PDF EndNote BibTex RIS Cite

Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk

Year 2006, Volume 8, Issue 1, 177 - 240, 01.06.2006

Abstract

Estetik cerrahî, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetmiş ve estetik ameliyat olanların sayısı gözle görülür oranda artmıştır1 . Bunda, modern hayat ve değişen değerler sistemiyle birlikte toplumların estetik anlayışlarının da değişmesinin, daha güzel veya yakışıklı olmak, kendini daha iyi hissetmek, kendine güven duygusunu kazanmak veya geliştirmek, hayatta daha aktif rol almak duygularının önem kazanmasının, insanların gelir seviyelerinin yükselmesinin ve dolayısıyla dış görünüşlerini esaslı şekilde değiştirecek ölçüde kendilerine para ayırabilmelerinin etkisi olduğu gibi, tıptaki ve özellikle estetik cerrahîdeki sınır tanımaz gelişmelerin ve sayısız seçeneklerin de katkısı olmuştur; bu şekilde, herkese ve her keseye yönelik estetik ameliyat türleri doğmuştur. Önceleri estetik ameliyat denilince film yıldızları, şarkıcılar ya da zenginler akla gelirken, estetik cerrah sayısının artması ve teknikteki gelişmelere bağlı olarak ameliyatların çok daha ucuza yapılabilmesi sonucu, artık herkes estetik ameliyat olabilmektedir

References

 • Akıncı, Şahin: Türk Özel Hukukunda Đnsan Kökenli Biyolojik Madde (OrganDoku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar, Ankara 1996.
 • Arı, Elçin: “Estetik Cerrahın Hukukî Sorumluluğu”, Đzmir Barosu Dergisi 2002/1, s.12-43.
 • Aşçıoğlu, Çetin: Doktorların Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Ankara 1982 (Kısaltma: Sorumluluk).
 • Aşçıoğlu, Çetin: Tıbbî Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993 (Kısaltma: Tıbbî Yardım).
 • Atabek, Reşat: “Hastanelerin Sorumluluğu”, ĐBD 1986/1-2-3, s.628-650.
 • Ayan, Mehmet: Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Ankara 1991.
 • Bayraktar, Köksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1972.
 • Belgesay, Mustafa Reşit: Tıbbî Mesuliyet, Đstanbul 1953.
 • Çakmut, Özlem (Yenerer): Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından Đncelenmesi, Đstanbul 2003.
 • Deutsch, Erwin: Arztrecht und Arzneimittelrecht, 2. Auflage, Berlin 1991.
 • Durdu, Hüseyin: Sağlık Mesleğinde Hukukî Sorumluluk, Đzmir 1986.
 • Erman, Barış: Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003 (Kısaltma: Barış).
 • Erman, Hasan: “Hekimin Hukukî Sorumluluğu”, Bülent DAVRAN’a Armağan, Đstanbul 1998, s.143-153 (Kısaltma: Hasan).
 • Ertaş, Şeref: “Alman Hukukunda Hekimin Mesleki Kusurdan Sorumluluğu”, EÜHFD 1980/1, s.173-204.
 • Geiβ, Karlmann: Arzthaftpflichtrecht, München 1989.
 • Göçmen, Erkin/Göçmen, Ş. Ali: “Đlaç Kullanımından Kaynaklanan Zararlardan Hekimin, Eczacının ve Đlaç Üreticisinin Sorumluluğu”, ĐBD 2003/3, s.640- 645.
 • Güran, Sait: “Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.77-87.
 • Gürelli, Nevzat: “Hukuk Açısından Cerrahî Müdahalenin Sınırları”, ĐÜHFM 1979-1980-1981/1-4, s.267-275.
 • Hancı, Đ. Hamit: Malpraktis, Tıbbî Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara 2005.
 • Hoppe, Jürgen F.: “Der Zeitpunkt der Aufklärung des Patienten – Konsequenzen der neuen Rechtsprechung”, NJW 1998/12, s.782-787.
 • Đpekyüz, Filiz Yavuz: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, Đstanbul 2006.
 • Kaneti, Selim: “Hekimin Hukuksal Sorumluluğunda Kusur ve Đspat Yükü”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.61-75.
 • Kern, Bernd-Rüdiger/Laufs, Adolf: Die ärztliche Aufklärungspflicht, Berlin 1983.
 • Köprülü, Ömer: “Hekimin Hukukî Sorumluluğu”, ĐBD 1984/10-11-12, s.589- 613.
 • Kuhnert, Christian: Die vertragliche Aufklärungspflicht des Arztes, Bochum 1982.
 • Onaran, Bilge: “Hasta Hakları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/I-2, s.273-323.
 • Ozanoğlu, Hasan Seçkin: “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”, AÜHFD 2003/3, s.55-77.
 • Özay, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2006.
 • Özdemir, Hayrünnisa: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004.
 • Özsunay, Ergun: “Alman ve Türk Hukuklarında Hekimin Hastayı Aydınlatma Ödevi ve Đstisnaları”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V.
 • Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.31-59.
 • Öztürkler, Cemal: Hukuk Uygulamasında Tıbbî Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbî Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, 2. Baskı, Ankara 2006.
 • Reisoğlu, Seza: “Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.1-18.
 • Sarıal, M. Enis: Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal Đlişkiler, Đstanbul 1986.
 • Sert, Gürkan: Hasta Hakları, Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde, Đstanbul 2004.
 • Şenocak, Zarife: “Küçüğün Tıbbî Müdahaleye Rızası”, AÜHFD 2001/4, s.65-80 (Kısaltma: AÜHFD).
 • Şenocak, Zarife: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998 (Kısaltma: Sorumluluk).
 • Tandoğan, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, C.2, 4. Baskı, Đstanbul 1989.
 • Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/Gökyayla, K. Emre: Zevkliler Medenî Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku, 6.Baskı, Ankara 1999.
 • Zevkliler, Aydın: “Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları”, DÜHFD 1983/1, s.1-37.

Year 2006, Volume 8, Issue 1, 177 - 240, 01.06.2006

Abstract

References

 • Akıncı, Şahin: Türk Özel Hukukunda Đnsan Kökenli Biyolojik Madde (OrganDoku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar, Ankara 1996.
 • Arı, Elçin: “Estetik Cerrahın Hukukî Sorumluluğu”, Đzmir Barosu Dergisi 2002/1, s.12-43.
 • Aşçıoğlu, Çetin: Doktorların Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Ankara 1982 (Kısaltma: Sorumluluk).
 • Aşçıoğlu, Çetin: Tıbbî Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993 (Kısaltma: Tıbbî Yardım).
 • Atabek, Reşat: “Hastanelerin Sorumluluğu”, ĐBD 1986/1-2-3, s.628-650.
 • Ayan, Mehmet: Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Ankara 1991.
 • Bayraktar, Köksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1972.
 • Belgesay, Mustafa Reşit: Tıbbî Mesuliyet, Đstanbul 1953.
 • Çakmut, Özlem (Yenerer): Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından Đncelenmesi, Đstanbul 2003.
 • Deutsch, Erwin: Arztrecht und Arzneimittelrecht, 2. Auflage, Berlin 1991.
 • Durdu, Hüseyin: Sağlık Mesleğinde Hukukî Sorumluluk, Đzmir 1986.
 • Erman, Barış: Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003 (Kısaltma: Barış).
 • Erman, Hasan: “Hekimin Hukukî Sorumluluğu”, Bülent DAVRAN’a Armağan, Đstanbul 1998, s.143-153 (Kısaltma: Hasan).
 • Ertaş, Şeref: “Alman Hukukunda Hekimin Mesleki Kusurdan Sorumluluğu”, EÜHFD 1980/1, s.173-204.
 • Geiβ, Karlmann: Arzthaftpflichtrecht, München 1989.
 • Göçmen, Erkin/Göçmen, Ş. Ali: “Đlaç Kullanımından Kaynaklanan Zararlardan Hekimin, Eczacının ve Đlaç Üreticisinin Sorumluluğu”, ĐBD 2003/3, s.640- 645.
 • Güran, Sait: “Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.77-87.
 • Gürelli, Nevzat: “Hukuk Açısından Cerrahî Müdahalenin Sınırları”, ĐÜHFM 1979-1980-1981/1-4, s.267-275.
 • Hancı, Đ. Hamit: Malpraktis, Tıbbî Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara 2005.
 • Hoppe, Jürgen F.: “Der Zeitpunkt der Aufklärung des Patienten – Konsequenzen der neuen Rechtsprechung”, NJW 1998/12, s.782-787.
 • Đpekyüz, Filiz Yavuz: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, Đstanbul 2006.
 • Kaneti, Selim: “Hekimin Hukuksal Sorumluluğunda Kusur ve Đspat Yükü”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.61-75.
 • Kern, Bernd-Rüdiger/Laufs, Adolf: Die ärztliche Aufklärungspflicht, Berlin 1983.
 • Köprülü, Ömer: “Hekimin Hukukî Sorumluluğu”, ĐBD 1984/10-11-12, s.589- 613.
 • Kuhnert, Christian: Die vertragliche Aufklärungspflicht des Arztes, Bochum 1982.
 • Onaran, Bilge: “Hasta Hakları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/I-2, s.273-323.
 • Ozanoğlu, Hasan Seçkin: “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”, AÜHFD 2003/3, s.55-77.
 • Özay, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2006.
 • Özdemir, Hayrünnisa: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004.
 • Özsunay, Ergun: “Alman ve Türk Hukuklarında Hekimin Hastayı Aydınlatma Ödevi ve Đstisnaları”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V.
 • Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.31-59.
 • Öztürkler, Cemal: Hukuk Uygulamasında Tıbbî Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbî Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, 2. Baskı, Ankara 2006.
 • Reisoğlu, Seza: “Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu”, (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Đstanbul 1983), s.1-18.
 • Sarıal, M. Enis: Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal Đlişkiler, Đstanbul 1986.
 • Sert, Gürkan: Hasta Hakları, Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde, Đstanbul 2004.
 • Şenocak, Zarife: “Küçüğün Tıbbî Müdahaleye Rızası”, AÜHFD 2001/4, s.65-80 (Kısaltma: AÜHFD).
 • Şenocak, Zarife: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998 (Kısaltma: Sorumluluk).
 • Tandoğan, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, C.2, 4. Baskı, Đstanbul 1989.
 • Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/Gökyayla, K. Emre: Zevkliler Medenî Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku, 6.Baskı, Ankara 1999.
 • Zevkliler, Aydın: “Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları”, DÜHFD 1983/1, s.1-37.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hasan PETEK This is me
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Publication Date June 1, 2006
Published in Issue Year 2006, Volume 8, Issue 1

Cite

Chicago Petek, H. "Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 177-240