Research Article
BibTex RIS Cite

Mikdat Yalçın's Views on Religious Education

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 93 - 109, 30.06.2023
https://doi.org/10.47145/dinbil.1308047

Abstract

Muslim thinkers, benefiting from the knowledge and experience of previous thinkers, have offered solutions to the problems of the age through education. One of these thinkers was Mikdat Yalçın, whose views on education are the subject of our study. Yalçın, an educator of Turkish origin, spent most of his life in countries such as Syria, Egypt, and Saudi Arabia since his childhood. He was busy with science from the first period of his life, and he completed almost all stages of his education life in Arab countries. For many years, he worked as an academician in different countries, especially in Saudi Arabia, and trained many students. He was awarded the King Faisal Award, which has an important prestige in the Arab world. His educational views have been the subject of theses and articles, and in time, his works have become a reference in the Arab world in the field of Islamic education. Yalçın who produced many works in the field of Islamic education, employed education and morality as the dominant themes in his works. Especially in his studies on Muslim countries, he compared the education systems of developed and underdeveloped countries and offered solutions to the problems experienced. In this context, Yalçın pointed at the incompatibility in purpose, method, and practice as the biggest problem in the education systems of Muslim societies. Yalçın emphasized the need to raise a faithful and self-sacrificing generation, arguing that educational institutions, administrators, teachers, students, and families, which are the basic elements of education, should play a role in the development of their own country. In most of his works, Yalçın touched on subjects such as ideal society, ideal generation, and ideal family, and made suggestions by giving detailed information about them. Yalçın, while criticizing the educational understanding of Western countries, stated that positive practices should be benefited from. He emphasized the inadequacy of the Western education approach to understand human beings. In this study, subjects such as Mikdat Yalçın's life and works, his views on education, teacher and student characteristics, and educational institutions are discussed. The reason for limiting the study to these subjects is that Yalçın focused on these subjects in most of his books. In the study, firstly, very short information about Yalçın's life is given. Afterwards, general information about his works is presented and the names of Yalçın's books are mentioned. Turkish translations of Arabic book titles are given in parentheses. Under the title of "Education Opinions", in which Yalçın's general views on education are discussed, the characteristics of a qualified and ideal education system, and the general problems in the education systems of Muslim countries are examined. Under the title of "Teacher and Student", the characteristics that a teacher and student should have according to Yalçın are mentioned. Yalçın examined these features in detail in his books. However, it was deemed appropriate to give it as a summary in this study. Under the title of "Educational Institutions", where Mikdat Yalçın's views on educational institutions are discussed, issues such as the importance of educational institutions in raising the ideal generation, their basic elements, and characteristics are examined. Under the title of "Family and Education", the importance of the family according to Yalçın, its basic duties and characteristics were included, and a general evaluation was made. In the study, many of Mikdat Yalçın's books were examined, and the ones directly related to the subject were consulted. Turkish translations of some of these books, most of which are originally written in Arabic, were also provided, and both the Arabic originals and the translated books into Turkish were used as the primary source in the study. These books were examined by content analysis techniques within the scope of the document analysis method. In the modern era, there has been no study in Turkey about Mikdat Yalçın, who is known in the field of Islamic education, especially in the Arab world, and his views on education. In this sense, it is thought that the study will contribute to the literature.

References

 • Ayhan, Halis. Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Şule Yayınları, 1997.
 • Bayraktar, Mehmet Faruk. İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri. İstanbul: İFAV yayınları, 2020.
 • Güleç, İsmail. vd., “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme”, Sakarya Universty Journal of Education 2/3 (2012), 34-48.
 • Hoşgörür, Vural. Taştan, Nuray “Eğitimin İşlevleri”. Eğitim Bilimine Giriş. ed. Özcan Demirel vd. 281-306. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Hoşgörür, Vural. “Eğitimin Toplumsal Temelleri”. Eğitim Bilimine Giriş. ed. Özcan Demirel vd. 129-160. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Kızıloluk, Hakkı. Eğtimin Toplumsal Değerleri. Ankara: Anı Yayıncılık, 2013.
 • King Faisal Prize https://simple.wikipedia.org/wiki/King_Faisal_Prize (17.06.2023).
 • Köylü, Mustafa. Koç, Ahmet. “Önsöz”, Klasik İslam Eğitimcileri. ed. Mustafa Köylü vd. İstanbul: Rağbet yayınları, 2016.
 • Köylü, Mustafa. “Ailede Din Eğitimi”. Din Eğitimi. ed. Mustafa Köylü vd. 309-348. İstanbul: Ensar neşriyat, 2018.
 • Nazıroğlu, Bayramali. İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik. Ankara: Nobel yayınları, 2020.
 • Oktay, Ayla. “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin nitelikleri”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 3/3 (1991), 187-193.
 • Özel, Erdoğan. Zelyurt, Hikmet “Anne Baba Eğitiminin Aile Çocuk İlişkilerine Etkisi”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36 (2016), 9-34.
 • Yalçın, Mikdat. Binâu’l-Beyti’s-said fi-Davi’l-İslam. Riyad: Daru’l-Merih, 1987.
 • Yalçın, Mikdat. Cevanib et-Terbiye el-İslamiyye el-Esasiyye. Riyad: Daru’r-rihani, 1986.
 • Yalçın, Mikdat. Devru’t-Terbiyeti’l-Ahlakiyyeti fi Binai’l-Ferd ve’l-Müctema ve’l-Hadara. Riyad: Daru Alemi’l-Kütüb, 1995.
 • Yalçın, Mikdat. Esraru nuhûdi’ş-Şuab ve’l-Ümem ve esbabi Hubûtiha ve Sukutih. Riyad: Daru Alemi’l-Kütüb, 2007.
 • Yalçın, Mikdat. et-Terbiye el- ahlakiyye el- İslamiyye. Riyad: Daru Alemil-kutub, 1996.
 • Yalçın, Mikdat. et-Terbiyetü’l-İslamiyye ve’t-Tabiatu’l-İnsaniyye. Riyad: Daru Alemi’l-Kütüb, 1994.
 • Yalçın, Mikdat. Memleketimizin Temel problemleri ve Çözüm Yolları. İstanbul: İlmi Neşriyat, 1993.
 • Yalçın, Mikdat. Mutluluk Yolu ve Felsefesi. İstanbul: İlmi Neşriyat, 1994.
 • Yalçın, Mikdat. Öğrenimde Yüksek Başarının Sırları. Ankara: ÖMEKAV yayınları, 1993.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek Eğitim Metodları. Ankara: ÖMEKAV Yayınları t.y.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek İnsancıl Eğitim Çağdaş ve Dini Bir Zorunluluktur. Ankara: ÖMEKAV Yayınları 2012.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek Kalkınma Hamlesi Projeleri. Ankara: ÖMEKAV yayınları t.y.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek Medeniyet Atlası (Plan ve Proje). Ankara: ÖMEKAV Yayınları, 1999.

Mikdat Yalçın’ın Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 93 - 109, 30.06.2023
https://doi.org/10.47145/dinbil.1308047

Abstract

Müslüman düşünürler, önceki düşünürlerin birikim ve tecrübelerinden de yararlanarak çağın problemlerine eğitim aracılığıyla çözüm önerileri getirmişlerdir. Bu düşünürlerden biri de çalışmamızda eğitim görüşlerini konu edindiğimiz Mikdat Yalçın’dır. Türk asıllı bir eğitimci olan Yalçın, çocukluk yıllarından itibaren yaşamının büyük çoğunluğunu Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde geçirmiştir. Hayatının ilk dönemlerinden itibaren ilimle meşgul olmuş, eğitim hayatının neredeyse tüm kademelerini yine Arap ülkelerinde tamamlamıştır. Uzun yıllar Suudi Arabistan başta olmak üzere farklı ülkelerde akademisyenlik yapmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Arap dünyasında önemli bir prestije sahip Kral Faysal ödülüne layık görülmüştür. Eğitim görüşleri tez ve makalelere konu edilmiş, zamanla İslam eğitimi alanında Arap dünyasında referans kabul edilen biri olmuştur. İslam eğitimi alanında birçok eser ortaya koyan Yalçın, çalışmalarında eğitim ve ahlak konularına ağırlık vermiştir. Özellikle Müslüman ülkeleri konu edindiği çalışmalarda, gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırarak yaşanılan sorunlara çözüm önerileri sunmuştur. Bu bağlamda Yalçın, Müslüman toplumların eğitim sistemlerindeki en büyük sorunun amaç, yöntem ve uygulamalardaki uyumsuzluklar olduğunu belirtmiştir. Yalçın, eğitimin temel unsurları olan eğitim kurumu, idareci, öğretmen, öğrenci ve ailelerin kendi ülkelerinin kalkınmasında rol alması gerektiğini savunarak inançlı ve fedakâr bir neslin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çalışmalarının çoğunda ideal toplum, ideal nesil, ideal aile gibi konulara değinen yalçın, bunlarla ilgili detaylı bilgiler vererek önerilerde bulunmuştur. Yalçın, Batılı ülkelerin eğitim anlayışlarını eleştirmekle birlikte olumlu uygulamalarından istifade edilmesi gerektiğini de ifade etmiş ve eğitim anlayışının insanı anlamaya yönelik çalışmaların yetersizliğine vurgu yapmıştır. Bu çalışma kapsamında Yalçın’ın hayatı ve eserleri, eğitim, öğretmen ve öğrenci özellikleri, eğitim kurumları gibi konular hakkındaki görüşleri ele alınmıştır. Çalışmanın bu konular ile sınırlandırılmasının nedeni ise Yalçın’ın çoğu kitabında bu konular üzerinde yoğunlaşmasıdır. Çalışmada ilk olarak Yalçın’ın hayatı ile ilgili çok kısa bilgiler verilmiştir. Akabinde eserleri hakkında genel bilgiler sunulmuş ve Yalçın’a ait kitapların isimleri zikredilmiştir. Arapça kitap isimlerinin Türkçe tercümeleri parantez içerisinde verilmiştir. Yalçın’ın eğitim hakkındaki genel görüşlerinin ele alındığı “Eğitim Görüşleri” başlığı altında nitelikli ve ideal bir eğitim sisteminin özellikleri, Müslüman ülkelerin eğitim sistemlerinde yaşanan genel problemleri gibi konulara değinilmiştir. “Öğretmen ve Öğrenci” başlığı altında Yalçın’a göre öğretmen ve öğrencide bulunması gereken özelliklere değinilmiştir. Yalçın, kitaplarında bu özellikleri detaylıca incelemiştir. Ancak bu çalışmada özet halinde verilmesi uygun görülmüştür. Mikdat Yalçın’ın eğitim kurumları hakkındaki görüşlerinin ele alındığı “Eğitim Kurumları” başlığı altında eğitim kurumlarının ideal nesli yetiştirmedeki önemi, temel unsurları ve özellikleri gibi konular irdelenmiştir. “Aile ve Eğitim” başlığı altında Yalçın’a göre ailenin önemi, temel görevleri ve özellikleri konularına yer verilmiş ve genel değerlendirmede bulunulmuştur. Çalışmada Mikdat Yalçın’ın birçok kitabı incelenmiş konuyla doğrudan ilgili olanlara başvurulmuştur. Çoğu Arapça olan bu kitapların bir kısmının Türkçe tercümesi de temin edilmiş hem Arapça asılları hem de Türkçeye çeviri kitaplar birinci kaynak olarak çalışmada kullanılmıştır. Bu kitaplar doküman incelemesi yöntemi kapsamında incelenmiştir. Modern dönemde İslam eğitimi alanında, özellikle Arap dünyasında tanınırlığı olan Mikdat Yalçın ve eğitim görüşleri hakkında Türkiye’de herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

References

 • Ayhan, Halis. Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Şule Yayınları, 1997.
 • Bayraktar, Mehmet Faruk. İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri. İstanbul: İFAV yayınları, 2020.
 • Güleç, İsmail. vd., “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme”, Sakarya Universty Journal of Education 2/3 (2012), 34-48.
 • Hoşgörür, Vural. Taştan, Nuray “Eğitimin İşlevleri”. Eğitim Bilimine Giriş. ed. Özcan Demirel vd. 281-306. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Hoşgörür, Vural. “Eğitimin Toplumsal Temelleri”. Eğitim Bilimine Giriş. ed. Özcan Demirel vd. 129-160. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Kızıloluk, Hakkı. Eğtimin Toplumsal Değerleri. Ankara: Anı Yayıncılık, 2013.
 • King Faisal Prize https://simple.wikipedia.org/wiki/King_Faisal_Prize (17.06.2023).
 • Köylü, Mustafa. Koç, Ahmet. “Önsöz”, Klasik İslam Eğitimcileri. ed. Mustafa Köylü vd. İstanbul: Rağbet yayınları, 2016.
 • Köylü, Mustafa. “Ailede Din Eğitimi”. Din Eğitimi. ed. Mustafa Köylü vd. 309-348. İstanbul: Ensar neşriyat, 2018.
 • Nazıroğlu, Bayramali. İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik. Ankara: Nobel yayınları, 2020.
 • Oktay, Ayla. “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin nitelikleri”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 3/3 (1991), 187-193.
 • Özel, Erdoğan. Zelyurt, Hikmet “Anne Baba Eğitiminin Aile Çocuk İlişkilerine Etkisi”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36 (2016), 9-34.
 • Yalçın, Mikdat. Binâu’l-Beyti’s-said fi-Davi’l-İslam. Riyad: Daru’l-Merih, 1987.
 • Yalçın, Mikdat. Cevanib et-Terbiye el-İslamiyye el-Esasiyye. Riyad: Daru’r-rihani, 1986.
 • Yalçın, Mikdat. Devru’t-Terbiyeti’l-Ahlakiyyeti fi Binai’l-Ferd ve’l-Müctema ve’l-Hadara. Riyad: Daru Alemi’l-Kütüb, 1995.
 • Yalçın, Mikdat. Esraru nuhûdi’ş-Şuab ve’l-Ümem ve esbabi Hubûtiha ve Sukutih. Riyad: Daru Alemi’l-Kütüb, 2007.
 • Yalçın, Mikdat. et-Terbiye el- ahlakiyye el- İslamiyye. Riyad: Daru Alemil-kutub, 1996.
 • Yalçın, Mikdat. et-Terbiyetü’l-İslamiyye ve’t-Tabiatu’l-İnsaniyye. Riyad: Daru Alemi’l-Kütüb, 1994.
 • Yalçın, Mikdat. Memleketimizin Temel problemleri ve Çözüm Yolları. İstanbul: İlmi Neşriyat, 1993.
 • Yalçın, Mikdat. Mutluluk Yolu ve Felsefesi. İstanbul: İlmi Neşriyat, 1994.
 • Yalçın, Mikdat. Öğrenimde Yüksek Başarının Sırları. Ankara: ÖMEKAV yayınları, 1993.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek Eğitim Metodları. Ankara: ÖMEKAV Yayınları t.y.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek İnsancıl Eğitim Çağdaş ve Dini Bir Zorunluluktur. Ankara: ÖMEKAV Yayınları 2012.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek Kalkınma Hamlesi Projeleri. Ankara: ÖMEKAV yayınları t.y.
 • Yalçın, Mikdat. Örnek Medeniyet Atlası (Plan ve Proje). Ankara: ÖMEKAV Yayınları, 1999.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Yusuf Aydın 0000-0002-1907-0100

Publication Date June 30, 2023
Submission Date May 31, 2023
Acceptance Date June 22, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

ISNAD Aydın, Yusuf. “Mikdat Yalçın’ın Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri”. Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 6/1 (June 2023), 93-109. https://doi.org/10.47145/dinbil.1308047.

Contact: dinbil@alparslan.edu.tr

Religion and Science-Muş Alparslan University Faculty of Islamic Sciences Journal is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).