Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

x(EFFICIENCY OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM AND ITS EFFECT ON EFFICIENCY: AN APPLICATION ON PRIVATE HEALTH ORGANIZATION STAFF)

Year 2020, Issue: 20, 96 - 107, 28.01.2020

Abstract

Internal audit is a comprehensive contemporary audit practice that provides independent assurance and consultancy services in addition to auditing the activities of the organization in order to add value to the organization for the process of performing activities and improve its capabilities. The activities carried out with the internal audit system established by the organizations are developing and improving; sources can be used productively, and therefore, reliability is obtained. In the globalizing world, the internal audit system is now at an indispensable point for organizations. With the existence of an effective internal audit system, processes and procedures within the organization are analyzed, critical decisions are evaluated and necessary recommendations and solution proposals are presented at a point where there is a deficiency or a problem. Private healthcare organizations operating in an intense competitive environment are the service enterprises that serve the society in order to make profit and to ensure continuity, to protect human health and to carry out many different activities and services beside treatment processes. Productivity and sustainability of these organizations are possible with the existence of an effective internal audit system. In the research, a scale was applied to the personnel of x private hospital in order to determine the efficiency of the internal audit system and its effect on productivity in private healthcare organizations. There are few studies regarding the efficiency of the internal audit system in healthcare organizations in Turkey in the literature, this research is considered to be a reference for future researches.

References

 • Aksoy, M. (2008). Kamuda iç kontrol ve iç denetim (1. Baskı). Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği.
 • Atmaca, E., Turan F., Kartal G. & Es Ç. (2012). Ankara ili özel hastanelerinin veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. 2012, 16 (2). 135–53.
 • Şaşmaz, E. & Çiftçi, Y. (2017). İşletmelerde iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanması: Mermer sektöründe bir işletme uygulaması. International Journal Of Academic Value Studies (JAVSTUDIES), 3(9), 111-123.
 • Fettahoğlu Demirci, S. (2005). Verimlilik bilinci ve kültürünün işlevselliği, değişime katkısı. Verimlilik Dergisi, (3), 27-49.
 • Gönülaçar, Ş. (2007). İç denetimde hedefler ve beklentiler. Mali Hukuk Dergisi, (Temmuz- Ağustos) (130-131), Ankara.
 • Glazebrook, S. G & Buchanan J, G. (2001). Clinical governance and external audit, J Qual Clin Pract, 21(30–3).
 • Güredin, E. (2000). Denetim (10. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kasım, S. D. (2011). İç denetim sistemlerinin bankaların verimliliği üzerindeki etkisi (Basılmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Naumova N.A. & Kharisova F.I. (2014). Effective ınternal audit service organisation in health clinics. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 5,(24), 170-175.
 • Özbek, Ç. (2012). İç denetim, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol. İstanbul: Türkiye İç Denetim Ensitüsü (TİDE) Yayınları, No: 3.
 • Şahin, İ. (1999). Sağlık kurumlarında göreceli verimlilik ölçümü: Sağlık Bakanlığı hastanelerinin illere göre karşılaştırmalı verimlilik analizi. Amme İdaresi Dergisi, 32(2), 123– 145.
 • Uzun, A. K. & Yurtsever, G. (2009). Kriz yönetiminde iç denetimin rolü. Kriz yönetimi, (Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner, Der.), İstanbul.
 • Van Gelderen, S. C., Zegers, M., Boeijen W., Westert G,. P., Robben P.B. & Wollersheim H.C. (2017). Evaluation of the organisation and effectiveness of internal audits to govern patient safety in hospitals: A mixed-methods study. BMJ Open, 7(7).
 • Yurtsever, G. (2008). Bankacılığımızda iç kontrol. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, Yayın no: 256.
 • Yükçü, S. & Atağan, G. (2009). Etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramlarının yarattığı karışıklık. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 1-13. https://tide.org.tr/page/26/Ic-Denetimin-Tanimi (Erişim tarihi:23.09.2019).

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Year 2020, Issue: 20, 96 - 107, 28.01.2020

Abstract

İç denetim, bir kuruluşun faaliyetlerini denetlemenin yanı sıra kuruluşa katma değer katmak ve yeteneklerini geliştirmek amacı ile bağımsız bir güvence ve danışmanlık hizmeti sunan kapsamlı bir çağdaş denetim uygulamasıdır. Kuruluşların kendi bünyelerinde oluşturdukları iç denetim sistemi ile yürütülen faaliyetler gelişmekte, iyileşmekte, kaynaklar verimli kullanılabilmekte ve güvenilirlik sağlanmaktadır. Küreselleşen dünyada iç denetim sistemi kuruluşlar için artık vazgeçilmez bir noktada kendine yer bulmaktadır. Yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşları da kâr elde etmek ve süreklilik sağlamak amacıyla topluma hizmet eden, insan sağlığını korumak ve tedavi süreçlerinin yanı sıra birçok farklı etkinlik ve hizmeti yürütmek zorunluğu bulunan hizmet işletmelerdir. Bu kuruluşların verimlilik ve sürdürebilirliği sağlaması etkin iç denetim sisteminin varlığı ile mümkündür. Araştırmada, özel sağlık kuruluşlarında iç denetim sisteminin etkinliği ve verimliliğe etkisini tespit etmeye yönelik olarak, x özel hastanesi personeline bir anket uygulaması yapılmıştır. Literatürde, Türkiye’de sağlık kuruluşlarında iç denetim sisteminin etkinliğini konu alan az sayıda araştırmaya rastlandığından, bu araştırmanın, bundan sonra yapılacak araştırmalara referans olacağı düşünülmektedir.

References

 • Aksoy, M. (2008). Kamuda iç kontrol ve iç denetim (1. Baskı). Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği.
 • Atmaca, E., Turan F., Kartal G. & Es Ç. (2012). Ankara ili özel hastanelerinin veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. 2012, 16 (2). 135–53.
 • Şaşmaz, E. & Çiftçi, Y. (2017). İşletmelerde iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanması: Mermer sektöründe bir işletme uygulaması. International Journal Of Academic Value Studies (JAVSTUDIES), 3(9), 111-123.
 • Fettahoğlu Demirci, S. (2005). Verimlilik bilinci ve kültürünün işlevselliği, değişime katkısı. Verimlilik Dergisi, (3), 27-49.
 • Gönülaçar, Ş. (2007). İç denetimde hedefler ve beklentiler. Mali Hukuk Dergisi, (Temmuz- Ağustos) (130-131), Ankara.
 • Glazebrook, S. G & Buchanan J, G. (2001). Clinical governance and external audit, J Qual Clin Pract, 21(30–3).
 • Güredin, E. (2000). Denetim (10. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kasım, S. D. (2011). İç denetim sistemlerinin bankaların verimliliği üzerindeki etkisi (Basılmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Naumova N.A. & Kharisova F.I. (2014). Effective ınternal audit service organisation in health clinics. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 5,(24), 170-175.
 • Özbek, Ç. (2012). İç denetim, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol. İstanbul: Türkiye İç Denetim Ensitüsü (TİDE) Yayınları, No: 3.
 • Şahin, İ. (1999). Sağlık kurumlarında göreceli verimlilik ölçümü: Sağlık Bakanlığı hastanelerinin illere göre karşılaştırmalı verimlilik analizi. Amme İdaresi Dergisi, 32(2), 123– 145.
 • Uzun, A. K. & Yurtsever, G. (2009). Kriz yönetiminde iç denetimin rolü. Kriz yönetimi, (Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner, Der.), İstanbul.
 • Van Gelderen, S. C., Zegers, M., Boeijen W., Westert G,. P., Robben P.B. & Wollersheim H.C. (2017). Evaluation of the organisation and effectiveness of internal audits to govern patient safety in hospitals: A mixed-methods study. BMJ Open, 7(7).
 • Yurtsever, G. (2008). Bankacılığımızda iç kontrol. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, Yayın no: 256.
 • Yükçü, S. & Atağan, G. (2009). Etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramlarının yarattığı karışıklık. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 1-13. https://tide.org.tr/page/26/Ic-Denetimin-Tanimi (Erişim tarihi:23.09.2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Neşegül PARLAK
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1669-7389
Türkiye

Publication Date January 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 20

Cite

APA Parlak, N. (2020). ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ . Denetişim , 0 (20) , 96-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/denetisim/issue/52586/598373

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.