Year 2019, Volume 21 , Issue 62, Pages 633 - 647 2019-05-21

The Stratigraphy between of the Aydıncık and Duruhan
Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi

Ahmet Turan [1]


The allochthonous unit, known as Aladağ Unit or Hadim Nappe is around Aydıncık. In the area, the stratigraphic sequence starts by Asarlıkyaylası formation with Upper Devonian which made up of dolomit with macrofossil limestone, quartzite and shale. The Upper Devonian sequences are covered by Carboniferous aged Yarıcak formation, containing  alternation of fossilliferous limestone and quartzite. With Girvenella, crinoid and fusulin limestones are the representativies of the Arpalık Formation. It underlies Yarıcak formation conformably, overlied by Late Permian Kuşakdağı formation disconformably. The Kusakdağı formation starts with shale-quartzite intercalation and continues with algae limestones. Early Triassic Gökçepinar formation is made up of oolitic-stratmatolithic limestone. At the top, the Gökçepınar formation shows transition to Early-Middle Triassic Göztaşı formation with shales, marls and with bivalve limestone. Lias-Dogger terrestrial Çamiçi formation is made of red conglomerate-sandstone-mudstone, which is covered by Dogger-Malm Dedebeleni formation including varius colors of mudstone, shale, limestone with semi-terrestrial character. Stratigraphic sequence   continues with Malm-Cretaceous Cihandere formation, which is made up of dolomite and limestone. The Cihandere formation was covered by the Hasancık formation as conformable, is represented by pelagics. In the Aydıncık area the whole sequences were covered by the Burdigalian Mut formation as unconformable, is represented by neritic carbonates. 

Aydıncık-Duruhan yöresinde, Aladağ Birliği veya  Hadim Napına ait  allokton  birimleri yüzeyler. İstfilenme Geç Devoniyen yaşlı ve dolomit-resifal kireçtaşı-kuvarsit-şeyl içerikli Asarlıkyaylası formasyonuyla başlar. Üzerine bol fosilli kireçtaşı ve kuvarsit ardışımı şeklindeki Karbonifer yaşlı   Yarıcak formasyonu   gelir. Daha üstte Girvenella’lı, fuzulinli ve krinoidli kireçtaşından oluşmuş  Erken Permiyen yaşlı   Arpalık formasyonu vardır.  Bir aşınım yüzeyinden sonra  kuvarsit-şeyl ara tabakalı ve bol algli kireçtaşından oluşan Kuşakdağı formasyonu izlenir. Kuşakdağı birimi, stromatolitli-oolitli karbonatlardan oluşan Erken Triyas yaşlı Gökçepınar kireçtaşı ile uyumludur.  Üzerine bol bivalvli  şeyl-marn-kireçtaşı yapılışlı,  Erken-Orta  Triyas yaşlı Göztaşı formasyonu gelir. Liyas-Malm’de   kızıl çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı bileşenli Çamiçi ve  alacalı renkli   çamurtaşı-şeyl-killi kireçtaşı yapılışlı  Dedebeleni formasyonları,   geçişli   olarak  çökelip   alttaki birimleri  açılı uyumsuz olarak örtmüşlerdir. Dolmit-kireçtaşı yapılışlı   Malm-Kretase yaşlı Cihandere  neritik karbonatları, Çamiçi ve Dedebeleni formasyonlarını birlikte örter.   Cihandere formasyonu,   Maastrihtiyen yaşlı  Hasancık formasyonunun pelajikleriyle uyumludur ve   bölgenin   daha yaşlı birimleri   bol   fosilli neritik karbonatlardan yapılmış    Burdugaliyen’e ilişkin  Mut formasyonuyla açılı uymsuz olarak örtülür.
 • [1] Baydar, O., Erdoğan , B.,Kengil, R., Kaynar, A.ve Selim, M., 1970, Uçarı-Teniste-Kaşyayla-Sazak-Bozyazı ve Anamur arasındaki bölgenin jeolojisi; MTA Rap., No: 82, Ankara (yayınlanmamış).
 • [2] Blumenthal, M.,1944, Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı; İ.Ü.F.F. Mec., seri : B, 9., 95-125.
 • [3] Demirtaşlı, E., 1984, stratigraphy and tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mountains; Tekeli O.and Göncüoğlu M.C. Ed.; International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, 101-118, Ankara-Turkey.
 • [4] Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, R.,1979, Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları; Türkiye Jeol. Kur. bült., 22-1, 7-26.
 • [5] Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi; Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19-2, 103-117.
 • [6] Göktepe, G. ve Güvenç, T., 1997, Hadim napı Üst Permiyen stratigrafisi ve paleontolojisi; Ç.Ü.'de Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Simp., bildiri özleri, 213-214.
 • [7] Gürçay, B., 2000, Aydıncık (İçel) batısının jeolojisi; Cumhuriyetin 75. Yıldönümü yerbilimleri ve Madencilik Kongresi kitapçığı, 93-105s., MTA- Ankara.
 • [8] Güvenç, T., 1965, Etude stratiraphique et micropaleontologiquedu Carbonifere et du Permien des Taurus Occidentaux dans l’arrivere-pays D’Alanya (Turqui) 4 volume, These de Doct., Univ. Paris.
 • [9] Irwın, M. L. 1965, General theory of epeiric clear water sedimentation; Amer. Assoc. Petroleum Geologists, bull. v. 49, 445-459.
 • [10] Koç, H., Ünlügenç, U. C., Özer, E., 2005, Aydıncık-Bozyazı (Mersin) arasının tektono-stratigrafik incelemesi, Orta Toroslar, Türkiye; Türkiye Jeoloji Bült.cilt 48, sayı 1, 1-25.
 • [11] Kuşçu, M. 1983, Göktepe (Ermenek) yöresinin jeolojisi ve Pb-Zn yatakları; S.Ü. Müh.-Mim. Fak. doktora tezi (yayınlanmamış), 181.
 • [12] Okuyucu, C. ve Güvenç, T. 1997, Hadim Napı’nda Karbonifer-Permiyen geçişi, Girvanella kireçtaşı oluşum paleontolojisi; Geosound Yer bilimleri Derg., 30/1, 463-473.
 • [13] Özer, E., Koç, H., Zorlu, K., ve Altuncu, A., 2003, Anamur (Mersin) kuzeydoğusunun tektono-stratigrafik özellikleri; Geosound Yerbilimleri Derg., sayı: 43, 183-194.
 • [14] Özgül, N., 1976, Toroslar'ın bazı temel jeoloji özellikleri; Türkiye Jeol. Kur. Bült. 19, 65-78.
 • [15] Özgül, N., 1984, Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides; Intern. Symp. of the Geology of Taurus Belt, 77-90, Ankara.
 • [16] Özgül, N., 1997, Bozkır-Hadim-Taşkent (Orta Toroslar’ın kuzey kesimi) dolayında yer alan tektono-stratigrafik birliklerin stratigrafisi; MTA Derg.,119, 113-174.
 • [17] Selley, R. C., 1976, An introduction to sedimentology; Acad. Pres, London.
 • [18] Turan, A., 1990, Toroslar'da Hadim(Konya) ve güneybatısının jeolojisi, stratigrafisi ve tektonik gelişimi; S.Ü. Fen Bil. Ens., doktora tezi (yayınlanmamış), 229.
 • [19] Turan, A., 1998, Göksu Vadisi boyunca yüzeyleyen Miyosen öncesi tektono-stratigrafik birliklerin stratigrafisi: Silifke batısı (İçel); Geosound Yerbilimleri derg., 30/2, 855-874.
 • [20] Turan, A., 2007a, Bozyazı (Mersin) ve kuzey kesiminin tektono-stratigrafisi; Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Derg., cilt: 23, sayı: 1-2, 97-115.
 • [21] Turan, A., Kurtman, F., Seymen, İ., 2007, Hadim bölgesinin paleotektonik dönem jeolojik evrimi; Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Derg., cilt: 23, sayı: 1-2, 115-130.
 • [22] Wilson, J. L., 1975, Carbonate facies in geologic history; Springer Verlag, Berlin, Newyork, 447.
 • [23] Yetiş, C., 2002, Abanoz Yayla (Anamur- Mersin) dolayı Karaisalı kireçtaşı sedimanter petrografik özellikleri; Çukurova Üniv. Müh.-Mim. Fak. Derg., 17/1-2, 117-134.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9849-7101
Author: Ahmet Turan
Institution: KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 21, 2019

Bibtex @research article { deumffmd468966, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi}, issn = {1302-9304}, eissn = {2547-958X}, address = {DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TINAZTEPE YERLEŞKESİ 35390 BUCA/İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {633 - 647}, doi = {10.21205/deufmd.2019216226}, title = {Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi}, key = {cite}, author = {Turan, Ahmet} }
APA Turan, A . (2019). Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi , 21 (62) , 633-647 . DOI: 10.21205/deufmd.2019216226
MLA Turan, A . "Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 21 (2019 ): 633-647 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deumffmd/issue/44128/468966>
Chicago Turan, A . "Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 21 (2019 ): 633-647
RIS TY - JOUR T1 - Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi AU - Ahmet Turan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21205/deufmd.2019216226 DO - 10.21205/deufmd.2019216226 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 647 VL - 21 IS - 62 SN - 1302-9304-2547-958X M3 - doi: 10.21205/deufmd.2019216226 UR - https://doi.org/10.21205/deufmd.2019216226 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi %A Ahmet Turan %T Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi %P 1302-9304-2547-958X %V 21 %N 62 %R doi: 10.21205/deufmd.2019216226 %U 10.21205/deufmd.2019216226
ISNAD Turan, Ahmet . "Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 21 / 62 (May 2019): 633-647 . https://doi.org/10.21205/deufmd.2019216226
AMA Turan A . Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2019; 21(62): 633-647.
Vancouver Turan A . Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2019; 21(62): 647-633.