Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Drama Method in Gaining Values: A Meta-Analysis Study

Year 2022, Volume 20, Issue 44, 297 - 328, 25.12.2022
https://doi.org/10.34234/ded.1106474

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effect of drama practices on values at the national level. Literature databases are searched in line with this objective. As a result of literature database scanning this meta-analysis study was carried out with 11 experimental studies (18 comparison-data sets). The result of the analysis, indicate that the studies were heterogeneous. For this reason, the random-effects model was used as a model in the analysis. The Hedge's g effect level was calculated for each data and the overall effect levels and significance values were examined. The classification of Cohen et al., (2007) was used to interpret the effect size. The data relating to the studies included in the meta-analysis were analyzed through the use of CMA (Comprehensive Meta-Analysis) and MetaWin software programs. No publication bias was found according to the Funnel plot, Rosenthal Safe N, Duval and Tweedie test results of the studies included in the analysis. In addition, the number of samples, course area, education level and application week that may have an effect on the effect size were determined and analyzed as moderator variables. According to the data obtained from the analysis, it was concluded that the drama method had a strong effect (Hedge's g=1.272) on transmitting values to the students. It was concluded that the effect size of the drama method on the values differed according to the number of samples, course area, and education level moderator, but did not differ according to the moderator of the practice week. It is recommended that teachers and researchers use the drama method, which is an effective method in value teaching and acquisition.

References

 • Meta analize dâhil edilen çalışmalar (*) işareti ile gösterilmiştir. *Ada, E. (2016). Erken çocukluk döneminde yaratıcı drama yönteminin değerler eğitimine olan etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Adıgüzel, Ö.(2019). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
 • *Akgün, K. (2018). Effects of creative drama techniques used in preschool education on the values acquisition of children. Master's thesis, Kastamonu University Institute of Social Sciences, Kastamonu.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aykaç, M. (2014). The values adopted by individuals receiving different levels of creative drama education. International Journal of Academic Research, 6(1), 240-252.
 • Ayna, D. (2021). The use of creative drama in enhancing the reading skills of the eighth graders. Master’s Thesis, Ondokuz Mayıs University Institute of Graduate Education, Samsun.
 • Bacanlı, H.(2017). Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • *Barcın, F. (2018). The effect of creative drama method in teaching values to primary 4 th-class. Master's thesis, Gaziantep University Institute of Educational Sciences, Gaziantep.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis. West Sussex-UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Batdı, V., & Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(6), 1459-1470.
 • *Boztürk Macit, B (2020). Study on the effectiveness of values education integrated with 6th-grade mathematics curriculum to creative drama method. Master’s thesis, Aydın Adnan Menderes University Institute of Science, Aydın.
 • Card, N. A. (2012). Applied Meta-Analysis for Social Science Research. New York: The Guilford Press.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (Eds.). (2009). The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed.). New York: Russell SAGE Publication.
 • Cornett, C. E., & Smithrim, K. (2001). The arts as meaning makers: Integrating literature and the arts throughout the curriculum. Toronto, ON: Prentice-Hall. Curriculum: A giant at the door içinde (pp. 97-113). Dordrecht: Springer.
 • Çelik, Ö., ve Buluç, B. (2018). Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 67-88.
 • Çiçen, M. E. (2019). Değer eğitimi temelli drama programının 6. sınıf öğrencilerinin demokratik değerleri kazanmalarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Değirmenci, B.(2020). Effect of creative drama-based activities on problem-solving and social skill levels of preschool children. Master’s Thesis, Cag University Institute of Social Sciences, Mersin.
 • Demirtaş, S. (2009). Çocuk yuvasında kalan korunmaya muhtaç çocukların değer eğitiminde yaratıcı dramanın etkililiği. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dilmaç, B.(2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dündar, H. (2018). Social studies educational drama application qualifications of teacher candidates and creative drama directions for the course. Master's Thesis, Nigde University Institute of Educational Sciences, Nigde.
 • Eğerci, Z. M. (2018). Determination of teachers' self-efficacy, attitudes and opinions toward the instruction of science course through drama method. Master's Thesis, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • *Er, M. A. (2019). Effectiveness of drama activities on 4th-grade students to gain common sense, cooperation, righteousness and respect values. Master’s Thesis, Ataturk University Institute of Educational Sciences. Erzurum.
 • *Erdem Zengin, E. (2014). The effect of using creative drama as a method on the values of the 4th-grade social studies curriculum of primary school. Master's thesis, Nigde University Institute of Educational Sciences, Nigde.
 • Erdem Zengin, E. ve Yalçınkaya, E. (2016). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlere etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(2), 221-236.
 • Güngör, E. (2010). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge journal of education, 30(2), 169-202.
 • Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ, 327(7414), 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557.
 • *Kahriman, M. (2014). The effect of drama method on empathy, communi̇cati̇on ski̇lls and value sensations of the 3rd-grade students. Master’s thesis, Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences, Hatay.
 • Kaya, Y., ve Antepli, S. (2018). Okul öncesi dönemde yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi. Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 237-250.
 • Kaya, Y., Günay, R. ve Aydın, H. (2016). Okul öncesi eğitimde drama yöntemi ile iĢlenen değerler eğitimi derslerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 23-37.
 • *Kılıç, Z. (2017). Yaratıcı dramaya dayalı etkinliklerin 60 - 66 aylık çocuklara değer kazandırılmasında etkisi. Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rize.
 • Kirschenbaum, H. (1994). Onehundred Waysto Enhance Valuesand Morality in Schools and Youth Settings. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, Old.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nayci, Ö. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama’nın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Şırnak İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Neuendorf, K.A. (2002), The Content Analysis Guidebook. Chicago: Sage Publication.
 • O’Toole, J. (2009). Drama as pedagogy. J. O’Toole, M. Stinson, & T. Moore (Ed.), In Drama and Curriculum, p. 97-116.
 • *Özçelik, E. (2019). Teaching the responsibility value with drama method in basic education. Master’s thesis, Master's thesis, GaziUniversity Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Özensel, E. (2004). Türk gençliğinin değerleri: Liseli gençlik üzerine bir araştırma. Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özoğul, T. (2019). The effect of creative drama in tourism education and training on student achievement, attitude, opinions, and retention of achievement: Example of Hotel Management course. Ph.D. thesis, Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskisehir.
 • Öztürk, Ö. (2021) The effect of creative drama method on sound awareness skills of preschool children. Master’s Thesis, Trabzon University Institute of Graduate Education, Trabzon.
 • Petitti, D. B. (2001). Approaches to heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in medicine, 20(23), 3625-3633.
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • Pigott, T. D., & Polanin, J. R. (2020). Methodological guidance paper: High-quality meta-analysis in a systematic review. Review of Educational Research, 90(1), 24-46.
 • Rosenberg, M. S., Adams, D. C., & Gurevitch, J. (2000). MetaWin: statistical software for meta-analysis version 2.0. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
 • Sayim, M.(2021). The effect of creative drama activities on empathic tendency and social skill levels. Master’s Thesis, BartınUniversity Institute of Graduate Education, Bartın.
 • *Sözkesen, A. (2015). 60-72 aylık çocukların değer eğitiminde öykü temelli yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Şen, S., ve Yıldırım, İ.(2020). CMA ile Meta Analiz Uygulamaları. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Şentürk, A. (2020). Examining the effect of creative drama method on 4th-grade students' achievement and attitudes in social sciences course. Master's Thesis, İstanbul Aydın University Graduate Education Institute, İstanbul.
 • Tatsioni, A., & Ioannidis, J. P. A. (2017). Meta-analysis. International Encyclopedia of Public Health, 117-124. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00291-5.
 • Ulubey, Ö. (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programının yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile uygulanmasının akademik başarıya ve demokratik değerlere bağlılığa etkisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulubey, Ö., ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması/The effect of creative drama on students' academic achievement: A meta-analysis study. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220.
 • Yıldırım, E., Tikman, F., & Senturk, M. (2022). Meta-analysis on the effectiveness of using the drama approach in social studies course. International Journal on Social and Education Sciences, 4(1),17-33.
 • Yıldırım, E. (2022). The Effect of Drama Method on Academic Achievement and Attitude: A Comparative Meta-Analysis and Meta-Synthesis, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 8(1), 18-49.
 • *Yıldız, H. (2019). The effect of education by creative drama method on an acquisition of respect for diversities by 5- to 6- year-old children. Master’s thesis, Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Değerleri Kazandırmada Drama Yönteminin Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Year 2022, Volume 20, Issue 44, 297 - 328, 25.12.2022
https://doi.org/10.34234/ded.1106474

Abstract

Bu araştırmada, değerler üzerinde drama uygulamalarının etkisini ulusal düzeyde belirlemek amaçlanmıştır. İlgili amaç doğrultusunda belirlenen veri tabanlarında taramalar yapılmıştır. Gerçekleştirilen tarama sonucunda ulaşılan 11 deneysel araştırma (18 karşılaştırma-veri seti) ile bu meta analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonunda çalışmaların heterojen olduğuna tespit edilmiştir. Bu nedenle analizlerde model olarak rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada araştırmaların her bir verisi için Hedge’s g etki düzeyi hesaplanarak genel etki düzeyleri ve anlamlılık değerlerine bakılmıştır. Etki büyüklüğünü yorumlamada Cohen vd., (2007)’nin sınıflamasından yararlanılmıştır. Meta-analize dâhil edilen çalışmalara ilişkin veriler, CMA (Comprehensive Meta-Analysis) ve MetaWin yazılım programlarına girilerek analiz edilmiştir. Analize dâhil edilen çalışmalarda yapılan Huni grafiği, Rosenthal Güvenli N, Duval ve Tweedie test sonuçlarına göre yayın yanlılığı bulunmamıştır. Bununla birlikte etki büyüklüğü üzerinde etkisi olabilecek örneklem sayısı, ders alanı, öğrenim kademesi ve uygulama haftası moderatör değişkenler olarak belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen verilere göre drama yönteminin öğrencilere değer kazandırmada güçlü düzeyde (Hedge’s g=1.272) bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Drama yönteminin değerler üzerindeki etki büyüklüğü örneklem sayısı, ders alanı, öğrenim kademesi moderatörüne göre farklılaştığı, uygulama haftası moderatörüne göre ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Değerlerin kazandırılmasında ve öğretilmesinde etkili bir yöntem olan drama yöntemini, öğretmenlerin ve araştırmacıların öğrencilere değerleri kazandırmada bir yöntem olarak kullanmaları önerilmektedir.

References

 • Meta analize dâhil edilen çalışmalar (*) işareti ile gösterilmiştir. *Ada, E. (2016). Erken çocukluk döneminde yaratıcı drama yönteminin değerler eğitimine olan etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Adıgüzel, Ö.(2019). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
 • *Akgün, K. (2018). Effects of creative drama techniques used in preschool education on the values acquisition of children. Master's thesis, Kastamonu University Institute of Social Sciences, Kastamonu.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aykaç, M. (2014). The values adopted by individuals receiving different levels of creative drama education. International Journal of Academic Research, 6(1), 240-252.
 • Ayna, D. (2021). The use of creative drama in enhancing the reading skills of the eighth graders. Master’s Thesis, Ondokuz Mayıs University Institute of Graduate Education, Samsun.
 • Bacanlı, H.(2017). Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • *Barcın, F. (2018). The effect of creative drama method in teaching values to primary 4 th-class. Master's thesis, Gaziantep University Institute of Educational Sciences, Gaziantep.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis. West Sussex-UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Batdı, V., & Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(6), 1459-1470.
 • *Boztürk Macit, B (2020). Study on the effectiveness of values education integrated with 6th-grade mathematics curriculum to creative drama method. Master’s thesis, Aydın Adnan Menderes University Institute of Science, Aydın.
 • Card, N. A. (2012). Applied Meta-Analysis for Social Science Research. New York: The Guilford Press.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (Eds.). (2009). The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed.). New York: Russell SAGE Publication.
 • Cornett, C. E., & Smithrim, K. (2001). The arts as meaning makers: Integrating literature and the arts throughout the curriculum. Toronto, ON: Prentice-Hall. Curriculum: A giant at the door içinde (pp. 97-113). Dordrecht: Springer.
 • Çelik, Ö., ve Buluç, B. (2018). Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 67-88.
 • Çiçen, M. E. (2019). Değer eğitimi temelli drama programının 6. sınıf öğrencilerinin demokratik değerleri kazanmalarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Değirmenci, B.(2020). Effect of creative drama-based activities on problem-solving and social skill levels of preschool children. Master’s Thesis, Cag University Institute of Social Sciences, Mersin.
 • Demirtaş, S. (2009). Çocuk yuvasında kalan korunmaya muhtaç çocukların değer eğitiminde yaratıcı dramanın etkililiği. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dilmaç, B.(2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dündar, H. (2018). Social studies educational drama application qualifications of teacher candidates and creative drama directions for the course. Master's Thesis, Nigde University Institute of Educational Sciences, Nigde.
 • Eğerci, Z. M. (2018). Determination of teachers' self-efficacy, attitudes and opinions toward the instruction of science course through drama method. Master's Thesis, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • *Er, M. A. (2019). Effectiveness of drama activities on 4th-grade students to gain common sense, cooperation, righteousness and respect values. Master’s Thesis, Ataturk University Institute of Educational Sciences. Erzurum.
 • *Erdem Zengin, E. (2014). The effect of using creative drama as a method on the values of the 4th-grade social studies curriculum of primary school. Master's thesis, Nigde University Institute of Educational Sciences, Nigde.
 • Erdem Zengin, E. ve Yalçınkaya, E. (2016). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlere etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(2), 221-236.
 • Güngör, E. (2010). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge journal of education, 30(2), 169-202.
 • Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ, 327(7414), 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557.
 • *Kahriman, M. (2014). The effect of drama method on empathy, communi̇cati̇on ski̇lls and value sensations of the 3rd-grade students. Master’s thesis, Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences, Hatay.
 • Kaya, Y., ve Antepli, S. (2018). Okul öncesi dönemde yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi. Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 237-250.
 • Kaya, Y., Günay, R. ve Aydın, H. (2016). Okul öncesi eğitimde drama yöntemi ile iĢlenen değerler eğitimi derslerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 23-37.
 • *Kılıç, Z. (2017). Yaratıcı dramaya dayalı etkinliklerin 60 - 66 aylık çocuklara değer kazandırılmasında etkisi. Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rize.
 • Kirschenbaum, H. (1994). Onehundred Waysto Enhance Valuesand Morality in Schools and Youth Settings. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, Old.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nayci, Ö. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama’nın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Şırnak İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Neuendorf, K.A. (2002), The Content Analysis Guidebook. Chicago: Sage Publication.
 • O’Toole, J. (2009). Drama as pedagogy. J. O’Toole, M. Stinson, & T. Moore (Ed.), In Drama and Curriculum, p. 97-116.
 • *Özçelik, E. (2019). Teaching the responsibility value with drama method in basic education. Master’s thesis, Master's thesis, GaziUniversity Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Özensel, E. (2004). Türk gençliğinin değerleri: Liseli gençlik üzerine bir araştırma. Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özoğul, T. (2019). The effect of creative drama in tourism education and training on student achievement, attitude, opinions, and retention of achievement: Example of Hotel Management course. Ph.D. thesis, Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskisehir.
 • Öztürk, Ö. (2021) The effect of creative drama method on sound awareness skills of preschool children. Master’s Thesis, Trabzon University Institute of Graduate Education, Trabzon.
 • Petitti, D. B. (2001). Approaches to heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in medicine, 20(23), 3625-3633.
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • Pigott, T. D., & Polanin, J. R. (2020). Methodological guidance paper: High-quality meta-analysis in a systematic review. Review of Educational Research, 90(1), 24-46.
 • Rosenberg, M. S., Adams, D. C., & Gurevitch, J. (2000). MetaWin: statistical software for meta-analysis version 2.0. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
 • Sayim, M.(2021). The effect of creative drama activities on empathic tendency and social skill levels. Master’s Thesis, BartınUniversity Institute of Graduate Education, Bartın.
 • *Sözkesen, A. (2015). 60-72 aylık çocukların değer eğitiminde öykü temelli yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Şen, S., ve Yıldırım, İ.(2020). CMA ile Meta Analiz Uygulamaları. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Şentürk, A. (2020). Examining the effect of creative drama method on 4th-grade students' achievement and attitudes in social sciences course. Master's Thesis, İstanbul Aydın University Graduate Education Institute, İstanbul.
 • Tatsioni, A., & Ioannidis, J. P. A. (2017). Meta-analysis. International Encyclopedia of Public Health, 117-124. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00291-5.
 • Ulubey, Ö. (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programının yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile uygulanmasının akademik başarıya ve demokratik değerlere bağlılığa etkisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulubey, Ö., ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması/The effect of creative drama on students' academic achievement: A meta-analysis study. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220.
 • Yıldırım, E., Tikman, F., & Senturk, M. (2022). Meta-analysis on the effectiveness of using the drama approach in social studies course. International Journal on Social and Education Sciences, 4(1),17-33.
 • Yıldırım, E. (2022). The Effect of Drama Method on Academic Achievement and Attitude: A Comparative Meta-Analysis and Meta-Synthesis, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 8(1), 18-49.
 • *Yıldız, H. (2019). The effect of education by creative drama method on an acquisition of respect for diversities by 5- to 6- year-old children. Master’s thesis, Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Esat YILDIRIM> (Primary Author)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2292-4277
Türkiye

Early Pub Date December 24, 2022
Publication Date December 25, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 20, Issue 44

Cite

APA Yıldırım, E. (2022). Değerleri Kazandırmada Drama Yönteminin Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması . Değerler Eğitimi Dergisi , 20 (44) , 297-328 . DOI: 10.34234/ded.1106474