Year 2014, Volume 6 , Issue 2, Pages 115 - 129 2015-11-04

TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ

Yasemin KOZAN [1] , Gökçe Yasemin KOZAN [2] , Sami ÖZDEMİR [3] , Sami Sonat ÖZDEMİR [4] , Ebru GÜNLÜ [5]


Tourism is considered to be a multidisciplinary area since it is highly interrelated with the other disciplines. Besides, marine tourism which is one of the most recent popular touristic products that started to develop with the improvements in marine concept is an evidence for an integration of marine and tourism phenomena. However, researches applied to that integration has so far been to a limited number, and the subtitles of marine tourism have highly been neglected in the tourism literature. Thus, this study aims not only to figure out the acceleration of “marine tourism” topic within the national and international literature but also to provide data for the academicians who aim to make further researches. In this context, since Turkey has a fabulous source of marine environments, the importance of this study is appreciable in stimulating not only practitioners but also the relevant academicians. In this exploratory research, upon the defined key words, 256 researches were found among those published since 1980 and they were grouped under two dimensions as; primary and secondary. This research is supposed to be original with the emphasis put on “marine tourism” fact and a detailed literature review
Turizm disiplini birçok disiplin ile ilişkili olduğundan multidisipliner bir alan olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda özellikle denizcilik konusunda meydana gelen gelişmeler ile birlikte son dönemde popülerliği artan deniz turizmi de yine bu ilişkinin bir kanıtı olarak görülmektedir. Oysaki yazında bugüne değin yapılan çalışmalara bakıldığında turizm ile deniz bileşenleri konu eden çalışmalar kısıtlı kalmış, deniz turizminin içerdiği alt alanlara ilişkin çalışmalara ise turizm yazınında değinilmediği görülmüştür. Bu bağlamda, “deniz turizmi”’nin turizm yazınında geçmişten günümüze nasıl bir gelişme gösterdiği, ulusal başta olmak üzere uluslararası yazında da irdelenmekte, yazında açık olarak nitelendirilebilecek alanlara işaret ederek bu alanda multidispiliner çalışma yapmayı hedefleyen akademisyenlere veri sağlamak amaçlanmaktadır. Bu yönü ile Türkiye gibi deniz turizminin çok yaygın olduğu bir ülkede uygulamacıların yanı sıra teorisyenlerin de konuya katkıda bulunmalarının teşvik edilmesi, araştırmanın önemini işaret etmektedir. Keşifsel nitelikte olan bu araştırmada, oluşturulan anahtar kelimeler üzerinden 1980 itibari ile kapsamlı yazın taraması yapılarak 256 adet yayına ulaşılmış, söz konusu yayınlar birincil ve ikincil gruplar olarak ikiye ayrılarak gruplandırılmıştır. Bu araştırma, özellikle deniz turizmi olgusuna vurgusu ve kapsamlı yazın taraması ile alanında özgün bir araştırma özelliğindedir.
 • ARIKAN, H.A., AYDIN, A., BAYDAĞ, C., ACAR, F. (2000) Deniz Turizmi ve
 • Yatçılık Çalışma Grubu Görüşler, Öneriler ve Değerlendirmeler, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul.
 • BALDACCHINO, G. (2011) Extreme Tourism: Lessons from the World's Cold Water Islands. Routledge, Kanada.
 • BODRUM TİCARET ODASI (2014) Veri Setleri Serisi
 • http://www.bodto.org.tr/pdf/istatistik/kruvaziyer.pdf, Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • BOYACI, C., ÇÖZEL, B. (1998) Kruvaziyer Gemi İşletmeciliği ve Bir Uğrak Yeri Olarak Türkiye’nin Pazarlanması., I. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, ss.34-44.
 • BRIDA, J.G. (2012) Cruise Tourism Externalities and Residents’ Support: A Mixed Approach, Economics, Vol.6, pp.1-26.
 • BUTLER, R., CARLSEN, J. (2011) Island Tourism: A Sustainable Perspective.CABI: Birleşik Krallık.
 • CENTER ON ECOTOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
 • GLOBAL TRENDS IN COASTAL TOURISM.
 • http://www.responsibletravel.org/resources/documents/reports/Global_Trends_in_ Coastal_Tourism_by_CESD_Jan_08_LR.pdf, Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • ÇAKICI, A.C., YILDIRIM, O., KARACAOĞLU, S. (2013) Ulusal Turizm
 • Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14.Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık 2013, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Kruvaziyer İstatistikleri,
 • https://atlantis.denizcilik.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx Erişim Tarihi:20.01.2014.
 • DOWLING, R.K. (2006) Cruise Ship Tourism, CABI: Birleşik Krallık.
 • DWYER, L., FORSYTH, P. (1996) Economic Impacts of Cruise Tourism in
 • Australia, Journal of Tourism Studies, Vol.7, pp. 36-43.
 • ERDOĞMUŞ, U.E., ÇAĞILTAY, K. (2009) Türkiye’de Eğitim Teknolojileri
 • Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • EUROSTAT (2014) Coastal Region Statistics,
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained.php/Coastal_regionCoastal_tour ism, Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • GHOSH, T. (2011) Coastal Tourism: Opportunity and Sustainability. Journal of Sustainable Development, Canadian Center of Science and Education, Vol.4, No.6, pp.67-71.
 • GORMSEN, E. (1997) The Impact of Tourism on Coastal Areas, Geojournal, Vol.42, No.1, pp. 39-54.
 • HALİM, H. S. (2011) Improving Coastal Tourism Business Competitiveness: Using Ecotourism’s Concept to Explore to Potential of Coastal Tourism Business Pandeglang and Serang Districts. Banten. West-Java. Indonesia. International Journal of Business and Social Science, Vol.2, No.11, pp.87-90.
 • HIGHAM, J., LÜCK, M. (2008) Marine Wild Life and Tourism Management:
 • Insights from the Natural and Social Sciences. CABI Publishing: Birleşik Krallık.
 • JENNINGS, G. (2007) Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences, Elsevier Inc., Birleşik Krallık.
 • JUGOVIĆ, A., KOVAČİĆ, M., HADŽİĆ, A. (2011) Sustainable Development Model for Nautical Tourism Ports, Tourism & Hospitality Management, Vol.17, No. 2, pp.175-186.
 • KARA, H. (1994) Mersin-Erdemli Arasında Gelişen Deniz Turizmi, Tarım
 • Alanları İlişkisi ve Sorunları, Türkiye Coğrafyası Dergisi, 3, ss.148.
 • KAYA, H. (1988) Yat Turizminin Turizm İçindeki Yeri: Türkiye’de Yat Turizmi (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • KELEŞ, A. (2003) Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Bir Yaklaşım. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KOCABIÇAK, Y. (1996) Kuşadası’nda Yat Turizminin Bölgenin Ekonomik ve Turistik Gelişmesine Katkısı. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • KOZAK, N. (2000) Türkiye’de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, ss. 15-55.
 • KOZAK, N., KOZAK, M.A. (2000) Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • KÖMÜRCÜ, Ş. (2003) Yat Turizminin Marmaris Yöresine Olan Katkısının
 • Ekonomik Boyutları (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • LACHER, R.G., OH, C., JODICE, L.W., NORMAN, W.C. (2013) The Role of
 • Heritage and Cultural Elements in Coastal Tourism Destination Preferences: A Choice Modeling-Based Analysis. Journal of Travel Research, Vol.52, No.4, pp.534-546.
 • MORENO, A., AMELUNG, B. (2009) Climate Change and Coastal & Marine
 • Tourism: Review and Analysis. 10th International Coastal Symposium, 13-18. Nisan, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon.
 • NTV (2014) Kaşınan Avrupalılar denizi nasıl keşfetti?
 • http://www.ntvmsnbc.com/id/25354452/ Erişim tarihi: 25.05.2014.
 • ONOFRI, L., NUNES, P.A.L.D. (2013) Beach ‘lovers’ and ‘greens’: A Worldwide Empirical Analysis of Coastal Tourism. Ecological Economics, Vol.88, pp.49-56.
 • ORAMS, M. (1999) Marine Tourism: Development, Impactsand Management, Routledge, London.
 • ÖZGEN, I. (2005) Exploring Marine Ecotourism: Is it a sustainable option or not?. International Congress on Coastal and Marine Tourism, 15-18 Kasım, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • PAPATHANASSİS, A., LUKOVIC, T., VOGEL, M. (2012) Cruise Tourism and Society A Socio-economic Perspective. Springer: Germany.
 • PERUCİC, D., PUH, B. (2012) Attitudes of Citizen of Dubrownik Towards The Impact on Cruise Tourism on Dubrovnik. Tourism & Hospitality Management, Vol.18, No.2, p.213.
 • THE FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION (2011) Cruise Industry
 • Overview,http://www.f-cca.com/downloads/2011-overview
 • bookCruise%20Overview%20and%20Statistics.pdf, Erişim Tarihi: 20.01.2014
 • TYRRELL, T. J., KİM, S., CHANG, Y. (1999) Marine Tourism Resource
 • Development in Korea, Marine Resource Economics, Vol.14. No.2, pp. 165-174.
 • YILMAZ, Ö. D., YILMAZ, B.S. (2005) Protection of Coastal and Marine
 • Resources in Turkey for Sustainable Tourism Development, International
 • Congress on Coastal and Marine Tourism, 15-18 Kasım, Dokuz Eylül
 • Üniversitesi, İzmir.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin KOZAN

Author: Gökçe Yasemin KOZAN

Author: Sami ÖZDEMİR

Author: Sami Sonat ÖZDEMİR

Author: Ebru GÜNLÜ

Dates

Publication Date : November 4, 2015

Bibtex @ { deudfd62812, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {115 - 129}, doi = {10.18613/deudfd.11350}, title = {TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Kozan, Gökçe Yasemin and Özdemi̇r, Sami Sonat and Günlü, Ebru} }
APA Kozan, Y , Kozan, G , Özdemi̇r, S , Özdemi̇r, S , Günlü, E . (2015). TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal II. National Marine Tourism Symposium Special Issue , 115-129 . DOI: 10.18613/deudfd.11350
MLA Kozan, Y , Kozan, G , Özdemi̇r, S , Özdemi̇r, S , Günlü, E . "TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015 ): 115-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/4590/62812>
Chicago Kozan, Y , Kozan, G , Özdemi̇r, S , Özdemi̇r, S , Günlü, E . "TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015 ): 115-129
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ AU - Yasemin Kozan , Gökçe Yasemin Kozan , Sami Özdemi̇r , Sami Sonat Özdemi̇r , Ebru Günlü Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18613/deudfd.11350 DO - 10.18613/deudfd.11350 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 129 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.11350 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.11350 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ %A Yasemin Kozan , Gökçe Yasemin Kozan , Sami Özdemi̇r , Sami Sonat Özdemi̇r , Ebru Günlü %T TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.11350 %U 10.18613/deudfd.11350
ISNAD Kozan, Yasemin , Kozan, Gökçe Yasemin , Özdemi̇r, Sami , Özdemi̇r, Sami Sonat , Günlü, Ebru . "TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 / 2 (November 2015): 115-129 . https://doi.org/10.18613/deudfd.11350
AMA Kozan Y , Kozan G , Özdemi̇r S , Özdemi̇r S , Günlü E . TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(2): 115-129.
Vancouver Kozan Y , Kozan G , Özdemi̇r S , Özdemi̇r S , Günlü E . TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(2): 115-129.
IEEE Y. Kozan , G. Kozan , S. Özdemi̇r , S. Özdemi̇r and E. Günlü , "TURİZM YAZININDA "DENİZ TURİZMİ"NİN OLGUSAL GELİŞİMİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 115-129, Nov. 2015, doi:10.18613/deudfd.11350