Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

v(EVALUATION OF AUDITING PRACTICES IN PERFORMANCE MANAGEMENT IN ENSURING TRANSPARENCY IN UNIVERSITY ADMINISTRATION FOR TURKEY)

Year 2020, Issue: 20, 69 - 77, 28.01.2020

Abstract

Global change and development necessitates social interaction as well as changes in institutions. It is beyond doubt that the global interaction is faster and the ecosystem accelerates this situation in the universities with the most widespread network around the world. The activities observed in the internationalization of universities and other countries claim higher education institutions in Turkey do not have to establish is forcing a change in corporate governance models and even add value oriented management models. This situation leads to intensive discussions about the establishment of performance-oriented management systems in universities and management planning on the basis of strategic target. In our study, literature review, written-visual resources were examined and the importance of performance management in universities and the effect of audit activities on the establishment and implementation of a good performance management model were emphasized by focusing on observation method. The current discussions on the possible results of the internal and external audit-review activities aimed at the successful implementation of the performance-oriented management models of the universities were discussed and some discussions were made.

References

 • Atiyas İ. & Sayın Ş. (2000). Devletin mali ve performans saydamlığı, devlet reformu: Kamu maliyesinde saydamlık. İstanbul: TESEV.
 • Aypay, A. & Bektaş, F. (2010). Organizational models observed in faculties of education: A descriptive study based on the sample of ınstructors, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 45-59.
 • Cansever, A. F. (2000). Performans Yönetim Sistemi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çekiç, O. (2015). Yükseköğretim kurumlarında bütçe ve sorumluluk, A. Aypay (Ed.). Türkiye’de yükseköğretim alanı, kapsamı ve politikalar içinde (ss. 224-240). Ankara: Pegem A.
 • Etzioni, A. (1964). Modern organizations. Foundations of modern sociology series. Prentice-Hall Inc., New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Gür, B.S. & Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. (Rapor No 4).
 • Hughes, O. E. (2014). Kamu İşletmeciliği ve Yönetimi. (Buğra Kalkan, Bahadır Akın & Şeyma Akın, Çev.). Ankara: BingBang.
 • Marangoz C. (2004). Nasıl Bir Üniversite, Coskun Can Aktan (Ed.), Çağdaş Üniversite üzerine Düşünceler, İstanbul: Değişim.
 • Özdemir, S. (2013). Eğitimde Örgütsel Yenileşme (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Usta, A. (2010). Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci, Sayıştay Dergisi, (78), 31-58.
 • Tekeli İ.,(2003). Eğitim üzerine Düşünmek. TÜBA, (Sıra No: 5), Ankara: TÜBA.
 • Sayıştay (2019). Sayıştay Başkanlığı Tanıtım. www.sayistay.gov.tr adresinden alındı. (Erişim tarihi, 20/08/2019).
 • Yaman, A. (2016). Türk Yükseköğretim Sisteminde Saydamlık ve Hesapverebilirlik. Gazi Üniv. Eğit. Bil. Enstitüsü, Ankara.
 • Wissema, J. G. ( 2009). Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru Geçiş Döneminde Üniversiteleri Yönetmek, (Devrim Nurkalp & Belge Taciser, Çev.), İstanbul: Özyeğin Üniversitesi.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (2003). T.C. Resmi Gazete (rega.gov.tr). Tarih/Sayı: 24.12.2003/25326.

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN PERFORMANS SAYDAMLIĞININ SAĞLANMASINDA DENETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2020, Issue: 20, 69 - 77, 28.01.2020

Abstract

Global ölçekte yaşanan değişim ve gelişim toplumsal etkileşimi ve beraberinde kurumlardaki değişimi de zorunlu kılmaktadır. Dünya genelinde en yaygın ağa sahip olan üniversitelerde küresel etkileşimin daha hızlı olduğu ve ekosistemin bu durumu daha da ivme kazandırdığı tartışma götürmez bir durumdur. Türkiye’deki üniversitelerin uluslararasılaşma iddiası ve diğer ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında gözlenen faaliyetler kurumsal yönetim modellerini değişime zorlamakta ve hatta katma değer odaklı yönetim modellerini kurmaya mecbur bırakmaktadır. Bu durum, üniversitelerde performans odaklı yönetim sistemlerinin tesis edilmesi ile stratejik hedef temelinde yönetim planlamalarının yapılması yönündeki yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Çalışmamızda literatür taraması, yazılı-görsel kaynaklar incelenmiş ve gözlem yöntemine ağırlık verilerek üniversitelerde performans yönetiminin önemi ve iyi bir performans yönetim modelinin tesisi ve uygulanabilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin etkisine ilişkin bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Üniversitelerin performans odaklı yönetim modellerinin başarılı uygulanabilmesine yönelik kurum içi ve kurum dışı denetim-inceleme faaliyetlerinin olası sonuçları üzerinden bazı saptama ve değerlendirmelere yer verilerek güncel tartışmalara değinilmiştir.

References

 • Atiyas İ. & Sayın Ş. (2000). Devletin mali ve performans saydamlığı, devlet reformu: Kamu maliyesinde saydamlık. İstanbul: TESEV.
 • Aypay, A. & Bektaş, F. (2010). Organizational models observed in faculties of education: A descriptive study based on the sample of ınstructors, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 45-59.
 • Cansever, A. F. (2000). Performans Yönetim Sistemi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çekiç, O. (2015). Yükseköğretim kurumlarında bütçe ve sorumluluk, A. Aypay (Ed.). Türkiye’de yükseköğretim alanı, kapsamı ve politikalar içinde (ss. 224-240). Ankara: Pegem A.
 • Etzioni, A. (1964). Modern organizations. Foundations of modern sociology series. Prentice-Hall Inc., New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Gür, B.S. & Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. (Rapor No 4).
 • Hughes, O. E. (2014). Kamu İşletmeciliği ve Yönetimi. (Buğra Kalkan, Bahadır Akın & Şeyma Akın, Çev.). Ankara: BingBang.
 • Marangoz C. (2004). Nasıl Bir Üniversite, Coskun Can Aktan (Ed.), Çağdaş Üniversite üzerine Düşünceler, İstanbul: Değişim.
 • Özdemir, S. (2013). Eğitimde Örgütsel Yenileşme (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Usta, A. (2010). Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci, Sayıştay Dergisi, (78), 31-58.
 • Tekeli İ.,(2003). Eğitim üzerine Düşünmek. TÜBA, (Sıra No: 5), Ankara: TÜBA.
 • Sayıştay (2019). Sayıştay Başkanlığı Tanıtım. www.sayistay.gov.tr adresinden alındı. (Erişim tarihi, 20/08/2019).
 • Yaman, A. (2016). Türk Yükseköğretim Sisteminde Saydamlık ve Hesapverebilirlik. Gazi Üniv. Eğit. Bil. Enstitüsü, Ankara.
 • Wissema, J. G. ( 2009). Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru Geçiş Döneminde Üniversiteleri Yönetmek, (Devrim Nurkalp & Belge Taciser, Çev.), İstanbul: Özyeğin Üniversitesi.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (2003). T.C. Resmi Gazete (rega.gov.tr). Tarih/Sayı: 24.12.2003/25326.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Adem YAMAN This is me
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, ÇANAKKALE HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-3065-5329
Türkiye

Publication Date January 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 20

Cite

APA Yaman, A. (2020). TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN PERFORMANS SAYDAMLIĞININ SAĞLANMASINDA DENETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Denetişim , 0 (20) , 69-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/denetisim/issue/52586/691932

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.