Research Article
BibTex RIS Cite

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MEDİKAL MUHASEBE PERSPEKTİFİNDE FATURALANDIRILAMAYAN İŞLEMLERE YÖNELİK TAHAKKUKLAR

Year 2024, Issue: 29, 35 - 46, 31.01.2024
https://doi.org/10.58348/denetisim.1302703

Abstract

Sağlık sektöründe yöneticilerden, insan kaynakları, mali yönetim, maliyet muhasebesi, stratejik planlama ve karar alma kapsamında yer alan sağlık hizmetlerinin uygulanması koordine edilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkin yönetiminin sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen fonksiyonlardan muhasebe kısmı ele alınmış, faturalandırılamayan işlemlere yönelik tahakkuk kayıtlarının sağlık işletmelerinde medikal muhasebe sistemi içerisindeki yerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda çalışmanın, hastanelerde sunulan hizmetlerin medikal muhasebe perspektifinde faturalandırılamayan işlemlere yönelik tahakkuk kayıtlarının netleştirilmesine ve literatürde yer alan kısıtlı çalışmalara katkı sağlaması, ayrıca medikal muhasebenin hastane işletmelerinde etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olması hedeflenmiştir.

References

 • Acar, M. (2003). Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak- Haziran, 21-37.
 • Ahmad, J., Abdullah, U., Ahmed, A. (2008). Analysis of Effectiveness of Apriori Algorithm in Medical Billing Data Mining. 2008 4th International Conference on Emerging Technologies, 327-331.
 • Akar, Ç. (1989). Hastanelerin Finansal Yönetiminde Sağlık İdarecilerinin Rolü. Sağlık Yönetimi, 3(7), 38-39.
 • Akar, Ç. (1987). Devlet Hastaneleri Muhasebe Sistemi. Sağlık Yönetimi, 1(1), 39-46.
 • Akkuyu, A. (2020). Özel Hastanelerde Medikal Muhasebe Uygulamaları ve Medikal Muhasebeye Bağlı İç Kontrol Mekanizmasının Testi Özel Bir Hastane Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Arık, Ö., Yılmaz, F. Ö. (2021). Sağlık Kurumlarında Medikal Muhasebe Süreçleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4, 34-42.
 • Bozdemir, E. (2019). Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi ve Analizi. Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara.
 • Çil Koçyiğit, S. (2012). Hastane İşletmelerinde Finansal Performans Ölçümü ve Türkiye Özel Hastaneler Uygulaması. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çil Koçyiğit S., Şenel, G., Bostancı H. (2016). Sağlık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri ve Ankara Kamu Hastaneleri Uygulaması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 537-554.
 • Daşdemir, E., Oguz, M., Atalay, M., Bilgin, V., Testik, M., Soydan, G. (2013). Improving Hospital Billing Processes for Reducing Costs of Billing Errors. European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS) 13 Conference Ankara / Turkey, 15-19 September 2013.
 • Heese, J. (2018). The Role of Overbilling in Hospital Earnings Management Decisions. European Accounting Review, 27(5), 875-900.
 • Kısakürek, M. M. (2010). Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 229-255.
 • Kördeve, M. (2017). Sağlık Ödemelerinde Yeni Bir Kavram: Medikal Muhasebe. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (2), 1-13.
 • Nazlıoğlu, B. (2020). Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Perspektifinde Medikal Muhasebe. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 533-550.
 • Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995). Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda. International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 80-116.
 • Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Akar, Ç. (2004). Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet-Hacim-Kâr Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), 3-38.
 • Şener, Z. (2018). Sağlık İşletmeciliğinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sisteminin Oluşturulması: Bir Hastane Uygulaması. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Zengin, O., Kaptanoğlu, A. (2013). Sağlık İşletmelerinde Maliyet, Depo Stok ve Envanter Yönetimi. A. Kaptanoğlu (Ed.), Maliyet Muhasebesi Kavramı. Beşir Kitapevi, İstanbul, 70-100.
 • İnternet Kaynakları
 • Global Bütçe Protokolü, (2018). https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/19267,2018-yili-globalbutce-protokolu-06022018pdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 08 Nisan 2023).
 • KSHST, (2023). Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi. https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-95333/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesinde-degisiklik-hakkinda.html (Erişim Tarihi, 11 Nisan 2023).
 • Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-40481/faturalandirilamayan-islemler.html (Erişim Tarihi, 08 Nisan 2023).
 • SUT, (2023). Sağlık Uygulama Tebliği. https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-95091/sosyal-guvenlik-kurumu-saglik-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig.html (Erişim Tarihi, 11 Nisan 2023).
 • Tektaş, Ş. (2014). Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları. Muhasebe ve Finansal Raporlama, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. http://www.spl.com.tr/Upload/files/1016-MuhasebeFinansalRaporlama.pdf (Erişim Tarihi, 07 Nisan 2023).
Year 2024, Issue: 29, 35 - 46, 31.01.2024
https://doi.org/10.58348/denetisim.1302703

Abstract

References

 • Acar, M. (2003). Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak- Haziran, 21-37.
 • Ahmad, J., Abdullah, U., Ahmed, A. (2008). Analysis of Effectiveness of Apriori Algorithm in Medical Billing Data Mining. 2008 4th International Conference on Emerging Technologies, 327-331.
 • Akar, Ç. (1989). Hastanelerin Finansal Yönetiminde Sağlık İdarecilerinin Rolü. Sağlık Yönetimi, 3(7), 38-39.
 • Akar, Ç. (1987). Devlet Hastaneleri Muhasebe Sistemi. Sağlık Yönetimi, 1(1), 39-46.
 • Akkuyu, A. (2020). Özel Hastanelerde Medikal Muhasebe Uygulamaları ve Medikal Muhasebeye Bağlı İç Kontrol Mekanizmasının Testi Özel Bir Hastane Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Arık, Ö., Yılmaz, F. Ö. (2021). Sağlık Kurumlarında Medikal Muhasebe Süreçleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4, 34-42.
 • Bozdemir, E. (2019). Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi ve Analizi. Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara.
 • Çil Koçyiğit, S. (2012). Hastane İşletmelerinde Finansal Performans Ölçümü ve Türkiye Özel Hastaneler Uygulaması. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çil Koçyiğit S., Şenel, G., Bostancı H. (2016). Sağlık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri ve Ankara Kamu Hastaneleri Uygulaması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 537-554.
 • Daşdemir, E., Oguz, M., Atalay, M., Bilgin, V., Testik, M., Soydan, G. (2013). Improving Hospital Billing Processes for Reducing Costs of Billing Errors. European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS) 13 Conference Ankara / Turkey, 15-19 September 2013.
 • Heese, J. (2018). The Role of Overbilling in Hospital Earnings Management Decisions. European Accounting Review, 27(5), 875-900.
 • Kısakürek, M. M. (2010). Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 229-255.
 • Kördeve, M. (2017). Sağlık Ödemelerinde Yeni Bir Kavram: Medikal Muhasebe. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (2), 1-13.
 • Nazlıoğlu, B. (2020). Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Perspektifinde Medikal Muhasebe. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 533-550.
 • Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995). Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda. International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 80-116.
 • Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Akar, Ç. (2004). Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet-Hacim-Kâr Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), 3-38.
 • Şener, Z. (2018). Sağlık İşletmeciliğinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sisteminin Oluşturulması: Bir Hastane Uygulaması. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Zengin, O., Kaptanoğlu, A. (2013). Sağlık İşletmelerinde Maliyet, Depo Stok ve Envanter Yönetimi. A. Kaptanoğlu (Ed.), Maliyet Muhasebesi Kavramı. Beşir Kitapevi, İstanbul, 70-100.
 • İnternet Kaynakları
 • Global Bütçe Protokolü, (2018). https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/19267,2018-yili-globalbutce-protokolu-06022018pdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 08 Nisan 2023).
 • KSHST, (2023). Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi. https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-95333/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesinde-degisiklik-hakkinda.html (Erişim Tarihi, 11 Nisan 2023).
 • Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-40481/faturalandirilamayan-islemler.html (Erişim Tarihi, 08 Nisan 2023).
 • SUT, (2023). Sağlık Uygulama Tebliği. https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-95091/sosyal-guvenlik-kurumu-saglik-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig.html (Erişim Tarihi, 11 Nisan 2023).
 • Tektaş, Ş. (2014). Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları. Muhasebe ve Finansal Raporlama, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. http://www.spl.com.tr/Upload/files/1016-MuhasebeFinansalRaporlama.pdf (Erişim Tarihi, 07 Nisan 2023).
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Administration, Finance
Journal Section Makale
Authors

Serap Kılınç 0000-0002-3125-9619

Derviş Boztosun 0000-0002-2656-2701

Publication Date January 31, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 29

Cite

APA Kılınç, S., & Boztosun, D. (2024). SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MEDİKAL MUHASEBE PERSPEKTİFİNDE FATURALANDIRILAMAYAN İŞLEMLERE YÖNELİK TAHAKKUKLAR. Denetişim(29), 35-46. https://doi.org/10.58348/denetisim.1302703

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.