Aim & Scope

Kendi alanında ulusal ve uluslararası sınıflama çerçevesinde başvurulan bir referans kaynağı olma vizyonuyla yayımlanan Denetişim Dergisinin amacı;

denetim fonksiyonunun tüm argümanlarıyla geliştirilmesini desteklemek suretiyle kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve kurumsallaşmaya katkı sağlamaktır.


Bu amaç çerçevesinde Denetişim; özellikle kamu sektöründe iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmayı, iç denetim/denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımayı, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamayı, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir. 

ULAKBİM TR Dizin’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda yer alan Denetişim Dergisinin kapsamı;


 -Postmodern Yönetim Modelleri


·       Amaçlara Göre Yönetim


·       Değişim Mühendisliği


·       Öğrenen Örgütler


·       Toplam Kalite Yönetimi


·       Kaizen (Sürekli İyileştirme)


·       Performans Yönetimi


·       Yönetişim


·       Stratejik Yönetim


-Yeni Kamu İşletmeciliği


-İç Kontrol


-İç Denetim


-Risk Yönetimi


-Kurumsal Yönetim


-Denetim Tür ve Metodolojileri


·       Performans Denetimi


·      Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi


·       Vs.


-Stratejik Planlama


-Performans Esaslı Bütçeleme


-Tahakkuk Esaslı Muhasebe


-Devlet Muhasebesi


-Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması


-Dış Denetim


-Kamu Mali Yönetiminin Temel İlkeleri


-İnsan Kaynakları Yönetimi


-İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri


-Performans Değerlendirme Yöntemleri


-Vs.


konularına ilişkin ve aşağıda belirtilen Jel kodları kapsamındaki makale, deneme, araştırma, çeviri, tanıtım, uygulama örneği, vaka analizi türünde çalışmalardır.


Gel codes:


Kaynak: (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M)


G3

Corporate Finance and Governance

    

G30 General

G34

Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance

G38

Government Policy and Regulation

 
H. Public Economics

 


H00

General

 

H1

Structure and Scope of Government


H10

General


H11

Structure, Scope, and Performance of Government


H12

Crisis Management


H13

Economics of Eminent Domain • Expropriation • Nationalization


H19

Other

 

Public Administration • Public Sector Accounting  and Audits

 

Public Policy


 

M. Business Administration and Business Economics • Marketing  

Accounting • Personnel Economics

M4

Accounting and Auditing

O3

Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights


 


 


Period Months
January July

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.