Year 2016, Volume , Issue 9, Pages 51 - 62 2016-06-01

F. H. Bradley’e Göre Metafizik Araştırmanın Ruhu
The Spirit of Metaphysical Inquiry for F. H. Bradley

Emel KOÇ [1]


F. H. Bradley İngiliz İdealistlerinin en ünlü, özgün ve felsefi açıdan en etkilisidir. O, XIX. yüzyılın en önemli İngiliz metafizikçisidir. Bradley metafiziği, Aristotelesçi birbiçimde, “ilk ilkelere ya da nihai doğruluklara ilişkin inceleme ya da evreni basit bir biçimde parça parça veya fragmentlerle değil, fakat her nasılsa bir bütün olarak kavrama çabası”olarak tanımlamıştır. Bradley’nin Görünüş ve Gerçeklik’in ilk paragrafında söz ettiği “ruh dinginliği” kavramı, metafizik ve metafiziğin ahlaki-duygusal gerekleri arasındaki bağlantıyı bir kez daha, fakat yeni bir biçimde, doğrular. Bradley’nin ileri sürdüğü ruh dinginliği, evreni basit bir biçimde parça parça veya fragmentlerle değil, fakat her nasılsa bir bütün olarak kavramayı isteyen herhangi biri için gereklidir
F.H.Bradley was the most famous, original and philosophically influential of the British Idealists. He was the greatest British metaphysician of the nineteenth century. Bradley defined metaphysics, in the Aristotelian manner, as the study of first principles or ultimate truths or again the effort to comprehend the universe, not simply piecemeal or by fragments,but somehow as a whole.The concept “peace of spirit”,which Bradley mentions in the first paragraph of Appearance and Reality, affirms once again-but in a new way- the connection between metaphysics and its moral-emotional requirements.“Spiritual peace”, Bradley observes, is necessary for anyone who wants “to comprehend the universe not simply piecemeal or by fragments, but somehow as a whole.”
 • Akarsu, B., (1979). Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aristoteles, (1985). Metafizik.(Çev.A.Arslan). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Bradley, F.H., (1897). Appearance and Reality. London: Oxford University Press.
 • Bradley, F.H., (2005). Appearance and Reality. London: Elibron Classics.
 • Bradley, F.H., (1914). Essays on Truth and Reality. London: Oxford University Press.
 • Bradley, F. H., (1922). The Principle of Logic. London: Oxford University Press.
 • Cevizci, A., (2011). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • Thilly, F., (2002). Çağdaş Felsefe. (Çev: İ. Şener). İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
 • Timuçin, A., (2004).Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Trombley,S., (2013). Modern Dünyaya Yön veren 50 Düşünür. (Çev: G. Gülbey). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Walsh,W. H.; Wilshire, B. W., (2001). “Metafizik Nedir?” içinde Metafiziğe Giriş. (Der. ve Çev. A. Cevizci). Bursa: Paradigma Yayınları.
 • Walsh,W. H., (1964). “F.H.Bradley” içinde A Critical History of Western Philosophy (Ed. D. J. O’Connor). London: The Free Press of Glencoe.
 • Ward, J., (1925). “Bradley’s Doctrine of Experience”, Mind, XXXIV.
 • Wollheim, R., (1959). F.H.Bradley. London: Harmondsworth, Pelican Books.
Other ID JA59CN99JA
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emel KOÇ

Dates

Application Date : June 1, 2016
Publication Date : June 1, 2016

APA Koç, E . (2016). F. H. Bradley’e Göre Metafizik Araştırmanın Ruhu . Dört Öge , (9) , 51-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40210/478771