Year 2004, Volume 2 , Issue 6, Pages 133 - 149 2004-04-01

Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımında Etik İlkelere Uyma Düzeyleri

Erkan YAMAN [1] , Havva YAMAN [2] , Al Barış HORZUM [3]


Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim elemanlarının, internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır Araştırma 130 öğretim elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretim Elemanlarının internetteki Etik Kurallara Uyma Düzeyi anketinden elde edilen verilere ilişkin Mann Whitney Uiestî ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 70'i erkeklerden oluşmakta ve yaklaşık yüzde 85'i 21-40 yaş aralığında bulunmaktadır Öğretim elemanlarının internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerinde yaş, kıdem, unvan değişkenleri açısından anlamlı fark.buiunmuş, cinsiyet, görev yeri ve internet kullanım düzeyi bakımından da anlamlı fark bulunamamıştır. Araştırmada öğretim elemanlarının internet kullanırken etik davranışlara göre hareket etmelerinin üniversitelere katacağı değerler dile getirilmiş, öğretim elemanının interneti etiğe uygun kullanan birer eğitim lideri olmaları gereği belirtilmiştir. Araştırma sonucunda üniversitelerde, öğretim elemanlarına İnternette etik konusunda kurslar açılması ve lisans üstü eğitimde araştırma/bilim etigi, öğretim elemanının etik davranışları ve internet etiği gibi konuları içine alan "Etik" dersi konulması önerilmiştir.
Öğretim Elemanı, Etik ilkeler, Internet Kullanımı
 • Balcı, A, (2000). Öğretim elemanının iş stresi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Börü, D. (2001). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15.
 • Can, H. (1999). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Erdoğan, I. (1991). İşletmelerde davranış. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Eren, E. (1998). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.
 • İnan, A. (1997). İnternet el kitabı. İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Kansu, E. (2000). Bilimsel yanıltma ve önlenmesi. Dünya'da ve Türkiye'de bilim, etik ve üniversite içinde (s. 71-75). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Karalar, R. (2002). İş ahlâkı ve toplumsal sorumluluk (Etik-törel kurallar). Genel isletme (Ed. G. N. Berberoğlu) içinde (s. 71-94). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınlan.
 • Karasar, N. (1995). Akademik etik ve bilim insanının sorumluluğu. II. Üniversite Kurultayı. Bildiriler İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Karasar, N- (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karsh, M. D. (1998). Yönetsel etkililik. Bolu: AİBÜ Yayınları.
 • Köklü, N. (2003). Akademisyenlerin araştırma etiği konusundaki görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, I (4), 137-151.
 • Köksoy, M. (1998). Yüksek öğretimde kalite ve Türk yüksek öğretimi için Öneriler İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları,
 • Kulaksızoğlu, A. (1995). Öğretmenlik mesleğinin ahlâk ilkeleri konusunda bir deneme. Marmara Üniversitesi A.E.F. Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 185-188.
 • Pehlivan, I. (1998). Yönetsel meslekî ve örgütsel etik. Ankara: Pegern Yayınları.
 • Sönmez, A. (2002a). Bilişim etiği - 7. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi. http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/23122002/ahmet_sonmez.htm web adresinden 25.09.2003 tarihinde alınmıştır.
 • Sönmez., A. (2002b). Bilişim etiği -II. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi. http://dergi.tbd.org,tr/yazarlar/30122002/ahmet_sonmez,htm web adresinden 25.09.2003 tarihinde alınmıştır.
 • Tanılır, M. N. (2003). İnternet çağı: Yeni bir medeniyete-sibeıia'ya doğru mu? Türkiye Bilişim Derneği Dergisi. http://dergi.tbd.org.tr/yazaıiar/12052003/niyazi_tanilir.htm web adresinden 12.05.2003 tarihinde alınmıştır.
 • Töreci, E. (2001). Etik değerlerin önemi. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi. http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/!202200Versin_toreci.htm vveb adresinden 25.09,2003 tarihinde alınmıştır.
 • Töreci, E., Kesmez, N. ve Üney, T. (2001). Etik. Bilişim Kültürü Dergisi, 80. http://www.tbd.org,tr/sayi80_htm!/etik.html vveb adresinden 24.9.2003 tarihinde alınmıştır.
 • Yaman, E. (2002). Öğretimde kalite açısından Öğretim elemanlarının öğretmenlik meslek bilgisi yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Computer Ethics Institute. (1992). Ten commandments of computer ethics. http://www. brook.edu/dybdocroot/its/cei/overview/Ten_Commanments_of_Computer_Ethics.htm. web adresinden 17.05.2003 tarihinde alınmıştır.
Other ID JA79ST22AZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan YAMAN

Author: Havva YAMAN

Author: Al Barış HORZUM

Dates

Publication Date : April 1, 2004

APA Yaman, E , Yaman, H , Horzum, A . (2004). Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımında Etik İlkelere Uyma Düzeyleri . Değerler Eğitimi Dergisi , 2 (6) , 133-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ded/issue/29193/312569