Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2020, Volume: 4 Issue: 1, 15 - 26, 28.06.2020

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, önlisans programlarında okuyan öğrencilerde internet bağımlılık düzeyleri ile demografik verileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde yer alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören önlisans düzeyindeki 247 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ilköğretim öğrencilerinin internet bağımlılıklarını belirlemek amacıyla, Young (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Bayraktar (2001) tarafından yapılan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipinde olup, 20 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilere demografik veriler için cinsiyet, yaş, öğretim durumu(normal öğretim-ikinci öğretim), aylık harçlık tutarı ile ilgili sorular sorulmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa (a) iç tutarlık katsayısı .914 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla internette zaman geçirdikleri, gelir durumu yükseldikçe internete bağlanma süresinin arttığı tespit edilmiştir.

References

 • Aslan, E., Yazıcı, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler, Klinik Psikiyatri 2016;19:109-117.
 • Ayas, T., Horzum, M.B. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 46-57.
 • Bakken, I. J., Wenzel, H.G., Gotestam, K. G., Johansson, A., and Oren, A., (2009). “Internet Addiction Among Norwegian Adults: A Stratifıed Probability Sample Study” Scandinavian Journal of Psychology, 50, pp.121-127.
 • Bayraktar, F., (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bozkurt H., Şahin, S., Zoroğlu, S. (2016). İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme, Journal of Contemporary Medicine 2016;6(3); 235-247
 • Chang, M. K. and Man Law, S. P. (2008). “Factor Structure For Young’s Internet Addiction Test: A Confirmatory Study” Computers in Human Behavior, 24(6).
 • Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). İnternet Bağımlılığının Aile İlişkilerine Etkisi, Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2018, 5(1), 34-52.
 • DiNicola, M. D., (2004). Pathological İnternet Use among college students: The prevalance of pathological internet use and its correlates, Unpublished doctorate’s thesis, Ohio University
 • Günüç, S., (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Kubey, R. W., Lavin,M.J. and Barrows, J. R., (2001). “Internet use and collegiate academic performance decrements: early findings” Journal of Communication, 52(2), pp.366-382.
 • Özsoy, T. (2009). Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri,11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 651-656.
 • Sanders, C. E., Field, T. M., Diego, M. and Kaplan, M., (2000). “The relationship of Internet to depression and social ısolation among adolescents” Adolescence, 35(138), pp.237-242
 • Tsai, C., and Lin, S. J., (2001). “Analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction of taiwanese adolescents” Cyberpsychology and Behavıor, 4(3), pp.373-376.
 • Wu, Y-T., and Tsai, C. C., (2006). “University students internet attitudes and internet selfefficacy: A study at three universities in Taiwan” Cyberpsychology and Behavior, 9(4), pp.441-450.

Year 2020, Volume: 4 Issue: 1, 15 - 26, 28.06.2020

Abstract

References

 • Aslan, E., Yazıcı, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler, Klinik Psikiyatri 2016;19:109-117.
 • Ayas, T., Horzum, M.B. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 46-57.
 • Bakken, I. J., Wenzel, H.G., Gotestam, K. G., Johansson, A., and Oren, A., (2009). “Internet Addiction Among Norwegian Adults: A Stratifıed Probability Sample Study” Scandinavian Journal of Psychology, 50, pp.121-127.
 • Bayraktar, F., (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bozkurt H., Şahin, S., Zoroğlu, S. (2016). İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme, Journal of Contemporary Medicine 2016;6(3); 235-247
 • Chang, M. K. and Man Law, S. P. (2008). “Factor Structure For Young’s Internet Addiction Test: A Confirmatory Study” Computers in Human Behavior, 24(6).
 • Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). İnternet Bağımlılığının Aile İlişkilerine Etkisi, Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2018, 5(1), 34-52.
 • DiNicola, M. D., (2004). Pathological İnternet Use among college students: The prevalance of pathological internet use and its correlates, Unpublished doctorate’s thesis, Ohio University
 • Günüç, S., (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Kubey, R. W., Lavin,M.J. and Barrows, J. R., (2001). “Internet use and collegiate academic performance decrements: early findings” Journal of Communication, 52(2), pp.366-382.
 • Özsoy, T. (2009). Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri,11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 651-656.
 • Sanders, C. E., Field, T. M., Diego, M. and Kaplan, M., (2000). “The relationship of Internet to depression and social ısolation among adolescents” Adolescence, 35(138), pp.237-242
 • Tsai, C., and Lin, S. J., (2001). “Analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction of taiwanese adolescents” Cyberpsychology and Behavıor, 4(3), pp.373-376.
 • Wu, Y-T., and Tsai, C. C., (2006). “University students internet attitudes and internet selfefficacy: A study at three universities in Taiwan” Cyberpsychology and Behavior, 9(4), pp.441-450.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section DASED
Authors

Adnan SÖYLEMEZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Duygu İLKHAN SÖYLEMEZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 28, 2020
Submission Date February 24, 2020
Acceptance Date June 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Söylemez, A. & İlkhan Söylemez, D. (2020). ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 4 (1) , 15-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/55372/693514