Year 2020, Volume , Issue 17, Pages 25 - 36 2020-06-30

Metafor ve Sembol Bağlamında Dil ve Anlam: Paul Ricoeur’ün Hermenötik Projesi

Ulaş BİLGE [1]


Bu makale P. Ricoeur’ün hermenötik projesini metafor ve sembol kavramları üzerinden nasıl inşa ettiğini göstermektedir. Bu anlamda hermenötik hem kavramsal hem de metodolojik olarak, kendisine has gelişim seyrini göstermekte ve bu kavramların dil ve anlamla olan ilişkilerini incelemektedir. Hermenötiği her anlama çabası bir “geri dönüşü” ve “genel bakışı” içinde barındırır. Ricoeur’ün kendi hermenötik projesi de böyle bir bakışa sahiptir. O tarihsel gelişimin merkezine oturmakta ve yeni bir yorumun olanağını sunmayı amaçlamaktadır. Böylece o, dil ve ona ait olan öğelerin incelenmesinin daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini iddia etmektedir. Ricoeur’ün bu incelemesi, metafor ve sembol ilişkisindeki kendine has gerilim hatlarını göz önüne alır ve böylece hermenötik için kapsamlı bir bakış sunar. Hermenötiğe getirilen bu bakış içinde Ricoeur’e göre gerçeklik metinseldir ve dolayısyla hermenötik problem, fenomenolojik yönteme aşılanmalıdır. Ancak böyle olursa hermenötik proje kurulabilir ve daha anlaşılır kılınabilir.
Hermenötik Proje, metafor, sembol, dil, anlam
 • Aristoteles, (1987), Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Aristoteles, (1996), Yorum Üzerine, çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Dilthey, W., (2011), Hermenötik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, Notos Kitap, İstanbul.
 • Gadamer, H.G., (2008), Hakikat ve Yöntem I. Cilt, çev. Hüsamettin Arslan & İsmail Yavuzcan, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Gadamer, H.G., (2009), Hakikat ve Yöntem II. Cilt, çev. Hüsamettin Arslan & İsmail Yavuzcan, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Grondin, J., (2017), Hermenötik, çev. Kaan H. Ökten, Cogito, sayı 89 Kış, s.7-41, İstanbul.
 • Grondin, J., (1994), Introduction to Philosophical Hermeneutics, çev. Joel Weinsheimer, Yale University Press, United States of America.
 • Heidegger, M., (2004), Varlık ve Zaman, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul.
 • Husserl, E., (2010), Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, çev. Harun Tepe, BilgeSu Yayıncılık, Ankara.
 • Itao, S., A., D., (2010), Paul Ricoeur’s Hermeneutics of Symbols: A Critical Dialectic of Suspicion and Faith, Kritike An Online Journal of Philosophy, December 2010, s.1-18.
 • Jervolino, D., (1990), The Cogito and Hermeneutics: The Question of the Subject in Ricoeur, çev. Gordon Poole, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
 • Kemp P., (1996), Ricoeur Between Heidegger and Levinas, Paul Ricoeur – the Hermeneutics of Action, ed. Richard Kearney, SAGE Publications, London.
 • Masong, K., (2012), Metaphor, Poiesis and Hermeneutical Ontology: Paul Ricoeur and the Turn to Language, Pan Pacific Journal of Philosophy, Education and Management 1, No.1, s. 1-7.
 • Partridge, E., (2006), Origins – A Short Etymological Dictionary of Modern English, Taylor & Francis e-Library, London and New York.
 • Palmer, R.,E., (2015), Hermenötik, çev. İbrahim Görener, Düşün Yayıncılık, İstanbul.
 • Plato, (1997a), Ion, çev. Paul Woodruff, Plato Complete Works, ed. John M. Cooper, Hackett Publishing Company, Inc. Cambridge.
 • Plato, (1997b), Philebus, çev. Dorothea Frede, Plato Complete Works, ed. John M. Cooper, Hackett Publishing Company, Inc. Cambridge.
 • Richards, I.A., (1965), The Philosophy of Rhetoric, Galaxy Book, United States of America.
 • Ricoeur, P., (2016), Hermeneutics and the Human Sciences – Essays on Language, Action and Interpretation, çev. John. B. Thompson, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • Ricoeur, P., (2004), The Rule of Metaphor, çev. Robert Czerny & Kathleen McLaughling & John Costello, Sj, Taylor & Francis e-Library London and New York.
 • Ricoeur, P., (1967), The Symbolism of Evil, çev. Emerson Buchaman, Beacon Press, Boston.
 • Ricoeur, P., (2007a), Yorum Teorisi – Söylem ve Artı Anlam, çev. Gökhan Yavuz Demir, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Ricoeur, P. (2007b), Yoruma Dair-Freud ve Felsefe, çev. Necmiye Alpay, Metin Yayınları, İstanbul.
 • Ricoeur, P., (2009), Yorumların Çatışması – Hermenoytik Üzerine Denemek- Birinci Cilt, çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Schleiermacher, F., (1998), Hermeneutics and Criticism, çev. ve ed. Andrew Bowie, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • Schmidt, L. K., (2006), understanding Hermeneutics, Acumen Publishing Limited, Durham.
 • Tariq, M., (2016), Metaphoer, Time and Narrative: Paul Ricoeur’s Philosophy of Language and Literart Hermeneutics, University of Lucknow, Lucknow.
 • Wasley, A. K., (1979), Paul Ricoeur and The Hermeneutics of Metaphor, Christianity and Literature, Vol. 28, No. 2-Winter, s. 49-51.
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0273-6754
Author: Ulaş BİLGE (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim.
Dates

Application Date : March 14, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Bi̇lge, U . (2020). Metafor ve Sembol Bağlamında Dil ve Anlam: Paul Ricoeur’ün Hermenötik Projesi . Dört Öge , (17) , 25-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/56303/703755