Review Article
BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON THE WORKING CONDITIONS OF THE TOURISM SECTOR

Year 2024, Volume: 25 Issue: 1, 17 - 34, 20.12.2023
https://doi.org/10.31671/doujournal.1229087

Abstract

The present study was carried out to examine the effect of the Covid-19 pandemic period on the working conditions of the employees in the tourism sector, the reflections of this effect on the post-pandemic period, and the possible permanent arrangements that should take place in this sector in the future, using qualitative research methods. To collect the data, an interview form, consisting of 8 semistructured questions, developed by the researchers was used. An average of 30 minutes of phone interviews were conducted with 10 people working in different departments in the sector. According to the findings obtained from the research, during the Covid-19 period, the workload and the need for skilled labor in the tourism sector increased. It was concluded that the flexible working model increases the psychological pressure on the employee, causes communication problems, and disrupts the work-life balance while reducing costs for companies. Remote working models can be recommended for jobs where there is little communication with tourists in the tourism sector so as to increase employer profitability.

References

 • Alayoğlu, N. (2001). Çalışma hayatında esneklik (çalışma modelleri). Çerçeve Trend, 96-106.
 • Ashoush, M. A. A. L., Elsayed, A. A. ve Aboulsaoud Younis, R. (2015). Flexible work arrangements: Related topics and directions. Journal of Business Studies Quarterly, 7(1), 36.
 • Azmaiparashvili, M. ve Davituliani, T. (2022). Labor market reserch and employer demand analysis in the tourism industry: Georgian experience, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 5(Autumn), 105-121. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2639413
 • Bağçı, E. (2017). Terör olaylarının Türkiye turizm sektörüne etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı-3), 1-9. http://www.yyusbedergisi.com/dergi/teror-saldirilarinin-turizmfaaliyetlerine-etkileri20171228122826.pdf adresinden alındı
 • Berg, B. L ve Lune, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 9.bs., (Çev. Ed. Prof. Dr. A. Arı), Pearson. Biron, M. ve Veldhoven, M. V. (2016, November). When control becomes a liability rather than an asset: Comparing home and office days among part-time teleworkers. Journal of Organizational Behavior, 8(37), 1317-1337.
 • Çeken, H. ve Erdem, B. (2023). Turizm sektörünün istihdam yaratmadaki etkisi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 1(5). http://www.isguc.org/?p=article&id=23&cilt=5&sayi=1&yil=2003.
 • Demir, F. ve Gerşil, G. (2008). Çalışma hayatında esneklik ve türk hukukunda esnek çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 68-89.
 • Doğrul, B. Ş. ve Tekeli, S. (2010). İş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 11-18.
 • Eryiğit, S. (2000). Esnek üretim esnek organizasyon esnek çalışma. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Kamu-İş Dergi ve Yayınları, 5(4), 1-16.
 • Eysenbach, G. ve Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.
 • European Commission. (2021). Higher demand for worker digital skills due to digital marketing strategies + labour demand likely to remain depressed for years. Erişim adresi https://commission.europa.eu/system/files/2021- 12/eb069_en.pdf.
 • GrowthSource (2020). Labour market clarity report for tourism & hospitality ındustry. https://nqr.gov.in/sites/default/files/Annexure%205_Tourism%20%26%20 Hospitality%20Labour%20Market%20Clarity%20Report_5.pdf
 • Go2HR (2022). BC Tourism and hospitality labour market information (LMI) research project. Erişim adresi https://www.workbc.ca/getmedia/50e9939ddf9b-4268-bcb0-cc46e5880bec/Go2HR-BC-Tourism-and-HospitalityLabour-Market-Information-Research-Project-Final-Report-%E2%80%93- March-2022.pdf.aspx
 • Hertel, G., Geisterb, S. ve Konradt, U. (2005, March). Managing virtual teams: A review of current empirical research. Human Resource Management Review, 15(1), 69-95.
 • HSGM (2022). Haberler. Ekim 30, 2022 tarihinde. Erişim adresi https://hsgm.saglik.gov.tr: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/el-ayak-veagiz-hastaligi.html adresinden alındı.
 • ILO (2022). The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic. Erişim adresi https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf
 • ILO (2022). World employment and social outlook trends 2022. Erişim adresi https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_834081.pdf(19.12.2022).
 • İş Kanunu (2003). T. C. Resmi Gazete (25134, 10 Haziran 2003)
 • Karadeniz, E., Beyaz, F. S., Ünlübulduk, S. N. ve Kayhan, E. (2020). Covid-19 salgınının turizm sektörüne etkilerinin ve uygulanan stratejilerin değerlendirilmesi: Otel yöneticileri üzerinde bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3116-3136. https://www.turob.com/assets/SektorelRaporlari-Dosyalariimage/vol4_issue4_article01_fulltext.pdf adresinden alındı
 • Khalilzadeh, J. (2020). The future of the global tourism system post covid-19. ECU School of Hospitality Leadership, 2-7.
 • Khan, S. (2014). Qualitative research method: Grounded theory. Erişim adresi https://www.researchgate.net/publication/287400872_Qualitative_Research _Method_Grounded_Theory(21.10.2022)
 • McLuhan, M. ve Fiore, Q. (1967). The medium is the massage. Corte Madera: Gingko Press.
 • Meçik, O. (2021). Gelecek ne getirecek? Türkiye'de İşgücü piyasası dinamikleri. S. Alçın, B. E. Şahin, D. D. Dereli, M. Hamzaoğlu ve İ. Ertek (Ed.), Gelecekte ekonomi içinde (561-585 ss.). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
 • OECD (2020). Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery. Erişim adresi https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourismfor-the-future-COVID-19-policy-response-and-recovery,(19.12.2022).
 • Öztürk, Ş. (2021). Türkiye’de turizm sektöründe istihdam sorunları. Çalışma İlişkileri Dergisi, 12(2), 1-38. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/1583568
 • Parveen, H. ve Showkat, N. (2017). Content analysis. Media & Communication Studies.

PANDEMİNİN TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA ETKİSİ

Year 2024, Volume: 25 Issue: 1, 17 - 34, 20.12.2023
https://doi.org/10.31671/doujournal.1229087

Abstract

Bu çalışma, Covid-19 pandemi döneminin turizm sektöründeki çalışanların çalışma koşullarına etkisini, bu etkinin pandemi sonrasına yansımalarını ve sektör içerisinde ileriye yönelik gerçekleşecek olası kalıcı düzenlemeleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, araştırmanın amacına ve alt amaçlarına uygun olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 8 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Sektörde farklı departmanlarda çalışan 10 kişi ile telefonla ortalama 30 dakika görüşme yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Covid-19 döneminde turizm sektöründe iş yükünün ve vasıflı işgücü ihtiyacının arttığı; esnek çalışma modelinin çalışan üzerindeki psikolojik baskıyı artırdığı, iletişim sorunlarına neden olduğu ve iş yaşam dengesini bozduğu öte yandan firmalar açısından ise maliyetleri azalttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. İşveren kârlılığını artırmaya yönelik turizm sektöründe turistle iletişimin az olduğu işlerde uzaktan çalışma modelleri önerilebilir.

References

 • Alayoğlu, N. (2001). Çalışma hayatında esneklik (çalışma modelleri). Çerçeve Trend, 96-106.
 • Ashoush, M. A. A. L., Elsayed, A. A. ve Aboulsaoud Younis, R. (2015). Flexible work arrangements: Related topics and directions. Journal of Business Studies Quarterly, 7(1), 36.
 • Azmaiparashvili, M. ve Davituliani, T. (2022). Labor market reserch and employer demand analysis in the tourism industry: Georgian experience, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 5(Autumn), 105-121. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2639413
 • Bağçı, E. (2017). Terör olaylarının Türkiye turizm sektörüne etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı-3), 1-9. http://www.yyusbedergisi.com/dergi/teror-saldirilarinin-turizmfaaliyetlerine-etkileri20171228122826.pdf adresinden alındı
 • Berg, B. L ve Lune, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 9.bs., (Çev. Ed. Prof. Dr. A. Arı), Pearson. Biron, M. ve Veldhoven, M. V. (2016, November). When control becomes a liability rather than an asset: Comparing home and office days among part-time teleworkers. Journal of Organizational Behavior, 8(37), 1317-1337.
 • Çeken, H. ve Erdem, B. (2023). Turizm sektörünün istihdam yaratmadaki etkisi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 1(5). http://www.isguc.org/?p=article&id=23&cilt=5&sayi=1&yil=2003.
 • Demir, F. ve Gerşil, G. (2008). Çalışma hayatında esneklik ve türk hukukunda esnek çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 68-89.
 • Doğrul, B. Ş. ve Tekeli, S. (2010). İş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 11-18.
 • Eryiğit, S. (2000). Esnek üretim esnek organizasyon esnek çalışma. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Kamu-İş Dergi ve Yayınları, 5(4), 1-16.
 • Eysenbach, G. ve Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.
 • European Commission. (2021). Higher demand for worker digital skills due to digital marketing strategies + labour demand likely to remain depressed for years. Erişim adresi https://commission.europa.eu/system/files/2021- 12/eb069_en.pdf.
 • GrowthSource (2020). Labour market clarity report for tourism & hospitality ındustry. https://nqr.gov.in/sites/default/files/Annexure%205_Tourism%20%26%20 Hospitality%20Labour%20Market%20Clarity%20Report_5.pdf
 • Go2HR (2022). BC Tourism and hospitality labour market information (LMI) research project. Erişim adresi https://www.workbc.ca/getmedia/50e9939ddf9b-4268-bcb0-cc46e5880bec/Go2HR-BC-Tourism-and-HospitalityLabour-Market-Information-Research-Project-Final-Report-%E2%80%93- March-2022.pdf.aspx
 • Hertel, G., Geisterb, S. ve Konradt, U. (2005, March). Managing virtual teams: A review of current empirical research. Human Resource Management Review, 15(1), 69-95.
 • HSGM (2022). Haberler. Ekim 30, 2022 tarihinde. Erişim adresi https://hsgm.saglik.gov.tr: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/el-ayak-veagiz-hastaligi.html adresinden alındı.
 • ILO (2022). The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic. Erişim adresi https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf
 • ILO (2022). World employment and social outlook trends 2022. Erişim adresi https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_834081.pdf(19.12.2022).
 • İş Kanunu (2003). T. C. Resmi Gazete (25134, 10 Haziran 2003)
 • Karadeniz, E., Beyaz, F. S., Ünlübulduk, S. N. ve Kayhan, E. (2020). Covid-19 salgınının turizm sektörüne etkilerinin ve uygulanan stratejilerin değerlendirilmesi: Otel yöneticileri üzerinde bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3116-3136. https://www.turob.com/assets/SektorelRaporlari-Dosyalariimage/vol4_issue4_article01_fulltext.pdf adresinden alındı
 • Khalilzadeh, J. (2020). The future of the global tourism system post covid-19. ECU School of Hospitality Leadership, 2-7.
 • Khan, S. (2014). Qualitative research method: Grounded theory. Erişim adresi https://www.researchgate.net/publication/287400872_Qualitative_Research _Method_Grounded_Theory(21.10.2022)
 • McLuhan, M. ve Fiore, Q. (1967). The medium is the massage. Corte Madera: Gingko Press.
 • Meçik, O. (2021). Gelecek ne getirecek? Türkiye'de İşgücü piyasası dinamikleri. S. Alçın, B. E. Şahin, D. D. Dereli, M. Hamzaoğlu ve İ. Ertek (Ed.), Gelecekte ekonomi içinde (561-585 ss.). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
 • OECD (2020). Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery. Erişim adresi https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourismfor-the-future-COVID-19-policy-response-and-recovery,(19.12.2022).
 • Öztürk, Ş. (2021). Türkiye’de turizm sektöründe istihdam sorunları. Çalışma İlişkileri Dergisi, 12(2), 1-38. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/1583568
 • Parveen, H. ve Showkat, N. (2017). Content analysis. Media & Communication Studies.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Article
Authors

Burcu Arısoy

Ebru Bağçı 0000-0002-2763-069X

Publication Date December 20, 2023
Submission Date January 3, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Arısoy, B., & Bağçı, E. (2023). PANDEMİNİN TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA ETKİSİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 25(1), 17-34. https://doi.org/10.31671/doujournal.1229087