1385.
 • Zemaḫşerī. Esāsu’l-Belāġa. 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.
 • Zemahşerî, Ebû’l Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer. el-Keşşāf ʿan Ḥaḳāʾiḳi’t-Tenzīl ve ʿUyūni’l-Eḳāvīl fī Vucūhi’t-Teʾvīl. Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 1998.

Year 2023, Volume: 23 Issue: 1, 203 - 228, 31.03.2023
https://doi.org/10.33415/daad.1213352

Abstract

References

 • Abdurrezzak b. Hemmâm. el-Muṣannef. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403.
 • İsa Akalın. “‘Erkeğe Karısını Niçin Dövdüğü Sorulmaz’ Rivayetinin Merfû Hadis-Mevkûf Hadis İltibası Açısından Tahlili”. SBARD 13/26 (2015), 143-159.
 • Akdemir, Salih. “Tarih Boyunca ve Kur’ân-ı Kerîm’de Kadın”. İslâmi Araştırmalar Dergisi 5/4 (1991): 260-270.
 • Akpınar, Ali. “Aile İçi Sorunların Çözümünde Kur’ânî Yöntem (Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında)”. İlahiyat Akademi Dergisi. 11 (2020): 1-18.
 • Al Qado, Haqı Ismael Mustafa. Kur’ân-ı Kerîm’in Nisâ Sûresi’nde Ele Alınan Toplumsal Sorunları Çözme Yöntemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, 2021.
 • Al-Zeera, Rabha Isa. “Violence against Women in Qur’ān 4: 34: A Sacred Ordinance?” Muslima Theology. Ed. Ednan Aslan - Marcia Hermansen - Elif Medeni. 217-230. Frankfurt: Peter Lang Edition, 2013.
 • Atmaca, Gökhan. “Müfessirlere Göre Kavvâm Kelimesi -Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında-”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 (2013): 215-231.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. Ṣaḥīḥu’l-Buḫārī. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Çakıcı, İrfan. “Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri Bağlamında Nisâ Sûresi 34. Ayetin Tahlil ve Değerlendirmesi”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 18 (2020): 38-67.
 • Çelik, Hüseyin. “İslâm’da Kadın, Aile ve Aile Sorunları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/59 (2018): 1296-1307.
 • Çetin, Musa. “Kadını Darp Meselesinin Çözümünde Hz. Peygamber’in Yaklaşımı”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 (2015): 253-280.
 • Çınar, Ruveyda. Orta Çağ İslâm Kültüründe Kadın Algısı:‘'Kitabu’n-Nisâ Literatürü’’ Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2020.
 • Dunn, Shannon - Kellison, Resemary B. “At the Intersection of Scripture and Law: Qur’ān 4: 34 and Violence against Women”. Indiana University Press 26/2 (2010): 11-36.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. El-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî. Sünenü Ebî Dâvûd. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, t.y.
 • Ebû Hayyân el-Endelusî. el-Baḥru’l-Muḥīṭ.Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1413/1993.
 • Ebū Hilāl el-ʿAskerī. el-Vucūh ve’n-Neẓāʾir. Kahire: Mektebetu’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 2007.
 • Ekinci, Kutbettin. “Nisâ 34. Ayette Hitap Açısından ‘Darb’ Meselesi”. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 13/1 (2021): 242-257.
 • el-Ḥākim et-Tirmiẕī. Taḥṣīlu Neẓāʾiri’l-Ḳurʾān. Kahire: Matbaatu’s-Saâde, 1975.
 • Elmalılı, M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’ân Dili. İstanbul: Yeni Doğan Yayın Dağıtım, 2001.
 • Halîl b. Ahmed. Kitābu’l-ʿAyn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Halîl b. Ahmed. Kitābu’l-ʿAyn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Hasyim, Syafiq. “The Problem of Patriarchy And Maṣlaḥa in Indonesian Islam: From Fiqh al-Abawī to Fiqh al- Nisā”. Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on Gender and Civil Rights. Ed. Noorhaidi Hasan - Fritz Schulze. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010.
 • Hussain, Saqib. “The Bitter Lot of the Rebellious Wife: Hierarchy, Obedience, and Punishment in Q. 4: 34”. Journal of Qur’ānic Studies 23/2 (2021): 66-111.
 • Ibrahim, Nada - Abdalla, Mohamad. “A Critical Examination of Qur’ān 4: 34 and Its Relevance to Intimate Partner Violence in Muslim Families”. Journal of Muslim Mental Health. 5 (2010): 327-349.
 • İbn Ebî Hâtim. Tefsīru’l-Ḳurʾāni’l-ʿAẓīm. Riyad: Mektebetu Nizâr Mustafa el-Baz, t.y.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. Sünenü İbn Mâce. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, t.y.
 • İbn Manẓūr. Lisānu’l-ʿArab. Kahire: Dâru’l-Meârif, t.y.
 • İbn ʿÂşûr. et-Taḥrīr ve’t-Tenvīr. Tunus: Dâru’t-Tûnisiyye, 1984.
 • İbnu’l-Cevzī, Ebu’l-Ferec. Nuzhetu’l-Aʿyuni’n-Nevāẓir. Beyrut: Muʾessesetu’r-Risâle, 1984.
 • Kaya, Osman. “Nisâ Sûresi 34. Ayet Bağlamında Kur’ân ve Sünnete Göre Kadın Erkek Eşitliği ve Kadınların Dövülmesi Meselesi”. Route Educational and Social Science Journal 4/6 (2017): 324-346.
 • Kenan, Seyfi. “İslâm’ın Batı’da Algılanması Problemi: Terör-Şiddet ve Kadın”. III. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri. Ed. Mehmet Bulut. 746-754. Ankara: TDV Yayınları, 2005.
 • Kılıçarslan, Mehmet. “Kur’ân-ı Kerîm Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslâm’ın Suça Bakışı”. Bilimname 36/2 (2018): 313-350.
 • Köse, Feyza Betül. “Câhiliye’den İslâm’a Kadına Yönelik Şiddet”. ÇÜİFD 18/1 (2018): 73-94.
 • Köse, Saffet. “Kavvâm-İtaat İlişkisi Bağlamında Karı-Koca Münasebetlerine Bakış -Nisâ’ (4), 34. Çerçevesinde Bir Değerlendirme-,”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (2015): 85-121.
 • Kurtubî, Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Bekr. el-Cāmiʿ li-Aḥkāmi’l-Ḳurʾān. Beyrut: Muʾessesetu’r-Risâle, 2006.
 • Mahmoud, Mohamed. “To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas over Qur’ān”. Journal of the American Oriental Society 126/4 (2006): 537-550.
 • Marin, Manuela. “Disciplining Wives: A Historical Reading of Qur’ân 4: 34”. Studia Islamica. 97 (2003): 5-40.
 • Mâverdî. en-Nuket ve’l-ʿUyūn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y.
 • Mucāhid b. Cebr. Tefsīru Mucāhid. Mısır: Dāru’l-Fikri’l-İslāmī el-Ḥadıs̠e, 1989.
 • Muḳātil b. Suleymān. el-Eşbāh ve’n-Neẓāʾir. Riyad: Mektebetu’r-Ruşd, 2011.
 • Mukâtil b. Süleyman. Tefsīru Muḳātil b. Suleymān. Beyrut: Muʾessesetu’l-Târîhi’l-ʿArabî, 2002.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. Ṣaḥīḥu Müslim. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Oruç, Ayşe Betül. Klasik ve Modern Dönem Tefsir Kaynaklarında Kadın Algısı. Ankara: Nobel Yayın, 2020.
 • Özdeş, Talip. “İslâm Açısından Kadının Konumu ve Kadına Yönelik Şiddetin Değerlendirilmesi”. 12 (Eskiyeni): 68-76.
 • Öztürk, Mustafa. Cahiliye’den İslâmiyet’e Kadın. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012.
 • Öztürk, Mustafa. “Klasik Tefsir Kaynaklarında Kadın İmgesi”. Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2011. https://doi.org/45-91.
 • Öztürk, Mustafa. “Kur’ân, Tefsir, Kadın”. Dini Araştırmalar. 2016. 65-96.
 • Rāġib el-İṣfehānī. el-Mufredāt fī Ġarībi’l-Ḳurʾān. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, t.y.
 • Râzî, Fahreddin. Mefātīḥu’l-Ġayb. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1981.
 • Roded, Ruth. “Jewish and Islamic Religious Feminist Exegesis of the Sacred Books: Adam, Woman and Gender”. Indiana University Press. 29 (2015): 56-80.
 • Seber, Abdülkerim. “Kadına Şiddet Bağlamında Nisâ Sûresi 34-35. Ayetlerinde Geçen Kavramların Siyak- Sibak Açısından Değerlendirilmesi”. Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu. Ed. Şemsettin Kırış. 110-127. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015.
 • Şenat, Fatma Asiye. Kur’ân ve Gelenek Açısından İtaat Olgusu. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003.
 • Şola, Hanefi. “en-Nisâ 4/34 Ayeti Bağlamında ‘Nüşûz’ ve ‘Darb’ Kelimelerinin Anlam Kronolojsi”. MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6/12 (2021): 149-176.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr. Cāmiʿu’l-Beyān ʿan Teʾvīli ʾĀyi’l-Ḳurʾān. Kahire: Dâru Hecr, 2001.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ. el-Câmi‘u’ṣ-Ṣaḥīḥ. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998.
 • Tozlu, İbrahim. “Sosyal Medyada Hazreti Ömer ve Hadisleri Üzerinden Kadınlara Şiddet Algısı”. Route Educational and Social Science Journal 5/8 (2018): 1366-1385.
 • Zemaḫşerī. Esāsu’l-Belāġa. 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.
 • Zemahşerî, Ebû’l Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer. el-Keşşāf ʿan Ḥaḳāʾiḳi’t-Tenzīl ve ʿUyūni’l-Eḳāvīl fī Vucūhi’t-Teʾvīl. Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 1998.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion, Society and Culture Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Sümeyye SEVİNÇ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3083-6453
Türkiye

Early Pub Date March 30, 2023
Publication Date March 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 23 Issue: 1

Cite

ISNAD Sevinç, Sümeyye . "Nisâ 4/34. Ayetine Göre Sorumluluklar". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 23 / 1 (March 2023): 203-228 . https://doi.org/10.33415/daad.1213352