e-ISSN: 2148-2446
Founded: 2013
Period: Quarterly
Publisher: Duzce University
Cover Image
       
Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published four times a year (January, April, July, October).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

2022 - Volume: 10 Issue: 2

Research Article

Investigation of Methods to Increase Energy Efficiency in Old Buildings: A Case Study on a School Building Constructed in 2007

Research Article

Apache Spark ile Makine Öğrenmesi Destekli Diyabet Rahatsızlığı Tahmini

Research Article

Malva neglecta Wallr. (Ebegümeci)’nın In vitro Biyoaktif ve Fitokimyasal Özellikleri

Research Article

Sıcak Yırtılmanın Alüminyum Alaşımlarının Metal Kalitesine Etkisinin İncelenmesi ve Alaşımların Titreşim Karakteristiğinin Belirlenmesi

Research Article

Türkiye ve Yakın Çevresinde Güneş Fotometreleri ile Elde Edilen Aerosol Optik Derinliği Verisinin Zamansal ve Mekansal Değişimi

Research Article

Moleküler Baskılanmış/Altın Nanoparçacık-Peptit Nanotüp ile Fonksiyonelleştirilmiş Tek kullanımlık Biyoçip ile IL-6 Tayini

Research Article

EDTA ile Modifiye Edilmiş Prunis Dulcis L. Kabukları Kullanılarak Bakır İyonlarının Sulu Çözeltiden Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayini

Review

Akıllı İç Mekan Mobilyalarının Sınıflandırılması

Research Article

Determination of The Antifungal Effect of Bacterial Metabolites of Xenorhabdus szentirmaii Against Some Phytopathogenic Fungi

Research Article

Effects of TiN/CrN, CrAlN, and TiN Coatings on the Performance of AISI M2 Tool Steel

Research Article

Biyobozunur Mg-Ag Alaşımlarının Mikroyapı, Mekanik ve Korozyon Özelliklerine Zn ve Nd Elementlerinin Etkisi

Review

HungerHash: A Distributed Network for Child-Hunger Relief based on Hedera Hashgraph

Research Article

Farklı Basınç Oranlarında Ham Palet Haline Dönüştürülen Al-15Cu Alaşımının Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Research Article

Marinarozelotes barbatus (L. Koch, 1866)’un Sitogenetik Analizi

Research Article

Repurposing of Triazole Drugs to Combat Common Cancer Cases

Research Article

Investigation of Genotoxic Effects of Imazamox Pesticide on Zebrafish (Danio rerio) Using MN Assay

Research Article

2,6-bis-benzimidazolpiridin Esaslı Çinko(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Research Article

Optimization Oxygen and Hydrogen Input Velocities by Golden Section Method with 3D Multifluid Model in COMSOL for PEMFCs

Research Article

Experimental and Theoretical Study on Behaviour of Geometrically Asymmetric Composite Marine Sandwich Beams Under Bending Load

Research Article

Sürtünme Yüzeyi Sayısı Farklı Sarkaç İzolatörlerin Yapı Deprem Davranışı Üzerindeki Etkileri

Research Article

Yığma Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

Research Article

Duvar Bloklarında Boşluk Geometrisinin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Farklı dispersiyon tekniklerinin elektroeğirilmiş karbon nanotüp/ termoplastik poliüretan nanokompozitlerin elektromekanik özelliklerine etkisinin deneysel incelenmesi

Research Article

S-SBR (Solution Stiren Bütadien Kauçuk) bazlı kauçuk karışımlarına farklı karbon siyahlarının etkisi

Research Article

Binaların Deprem Risk Durumlarının Çok Faktörlü Bir Modelle Belirlenmesi

Research Article

GEGE: Predicting Gene Essentiality with Graph Embeddings

Research Article

İki Disazo Boyanın Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae) Üzerindeki Mortalite Etkisi ve Akut Toksisitesinin İncelenmesi

Research Article

Optimization of Hybrid Sonophotocatalytic Decolorization of Rhodamine B (RhB) Dye Using TiO2 Nanocatalyst

Research Article

Geliştirilen İkincil Dönel Eksenli Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Yüzey Yanıt Yöntemi İle Analizi

Research Article

An Assessment of Chromium (VI) Removal from Aqueous Solution Using Gelatin/PAAm-based IPN Hydrogels

Research Article

Soğutma Sistem Arızalarında Yüzey Sıcaklıklarının Kızılötesi Görüntü İşleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Research Article

KOMŞULUK PLANLAMASINDA EKO VERİMLİLİK AJANDALARI: ÖRNEKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Research Article

Hasta Merkezli İyileştiren Hastane Yaklaşımı ve 21. Yüzyıl Sağlık Kampüslerine Yönelik Mimari Tasarım İlkeleri

Research Article

Agaricus bisporus Ekstraktı Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi: Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Research Article

Effect of Chopped Carbon Fibers Amount on the Mechanical and Tribological Properties of Polyester Matrix Composite

Research Article

Evaluation on Antimicrobial Activity of The Lichen Pleurosticta acetabulum

Research Article

Heyelan Meydana Gelmiş Bir Parkta Göçme Mekanizmasının Araştırılması ve Heyelan Önleme Tedbirleri

Review

Derin Öğrenme Yöntemleri ile 3B Nokta Bulutlarının Semantik Segmentasyonuna Genel bir Bakış

Research Article

High Energy Induced Decoloration and Detoxification of Astrazon Red FBL Solution

Research Article

Ladik (Konya kuzeyi, Türkiye) Dolayındaki Silüriyen-Orta Devoniyen Karbonatlarının Petrografik ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi

Research Article

Effects of green light supplementation with red and blue combinations of LED light spectrums on the growth of Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyta)

Research Article

Farklı Tipteki Fotovoltaik Güneş Panellerinin Düzce için 2014-2019 Yılları Arası Yaz Ayları Performans ve Verimlilik Analizi

Research Article

Seasonal Variations in Fat and Fatty Acid Profiles of Barbus tauricus (Kessler, 1877) From Duzce-Melen Basin (Turkey)

Research Article

Mobil Platformda IoT Temelli ve Soket Programlamaya Dayalı Termal Sensör Uygulaması

Research Article

Uygulamalı Eğitim Modeli İçin Firma Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Bir Sanayi Üniversitesinde Vaka Çalışması

Research Article

Ticari Bal Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Research Article

Soğuk İklim Bölgelerinde İnce Taneli Zeminlerin Fiziksel ve Mekanik Davranışının İncelenmesi

Research Article

Dijital Oyun İçerikli Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Research Article

Yüz Tanıma Sistemleri İçin Geliştirilmiş Veri Artırma Temelli Adaptif Yüz Tanıma Modeli

Review

Derleme: Elektroaktif Polimerler

Research Article

Kademeli İleri Geri Yayılım ve Gauss Fonksiyon Modelleri ile Pomza ve Diatomit İçeren Çimento Harçlarının Basınç Dayanımlarının Tahmini

Research Article

Jeotermal enerji destekli güç ve hidrojen üretim tesisinin termodinamik ve çevresel etki değerlendirmesinin modellenmesi

Research Article

Kuzey Batı Anadolu Güç Sisteminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimal Boyutlandırılması ve Yerleşimi

Review

Fotovoltaik-Termoelektrik Hibrit Güç Üretim Sistemlerinde Son Gelişmeler

Research Article

Sismik İzolatörlü Yapıların Tasarımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Research Article

32CRMOV12-10 Çeliğinin Elektro Erozyon Tezgâhında Delme Performansının İncelenmesi

Research Article

Impact of Some Entomopathogenic Fungi on the Growth of Zea mays L. and Helianthus annuus L.

Research Article

Betonda Agrega İle Yer Değiştirilen Atık Döküm Kumunun Sertleşmiş Betonun Kimyasal ve Mineralojik Yapısına ve Mekanik Dayanımına Olan Etkisi