Research Article
BibTex RIS Cite

University Students' Attitudes towards Ottoman Turkish

Year 2017, Volume: 16 Issue: 16, 49 - 66, 01.10.2017

Abstract

In recent years, the discussions of Ottoman Turkish
and some issues regarding Ottoman Turkish have created and continue to create
an agenda in Turkey. The aim of this research is to uncover the kind of
perception that the discussions about Ottoman Turkish created among the
university students and their attitudes towards Ottoman Turkish. For this
purpose, the study employed a semi-structured interview developed by the
researchers to collect data from the university students at different faculties
of Istanbul Sabahattin Zaim University, Halkali Campus. The data were analyzed
with categorical content analysis. As a result of the analysis of the data, it
was found that very few students knew Ottoman Turkish and that the usage of the
Ottoman words by their families was very low. However, the vast majority of the
students have a positive attitude towards Ottoman Turkish. It is a common
belief among the students that the words in Ottoman Turkish have generally
positive associations on students, that they are the means of establishing
connections with the past, and that they are aesthetic. The vast majority of
the students think that it would be better to use Ottoman words in schools and
in written and visual publications.

References

  • Altun , A. (2015). Çevrimiçi Ortamdaki Tartışma Kültürüne Yönelik Bir İnceleme: Osmanlı Türkçesi Örneği, Turkish Studies, Volume 10/12 , p.39-56. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı), Ankara: Pegem Akademi. Çalışkan, N.(2013). Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C 2, S 2. Develi, H.(2013). Osmanlı Türkçesi Grameri II, 1. Baskı, Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Ergüzel, M. M.( 2015). Milli Eğitimde Osmanlı Türkçesinin Seçmeli Ders Olarak Okutulması Üzerine, Turkish Studies, Volume 10/8, p.35-42. Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Lûgat 365.(2015). Bazı Kelimeler Çok Güzel. İstanbul: Can Yayınları. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. (2011). Osmanlı , 3.cilt, 4. Baskı, İstanbul: Kubbealtı Yayınları. Sevim, O.(2016). Hatice Bayındır Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Ekev Akademi Dergisi, Yıl 20, Sayı: 67, Yaz 2016, s.291-302. Şemseddin Sami. (1989). Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Enderun Kitabevi. TDK.(2017) Osmanlı Türkçesi.(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK.GTS.5977401bcc3376.69513023( erişim tarihi: 25.07.2017).

Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine İlişkin Tutumları

Year 2017, Volume: 16 Issue: 16, 49 - 66, 01.10.2017

Abstract

Son yıllarda
Türkiye’de, Osmanlı Türkçesi tartışmaları ve Osmanlı Türkçesi ile ilgili
yaşananlar bir hayli gündem oluşturmuştur ve oluşturmaya devam etmektedir. Bu
araştırmanın amacı, Osmanlı Türkçesi tartışmasının üniversite öğrencileri
arasında nasıl bir algıya sebep-vesile olduğu ve üniversite öğrencilerinin
Osmanlı Türkçesiyle ilgili tutumlarını belirlemektir. Bu maksatla veriler,
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsünde farkı fakültelerde
öğrenim gören öğrencilerden, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formuyla, toplanmış ve kategorik içerik analiziyle
analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin çok azının Osmanlı
Türkçesini bildiği, Osmanlıca kelimelerin aileleri tarafından kullanımının çok
düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğu
Osmanlı Türkçesine karşı olumlu tutuma sahiptir. Osmanlı Türkçesinde yer alan
kelimelerin öğrenciler üzerinde genel olarak olumlu çağrışımlar yaptığı,
geçmişle bağlantı kurmanın aracı olduğu ve estetik olduğu kanaati hâkimdir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu Osmanlıca kelimelerin okullarda ve yazılı-görsel
yayınlarda kullanılmasının iyi olacağını düşünmektedir.  

References

  • Altun , A. (2015). Çevrimiçi Ortamdaki Tartışma Kültürüne Yönelik Bir İnceleme: Osmanlı Türkçesi Örneği, Turkish Studies, Volume 10/12 , p.39-56. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı), Ankara: Pegem Akademi. Çalışkan, N.(2013). Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C 2, S 2. Develi, H.(2013). Osmanlı Türkçesi Grameri II, 1. Baskı, Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Ergüzel, M. M.( 2015). Milli Eğitimde Osmanlı Türkçesinin Seçmeli Ders Olarak Okutulması Üzerine, Turkish Studies, Volume 10/8, p.35-42. Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Lûgat 365.(2015). Bazı Kelimeler Çok Güzel. İstanbul: Can Yayınları. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. (2011). Osmanlı , 3.cilt, 4. Baskı, İstanbul: Kubbealtı Yayınları. Sevim, O.(2016). Hatice Bayındır Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Ekev Akademi Dergisi, Yıl 20, Sayı: 67, Yaz 2016, s.291-302. Şemseddin Sami. (1989). Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Enderun Kitabevi. TDK.(2017) Osmanlı Türkçesi.(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK.GTS.5977401bcc3376.69513023( erişim tarihi: 25.07.2017).
There are 1 citations in total.

Details

Journal Section ARTİCLES
Authors

Necmettin Özmen This is me

Bilal Yıldırım

Publication Date October 1, 2017
Acceptance Date October 13, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 16 Issue: 16

Cite

APA Özmen, N., & Yıldırım, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine İlişkin Tutumları. Dil Ve Edebiyat Araştırmaları, 16(16), 49-66.