Year 2018, Volume 16 , Issue 35, Pages 57 - 89 2018-06-05

The Review on the Social Media’s Role on the Process of Making a Value with the Students’ Views
Sosyal Medyanın Değer Oluşturma Sürecindeki Rolünün Öğrenci Görüşleriyle İncelenmesi

Yakup AYAYDIN [1] , Hatice YILDIZ AYAYDIN [2]


In this study, it was aimed to obtain opinions of secondary school students regarding the role of social media during value formation period. The research was done with the qualitative research method. The research’s participants consist of 30 secondary school students who received their training at the third grade at a secondary school in Küçükçekmece in İstanbul in 2016-2017 educational training years. The criterion sampling method was used in the selection of students. The active social media usages were considered as the criteria. The data was obtained through the compositions that the students were asked to write on the social media and values, in the research. Compositions were analyzed with the descriptive analysis method. At the end of research students stated that using social media disturbs their responsibilities, affects studying as well as decreases loyalty to family and care showing towards guests. They also told that they feel free in social media, get pleasure from nice sharing, fulfill their need of love, increase their feeling of patriotism, sustain their culture by sharing  cultural elements and become more sensible about animals. In addition, it was also obtained that students complete their homework by cooperation via social media and get information from social media about many subjects.

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin değer oluşturma sürecinde sosyal medyanın rolüne ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 30 ortaokul 3. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin seçiminde ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanma dikkate alınmıştır. Araştırmada veriler öğrencilere sosyal medya ve değerler üzerine yazdırılan kompozisyonlar aracılığıyla elde edilmiştir. Kompozisyonların analiz edilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrenciler sosyal medya kullanmalarının sorumluluklarını aksatmalarına neden olduğunu, sosyal medyanın ders çalışmayı olumsuz etkilediğini, sosyal medya kullanımının aileye olan bağlılığı, misafirlere gösterilen özeni azalttığını ifade etmiştir. Araştırmada öğrenciler sosyal medyada kendilerini daha özgür hissettiklerini, güzel paylaşımlardan mutlu olduklarını, sevgi ihtiyacını karşıladıklarını, vatanseverlik duygularının arttığını, kültürel öğeleri paylaşarak kültürlerini yaşattıklarını, hayvanlar konusunda daha duyarlı hale geldiklerini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya aracılığıyla yaptıkları iş birliği ile ödevlerini tamamladıkları ve sosyal medyadan birçok konuda bilgi edindikleri tespit edilmiştir.
 • Arslan, A. (2006). Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Journal of Human Sciences, 1(1).
 • Akşit, F., & Dönmez, B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin medyayı kullanma düzeylerine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 2(1). (32-46)
 • Bakıroğlu, C. T. (2013). Sosyalleşme ve kimlik inşası ekseninde sosyal paylaşım ağları. Akademik Bilişim, 13.
 • Balaman, F., & Karataş, A. (2012). Lise öğrencilerinin internet ortamında sosyal paylaşım sitelerini kullanım amaçları ve sosyal paylaşım unsurları. Journal of Life Sciences, 1(1). 497-504. Cabral, J. (2008). Is generation Y addicted to social media. Future of children, 18, 125.
 • Cereci, S. (2012). Medyanın işlevi: gerçeklerin ötelenmesi sorunu. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (2), 1-12.
 • Deaton, S. (2015). Social learning theory in the age of social media: Implications for educational practitioners. i-Manager's Journal of Educational Technology, 12(1).
 • Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma.. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(2), 27-50.
 • Gönenli, G., & Hürmeriç, P. (2012). Sosyal medya: bir alan çalışması olarak Facebook kullanımı. Sosyal Medya Akademi, (Ed: T. Kara ve E. Özgen) İstanbul: Beta Yayınları. S. 213-242.
 • Hopurcuoğlu, A., & Akaydın, Ş. (2016). Ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 11(3), 1273-1286.
 • İnal. Z. F., (2013) İşe Alım süreçlerinde başvurulan bir kaynak olarak sosyal medya, Değerler ve Eğitim. (Edt. Kaymakcan, R. Kenan, S. Hökelekli, H. Arslan, Ş ve Zengin. M). Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları. 698-710
 • İşliyen, Ş. F., & İşliyen, M. (2015). Çocukların medya algısının resimler üzerinden analizi.. Global Media Journal: Turkish Edition, 5(10).271-287.
 • Karahisar, T. (2014). İnternette çocukları bekleyen riskler ve medya okuryazarlığı. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 82-95.
 • Khurana, N. (2015). The Impact of Social Networking Sites on the Youth, Mass Communicat Journalism 5:12 http://dx.doi.org/10.4172/2165-7912.1000285.
 • Kılıç, D. (2012). Medya Kavramı ve Toplum. Medya ve İletişim (Ed. Halil İbrahim Gürcan). Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Laughey, D. (2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar, Kalkedon Yayıncılık, 2010.
 • Livingstone, S., & Bovill, M. (1999). Young people, new media: report of the research project Children Young People and the Changing Media Environment.
 • Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-14.
 • Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., ... & Wang, X. (2016). How the world changed social media (p. 286). UCL press.
 • Oğuz, S., & Sözcü, U. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medya kullanımının değerler üzerine etkisi. Electronic Turkish Studies, 11(9), 617-634.
 • O'Keeffe, G. S., & Pearson, C., K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800-804.
 • Öztürk, M. F., & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120.
 • Özen, Y. (2014). Kişisel ve sosyal sorumluluk bağlamında medya ve ahlak Journal Of European Education, 4(2), 1-10.
 • Özkan. Ö. (2014). Sosyal medya ve kültürel değerler, Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Sosyal medya ve Yeni Politikalar, 08-09 Mart 2014-Çanakkale, ÇÖMÜ matbaası, Bildiriler Kitabı. 165-176.
 • Ray, M., & Jat, K. R. (2010). Effect of electronic media on children. Indian pediatrics, 47(7), 561-568.
 • Rideout, V. (2012). "Social media, social life: How teens view their digital lives, Common Sense Media’s Program for the Study of Children and Media.
 • Strasburger, V. C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A., Ameenuddin, N., Christakis, D. A., Cross, C., ... & Moreno, M. A. (2013). Children, adolescents, and the media. Pediatrics, 132(5), 958-961.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk üniversitesi iletişim fakültesi akademik dergisi, 7(4), 23-32.
 • Seferoğlu, S. S., & Yıldız, H. (2013) Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi, 2, 31-48
 • Tahiroğlu, A. Y., Çelik, G. G., Bahalı, K., & Avcı, A. (2010). Medyanın çocuk ve gençler üzerine olumsuz etkileri; Şiddet eğilimi ve internet bağımlığı. New Symposium Journal • Cilt 48(1), 19-30
 • Topalli, B. (2016). Social effects of new media through the perception of children, parents and teaschers. Case of Shokoder. European Journal of Education Studies.
 • Ulusoy, A., & Bostancı, M. (2014). Çocuklarda Sosyal Medya Kullanımı Ve Ebeveyn Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies (28), 559-572.
 • Villani, S. (2001). Impact of media on children and adolescents: a 10-year review of the research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(4), 392-401.
 • Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382
 • Yazıcı, K. (2014), Medya ve değerler. Farklı yönleriyle değerler eğitimi (Ed. Refik Turan ve Kadir Ulusoy). Pegem Akademi Yayınları. S. 141-190.
 • Yılmaz, K., & Ersoyol, H. (2013). Medyanın değişen çocukluğa etkisi konusunda veli, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 759-777.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Yakup AYAYDIN
Country: Turkey


Author: Hatice YILDIZ AYAYDIN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 5, 2018

APA Ayaydın, Y , Yıldız Ayaydın, H . (2018). Sosyal Medyanın Değer Oluşturma Sürecindeki Rolünün Öğrenci Görüşleriyle İncelenmesi . Değerler Eğitimi Dergisi , 16 (35) , 57-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ded/issue/37646/337165