Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Year 2019, Volume 11, Issue 1, 57 - 86, 13.09.2019
https://doi.org/10.18613/deudfd.614836

Abstract

Bu çalışmanın amacı; son yıllarda “4.Sanayi Devrimi” veya “Endüstri 4.0” olarak adlandırılanküresel ölçektekiteknolojik dönüşüm sürecinin uluslararası denizcilik sektöründeki en belirgin yansıması olanotonom gemiteknolojisiyle ilgiligelişmelerive Türk denizcilik ve gemi inşa sektörüne yönelik olası etkilerini incelemektir. Bu amaçla;dünya denizcilik sektöründe gelişen otonom gemi konseptleri ve teknolojileri,Ar-Ge çalışmaları, deniz ve çevre emniyeti ile güvenlik ve gemiadamı istihdamına yönelik olası etkileri veBirleşmiş Milletler (BM)-Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)-Deniz Emniyeti Komitesi(MSC) tarafından yürütülen düzenleyici kapsam belirleme çalışmalarıyla ilgili literatürincelenmiş ve ayrıca alanında uzman profesyonellerin görüşleri alınarak otonom gemilerin Türk denizcilik ve gemi inşa sektörüne olası etkilerine ilişkin bir SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; zayıf ve güçlü yönler ile fırsatlar ve tehditler belirlenmiş ve buna bağlı olarak uygun strateji önerileri sunulmuştur. Sonuç itibariyle ise; otonom gemi teknolojisinin beraberinde gemi tasarımı, gemi inşaatı,gemi işletmesi ve deniz sigortacılığı ile liman ve tersanecilik altyapısında ve denizcilik işletmeciliği süreçlerindeteknolojik dönüşümlere yol açacağı ve şimdiden Türk denizcilik ve gemi inşa sektörünün bu muazzam dönüşüme hazırlıklı olması için gecikmeksizin bir yol haritası belirlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

References

  • Acar, E. ve Sey, Y. (2006). Teknolojik yenilik üzerine kalitatif bir araştırma deneyimi. İtüdergisi Mimarlık, planlama, tasarım, 5 (2): Kısım 1, 56. Ahvenjärvi, S. (2016). The Human Element and Autonomous Ships. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10 (3), 517-520. Bulut, E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi.ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4 (7), 50-51. Chyuan, C.J., (2018). Impact of maritime autonomous surface ships (MASS) on VTS Operations. World Maritime University Dissertations, Malmö-Sweden. Deketelaere, P. (2017). The Legal Challenges of Unmanned Vessels, Master Dissertation, Universiteit Gent, Belgium. DNVGL.(2019a).https://www.dnvgl.com/technologyinnovation/revolt/ index.html, Erişim Tarihi: 01.01.2019. DNVGL.(2019b).https://www.dnvgl.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/index.html, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Ece, J.N. (2018). Uluslararası Ticaretin Geleceği İnsansız Gemiler: GZFT Analizi ve Hukuki Boyutları. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 10 (2), 279-302. , IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2015). IMODOCS MSC 95/INF.20 - Any Other Business-The IMO regulatory framework and its application to Marine Autonomous Systems-Submitted by the United Kingdom, International Association of Institutes of Navigation (IAIN) and IMarEST. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=92029, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2017a). IMODOCS MSC 98/20/2 - Work Programme-Maritime Autonomous Surface Ships Proposal for a regulatory scoping exercise-Submitted by Denmark, Estonia, Finland, Japan, the Netherlands, Norway, the Republic of Korea, the United Kingdom and the United States. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=101921, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2017b). IMODOCS MSC 98/20/13 - Work Programme - Maritime Autonomous Surface Ships Proposal for a regulatory scoping exercise - Comments on MSC 98/20/2 - Submitted by the International Transport Workers' Federation (ITF). https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=102800, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2017c). IMODOCSMSC 98/23 - Report of the Maritime Safety Committee On Its Ninety-Eighth Session. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=104253, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018a). IMODOCS MSC 99/INF.5 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Nautilus Federation’s Report of a survey on what maritime professionals think about autonomous shipping - Submitted by IFSMA and ITF. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=108497, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018b). IMODOCS MSC 99/INF.16 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Presentation by Norway on 21 May 2018 on the "YARA Birkeland" development Submitted by Norway. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=109185, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018c). IMODOCS MSC 99/INF.13 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Establishing international test area "Jaakonmeri" for autonomous vessels Submitted by Finland. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=109182, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018ç). IMODOCS MSC 100/INF.10 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Results of technology assessment on Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Submitted by Republic of Korea. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=112690, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018d). IMODOCS MSC 100/5 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Report of the Correspondence Group on MASS - Submitted by Finland. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=112543, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018e). IMODOCS MSC 99/5 - Regulatory Scoping Exercise for the Use Of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Comments on the regulatory scoping exercise - Note by the Secretariat, https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=109090, Erişim Tarihi: 01.01.2019. JaloNen, R., Tuominen, R. and Wahlström, M. (2017). Research Report on Safety of Unmanned Ships - Safe Shipping with Autonomous and Remote Controlled Ships. Aalto University, Finland. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/28061/isbn9789526074801.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Korea Institute of Marine Science and Technology Promotion (KIMST). (2018). Technology Assessment: Autonomous Ships. Repuclic ofKorea. https://www.researchgate.net/publication/328090361_Technology_Assessment_-_Autonomous_Ships, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Kozanhan, M.K. (2019). Maritime Tanker Accidents and Their Impact on Marine Environment, Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXII 2019, pg. 324-342. DOI: 10.21279/1454-864X-19-I1-047 http://www.anmb.ro/buletinstiintific/buletine/2019_Issue1/03_NTM/10.pdf, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Kurt, I. ve Önaçan, M.B.K. (2018). “Endüstri 4.0 Kavramı ve Kattığı Değerlerin Silahlı Kuvvetlerde Günümüzde ve Gelecekte Kullanım Alanları”, 9. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 2018), Ankara. Marineinsight.com.(2019).https://www.marineinsight.com/shipping-news/rolls-royce-and-finferries-demonstrate-worlds-first-fully-autonomous-ferry/, Erişim Tarihi: 01.01.2019. MÜSİAD. (2018). 2017 Lojistik Sektör Raporu – Endüstri 4.0 ve Geleceğin Lojistiği. Ankara. Quinisio, B. (2018). Development of a strategy for management of autonomous ships by coastal states.World Maritime University Dissertations, Malmö-Sweden. Rensburg, D. (2018). The impact of autonomous ships on the containerised shipping interface of global supply chains- and networks: a literature examination of selected stakeholder perspectives. World Maritime University Dissertations, Malmö-Sweden. Rolls-royce.com.(2019).https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/03-12-2018-rr-and-finferries-demonstrate-worlds-first-fully-autonomous-ferry.aspx, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Şenol, Y.E., Gökçek, V., Seyhan, A. (2017). Swot-Ahp Analysis of Autonomous Shipping. IV.IMCOFE 2017, Rome, 58-69. Şahin, A.E. (2001). Eğitim Araştırmalarında Delphi Tekniği ve Kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 215-220. Tirado, A.M.M., Brown, R., Banda, O.A.V. (2019). Risk and safety management of authonomous sytems: a literature review and initial proposals for the matirime industry. Aalto University Science Technology, 2010(1):26-30. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/37509/isbn9789526084992.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Uçar, D. ve Doğru, A. (2005). CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara. https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/P3K5_99_ek.pdf, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Usta, A. (2012). Bilimsel araştırmalarda yapısal etmenler ve evreler. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 102-103. Wrobel, K. ve Krata, P. (2016). Towards the Development of a Risk Model for Unmanned Vessels Design and Operations. TransNav. 10(2), 270-273. Yara.com.(2019).https://www.yara.com/knowledge-grows/game-changer-for-the-environment/, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yılmaz, F. (2013). Denizcilik ve Gemi İnşa Sektörü. Ankara: Mattek Yayınevi – MersinDeniz Ticaret Odası Yayınları.

A QUALITATIVE RESEARCH ON DEVELOPMENTS INAUTONOMOUS SHIP TECHNOLOGYAND EFFECTS ONTURKISH MARITIME& SHIPBUILDING SECTOR

Year 2019, Volume 11, Issue 1, 57 - 86, 13.09.2019
https://doi.org/10.18613/deudfd.614836

Abstract

In this study, it isaimed to examine the developments in autonomous ship technologywhich is considered as the most significant reflection in the international maritime sector of global technological transformation process in the world called as “4th Industrial Revolution” or “Industry 4.0” and its possible effects on the Turkish maritime and shipbuilding sector. With this aim,the literature on concepts and technologies of autonomous ships and R&D studies in the world maritime industry,possible effects on maritime and environmental safety,security, employment of seafarers and regulatory scoping exercise being conducted by the United Nations (UN)-International Maritime Organization (IMO)-Maritime Safety Committee (MSC) have been examined and a SWOT Analysisby taking into acount opinions of maritime professionals who are experts in their own fieldshas been carried out in order to determine possible effects of autonomous ships on the Turkish maritime and shipbuilding sector.As a result of the analysis; possible opportunities, threats, weaknesses and strengths have been determined and appropriate strategies have been expressed in this study.It has also been concluded that the autonomous ship technology willlead a siginificanttechnological transformation in ship design, shipbuilding, ship operation, marineinsurance, port and shipyard infrastructures and maritimebusiness processes.Therefore, it would be beneficial for the Turkish maritime and shipbuilding sector to define a road map in advanceand to be ready without delay for this great transformation process.

References

  • Acar, E. ve Sey, Y. (2006). Teknolojik yenilik üzerine kalitatif bir araştırma deneyimi. İtüdergisi Mimarlık, planlama, tasarım, 5 (2): Kısım 1, 56. Ahvenjärvi, S. (2016). The Human Element and Autonomous Ships. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10 (3), 517-520. Bulut, E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi.ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4 (7), 50-51. Chyuan, C.J., (2018). Impact of maritime autonomous surface ships (MASS) on VTS Operations. World Maritime University Dissertations, Malmö-Sweden. Deketelaere, P. (2017). The Legal Challenges of Unmanned Vessels, Master Dissertation, Universiteit Gent, Belgium. DNVGL.(2019a).https://www.dnvgl.com/technologyinnovation/revolt/ index.html, Erişim Tarihi: 01.01.2019. DNVGL.(2019b).https://www.dnvgl.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/index.html, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Ece, J.N. (2018). Uluslararası Ticaretin Geleceği İnsansız Gemiler: GZFT Analizi ve Hukuki Boyutları. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 10 (2), 279-302. , IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2015). IMODOCS MSC 95/INF.20 - Any Other Business-The IMO regulatory framework and its application to Marine Autonomous Systems-Submitted by the United Kingdom, International Association of Institutes of Navigation (IAIN) and IMarEST. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=92029, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2017a). IMODOCS MSC 98/20/2 - Work Programme-Maritime Autonomous Surface Ships Proposal for a regulatory scoping exercise-Submitted by Denmark, Estonia, Finland, Japan, the Netherlands, Norway, the Republic of Korea, the United Kingdom and the United States. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=101921, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2017b). IMODOCS MSC 98/20/13 - Work Programme - Maritime Autonomous Surface Ships Proposal for a regulatory scoping exercise - Comments on MSC 98/20/2 - Submitted by the International Transport Workers' Federation (ITF). https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=102800, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2017c). IMODOCSMSC 98/23 - Report of the Maritime Safety Committee On Its Ninety-Eighth Session. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=104253, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018a). IMODOCS MSC 99/INF.5 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Nautilus Federation’s Report of a survey on what maritime professionals think about autonomous shipping - Submitted by IFSMA and ITF. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=108497, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018b). IMODOCS MSC 99/INF.16 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Presentation by Norway on 21 May 2018 on the "YARA Birkeland" development Submitted by Norway. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=109185, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018c). IMODOCS MSC 99/INF.13 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Establishing international test area "Jaakonmeri" for autonomous vessels Submitted by Finland. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=109182, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018ç). IMODOCS MSC 100/INF.10 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Results of technology assessment on Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Submitted by Republic of Korea. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=112690, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018d). IMODOCS MSC 100/5 - Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Report of the Correspondence Group on MASS - Submitted by Finland. https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=112543, Erişim Tarihi: 01.01.2019. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü). (2018e). IMODOCS MSC 99/5 - Regulatory Scoping Exercise for the Use Of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) - Comments on the regulatory scoping exercise - Note by the Secretariat, https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=109090, Erişim Tarihi: 01.01.2019. JaloNen, R., Tuominen, R. and Wahlström, M. (2017). Research Report on Safety of Unmanned Ships - Safe Shipping with Autonomous and Remote Controlled Ships. Aalto University, Finland. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/28061/isbn9789526074801.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Korea Institute of Marine Science and Technology Promotion (KIMST). (2018). Technology Assessment: Autonomous Ships. Repuclic ofKorea. https://www.researchgate.net/publication/328090361_Technology_Assessment_-_Autonomous_Ships, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Kozanhan, M.K. (2019). Maritime Tanker Accidents and Their Impact on Marine Environment, Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXII 2019, pg. 324-342. DOI: 10.21279/1454-864X-19-I1-047 http://www.anmb.ro/buletinstiintific/buletine/2019_Issue1/03_NTM/10.pdf, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Kurt, I. ve Önaçan, M.B.K. (2018). “Endüstri 4.0 Kavramı ve Kattığı Değerlerin Silahlı Kuvvetlerde Günümüzde ve Gelecekte Kullanım Alanları”, 9. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 2018), Ankara. Marineinsight.com.(2019).https://www.marineinsight.com/shipping-news/rolls-royce-and-finferries-demonstrate-worlds-first-fully-autonomous-ferry/, Erişim Tarihi: 01.01.2019. MÜSİAD. (2018). 2017 Lojistik Sektör Raporu – Endüstri 4.0 ve Geleceğin Lojistiği. Ankara. Quinisio, B. (2018). Development of a strategy for management of autonomous ships by coastal states.World Maritime University Dissertations, Malmö-Sweden. Rensburg, D. (2018). The impact of autonomous ships on the containerised shipping interface of global supply chains- and networks: a literature examination of selected stakeholder perspectives. World Maritime University Dissertations, Malmö-Sweden. Rolls-royce.com.(2019).https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/03-12-2018-rr-and-finferries-demonstrate-worlds-first-fully-autonomous-ferry.aspx, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Şenol, Y.E., Gökçek, V., Seyhan, A. (2017). Swot-Ahp Analysis of Autonomous Shipping. IV.IMCOFE 2017, Rome, 58-69. Şahin, A.E. (2001). Eğitim Araştırmalarında Delphi Tekniği ve Kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 215-220. Tirado, A.M.M., Brown, R., Banda, O.A.V. (2019). Risk and safety management of authonomous sytems: a literature review and initial proposals for the matirime industry. Aalto University Science Technology, 2010(1):26-30. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/37509/isbn9789526084992.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Uçar, D. ve Doğru, A. (2005). CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara. https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/P3K5_99_ek.pdf, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Usta, A. (2012). Bilimsel araştırmalarda yapısal etmenler ve evreler. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 102-103. Wrobel, K. ve Krata, P. (2016). Towards the Development of a Risk Model for Unmanned Vessels Design and Operations. TransNav. 10(2), 270-273. Yara.com.(2019).https://www.yara.com/knowledge-grows/game-changer-for-the-environment/, Erişim Tarihi: 01.01.2019. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yılmaz, F. (2013). Denizcilik ve Gemi İnşa Sektörü. Ankara: Mattek Yayınevi – MersinDeniz Ticaret Odası Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Full Issue
Authors

Fatih YILMAZ> (Primary Author)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
0000-0001-5652-0265
Türkiye


Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN>
Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü
0000-0002-7147-0945
Türkiye

Publication Date September 13, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { deudfd614836, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {11}, number = {1}, pages = {57 - 86}, doi = {10.18613/deudfd.614836}, title = {OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Fatih and Önaçan, Mehmet Bilge Kağan} }
APA Yılmaz, F. & Önaçan, M. B. K. (2019). OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 57-86 . DOI: 10.18613/deudfd.614836
MLA Yılmaz, F. , Önaçan, M. B. K. "OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (2019 ): 57-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/48497/614836>
Chicago Yılmaz, F. , Önaçan, M. B. K. "OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (2019 ): 57-86
RIS TY - JOUR T1 - A QUALITATIVE RESEARCH ON DEVELOPMENTS INAUTONOMOUS SHIP TECHNOLOGYAND EFFECTS ONTURKISH MARITIME& SHIPBUILDING SECTOR AU - FatihYılmaz, Mehmet Bilge KağanÖnaçan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18613/deudfd.614836 DO - 10.18613/deudfd.614836 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 86 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.614836 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.614836 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Fatih Yılmaz , Mehmet Bilge Kağan Önaçan %T OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18613/deudfd.614836 %U 10.18613/deudfd.614836
ISNAD Yılmaz, Fatih , Önaçan, Mehmet Bilge Kağan . "OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 / 1 (September 2019): 57-86 . https://doi.org/10.18613/deudfd.614836
AMA Yılmaz F. , Önaçan M. B. K. OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2019; 11(1): 57-86.
Vancouver Yılmaz F. , Önaçan M. B. K. OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2019; 11(1): 57-86.
IEEE F. Yılmaz and M. B. K. Önaçan , "OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 57-86, Sep. 2019, doi:10.18613/deudfd.614836

Articles published in this journal can not be used without referring to the journal. The authors are scientifically for their manuscripts.

Maritime Faculty Journal does not have article processing charges (APCs) or submission charges.

© All Rights Reserved

18320  18321
 13875  13880