Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Working Situations and the Factors Affecting the Working Sıtuatıon of Syrian Children Between the Age of 6-17 Living In A Neighbourhood of İzmir

Year 2017, Volume 30, Issue 3, 117 - 124, 13.01.2017

Abstract

Objective: This study aimed to determine the working situations and the socio-demographic factors affecting the working situation of Syrian children between the age of 6-17 living in a neighborhood of Izmir.

Material and method: The data of this cross-sectional study was collected in the participants’ dwellings through an interpreter. While the current working status was the dependent variable, the independent variables were age, gender, educational status, continuance of their education in Turkey, registration status, Turkish speaking status and presence of language barrier. Data were analyzed by independent samples t-test, chi-square test and logistic regression. The study was supported by TUBITAK with the project number of 115S854.

Results: A hundred and sixty-four Syrian children between the age 6-17 were interviewed. Of the study group 25.6% were currently working while 9.8% were looking for work. Mean age of children working or looking for work was significantly higher (p<0.05) than the working group. There was significant difference between gender, education, Turkish speaking status and having a language barrier between the children who are currently working/looking for a job and who are not working (p<0.05). In multivariable analysis, age and male gender were significant predictors of working situation.

Conclusion: One out of every three children were determined to be working or looking for work. Child labor keeps these children away from education. The national policies which are conducted for avoiding child labor must include Syrian children.

 

References

 • Referans1 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim tarihi: 19 Temmuz 2016).
 • Referans2 http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2016).
 • Referans3 Mavi Kalem. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için durum analizi raporu. İstanbul,2013 :15-17.
 • Referans4 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazete.
 • Referans5 TTB. Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Ankara, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2014.
 • Referans6 Van de Glind H. ILO’s International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Migration and child labour, exploring child migrant vulnerabilities and those of children left-behind, Geneva: ILO, 2010.
 • Referans7 UNICEF. Convention on the rights of the child: first part, articles 1-20. Internet erişimi: http://www.unicef.org/turkey/crc/cr23c.html (Erişim tarihi:26 Temmuz 2016).
 • Referans8 Tor H. Türkiye’de çocuk işçiliğinin boyutları. ZfWT 2010;2:25-42.
 • Referans9 TÜİK. Çocuk işgücü anketi sonuçları Internet erişimi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659 (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2016).
 • Referans10 Günöz M. Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu ve çözüm önerileri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007.
 • Referans11 UNHCR. Syria regional response plan. Internet erişimi: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (Erişim tarihi: 29 Haziran 2016).
 • Referans12 Santos Pais M. Global migration group symposium migration and youth: harnessing opportunities for development, New York, 2011. Internet erişimi: http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/SRSG_statements/GMG%20symposium%20Migration%20and%20Development.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans13 Catani C, Schauer E, Elbert T, Missmahl I, Bette JP, Neuner F. ve ark. 2009. War trauma, child labor and family violence: life adversities and PTSD in a sample of school children in Kabul. Journal of Traumatic Stress 2009; 22(3):163-171.
 • Referans14 AFAD. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar, 2013 saha araştırması sonuçları, Ankara, 2013, 22-27.
 • Referans15 UNHCR Greece. Interim Survey Results on the Profile of Persons from Syria arriving at the Greek borders, 2015.
 • Referans16 AFAD. Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri. Ankara, 2014.
 • Referans17 http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Subat%202016_2.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans18 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans19 http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/medya/02062015beklemeodasi.pdf (Erişim tarihi: 14 Nisan 2016).
 • Referans20 ILO. Çocuk işçiliği. http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm
 • Referans21 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/briefingnote/wcms_368225.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans22 http://globalcenters.columbia.edu/istanbul/files/globalcenters_turkey/content/Meliksah%20Ertem.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016)
 • Referans23 Dedeoğlu N. Önsöz. In: Ergin I, ed. Savaş, göç ve sağlık. 1. Basım. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2016. 5.
 • Referans24 Atasü Topçuoğlu R. Göç ve sermaye ilişkisi ve Türkiye’de göçmen çocuk emeği. DİSKAR 2015;4:116-125.
 • Referans25 ILO. Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2013. International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour , ILO DWT and Country Office for Eastern Europe and Central Asia, Moscow: 2015.
 • Referans26 ILO. The twin challenges of child labour and youth employment in the Arab States: an overview. ILO Regional Office for the Arab States; Fundamental Principles and Rights at Work Branch, Geneva, 2016.
 • Referans27 Amorim A, Badrinath S, Samouiller S, Murray U. 2004. ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour. Gender equality and child labour: a participatory tool for facilitators.
 • Referans28 Guarcello L, Lyon S, Rosati FC. Child labour and Education For All: an issue paper. Understanding Children’s Work (UCW) Project. Internet erişimi: http://www.ucw.project.org/attachment/standard_EFACL_revised%5B1%5D20110420_115151.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).

İzmir’in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler

Year 2017, Volume 30, Issue 3, 117 - 124, 13.01.2017

Abstract

Amaç: Bu çalışmada İzmir’in bir mahallesinde yaşayan 6-17 yaş arası Suriyeli çocukların çalışma durumu ve çalışma durumunu etkileyen sosyo-demografik etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın verisi katılımcıların evlerinde, tercüman eşliğinde toplanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni mevcut çalışma durumu (çalışıyor olma veya iş arama) iken, bağımsız değişkenleri çocukların yaşları, cinsleri, eğitim durumları, Türkiye’de eğitimlerine devam etme durumları, kayıt durumları, Türkçe konuşma durumları ve dil engeli varlığıdır. Veri analizinde bağımsız gruplarda t testi, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma TÜBİTAK tarafından 115S854 numaralı proje olarak desteklenmiştir.

Bulgular: 6-17 yaş arası 164 Suriyeli çocuk ile görüşülmüştür. Çalışma grubundaki çocukların %25,6’sı çalışmakta, %9,8’i ise iş aramaktadır. Çalışan veya iş arayan çocukların yaş ortalaması çalışmayan çocuklara göre anlamlı olarak yüksektir (p<0,05). Çalışma grubundaki erkekler, ortaokul mezunu veya daha üstü öğrenim düzeyine sahip olanlar, Türkçe bilen ve dil engeli yaşamayanlar anlamlı olarak daha fazla çalışmakta veya iş aramaktadır (p<0,05). Çok değişkenli analizde çalışma hayatına katılmayı anlamlı olarak etkileyen etmenlerin yaş ve cinsiyet olduğu saptanmıştır.

Tartışma ve sonuç: Çalışmada her üç Suriyeli çocuktan birinin çalıştığı veya iş aradığı belirlenmiştir. Toplumdaki en hassas gruplardan biri olan çocukların çalışmaları onları bir insan hakkı olan eğitimden uzak tutmaktadır. Çocuk işçilerin eğitimlerine geri dönmesi için sürdürülen ülke politikaları Suriyeli çocukları da kapsamalı, çalışma yerine eğitim hakkı sağlanmalıdır.


References

 • Referans1 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim tarihi: 19 Temmuz 2016).
 • Referans2 http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2016).
 • Referans3 Mavi Kalem. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için durum analizi raporu. İstanbul,2013 :15-17.
 • Referans4 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazete.
 • Referans5 TTB. Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Ankara, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2014.
 • Referans6 Van de Glind H. ILO’s International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Migration and child labour, exploring child migrant vulnerabilities and those of children left-behind, Geneva: ILO, 2010.
 • Referans7 UNICEF. Convention on the rights of the child: first part, articles 1-20. Internet erişimi: http://www.unicef.org/turkey/crc/cr23c.html (Erişim tarihi:26 Temmuz 2016).
 • Referans8 Tor H. Türkiye’de çocuk işçiliğinin boyutları. ZfWT 2010;2:25-42.
 • Referans9 TÜİK. Çocuk işgücü anketi sonuçları Internet erişimi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659 (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2016).
 • Referans10 Günöz M. Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu ve çözüm önerileri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007.
 • Referans11 UNHCR. Syria regional response plan. Internet erişimi: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (Erişim tarihi: 29 Haziran 2016).
 • Referans12 Santos Pais M. Global migration group symposium migration and youth: harnessing opportunities for development, New York, 2011. Internet erişimi: http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/SRSG_statements/GMG%20symposium%20Migration%20and%20Development.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans13 Catani C, Schauer E, Elbert T, Missmahl I, Bette JP, Neuner F. ve ark. 2009. War trauma, child labor and family violence: life adversities and PTSD in a sample of school children in Kabul. Journal of Traumatic Stress 2009; 22(3):163-171.
 • Referans14 AFAD. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar, 2013 saha araştırması sonuçları, Ankara, 2013, 22-27.
 • Referans15 UNHCR Greece. Interim Survey Results on the Profile of Persons from Syria arriving at the Greek borders, 2015.
 • Referans16 AFAD. Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri. Ankara, 2014.
 • Referans17 http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Subat%202016_2.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans18 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans19 http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/medya/02062015beklemeodasi.pdf (Erişim tarihi: 14 Nisan 2016).
 • Referans20 ILO. Çocuk işçiliği. http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm
 • Referans21 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/briefingnote/wcms_368225.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).
 • Referans22 http://globalcenters.columbia.edu/istanbul/files/globalcenters_turkey/content/Meliksah%20Ertem.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016)
 • Referans23 Dedeoğlu N. Önsöz. In: Ergin I, ed. Savaş, göç ve sağlık. 1. Basım. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2016. 5.
 • Referans24 Atasü Topçuoğlu R. Göç ve sermaye ilişkisi ve Türkiye’de göçmen çocuk emeği. DİSKAR 2015;4:116-125.
 • Referans25 ILO. Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2013. International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour , ILO DWT and Country Office for Eastern Europe and Central Asia, Moscow: 2015.
 • Referans26 ILO. The twin challenges of child labour and youth employment in the Arab States: an overview. ILO Regional Office for the Arab States; Fundamental Principles and Rights at Work Branch, Geneva, 2016.
 • Referans27 Amorim A, Badrinath S, Samouiller S, Murray U. 2004. ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour. Gender equality and child labour: a participatory tool for facilitators.
 • Referans28 Guarcello L, Lyon S, Rosati FC. Child labour and Education For All: an issue paper. Understanding Children’s Work (UCW) Project. Internet erişimi: http://www.ucw.project.org/attachment/standard_EFACL_revised%5B1%5D20110420_115151.pdf (Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016).

Details

Journal Section Articles
Authors

Hande Bahadır


Reyhan Uçku

Publication Date January 13, 2017
Application Date July 27, 2016
Acceptance Date August 10, 2016
Published in Issue Year 2017, Volume 30, Issue 3

Cite

Vancouver Bahadır H. , Uçku R. İzmir’in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 30(3): 117-124.please visit us on: https://tip.deu.edu.tr/en/aims-and-scope/

Correspondance:

Dokuz Eylül University Medical Faculty

(J DEU Med) Editorial Office

35340 – IZMIR/TURKEY

E-mail: tipdergisi@deu.edu.tr

Phone: 0090 232 412 2263

Web site: https://tip.deu.edu.tr/tr/tip-fakultesi-dergisi/