Review
BibTex RIS Cite

CHANGES IN INTERNAL AUDIT IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS AND EVALUATION OF EXPECTATIONS FROM INTERNAL AUDITORS

Year 2024, Issue: 29, 97 - 111, 31.01.2024
https://doi.org/10.58348/denetisim.1391796

Abstract

In this study, the changes occurring in the internal audit profession and necessary practices for adaptation to change in the future were discussed. The study consists of seven sections. In the first section general information about the concept of internal audit, in the second section the historical development of internal audit, in the third section concepts related to internal audit and in the fourth section information about regulations in internal audit were given. In the fifth section of the study the factors affecting internal audit and the interaction of these factors with internal audit in the light of global development were discussed. The study was generally discussed within the framework of private sectors practices. However, it would not be wrong to say that public sector internal audit activities are carried out by taking into account the changes in private sector. Therefore, in the sixth section, general information about the internal audit activity in the public sector in our country was included. It is thought that the study is important in terms of presenting the changes and development in internal audit activities in the light of recent developments. Essentially, each factor affecting internal auditing can be studied separately. In this respect, it is thought that the study will attract the attention of scientists who want to work on internal auditing.

References

 • Ağdeniz, Ş. (2020). İç denetçiler neden makine öğrenmesi zorunda?, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:15-37). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Akmeşe, S. (2020). Geleceğin iç denetim stratejisinde sürekli denetim yaklaşımı, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:119-132). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Beşli, E., (2020). Bütünleşik denetim ve bilgi teknolojileri genel kontrolleri, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:365- 395). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Doğmuş Yurdakul, D. (2020). Avrupa Birliği’nde iç denetim: üye ülke uygulamaları, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:469-512). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gerekan, B., (2010). İç denetimde dış kaynak kullanımı (outsourcing): bist – 100 endeksinde işlem gören şirketler üzerinde bir araştırma (Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ghani, R., vd, (2017). Application of computer-assisted audit tools and techniques (CAATTs) in audit firms, Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 9(1), 67-74.
 • Gülten, S. (2020). Bağımsız denetimde yapay zekâ kullanımı, G. Kurt ve M. Özbirecikli (Editör), Denetimde Seçme Konular 5 içinde (ss: 261-288), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gürol, B. (2021). Denetim faaliyetlerinde dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanımı. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 111-131). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • İşgüden, B. (2012). Bilgi teknolojilerinin iç denetimde yarattığı değişimler ve iç denetim birimlerinin değişimleri değerlendirmesine yönelik İMKB–100 işletmelerinde bir uygulama, (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karabacak, H., (2020). İç denetimde çatışma yönetimi ve müzakere, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:295-316). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kaya, B. (2020). İç denetçilerin iç kontrole ilişkin rol ve sorumlulukları, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:147-174). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Keskin, H. G., (2020). Üçüz güvence hattı modeli: üçlü savunma hattına alternatif bir model önerisi, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:319- 335). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kıral, H., Satıcı. E., (2020). İç denetim birimlerinin denetim paydaşları ile ilişkilerini belirleyen faktörler: Türkiye kamu sektörü örneği, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:215-235). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kızıl, C. Yılmaz, E. Aslan T. (2018). Denetim faaliyetlerinde güncel yaklaşım: Denetim ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonu, International Symposium On Innovative Approaches İn Scientific Studies (ISAS Winter - 2018), SETSCI Conference Indexing System, Vol. 3, November 30-December 2 2018, Samsun, Turkey, 412-415.
 • Kurt, G., Bozkuş Kahyaoğlu, S. (2023). Değişime etki eden faktörler çerçevesinde iç denetim standartlarında yeni eğilimler. G. Kurt, S. Bozkuş Kahyaoğlu (Editör), Küresel İç Denetim Standartları: Yenilenen Kavramlar ve Değişim Alanları içinde (ss:1-6). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kükrer, E., Kavak, S. (2020). Kamu sektöründe iç denetimin etkinliğini olumsuz etkileyen faktörler, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:79-118). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Memiş, M. Ü. “Etkin ve başarılı bir iç denetim için gerekli koşullar” Mali Çözüm Dergisi, Sayı. 85 (Ocak-Şubat 2008), 75-91.
 • Özbilger, H.İ. (2021). İç denetime yeni bir bakış: üçlü hat modelinin değerlendirilmesi, Denetişim Dergisi, 0(22), 40-54.
 • Özçelik, H., Öztürk, M.S. (2021). Bilgisayar destekli iç denetim teknikleri: turizm sektörü uygulaması. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 233-252). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sağlar, J., Tuan, K. (2009). İşletmelerde iç denetim fonksiyonunun bağımsız dış denetim maliyeti üzerindeki etkileri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 343–358.
 • Selimoğlu, S. ve Özbek, C. Y. (2018). İç denetim Uluslararası İç Denetim Standartları ile uyumlu. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tanç, A. ve Çardak, D. (2021). Kritik bir risk faktörü olarak tedarik zinciri kesintilerinin iç denetim bakış açısı ile değerlendirilmesi. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 329-354). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Temelli, F., Teraman Ö. (2021). İç kontrolde etkinliği sağlamada yapay zekânın önemi. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 253-289). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tüm, K. (2013). Kurumsal yönetim, iç denetim ve iç denetimin kalitesi: kalite güvence ve geliştirme programı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2),93-112.
 • Uzay, Ş., (1998). İç denetim fonksiyonun bağımsız dış denetime etkisi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(1), 161-176.
 • Yalçın, S. (2020). İç denetimin gelecekteki rolü: iç denetçilerin sahip olması gereken yetkinlikler, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:65-77). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılancı, M. (2006). İç denetim - Türkiye’nin 500 büyük sanayi işletmesi üzerine bir araştırma, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldız, B., (2018). Sürekli denetim teknolojisi, Uluslararası Akademik Forum 2018, Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme. Eskişehir, 97-134.
 • Yılmaz, G., Çelik, M., Gündoğar, M. (2020). Suiistimal risklerinin yönetiminde iç denetimin rolü, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:193-211). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İnternet Kaynakları
 • IIA (t.y.). Fundamentals of Risk-based Auditing, https://www.theiia.org/en/products/learning-solutions/course/fundamentals-of-risk-based-auditing/, (Erişim Tarihi: 13.10.2023)
 • Önder, T., (2001). Amerika’da yatırımcılar nasıl korunmaktadır? bağımsız denetimde bağımsızlık ilkesinin sec ve spk açısından incelenmesi, V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 2 – 6 Mayıs 2001, http://archive.ismmmo. org.tr/docs/Sempozyum/05.SEMPOZYUM/22.%20TURKAN%20ONDER.doc, (Erişim Tarihi 12.10.2023).
 • De Koning, R. (2008). Public Internal Financial Control (PIFC), https://www.pempal.org/sites/pempal/files/attachments/43rdkpifcreserve.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • Deloitte (2018). Yapay Zekâ: Melek mi, Şeytan mı? https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/the-deloitte-times/TDT_Subat%202018_yapay%20zeka.pdf, 44-47, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • IIA, (2012). Integrated Auditing, https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/articles/guidance/practice-guides/integrated-auditing/pg-integrated-auditing.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • IIA (2020a). Developing a Risk-Based Internal Audit Plan, https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/articles/guidance/practice-guides/developing-a-risk-based-internal-audit-plan/pg-developing-a-risk-based-internal-audit-plan.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • IIA, (2021). Future Ready: Upskilling Today For The Profession Of Tomorrow https://www.theiia.org/en/content/research/foundation/2021/future-ready-upskilling-today-for-the-profession-of-tomorrow/ (Erişim Tarihi:12.10.2023).
 • PCAOB, (2007). Auditing Standard No. 5- An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements, https://pcaobus.org/oversight/standards/archived-standards/pre-reorganized-auditing-standards-interpretations/details/Auditing_Standard_5, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • SEC, (2000). Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements, https://www.sec.gov/rules/2000/11/revision-commissions-auditor-independence-requirements#33-7919, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • SOX, (2002). Sarbanes- Oxley Act Of 2002, https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1883/pdf/COMPS-1883.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • TİDE, (2020). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar Üçlü Hat Modeli – Her Kurumun Başarısı için Önemli Bir Araç, https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI_Three_Lines_Model_Turkish.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • TİDE, (2017c). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar -Yapay Zekâ – İç Denetim Mesleğine İlişkin Dikkate Alınması Gerekenler, https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI-Artificial-Intelligence-Part-I-Revised.pdf, (Erişim Tarihi: 11.10.2023).
 • TİDE, (2017d). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar- IIA’nın Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi, Pratik Uygulamalar, Bölüm A https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI-Artificial-Intelligence-Part-II%20Revised.PDF, (Erişim Tarihi:11.10.2023).
 • IIA (2020b). IIA’nın Üçlü Hat Modeli - Üçlü Savunma Hattı ile İlgili Güncelleme, https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-turkish.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2023).
 • TİDE, (2017a). Mesleki Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/UMUC-2017-updated.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2023).

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA İÇ DENETİMDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İÇ DENETÇİLERDEN BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2024, Issue: 29, 97 - 111, 31.01.2024
https://doi.org/10.58348/denetisim.1391796

Abstract

Bu çalışmada iç denetim mesleğinde meydana gelen değişmeler ve gelecekte değişime uyum için gerekli uygulamalar ele alınmıştır. Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iç denetim kavramı ile ilgili genel bilgiler, ikinci bölümde iç denetimin tarihsel gelişimi, üçüncü bölümde iç denetimle ilgili kavramlar, dördüncü bölümde iç denetimle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde küresel gelişmeler ışığında iç denetimi etkileyen unsurlar ve bu unsurların iç denetimle etkileşimi ele alınmıştır. Çalışma genel olarak özel sektör uygulamaları çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak kamu sektörü iç denetim faaliyetlerinin özel sektördeki değişikliklerin dikkate alınarak gerçekleştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yüzden altıncı bölümde ülkemizdeki kamu sektöründeki iç denetim faaliyeti ile ilgili bilgilere genel olarak yer verilmiştir. Çalışmanın son gelişmeler ışığında iç denetim faaliyetlerindeki değişmeleri ve gelişmeleri sunması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir. Esasen iç denetimi etkileyen her unsur ayrı ayrı çalışılabilecek konulardır. Bu bakımdan çalışmanın iç denetim konusunda çalışmak isteyen bilim insanlarının dikkatini çekeceği düşünülmektedir.

References

 • Ağdeniz, Ş. (2020). İç denetçiler neden makine öğrenmesi zorunda?, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:15-37). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Akmeşe, S. (2020). Geleceğin iç denetim stratejisinde sürekli denetim yaklaşımı, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:119-132). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Beşli, E., (2020). Bütünleşik denetim ve bilgi teknolojileri genel kontrolleri, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:365- 395). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Doğmuş Yurdakul, D. (2020). Avrupa Birliği’nde iç denetim: üye ülke uygulamaları, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:469-512). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gerekan, B., (2010). İç denetimde dış kaynak kullanımı (outsourcing): bist – 100 endeksinde işlem gören şirketler üzerinde bir araştırma (Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ghani, R., vd, (2017). Application of computer-assisted audit tools and techniques (CAATTs) in audit firms, Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 9(1), 67-74.
 • Gülten, S. (2020). Bağımsız denetimde yapay zekâ kullanımı, G. Kurt ve M. Özbirecikli (Editör), Denetimde Seçme Konular 5 içinde (ss: 261-288), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gürol, B. (2021). Denetim faaliyetlerinde dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanımı. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 111-131). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • İşgüden, B. (2012). Bilgi teknolojilerinin iç denetimde yarattığı değişimler ve iç denetim birimlerinin değişimleri değerlendirmesine yönelik İMKB–100 işletmelerinde bir uygulama, (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karabacak, H., (2020). İç denetimde çatışma yönetimi ve müzakere, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:295-316). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kaya, B. (2020). İç denetçilerin iç kontrole ilişkin rol ve sorumlulukları, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:147-174). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Keskin, H. G., (2020). Üçüz güvence hattı modeli: üçlü savunma hattına alternatif bir model önerisi, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:319- 335). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kıral, H., Satıcı. E., (2020). İç denetim birimlerinin denetim paydaşları ile ilişkilerini belirleyen faktörler: Türkiye kamu sektörü örneği, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:215-235). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kızıl, C. Yılmaz, E. Aslan T. (2018). Denetim faaliyetlerinde güncel yaklaşım: Denetim ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonu, International Symposium On Innovative Approaches İn Scientific Studies (ISAS Winter - 2018), SETSCI Conference Indexing System, Vol. 3, November 30-December 2 2018, Samsun, Turkey, 412-415.
 • Kurt, G., Bozkuş Kahyaoğlu, S. (2023). Değişime etki eden faktörler çerçevesinde iç denetim standartlarında yeni eğilimler. G. Kurt, S. Bozkuş Kahyaoğlu (Editör), Küresel İç Denetim Standartları: Yenilenen Kavramlar ve Değişim Alanları içinde (ss:1-6). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kükrer, E., Kavak, S. (2020). Kamu sektöründe iç denetimin etkinliğini olumsuz etkileyen faktörler, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:79-118). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Memiş, M. Ü. “Etkin ve başarılı bir iç denetim için gerekli koşullar” Mali Çözüm Dergisi, Sayı. 85 (Ocak-Şubat 2008), 75-91.
 • Özbilger, H.İ. (2021). İç denetime yeni bir bakış: üçlü hat modelinin değerlendirilmesi, Denetişim Dergisi, 0(22), 40-54.
 • Özçelik, H., Öztürk, M.S. (2021). Bilgisayar destekli iç denetim teknikleri: turizm sektörü uygulaması. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 233-252). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sağlar, J., Tuan, K. (2009). İşletmelerde iç denetim fonksiyonunun bağımsız dış denetim maliyeti üzerindeki etkileri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 343–358.
 • Selimoğlu, S. ve Özbek, C. Y. (2018). İç denetim Uluslararası İç Denetim Standartları ile uyumlu. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tanç, A. ve Çardak, D. (2021). Kritik bir risk faktörü olarak tedarik zinciri kesintilerinin iç denetim bakış açısı ile değerlendirilmesi. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 329-354). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Temelli, F., Teraman Ö. (2021). İç kontrolde etkinliği sağlamada yapay zekânın önemi. R. Güneş, S. Karabınar, M. Saban (Editör), Denetimde Seçme Konular 7 içinde (ss: 253-289). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tüm, K. (2013). Kurumsal yönetim, iç denetim ve iç denetimin kalitesi: kalite güvence ve geliştirme programı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2),93-112.
 • Uzay, Ş., (1998). İç denetim fonksiyonun bağımsız dış denetime etkisi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(1), 161-176.
 • Yalçın, S. (2020). İç denetimin gelecekteki rolü: iç denetçilerin sahip olması gereken yetkinlikler, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:65-77). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılancı, M. (2006). İç denetim - Türkiye’nin 500 büyük sanayi işletmesi üzerine bir araştırma, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldız, B., (2018). Sürekli denetim teknolojisi, Uluslararası Akademik Forum 2018, Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme. Eskişehir, 97-134.
 • Yılmaz, G., Çelik, M., Gündoğar, M. (2020). Suiistimal risklerinin yönetiminde iç denetimin rolü, H. Kıral (Editör), İç Denetim- Kuruma Değer Katmak içinde (ss:193-211). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İnternet Kaynakları
 • IIA (t.y.). Fundamentals of Risk-based Auditing, https://www.theiia.org/en/products/learning-solutions/course/fundamentals-of-risk-based-auditing/, (Erişim Tarihi: 13.10.2023)
 • Önder, T., (2001). Amerika’da yatırımcılar nasıl korunmaktadır? bağımsız denetimde bağımsızlık ilkesinin sec ve spk açısından incelenmesi, V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 2 – 6 Mayıs 2001, http://archive.ismmmo. org.tr/docs/Sempozyum/05.SEMPOZYUM/22.%20TURKAN%20ONDER.doc, (Erişim Tarihi 12.10.2023).
 • De Koning, R. (2008). Public Internal Financial Control (PIFC), https://www.pempal.org/sites/pempal/files/attachments/43rdkpifcreserve.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • Deloitte (2018). Yapay Zekâ: Melek mi, Şeytan mı? https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/the-deloitte-times/TDT_Subat%202018_yapay%20zeka.pdf, 44-47, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • IIA, (2012). Integrated Auditing, https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/articles/guidance/practice-guides/integrated-auditing/pg-integrated-auditing.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • IIA (2020a). Developing a Risk-Based Internal Audit Plan, https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/articles/guidance/practice-guides/developing-a-risk-based-internal-audit-plan/pg-developing-a-risk-based-internal-audit-plan.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • IIA, (2021). Future Ready: Upskilling Today For The Profession Of Tomorrow https://www.theiia.org/en/content/research/foundation/2021/future-ready-upskilling-today-for-the-profession-of-tomorrow/ (Erişim Tarihi:12.10.2023).
 • PCAOB, (2007). Auditing Standard No. 5- An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements, https://pcaobus.org/oversight/standards/archived-standards/pre-reorganized-auditing-standards-interpretations/details/Auditing_Standard_5, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • SEC, (2000). Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements, https://www.sec.gov/rules/2000/11/revision-commissions-auditor-independence-requirements#33-7919, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • SOX, (2002). Sarbanes- Oxley Act Of 2002, https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1883/pdf/COMPS-1883.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • TİDE, (2020). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar Üçlü Hat Modeli – Her Kurumun Başarısı için Önemli Bir Araç, https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI_Three_Lines_Model_Turkish.pdf, (Erişim Tarihi: 12.10.2023).
 • TİDE, (2017c). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar -Yapay Zekâ – İç Denetim Mesleğine İlişkin Dikkate Alınması Gerekenler, https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI-Artificial-Intelligence-Part-I-Revised.pdf, (Erişim Tarihi: 11.10.2023).
 • TİDE, (2017d). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar- IIA’nın Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi, Pratik Uygulamalar, Bölüm A https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI-Artificial-Intelligence-Part-II%20Revised.PDF, (Erişim Tarihi:11.10.2023).
 • IIA (2020b). IIA’nın Üçlü Hat Modeli - Üçlü Savunma Hattı ile İlgili Güncelleme, https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-turkish.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2023).
 • TİDE, (2017a). Mesleki Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/UMUC-2017-updated.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2023).
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Internal Check
Journal Section Makale
Authors

Birgül Bozkurt Yazar 0000-0003-0126-2638

Publication Date January 31, 2024
Submission Date November 16, 2023
Acceptance Date December 21, 2023
Published in Issue Year 2024 Issue: 29

Cite

APA Bozkurt Yazar, B. (2024). KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA İÇ DENETİMDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İÇ DENETÇİLERDEN BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Denetişim(29), 97-111. https://doi.org/10.58348/denetisim.1391796

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.