Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 1695 - 1705 2020-04-30

Comparative Analysis of Düzce Central and Districts According to Earthquake Scenarios
Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Levent SABAH [1] , Hüseyin BAYRAKTAR [2]


Forward-looking temporal and spatial prediction about the occurrence of the earthquake is not possible with today's technologies. Current situation of a province can be determined due to the earthquake scenarios that will be created to embody the effects of a possible earthquake. Thus, an earthquake scenario in which people have increased their life and property losses, the necessary precautions to be prepared for the disaster can be obtained. Various earthquake scenarios were created in the study. For this purpose, the epicenter point of 7.2 magnitud dated November 12, 1999 was used. 11 km buffer zones were created to the active faults In the vicinity of the epicenter and the earthquake intensity zones where the districts were located were identified. 2018 district populations and households number which is 3.4 are taken from the Turkey Statistical Institute. Afterwards, the districts were classified as heavy, medium or less damaged by using these regions of intensity. In addition, according to the number of building classes, dead, wounded, exposed people and the number of tents to be needed has been identified. When the obtained results are compared with the population, it is estimated that a total of 96961 buildings will be 22002 heavy, 10774 medium and 1671 less damaged in the province. It is also estimated that 5720 dead and 14387 injured. However, 32777 tents are required for 131108 people to be exposed. By evaluating the existing resources, the possibility of rapid intervention after an earthquake with the elimination of deficiencies can be increased.

Depremin oluşumu ile ilgili ileriye dönük zamansal ve mekânsal tahmin edilmesi günümüz teknolojileri ile mümkün değildir. Fakat afete hazırlık aşamasında olası bir depremin etkilerini somutlaştırmak için oluşturulacak deprem senaryoları ile bir ilin güncel durumu belirlenebilir. Böylece şiddeti yüksek yani insanların can ve mal kayıplarının artabileceği bir deprem senaryosu kurgulanarak afete hazır olmak için gereken önlemlerin alınması sağlanabilir. Çalışmada çeşitli deprem senaryoları oluşturulmuştur. Bunun için 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 magnitud değerindeki deprem noktası baz alınmıştır. Deprem noktasının yakınında bulunan diri faylara 11 km’lik tampon bölgeler oluşturulmuş ve ilçelerin bulundukları deprem şiddet bölgeleri tespit edilmiştir. Sonrasında Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan 2018 ilçe nüfusları ve 3.4 olan hane halkı sayılarına göre bu şiddet bölgeleri kullanılarak ilçeler bazında ağır, orta, az hasarlı bina sayıları ve ölü, yaralı sayıları ile birlikte açıkta kalacak insan ve ihtiyaç duyulacak çadır sayıları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar nüfusa oranlandığında il genelinde toplam 96961 binanın 22002 adeti ağır, 10774 orta ve 1671 adeti az hasarlı olacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca 5720 ölü ve 14387 yaralı olacağı öngörülmüştür. Bununla birlikte açıkta kalacak 131108 kişi için 32777 çadır gerekmektedir. Mevcut maddi imkanlar değerlendirilerek varsa eksikliklerin giderilmesi ile olası bir deprem sonrasında hızlı müdahale imkânı artabilecektir.

 • [1] J. Wang, H. Gao, and J. Xin, “Development and Application of a GIS-based System for City Earthquake-Induced Hazard Estimate,” 2010 Int. Conf. Intell. Comput. Technol. Autom. ICICTA 2010, c. 2, ss. 82–85, 2010.
 • [2] A. S. Esin, T. Oğuzhan, K. C. Kaya, T. Ergüder, A. T. Özkan, ve İ. Yüksel, “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi,” Ankara, 2001.
 • [3] S. A. Bagloee, K. H. Johansson, ve M. Asadi, “A Hybrid Machine-Learning and Optimization Method for Contraflow Design in Post-Disaster Cases and Traffic Management Scenarios,” Expert Syst. Appl., c. 124, ss. 67–81, 2019.
 • [4] E. M. Hassan ve H. Mahmoud, “Full Functionality and Recovery Assessment Framework for A Hospital Subjected to A Scenario Earthquake Event,” Eng. Struct., c. 188, s. December 2017, ss. 165–177, 2019.
 • [5] C. Yalçın ve L. Sabah, “Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 5, s. 2, ss. 524–537, 2017.
 • [6] C. Yalçın ve L. Sabah, “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanılarak Burdur’un Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması,” in 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 2017.
 • [7] C. Yalçın ve L. Sabah, “Çanakkale Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlikesi Analizi,” in 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 2017.
 • [8] L. Sabah ve İ. Yücedağ, “Düzce İlçelerinin Ahp ve Bulanık Mantık Yöntemleri ile Deprem Tehlike Analizi,” in Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu 2017, 2017.
 • [9] E. Işık, Ç. Sağıroğlu, Z. Tozlu, ve Ü. S. Ustaoğlu, “Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri,” Doğal Afetler ve Çevre Derg., c. 90, s. 434, ss. 80–93, 2018.
 • [10] D. Karaağaç, H. Karaman, ve B. Aktuğ, “Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinin Afetselliğinin İncelenmesi ve Mekansal Analiz Teknikleriyle Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesi,” Türk Deprem Araştırma Derg., c. 1, s. 2, ss. 123–133, 2019.
 • [11] H. Karaman, S. Rezaei, K. Kalkan, B. E. Konukçu, ve T. Erden, “Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının CBS ile Tespiti,” in 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, 2014.
 • [12] Ö. Zülfikar, C. Zülfikar, ve H. Alçık, “ELER Yazılımı ile Deprem Şiddeti, Hasar ve Kayıp Tahmini,” in 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 2012.
 • [13] T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Eler (Deprem Kayıp Tahmin Programı),” 2017.
 • [14] Y. Fahjan, F. Pakdamar, Y. Eryılmaz, ve F. İ. Kara, “Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi,” Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 1, s. 1–2, ss. 21–39, 2015.
 • [15] X. Wang, A. Dou, X. Ding, ve X. Yuan, “Study on RS and GIS Based Comprehensive Analysis of Multi-Factors Affecting the Earthquake Risk: An Application of Monte Carlo Simulation,” Int. Geosci. Remote Sens. Symp., ss. 3117–3120, 2014.
 • [16] P. Ghasemi, K. Khalili-Damghani, A. Hafezolkotob, ve S. Raissi, “Uncertain Multi-Objective Multi-Commodity Multi-Period Multi-Vehicle Location-Allocation Model for Earthquake Evacuation Planning,” Appl. Math. Comput., c. 350, ss. 105–132, 2019.
 • [17] B. Özmen, “İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu,” TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri, vol. 417, no. 2002/1, pp. 23–28, 2002.
 • [18] “QGIS.” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.qgis.org/en/site/about. Erişim Tarihi: 17.07.2017.
 • [19] “Microsoft® BingTM Maps Platform API.” [Çevrimiçi]. Erişim Tarihi: https://www.bing.com/maps. Erişim Tarihi: 22.05.2019.
 • [20] “MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü.” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx. Erişim Tarihi: 22.05.2019.
 • [21] “Medvedev–Sponheuer–Karnik scale.” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://www.tal.univ-paris3.fr/plurital/travaux-2007-2008/L7T04-2007-2008/DUPLAT_mathieu-Mohamed_TOURE/PAGESASPIREES/anglais/scale/11.html. Erişim Tarihi: 22.05.2019.
 • [22] M. Tamer ÖZMEN, Deprem ve Antalya’nın Depremselliği. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 2007.
 • [23] “AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı.” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=246572. Erişim Tarihi: 22.05.2019.
 • [24] TÜİK, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları.” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr. Erişim Tarihi: 22.05.2019.
 • [25] TÜİK, “İllere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2008-2018.” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2308. Erişim Tarihi: 22.05.2019.
 • [26] AFAD, “12 Kasım 1999 Düzce Depremi” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://deprem.afad.gov.tr/tarihteBuAy?id=61 Erişim Tarihi: 22.05.2019.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6911-4749
Author: Levent SABAH (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4826-7973
Author: Hüseyin BAYRAKTAR
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { dubited574013, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1695 - 1705}, doi = {10.29130/dubited.574013}, title = {Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sabah, Levent and Bayraktar, Hüseyin} }
APA Sabah, L , Bayraktar, H . (2020). Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (2) , 1695-1705 . DOI: 10.29130/dubited.574013
MLA Sabah, L , Bayraktar, H . "Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1695-1705 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/55096/574013>
Chicago Sabah, L , Bayraktar, H . "Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1695-1705
RIS TY - JOUR T1 - Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Levent Sabah , Hüseyin Bayraktar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.574013 DO - 10.29130/dubited.574013 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1695 EP - 1705 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.574013 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.574013 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Levent Sabah , Hüseyin Bayraktar %T Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 2 %R doi: 10.29130/dubited.574013 %U 10.29130/dubited.574013
ISNAD Sabah, Levent , Bayraktar, Hüseyin . "Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 2 (April 2020): 1695-1705 . https://doi.org/10.29130/dubited.574013
AMA Sabah L , Bayraktar H . Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. DÜBİTED. 2020; 8(2): 1695-1705.
Vancouver Sabah L , Bayraktar H . Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(2): 1695-1705.