e-ISSN: 2148-2446
Founded: 2013
Period: Quarterly
Publisher: Duzce University
Cover Image
       
Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published four times a year (January, April, July, October).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

2021 - Volume: 9 Issue: 5

Research Article

Yeni İki Hetero halkalı Bir Yapı Olarak Tiyoüreyle Kaynaşmış Furazan Sentezi ve Biyolojik Değerlendirmesi

Research Article

Comparison of Perceived Stress of University Students in terms of Body-Mass Index Categories and Gender

Research Article

Çan Linyiti ile Kayın Ağacı Odununun Sabit Yatakta Birlikte Yakılması

Research Article

Biosynthesis of Gold Nanoparticles (AuNPs) with Dimrit Raisin Extract and Their Degradation Activity for Water Contaminants

Research Article

Preparation, characterization and investigation of swelling behavior of HEMA-based amphiphilic semi-IPN cryogels containing polymeric Linoleic acid

Research Article

Polimerik Malzeme Kaplı Atık Kâğıtlardan Üretilen Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Research Article

Maxilon Blue GRL Boyar Maddesinin İllit Kil Minerali İle Gideriminin Optimizasyonu

Research Article

Deri Endüstrisi Atık Yağlarından Üretilen Biyodizelin Dizel Motor Yanma Performans ve Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of Pyridine Based Ruthenium Complexes

Research Article

3B Yazıcılarda Kullanılan Farklı Tip Ekstüderlerin ANSYS Programı ile Termal Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

Research Article

Tetrasiklin Antibiyotiğinin Zeolitte Adsorpsiyonu

Research Article

De novo transcriptome assembly reveals three alternative oxidase encoding genes in Nymphaea alba L.

Research Article

Kaplamaların Tahribatsız Olarak Taramalı Elektron Mikroskobunda Kimyasal Analizleri

Research Article

Elektro Galvaniz İşleminin St37 Ankraj Elemanının Korozyon Mekanizmasına Etkisinin Araştırılması

Research Article

2,3-Di(tiyofen-3-il)piperazin Monomerlerinin Ultrases Destekli Sentezi, İletken Polimerlerinin Hazırlanması ve Süperkapasitör Davranışlarının İncelenmesi

Research Article

2,4-D Diklorofenoksi Asetik Asit’in Sazanlarda (Cyprinus carpio) Kritik Yüzme Hızı ve Hematoloji Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Review

Geleneksel Arıcılık Faaliyetleri Kapsamında Türkiye’de Yapılmış Etnobotanik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Research Article

Alüminyum 6061-T651 alaşımının kaplamalı kesici uçlarla frezelenmesinde kesme parametrelerinin optimizasyonu ve kesici uç aşınması üzerine etkisi

Research Article

Dolgu Duvar Pencere Boşluklarının Betonarme Çerçeve Davranışına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Research Article

Krom Cevheri Zenginleştirme İşlemi Atıklarından Olan Olivin Mineralinin Asfalt Betonunda Filler Olarak Kullanımı

Research Article

Perde Duvarlı ve Çerçeveli Betonarme Binalarda Deprem Tasarım Sınıflarının Bina Maliyetine Etkisi

Research Article

Sulu Çözeltilerden Organik Boyaların Giderimi Için Sellüloz Nanokristal Katkılı Aljinat Adsorbanın Geliştirilmesi Ve Boya Giderim Veriminin Araştırılması

Research Article

1-(4-klorofenil)-3-metil-5-{4-[(2-metilfenil)metoksi]fenil}-1H-pirazol’ün Kristal Yapısı ve Hirshfeld Yüzey Analizi

Review

Atık Yağ, Gres ve Lipid Maddeleri ile Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Anaerobik Prosesle Arıtılabilirliği Üzerine Derleme Çalışması

Research Article

Havalandırmalı Duvar Konstrüksiyonlarında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımının Konut Binalarının Enerji Yüklerine Etkisinin İncelenmesi

Research Article

A comprehensive comparison of binary Archimedes optimization algorithms on uncapacitated facility location problems

Research Article

IoT Tabanlı Enstrümantasyon Sistemi ile Farklı Frekansların Kurşun Asit Akülerin Desülfasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Research Article

Konfeksiyon İşletmelerinde Endüstri 4.0 Perspektifinde Akıllı Üretim Sistemleri Entegrasyonu İçin Bir Model Önerisi

Research Article

Endüstriyel Kenevir Sapı Atığının Farklı Bağlayıcılar ile Kenevir Betonu Üretiminde Değerlendirilmesi

Research Article

Analysis of Air Quality in Bayburt Province with Statistical Methods

Research Article

Single-phase Boost-type Active Tracking AC-AC Voltage Regulator with an Improved Hybrid Control Technique

Research Article

Three-phase Active Tracking AC-AC Voltage Regulator based on Buck Converter with an Efficient Hybrid Control Technique

Research Article

Investigation of Methods to Increase Energy Efficiency in Old Buildings: A Case Study on a School Building Constructed in 2007

Research Article

Betonarme Karma Taşıyıcı Sistemlerin TBDY 2018 ve ASCE 41-17’ye Göre Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Performans Analizi ve Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırması

Research Article

Fuzzy Logic Based Control of a Fuel Cell/Battery/Ultra-capacitor Hybrid Power System via a Multi-Phase Multi-Input Converter

Research Article

Changes in the Level of Compliance with Construction Workers' Occupational Health and Safety Legal Legislation (2013-2018) in the Five-Year Period

Research Article

Mevcut Bir Eğitim Yapısında Enerji Verimliliğini İyileştirmeye Yönelik Bir Analiz

Research Article

Tooth Instance Segmentation on Panoramic Dental Radiographs Using U-Nets and Morphological Processing

Research Article

Ahşap Levha Endüstrisinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Vatandaşlık Boyutları ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi

Research Article

Analysis of Deep Transfer Learning Methods for Early Diagnosis the Covid-19 Disease with Chest X-ray Images

Research Article

Yeni Bir Genelleştirilmiş Normlu Uzay: A-Normlu Uzaylar

Research Article

Cofinitely (Weak) G-Supplemented Lattices

Research Article

Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys Bitkisinin in vitro Antimikrobiyal Aktivitesi ve Etanol Ekstrakt Kompozisyonunun Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi ile Belirlenmesi

Research Article

Çalışma Ofislerinin Enerji İhtiyacının Güneş Pilleri Kullanılarak Karşılanması

Research Article

(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydroisoxazole-4,5-diyl)dimethanol Compound: Antibacterial Activity, Antifungal Activity and Calculated Structural Parameters

Research Article

Electrochemical Enzymatic Biosensor Development by Using Different Electropolymerization Conditions of Polyaniline

Research Article

Apache Spark ile Makine Öğrenmesi Destekli Diyabet Rahatsızlığı Tahmini

Research Article

Malva neglecta Wallr. (Ebegümeci)’nın In vitro Biyoaktif ve Fitokimyasal Özellikleri

Research Article

Sıcak Yırtılmanın Alüminyum Alaşımlarının Metal Kalitesine Etkisinin İncelenmesi ve Alaşımların Titreşim Karakteristiğinin Belirlenmesi

Research Article

Sakarya İli Mısır Üreticilerinin Yabancı Otlar ve Mücadelesi Konusunda Yaşadığı Sorunlar

Research Article

Operating Room Scheduling by Using Hybrid Genetic Algorithm

Research Article

Using Fuzzy Approach-Multi-Objective Linear Programming for End-of-Life -A Case Study

Research Article

Türkiye’deki Astronomik Gözlemevlerinin Kuruluş Yerlerinin Bulanık AHS ile Değerlendirilmesi

Research Article

ÇOK KATMANLI ALGILAYICI İLE AĞ TRAFİĞİ SINIFLANDIRMA ANALİZİ

Review

Bulut Bilişim Güvenliği İçin Kullanılan Makine Öğrenimi Yöntemleri Üzerine Bir Derleme

Research Article

Diyabet Hastalığının Erken Aşamada Tahmin Edilmesi İçin Makine Öğrenme Algoritmalarının Performanslarının Karşılaştırılması