Year 2019, Volume 17 , Issue 38, Pages 71 - 104 2019-12-25

Experiences of Muslim Home School Families in England and The Possibility of Home Schooling in Turkey
İngiltere’de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye’de Ev Okulunun İmkânı

Abdurrahman Hendek [1]


This article aims to explore the experiences of Muslim families who prefer home schooling in England. Case study approach within qualitative research paradigm is applied in this research which seeks to explore what home schooling is in England and how and why Muslim families use it. For this purpose, interviews were conducted with Muslim families who prefer home schooling and related literature, publications of Muslim home school associations and blogs of families sharing their home school experiences on the internet were examined. The data obtained were coded and analysed by a qualitative analysis method. It is found that families who prefer home schooling are granted a wide range of rights in England. The lack of high quality Muslim schools, unimportance attached to religious and moral education in state schools, school teaching that contradicts Islamic faith and bullying, discrimination, peer pressure and sexual exposure in schools are among the reasons why Muslim families prefer home schooling. In addition, Muslim families seem to question the quality of academic education in state schools. It is found that the majority of Muslim families who prefer home schooling do not have a teaching certificate and mothers are generally responsible for home schooling. However, home schooling seems to be a social and collective movement rather than an education confined to a single house or limited by the knowledge of a single parent. The article discusses the possibility of home schooling in Turkey and concludes with some recommendations.

Bu makale İngiltere’de Müslüman ailelerin “ev okulu” (home schooling) tecrübelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı çalışmada İngiltere’de ev okulunun ne olduğu, Müslüman aileler tarafından nasıl ve niçin uygulandığı sorularının cevapları aranmıştır. Bunun için, İngiltere’de ev okulunu tercih eden Müslüman ailelerle mülakatlar yapılmış, bunun yanında ilgili literatür, Müslüman ev okulu derneklerinin yayınları ve ev okulu tecrübelerini internet üzerinden paylaşan ailelerin blogları incelenmiştir. Elde edilen veriler nitel analiz metoduyla kodlanmış ve analiz edilmiştir. Bulgular göstermektedir ki İngiltere’de ev okulunu tercih eden ailelere geniş haklar tanınmıştır. Kaliteli Müslüman okulların çok fazla olmaması, devlet okullarında din ve ahlak eğitimine yeterince önem verilmemesi, İslam inancıyla çelişen bilgilerin öğretilmesi ve okullarda zorbalık, ayrımcılık, akran baskısı ve cinsel teşhir Müslüman ailelerin ev okulunu tercih etme sebepleri arasındadır. Bunun yanında Müslüman aileler devlet okullarındaki akademik eğitimin de kalitesini sorgulamaktadır. Ev okulunu tercih eden Müslüman ailelerin önemli bir kısmının öğretmenlik sertifikasına sahip olmadığı ve genelde annelerin ev okulundan sorumlu olduğu görülmektedir. Ancak ev okulunun tek bir evin içine hapsedilmiş ya da tek bir ebeveynin bilgi birikimi ile sınırlandırılmış bir eğitimden ziyade sosyal ve kolektif bir hareket olduğu görülmektedir. Makale Türkiye’de ev okulunun imkanı ile ilgili tartışma ve önerilerle son bulmaktadır.

 • AA. (2012). Eğitimde Zihniyet Değişmeli. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/egitimde-zihniyet-degismeli/299160
 • Ahmed, F. (2012). Tarbiyah for shakhsiyah (educating for identity): seeking out culturally coherent pedagogy for Muslim children in Britain. compare: A Journal of Comparative and International Education, 42(5), 725-749. doi: 10.1080/03057925.2012.706452
 • Altıntaş, M. E. (2019). Ateist çevrelere göre s/zorunlu din dersleri. Ankara: Maarif Mektepleri.
 • Apple, M. W. (2010). Doing the Work of God: Home Schooling and Gendered Labor. M. W. Apple, S. J. Ball ve L. A. Gandin (Eds.), The Routledge International Handbook of the Sociology of Education içinde (145-154). London: Routledge.
 • Aydın, İ. (2012). Alternatif okullar (4. ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, İ. ve Pehlivan, Z. (2000). Ev okulu uygulaması: Amerika Birleşik Devletleri örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 91-97. doi: 10.1501/Egifak_0000000028
 • Aydın, M. Ş. (2018). Din eğitimi bilimi (2. ed.). Kayseri: Kimlik Yayınları.
 • Aydoğan, İ. (2007). Ev okulları. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 72-85.
 • Aymen Peker, E. ve Taş, E. (2017). Evde eğitim uygulaması üzerine bir durum çalışması: evde fen eğitimi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 139-174.
 • Badman, G. (2009). Report to the secretary of state on the review of elective home education in England (Vol. 610). London: The Stationery Office.
 • Ball, S. J. (2013). The education debate (2. ed.). Bristol: The Policy Press.
 • Barnes, L. P. ve Felderhof, M. C. (2014). Reviewing the religious education review. Journal of Beliefs and Values: Studies in Religion and Education, 35(1), 108-117.
 • Basham, P., Merrifield, J. ve Hepburn, C. R. (2007). Home schooling: from the extreme to the mainstream. Vancouver: The Fraser Institute.
 • Bellaigue, C. d. (2015). Home education 1750-1900: Domestic pedagogies in England and wales in historical perspective. Oxford Review of Education, 41(4), 421-429.
 • Burke, B. (2007). Home education: The experience of parents in a divided community. (EdD Thesis doktora tezi), Institute of Education, University of London. Copley, T. (2005). Indoctrination, education, and god: The struggle for the mind. London: SPCK.
 • Coşkun, U. (2013). Çocuk eğitimi: Devlet mi yoksa aile mi?. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https https://evokuluturkiye.files.wordpress.com/2019/07/coc59fkun-u.-2013-c387ocuk-ec49fitimi-devlet-mi-yoksa-aile-mi.pdf
 • DCSF. (2007). Faith in the system: The role of schools with a religious character in English education and society. Nottingham: DCSF Publications.
 • Department for Education. (2014). Number of schools, teachers and students in England. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://www.gov.uk/government/publications/number-of-schools-teachers-and-students-in-england/number-of-schools-teachers-and-students-in-england
 • Department for Education. (2019a). Children Not in School: Proposed Legislation Government Consultation. (2019, 30 Haziran). Erişim adresi: https://consult.education.gov.uk/school-frameworks/children-not-in-school/supporting_documents/EHE2019consultationpaperv9.5.pdf
 • Department for Education. (2019b). Elective Home Education: Departmental Guidance for Local Authorities. Erişim 30.06.2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/791527/Elective_home_education_gudiance_for_LAv2.0.pdf
 • Doğan Kılıç, E. ve Önen, Ö. (2012). Homeschooling in Turkey (focus group interviewing method). US-China Education Review 1, 7(8), 113-123.
 • El-Sawah, F. (2006). Home education and the Muslim community. (2019, 2 Temmuz). Erişim adresi: https http://www.home-education.org.uk/articles/article-he-muslim-community.pdf
 • English, R. (2016). Aaishah’s choice: Muslims choosing home education for the management of risk. Other Education : The Journal of Educational Alternatives, 5(1), 55-72.
 • Foster, D. ve Danechi, S. (2019). Home education in England. house of commons library briefing paper number 5108. (2019, 15 Ağustos). Erişim adresi: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05108
 • Gates, B. E. (2000). The end of religion in the UK and beyond. İçinde M. Leicester, C. Modgil ve S. Modgil (Eds.), Spiritual and religious education içinde (259-276). London: Falmer Press.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. London: Continuum.
 • Guest, G., MacQueen, K. M. ve Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. Thousand Oaks, California: Sage.
 • Gür, B. S. (2016). What Erdoğan really wants for education in Turkey: islamization or pluralisation?. (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: https://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/3/17/c2a0ade5d313404ab8500c9ebb0375d3_100.pdf
 • Gür, B. S., Dalmış, İ., Kırmızıdağ, N., Çelik, Z. ve Boz, N. (2012). Türkiye’nin gençlik profili. Ankara: SETA Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Hendek, A. (2019). Paydaşlarına göre ingiltere devlet okullarındaki din eğitimine gösterilen önemsizlik ve bunun sebepleri. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(35), 147-170. doi: 10.14395/hititilahiyat.477503
 • Hopwood, V., O’Neill, L., Castro, G. ve Hodgson, B. (2006). The prevalence of home education in England: A feasibility Study. Nottingham: Department for Education and Skills.
 • IHSAN. (2006a). Home education is an option for Muslim parents. (2019, 13 Mart). Erişim adresi: https https://evokuluturkiye.files.wordpress.com/2019/07/ihsan-2006-home-education-is-an-option-for-muslim-parents.pdf
 • IHSAN. (2006b). Setting up a small school or learning centre. Erişim adresi: https://evokuluturkiye.files.wordpress.com/2019/07/ihsan-2006-setting-up-a-small-school-or-learning-centre.pdf
 • Iman. (2013). FAQ’s ~ How does iman’s home-school work? (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: https https://evokuluturkiye.files.wordpress.com/2019/07/iman-2013-faqs-how-does-imans-home-school-work.pdf
 • Iman. (2019). Iman’s homeschool. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: http://imanshomeschool.blogspot.com
 • Isenberg, E. J. (2007). What have we learned about homeschooling? Peabody Journal of Education, 82(2-3), 387-409.
 • Issimdar, M. (2018). Homeschooling in the UK increases 40% over three Years. (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: https https://www.bbc.com/news/uk-england-42624220
 • Jackson, R. (2013). Religious education in England: the story to 2013. Pedagogiek, 33(2), 119-135. doi: 10.5117/PED2013.2.JACK
 • Jeddah, G. (2013). The road to homeschool success. (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: http://productivemuslim.com/the-road-to-homeschool-success/
 • Kadri, A. (2016). Why some Muslim parents home-school. (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: https://www.bbc.com/news/av/education-35823876/why-some-muslim-parents-home-school
 • Kaleli Yılmaz, G. (2014). Durum Çalışması. M. Metin (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 261-285). Ankara: Pegem Akedemi.
 • Kalkan, B. (2014). Alternative education: Home schooling. (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: https://www.dailysabah.com/life/2014/09/18/alternative-education-home-schooling
 • Karataş, İ. H. (2019). Türkiye’de sivil eğitim: Korkuyla ümit arasında (Takip Raporu: 2019/01). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği.
 • Kartal, S. E. (2014). Eğitim paydaşlarının görüşlerine göre alternatif bir okul: Ev okulları. (Doktora tezi), Fırat Üniversitesi.
 • Kaya, F. (2018). DKAB derslerinde aleviliğin öğretimi ve sorunları. M. Köylü (Ed.), Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları içinde (s. 83-130). İstanbul: Dem.
 • Kaya, T. (2015). ABD’de ev okulu uygulmasının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu üzerine bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi, 3(1), 79-98.
 • Korkmaz, H. ve Duman, G. (2014). Public understanding about homeschooling: A preliminary study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3891-3897. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.861
 • Lees, H. E. (2014). Education without schools : Discovering alternatives. Bristol: The Policy Press.
 • Long, R. ve Bolton, P. (2017). Faith schools in England: FAQs. (2019, 25 Şubat). Erişim adresi: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06972#fullreport
 • Mazama, A. ve Lundy, G. (2014). African American homeschoolers: The force of faith and the reality of race in the homeschooling experience. Religion & Education, 41(3), 256-272.
 • Memduhoğlu, H. B., Mazlum, M. M. ve Alav, Ö. (2015). Türkiye’de alternatif eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim(179), 69-87.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. ve Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3. ed.). Los Angeles: Sage.
 • Mountney, R. (2009). Learning without school: Home education. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Müftügil, A. S. (2011). Compulsory religion education and religious minorities in Turkey. (PhD Thesis doktora tezi), University of Amsterdam.
 • Muslim Council of Britain. (2007). Towards greater understanding: Meeting the needs of muslim pupils in state schools. London: Muslim Council of Britain.
 • Myers, M. (2017). Record numbers of children are now homeschooled, but who’s keeping an eye on the parents? (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://theconversation.com/record-numbers-of-children-are-now-homeschooled-but-whos-keeping-an-eye-on-the-parents-88449
 • Myers, M. ve Bhopal, K. (2018). Muslims, home education and risk in British society. British Journal of Sociology of Education, 39(2), 212-226. doi: 10.1080/01425692.2017.1406337
 • Newcombe, S. (2013). Religious education in the United Kingdom. D. Davis ve E. M. Miroshnikova (Eds.), The Routledge International Handbook of Religious Education içinde (a. 367-374). London: Routledge.
 • Ofsted. (2010). Local authorities and home education. Manchester: Ofsted.
 • Öz, M. (2008). Amerika’da alternatif bir eğitim modeli olarak kişi merkezli eğitim. (Yüksek lisans tezi), Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Parker, R. (2017). Home schooling 'loophole' is driving children into the hands of extremist groups, warns ofsted chief. (2019, 12 Mart). Erişim adresi: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5052833/Home-schooling-driving-children-extremist-groups.html
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2. ed.). London: Sage.
 • Qalballah, D. (2014). Homeschooling Q&A. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://evokuluturkiye.files.wordpress.com/2019/07/qalballah-d.-2009-homeschooling-qa.pdf
 • Richardson, R. ve Wood, A. (2004). The achievement of british pakistani learners. RAISE project report. Stoke on Trent: Trentham Books.
 • Şad, S. N. ve Akdağ, M. (2010). Evde eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 40(188), 19-31.
 • Salam Homeschooling. (2019). 10 facts about homeschooling (for beginners). (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://salamhomeschooling.com/2019/03/25/10-facts-about-homeschooling-for-beginners/
 • Sarwar, G. (1994). British Muslims and schools. London: The Muslim Educational Trust.
 • Sarwar, S. (2013). What motivates 21st century Muslim parents to home-school their children? Education Today, 63(4), 25-29.
 • Sheng, X. (2019). Christian home schooling in China. British Journal of Religious Education, 41(2), 218-231. doi: 10.1080/01416200.2018.1484690
 • Simpson, J. (2017). Home schooling is blamed for rise of extremist Islam. Erişim 04.07.2019, https://www.thetimes.co.uk/article/home-schooling-fuels-extremism-police-chief-neil-basu-warns-67lf0kjh2
 • Smith, E. ve Nelson, J. (2015). Using the opinions and lifestyle survey to examine the prevalence and characteristics of families who home education in the UK. Educational Studies, 41(3), 312-325. doi: 10.1080/03055698.2015.1005577
 • Smith, H. (2017). Home education and Muslim families. Islam Today, 5(51), 12-13.
 • Spiegler, T. (2009). Why state fail to deter home education: an analysis of home education in Germany and Its implications for home education policies. Theory and Research in Education, 7(3), 297-309. doi: 10.1177/1477878509343738
 • Subaşı, N. (2010). Alevi çalıştayları nihai rapor. Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı.
 • Taşdan, M. ve Demir, Ö. (2010). Alternatif bir eğitim modeli olarak ev okulu. Educational Sciences and Practice, 9(18), 81-99.
 • Taşdan, M. ve Demir, Ö. (2013). The views of academic staff in Turkey on home schooling programs: A qualitative study. Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 1085-1103.
 • Teber, M. (2011). Ev okulu türkiye’de neden yok? (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-teber/796628-ev-okulu-turkiye8217de-neden-yok
 • Tösten, R. ve Elçiçek, Z. (2013). Alternatif okullar kapsamında ev okullarının durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 37-49.
 • U.K. Parliament. (1944). Education act 1944 chapter 31. London: The Stationery Office.
 • U.K. Parliament. (1988). Education reform act 1988 chapter 40. London: The Stationery Office.
 • U.K. Parliament. (1996). Education act 1996 chapter 56. London: The Stationery Office.
 • U.K. Parliament. (2019). Home education (duty of local authorities) bill [HL] 2017-19. (2019, 6 Temmuz). Erişim adresi: https://services.parliament.uk/bills/2017-19/homeeducationdutyoflocalauthorities.html
 • Umm Assad. (2017). Umm assad home school: Resources/links. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://ummassadhomeschool.com/resourceslinks/
 • Umm Assad. (2018). Why school is not the best place for socialising. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://ummassadhomeschool.com/2018/12/18/why-school-is-not-the-best-place-for-socialising/
 • Umm Laylah. (2017). Islamic homeschooling quick guide. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://laylahsclassroom.com/quick-guide-to-begin-islamic-homeschooling/
 • Van Galen, J. (1991). Ideologues and pedagogues: Parents who teach their children at home. J. Van Galen ve M. A. Pitman (Eds.), Home Schooling: Political, Historical, and Pedagogical Perspectives içinde (s. 63-76). New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
 • Watson, B. (2011). Democracy, religion and secularism: Reflections on the public role of religion in a modern society. Journal of Beliefs and Values, 32(2), 173-183.
 • Webb, S. (2011). Elective home education. Stoke on Trent: Trentham Books.
 • Wilshaw, M. (2016). Advice letter from sir michael wilshaw, her majesty’s chief inspector, in respect of suspected illegal schools. (2019, 4 Temmuz). Erişim adresi: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523694/Unregistered_schools_advice_note_16_May_2016.pdf
 • Yeni Akit. (2019). 5 çocuğuna el konuldu: Küçük yaşta aileden koparıp yurda yerleştirdiler! Erişim 26.06.2019, https://www.yeniakit.com.tr/haber/5-cocuguna-el-konuldu-kucuk-yasta-aileden-koparip-yurda-yerlestirdiler-717138.html
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3. ed.). London: Sage.
Primary Language tr
Subjects Religion, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdurrahman Hendek (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2019

APA Hendek, A . (2019). İngiltere’de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye’de Ev Okulunun İmkânı. Değerler Eğitimi Dergisi , 17 (38) , 71-104 . DOI: 10.34234/ded.407335