PDF EndNote BibTex RIS Cite

NATURE AND BOUNDARIES OF POETİKA IN ARISTOTELES

Year 2013, Issue 4, 195 - 214, 01.12.2013

Abstract

In Aristoteles, the nature of artistic creativity stems from the desire of ‘’understanding and knowing’’. Art and artistic creativity develops thanks to possibility of technique and thought and thus become perfect. In this production, an existing truth emerges. Like all the existents, work of art is based on ‘’matter and form’’. Every work of art is also the conveyor of thought, as a ‘’form’’ that is taken by a particular material. In a work of art, there is the contribution of human creativity and thought to the nature. According to the theory of Poetika, art is the activity of mentally recreating an art work in accordance with its internal rules, by reshaping the existent materials. So, in addition to intellectual content, epistemological nature of art also arises. Although art theory of Aristoteles originally depended on Mimesis theory of Plato, it became subjected to change structurally. Therefore, art theory of Aristoteles progresses at a completely different point, and eventually reaches an extremely advanced artistic conception and artistic categories in terms of its beginning point, changing boundary frame of Plato’s Mimesis theory.

References

 • Adorno. T.W. (2007). Philosophy of Modern Music. (translated by A.Mitchell& V.Blomster). Oxford University Press. Newyork.
 • Aristoteles. (1996). Metafi zik. (çev. Ahmet Arslan). 2. Baskı. İstanbul: Sosyal Yayın- ları.
 • Aristoteles. (2007). Poetika. (çev. İsmail Tunalı). Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. (2005). Fizik. (çev. Saffet Babür). İstanbul. YKY.
 • Aristoteles. (1998). Nikamakhos’a Etik. (Çev. Saffet Babür). Ankara- Ayraç Yayınevi.
 • Aristoteles. (1993). Politika. (çev. Mete Tunçay). İstanbul. Remzi Yayınevi.
 • Aristoteles. (2005). Fizik. (çev. Saffet Babür). İstanbul YKY.
 • Aristoteles. (2000). Rhetorik. (çev. M.H. Doğan). İstanbul. Cogito.
 • Barnes. J. (2002). Aristoteles. (çev. B.Öcal Altın). İstanbul. Altın Kitap Yayınları.
 • İhsan. T. (1993). Sanat Felsefesi. İzmir:Üniversite Kitaevi.
 • Kagan. M. (1982). Estetik. (çev. Aziz Çalışlar). Ankara:İmge Yayınları.
 • Lenoir. B. (2005). Sanat Yapıtı. (çev. Aykut Derman). İstanbul. YKY
 • Nietzcshe. F.W. (1995).The Birth of Tragedy. (Transleted by C.P.Fadiman). Newyork- London Dover Publications.
 • Moran. B. (1985). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul. Cem Yayınları.
 • Platon. (2001). Timaios. (çev. Erol Güney- Lütfi Ay). İstanbul. Sosyal Yayınları.
 • Platon. (2000). Şölen. (çev. Cenap Kaya). İstanbul. Sosyal Yayınları.
 • Platon. (2005). Devlet. (çev. Sebahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz). İstanbul. 9. Baskı. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Platon. (1987). The Republic. Second Editıon UK. London. Penguin Classics.
 • Schaeffer. J.M. (2000). Art Of the Modern Age. translated by Steven Rendall. New French Thought. Princeton UK.
 • Tunalı. İsmail. (1983). Grek Estetiği. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Tunalı. İsmail. (2002). Sanat Ontolojisi. İstanbul. İnkılap Yay.
 • Tunalı. İsmail. (2007). Estetik. 10 Baskı. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Tunalı. İsmail. (2009). Tasarım Felsefesi. 3 Baskı. İstanbul. Yem Yayınları.
 • Whitehead. A.N.(1975). Science and Modern World. Fontana Books. London. Camb- ridge Unv.Press.
 • Wagner. R. (1994). Religion and Art. (Transleted by W.Aston Ellıs) USA. University of Nebraska Press.
 • Wagner. R. (1995). Opera and Drama (Translated by W.A.Ellis) Usa. University of Nebraska Press.

ARİSTOTELES’TE POETİKANIN DOĞASI VE SINIRLARI

Year 2013, Issue 4, 195 - 214, 01.12.2013

Abstract

Aristoteles’te sanatsal yaratmanın doğası, insanın “anlama ve bilme” arzusundan kaynaklanır. Sanat ve sanatsal yaratı, tekniğin olanağı ve düşünce sayesinde gelişerek, yetkinleşir. Bu üretimde, varlıksal bir hakikat açığa çıkar. Bütün var olanlar gibi sanat eseri de “madde ve form”a dayanır. Her sanat eseri, belirli bir materyalin almış olduğu bir “form” olarak düşüncenin de taşıyıcısıdır. Sanat eserinde, insan düşüncesinin ve yaratıcılığının doğaya bir katkısı söz konusudur. Poetika kuramına göre sanat, var olan malzemeye yeniden şekil vererek, onu kendi iç yasalarına göre akılsal olarak yeniden yaratma etkinliğidir. Böylece, sanatın entellektüel içerik yanında epistemolojik yapısı da ortaya çıkar. Aristoteles sanat kuramı, köken olarak Platon’un Mimesis kuramına dayansa da yapısal olarak değişime uğratılır. Böylece Aristoteles’in sanat kuramı, çok farklı bir noktada ilerler ve en sonunda gelmiş olduğu yer açısından son derece ileri bir sanatsal üretim kavrayışına ve sanatsal kategorilere ulaşarak Platon’un Mimesis Kuramı’nın sınır çerçevesini değişime uğratır

References

 • Adorno. T.W. (2007). Philosophy of Modern Music. (translated by A.Mitchell& V.Blomster). Oxford University Press. Newyork.
 • Aristoteles. (1996). Metafi zik. (çev. Ahmet Arslan). 2. Baskı. İstanbul: Sosyal Yayın- ları.
 • Aristoteles. (2007). Poetika. (çev. İsmail Tunalı). Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. (2005). Fizik. (çev. Saffet Babür). İstanbul. YKY.
 • Aristoteles. (1998). Nikamakhos’a Etik. (Çev. Saffet Babür). Ankara- Ayraç Yayınevi.
 • Aristoteles. (1993). Politika. (çev. Mete Tunçay). İstanbul. Remzi Yayınevi.
 • Aristoteles. (2005). Fizik. (çev. Saffet Babür). İstanbul YKY.
 • Aristoteles. (2000). Rhetorik. (çev. M.H. Doğan). İstanbul. Cogito.
 • Barnes. J. (2002). Aristoteles. (çev. B.Öcal Altın). İstanbul. Altın Kitap Yayınları.
 • İhsan. T. (1993). Sanat Felsefesi. İzmir:Üniversite Kitaevi.
 • Kagan. M. (1982). Estetik. (çev. Aziz Çalışlar). Ankara:İmge Yayınları.
 • Lenoir. B. (2005). Sanat Yapıtı. (çev. Aykut Derman). İstanbul. YKY
 • Nietzcshe. F.W. (1995).The Birth of Tragedy. (Transleted by C.P.Fadiman). Newyork- London Dover Publications.
 • Moran. B. (1985). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul. Cem Yayınları.
 • Platon. (2001). Timaios. (çev. Erol Güney- Lütfi Ay). İstanbul. Sosyal Yayınları.
 • Platon. (2000). Şölen. (çev. Cenap Kaya). İstanbul. Sosyal Yayınları.
 • Platon. (2005). Devlet. (çev. Sebahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz). İstanbul. 9. Baskı. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Platon. (1987). The Republic. Second Editıon UK. London. Penguin Classics.
 • Schaeffer. J.M. (2000). Art Of the Modern Age. translated by Steven Rendall. New French Thought. Princeton UK.
 • Tunalı. İsmail. (1983). Grek Estetiği. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Tunalı. İsmail. (2002). Sanat Ontolojisi. İstanbul. İnkılap Yay.
 • Tunalı. İsmail. (2007). Estetik. 10 Baskı. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Tunalı. İsmail. (2009). Tasarım Felsefesi. 3 Baskı. İstanbul. Yem Yayınları.
 • Whitehead. A.N.(1975). Science and Modern World. Fontana Books. London. Camb- ridge Unv.Press.
 • Wagner. R. (1994). Religion and Art. (Transleted by W.Aston Ellıs) USA. University of Nebraska Press.
 • Wagner. R. (1995). Opera and Drama (Translated by W.A.Ellis) Usa. University of Nebraska Press.

Details

Other ID JA26TF37JV
Journal Section Research Article
Authors

Emir H ÜLGER This is me

Publication Date December 1, 2013
Submission Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue 4

Cite

APA Ülger, E. H. (2013). ARİSTOTELES’TE POETİKANIN DOĞASI VE SINIRLARI . Dört Öge , (4) , 195-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40200/478586