Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

INVESTIGATION OF SPECIAL FIELD COMPETENCİES LEVELS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL TEACHERS İN IMAM HATIP SECONDARY SCHOOLS KNOWLODGE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Year 2019, Volume , Issue 49, 49 - 90, 07.07.2019
https://doi.org/10.21054/deuifd.588062

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the differentiation in the level of the field competences of teachers of Religion and Morality from Imam Hatip Secondary Schools based on some individual and school demographic variables. The Special Field competencies determined by MEB were transformed into 5-points Likert-type questonnaire based on the opinion of experts. Data gathered from the sample 355 teachers of Religion and Morality working in 78 Imam Hatip secondary schools in Kütahya, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar in 2015 were analyzed with Cramer V, Mann Whitney-U test, Kruskal Wallis-H test. It is found that teachers’ perceptions of competency do variate to the subgroups of “faculty”, “in-service training”, “high school training”, “gender”, age”, “experience” and “Qur’an hafiz” variables.

References

 • Atmaca, Çağla. İngilizce Öğretmenlerinin Genel ve Özel Alan Öğretmen Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üni., 2016.
 • Avcı, Yunus Emre. Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Görüşlerine Göre Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Kilis İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üni., 2011.
 • Aydın, Yeliz. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Çalışma: Rize İl Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni., 2010.
 • Aytekin, Serkan. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Yöneticileri ve Kendi Algılarına Göre Özel Alan Yeterlikleri (Denizli İl Merkezi Örneklemi). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni., 2016.
 • Bingöl Meşe, Elif Tuba. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri: İzmir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni., 2010.
 • Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 9. Baskı, 2008.
 • Büyük Öztürk ve diğerleri. (Büyüköztürk, Şener; Kılıç Çakmak; Ebru; Akgün, Özcan Erkan; Karadeniz, Şirin; Demirel, Funda). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 14. Baskı, 2014.
 • Can, Abdullah. SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 4. Baskı, 2016.
 • Candaş, Bahar. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz Yeterliklerinin Özel Alan Yeterlikleri Bağlamında Tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üni., 2016.
 • Coşkun Eyyüp, Özer Bayram ve Tiryaki Esra Nur. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, İzmir: Dokuz Eylül Üni. Buca EF Dergisi, Sayı: 27, Yıl: 2010.
 • Creswell, J. W. Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, (Çev. Ed. S.B. Demir), Ankara: Eğiten Kitap, 2013.
 • Çavuş, Oya. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlik Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üni., 2014.

İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2019, Volume , Issue 49, 49 - 90, 07.07.2019
https://doi.org/10.21054/deuifd.588062

Abstract

Bu araştırmada, İmam Hatip Ortaokulu (İHO) din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen “Özel Alan Yeterlilikleri”, uzmanların görüşü alınarak 5 puanlık Likert tipi bir ankete dönüştürülmüştür. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “İHO DKAB Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Anketi”, MEB’in 2015 yılı seminer dönemlerinde uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini; Türkiye’deki İHO’larda çalışan DKAB öğretmenleri, örneklemini; Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Uşak illerindeki 78 İHO’da çalışan 355 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemin % 95’lik güvenirlik seviyesiyle evreni yansıtacağı değerlendirilmektedir. Araştırma verileri istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Analiz aşamasında maddelere katılım düzeyiyle ilgili ağırlıklandırılmış ortalama değerler tespit edilmiş, Cramer V, Mann Whitney-U,  Kruskal Wallis-H gibi istatistik testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin yeterlik algılarının “fakülte”,  “hizmet içi eğitim alma”, “lise türü”, “cinsiyet”, “yaş”, “hizmet yılı” ve “hafızlık” değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmalar gösterdiği tespit edilmiştir.

References

 • Atmaca, Çağla. İngilizce Öğretmenlerinin Genel ve Özel Alan Öğretmen Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üni., 2016.
 • Avcı, Yunus Emre. Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Görüşlerine Göre Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Kilis İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üni., 2011.
 • Aydın, Yeliz. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Çalışma: Rize İl Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni., 2010.
 • Aytekin, Serkan. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Yöneticileri ve Kendi Algılarına Göre Özel Alan Yeterlikleri (Denizli İl Merkezi Örneklemi). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni., 2016.
 • Bingöl Meşe, Elif Tuba. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri: İzmir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni., 2010.
 • Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 9. Baskı, 2008.
 • Büyük Öztürk ve diğerleri. (Büyüköztürk, Şener; Kılıç Çakmak; Ebru; Akgün, Özcan Erkan; Karadeniz, Şirin; Demirel, Funda). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 14. Baskı, 2014.
 • Can, Abdullah. SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 4. Baskı, 2016.
 • Candaş, Bahar. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz Yeterliklerinin Özel Alan Yeterlikleri Bağlamında Tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üni., 2016.
 • Coşkun Eyyüp, Özer Bayram ve Tiryaki Esra Nur. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, İzmir: Dokuz Eylül Üni. Buca EF Dergisi, Sayı: 27, Yıl: 2010.
 • Creswell, J. W. Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, (Çev. Ed. S.B. Demir), Ankara: Eğiten Kitap, 2013.
 • Çavuş, Oya. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlik Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üni., 2014.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İbrahim ARAS
0000-0003-1481-4286
Türkiye


Veli ÖZTÜRK
0000-0002-4166-5864
Türkiye

Publication Date July 7, 2019
Application Date April 18, 2019
Acceptance Date May 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 49

Cite

ISNAD Aras, İbrahim , Öztürk, Veli . "İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 49 (July 2019): 49-90 . https://doi.org/10.21054/deuifd.588062

Cited By

Öğrencilerde İnanç Problemine Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ayşe Betül AKDEMİR
https://doi.org/10.33931/abuifd.689790

Religious Studies Journal