Year 2019, Volume 21 , Issue 3, Pages 959 - 980 2019-09-25

ESTIMATION OF TURKEY’S FOREIGN TRADE BALANCE OF AGRICULTURAL SECTOR THROUGH EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD (2018-2023)
ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)

Murat GÜNGÜL [1] , Füsun YENİLMEZ [2]


Agriculture has also a great importance in Turkey as in every country. The providing product efficiency and diversity especially in agricultural production and accordingly TO gain advantage over foreign trade is very important. Although there is no fluctuation in Turkey’s agricultural foreign trade, foreign trade surplus has been predominantly had until today.  But, to which extend this surplus reflect actual agricultural potential of the country and whether it can be obtained in next periods are controversial.

The agricultural foreign trade of Turkey covering the period of 2018-2023 was tried to be estimated on a monthly basis through the agricultural foreign trade data of the period of 1998-2018/4 obtained from TSI in this study which is about foreign trade of agricultural sector.  Exponential smoothing method and holt-winter method that considers the seasonal effects of exponential smoothing method were used as an estimation method in the study. Four main items of agricultural foreign trade of Turkey and 256 terms covering 1998-2018/4 years concerning these items constituted the data set of the estimation method.In consequence of the study, the  import coverage ratio  of export  in 2023  was calculated from Turkey’s foreign trade rate, and accordingly, it was estimated that  import coverage ratio  of export  will decline over years. 

Tarım her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de büyük öneme sahiptir. Özelikle tarımsal üretimde ürün verimliliği ve çeşitliliğinin sağlanmasını ve buna göre dış ticarette üstünlük sağlanması çok önemlidir. Türkiye’nin tarımsal dış ticaretine bakıldığında bir dalgalanma söz konusu olmasına rağmen bugüne kadar ağırlıklı olarak tarımsal dış ticaret fazlası verildiği görülmektedir. Ancak bu fazlalığın ne kadar ülkenin tarımsal potansiyeline yakın olduğu ve gelecek dönemlerde sağlanıp sağlanamayacağı tartışılmaktadır.

Türkiye’de tarım sektörü dış ticaretini konu alan bu çalışmada TÜİK’ten alınan 1998-2018/4 tarımsal dış ticaret verileri yardımı ile Türkiye’nin 2018-2023 yılları arası tarımsal dış ticareti aylık bazda tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tahmin yöntemi olarak üstel düzleştirme yöntemi ve bu yöntemin mevsimsel etkilerini de göz önünde bulunduran holt-winter metodu kullanılmıştır. Türkiye’nin tarımsal dış ticaretine konu dört ana kalem ve bu kalemlere ilişkin 1998-2018/4 yıllarını kapsayan 256 dönem tahmin yönteminin veri setini oluşturmuştur. Çalışma sonucunda 2023 yılına gelindiğinde Türkiye’nin tarımsal dış ticaretinden ihracatın ithalatı karşılama oranı hesaplanmış ve buna göre yıllar içinde ihracatın ithalatı karşılama oranının düşüş göstereceği tahmin edilmiştir.

 • Aydın, M. & Aydın, B. (2018). Gıda rejimi çerçevesinde Türkiye’nin tarımsal dış ticareti üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2 (1), 111-130.
 • Aydın, B. (2009). Tarımsal dış ticarette değişim. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara. www.zmo.org.tr/resimler/ekler/4d45b1519b229c3_ek.pdf. (Erişim Tarihi: 19.07.2018).
 • Billah, B., King, M., Snyder, R. D. & Koehler, A. B. (2006). Exponential smoothing model selection for forecasting. International Journal of Forecasting, 22, 239-247.
 • Boltürk, E. (2013). Elektrik talebi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Choudhury, A. & Jones, J.(2014). Crop yield prediction using time series models. Journal of Economic and Economic Education Research, 15(3), 53-68.
 • Crevits, R. & Croux, C. (2016). Forecasting robuts exponential smoothing with damped trend andseasonal components. Semanticscholar, https://core.ac.uk/download/pdf/84933237.pdf. (Erişim Tarihi:19.07.2018).
 • Demirdöğen, A, & Olhan, E. (2014). Türkiye ve Rusya tarımsal ticaretinin politika değişimi açısından değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20 (1 ve 2), 101-111.
 • Doğan, A. (2009). Ekonomik gelişme sürecine tarımın katkısı: Türkiye örneği. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9 (17), 365-392.
 • Ege, H. (2011). Tarım sektörünün ekonomideki yeri ve önemi. Tepge Bakış Yayınları, Nüsha 7.
 • Erbaş, N. (2016). Tarım sektörünün Yozgat ekonomisindeki yeri ve önemi, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiri Kitabı, 4. Cilt, 205-215.
 • Erol, E. (2015). Türkiye tarımsal dış ticaretinin yapısal analizi ve AB sürecinin etkileri. (AB Uzmanlık Tezi). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
 • Faria, E.L, Albuquerque, M.P., Gozalez, J.L., Cavalcane, J.T.P. & Albuquerque, M.P. (2009). Predicting the Brazilian stock market through neural networks and adaptive exponential smoothing methods. Expert Systems with Applications, 36(10), 12506-12509
 • Gündüz, M.A., Kalaycı, M. & Fşar, B. (2017). Tarım ürünleri ihracatında döviz kuru ve petrol fiyatlarının etkisi: Türkiye örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 805-819.
 • Güneş, T. (1994). Türkiye’de tarım ve sanayi ilişkilerinin gelişimi, sorunları ve çözüm örnekleri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 2, 46-61.
 • Kazan, H. & Tavsamaz, A. (2014). Havacılıkta üreyen rutin olmayan (non-routıne) işlerin adam x saat tahmini: Gerçek zamanlı bakım kartlarında uygulama. Alphanumeric journal, 2 (1), 23-42.
 • Kıral, T. & Akder, H. (2000). Makroekonomik göstergelerle tarım sektörü, Türkiye ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 1, 1-18.
 • Kourentzes, N., Petropoulos, F. & Trapero, J.R. (2013). Improving forcasting by estimating time series structural components across multiple. ISF, Seoul Korea, 23(26), 1-21.
 • Peker, A.S. (2014). Türkiye Ekonomisi’nde tarım sektörünün üretim yapısı ve karşılaştırmalı rekabet gücü. (Yayınlanmamış Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Soysal, M. & Ömürgönülşen, M. (2010). Türk turizm sektöründe talep tahmini üzerine bir uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 128-136.
 • Temuçin, T. & Temiz, İ. (2016). Türkiye dış ticaret ihracat hacminin projeksiyonu: Holt-Wınters ve Box-Jenkıns modellerinin bir kıyaslaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 937-960.
 • Türkeç, C. & Çakıcı, M. (2016), Cari açığın çözümü tarımda, Ekonomistler Platformu, Sayı 2. http://www.ekonomistler.org.tr/arsivler/5859. (Erişim Tarihi: 18.07.2018).
 • Tarımsal Araştırma Verileri, https://www.tarimorman.gov.tr. (Erişim Tarihi: 15.07.2018).
 • Yıllara Göre Dış Ticaret. http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:15.07.2018).
 • Uzundumlu, A. S. (2012). Tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 1 (22), 34-44.
 • Yağımlı, M. & Ergin, H. (2017). Türkiye’de iş kazalarının üstel düzeltme metodu ile tahmin edilmesi. Marmara Fen. Bilimleri Dergisi, 4, 118-123.
 • Yayar, R. & Karkacıer, O. (2003). Tarım Sektörü Dış Ticaret Serileri İçin Model Belirleme ve Gelecek Tahmini (Box Jenkins Tahmin Yöntemi). GOU Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 89-108.
 • Yayar, R.& Hekim, M. &Yılmaz, V. & Bakırcı, F. (2011). A comparison of ANFIS and ARIMA Techniques in the forecasting of electric energy consumption of Tokat province in Turkey. Journal of Economic and Social Studies, 1 (2), 87-112.
 • Yiğit, V. (2016). Kamu hastanelerinde medikal turizminin gelişimini etkileyen faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 107-119.
Primary Language tr
Subjects Social, Social
Published Date Cilt: 21 Sayı: 3
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2407-6395
Author: Murat GÜNGÜL (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7619-8621
Author: Füsun YENİLMEZ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : September 25, 2019

Bibtex @research article { deusosbil496966, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {959 - 980}, doi = {10.16953/deusosbil.496966}, title = {ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)}, key = {cite}, author = {GÜNGÜL, Murat and YENİLMEZ, Füsun} }
APA GÜNGÜL, M , YENİLMEZ, F . (2019). ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 959-980 . DOI: 10.16953/deusosbil.496966
MLA GÜNGÜL, M , YENİLMEZ, F . "ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2019 ): 959-980 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deusosbil/issue/48767/496966>
Chicago GÜNGÜL, M , YENİLMEZ, F . "ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2019 ): 959-980
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023) AU - Murat GÜNGÜL , Füsun YENİLMEZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16953/deusosbil.496966 DO - 10.16953/deusosbil.496966 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 959 EP - 980 VL - 21 IS - 3 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - doi: 10.16953/deusosbil.496966 UR - https://doi.org/10.16953/deusosbil.496966 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023) %A Murat GÜNGÜL , Füsun YENİLMEZ %T ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023) %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 21 %N 3 %R doi: 10.16953/deusosbil.496966 %U 10.16953/deusosbil.496966
ISNAD GÜNGÜL, Murat , YENİLMEZ, Füsun . "ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 / 3 (September 2019): 959-980 . https://doi.org/10.16953/deusosbil.496966
AMA GÜNGÜL M , YENİLMEZ F . ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023). DEU Journal of GSSS. 2019; 21(3): 959-980.
Vancouver GÜNGÜL M , YENİLMEZ F . ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 21(3): 980-959.