e-ISSN: 2148-2446
Founded: 2013
Period: Quarterly
Publisher: Duzce University
Cover Image
       
Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published four times a year (January, April, July, October).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

2022 - Volume: 10 Issue: 4

Research Article

13. Türkçe YouTube Yorumları Üzerinde Spam Filtreleme

Research Article

Repurposing of Triazole Drugs to Combat Common Cancer Cases

Research Article

Geliştirilen İkincil Dönel Eksenli Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Yüzey Yanıt Yöntemi İle Analizi

Research Article

An Assessment of Chromium (VI) Removal from Aqueous Solution Using Gelatin/PAAm-based IPN Hydrogels

Research Article

Soğutma Sistem Arızalarında Yüzey Sıcaklıklarının Kızılötesi Görüntü İşleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Research Article

Agaricus bisporus Ekstraktı Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi: Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Research Article

Effect of Chopped Carbon Fibers Amount on the Mechanical and Tribological Properties of Polyester Matrix Composite

Research Article

Evaluation on Antimicrobial Activity of The Lichen Pleurosticta acetabulum

Research Article

Heyelan Meydana Gelmiş Bir Parkta Göçme Mekanizmasının Araştırılması ve Heyelan Önleme Tedbirleri

Review

Derin Öğrenme Yöntemleri ile 3B Nokta Bulutlarının Semantik Segmentasyonuna Genel bir Bakış

Research Article

High Energy Induced Decoloration and Detoxification of Astrazon Red FBL Solution

Research Article

Ladik (Konya kuzeyi, Türkiye) Dolayındaki Silüriyen-Orta Devoniyen Karbonatlarının Petrografik ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi

Research Article

Farklı Tipteki Fotovoltaik Güneş Panellerinin Düzce için 2014-2019 Yılları Arası Yaz Ayları Performans ve Verimlilik Analizi

Research Article

Seasonal Variations in Fat and Fatty Acid Profiles of Barbus tauricus (Kessler, 1877) From Duzce-Melen Basin (Turkey)

Research Article

Mobil Platformda IoT Temelli ve Soket Programlamaya Dayalı Termal Sensör Uygulaması

Research Article

Uygulamalı Eğitim Modeli İçin Firma Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Bir Sanayi Üniversitesinde Vaka Çalışması

Research Article

Ticari Bal Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Research Article

Soğuk İklim Bölgelerinde İnce Taneli Zeminlerin Fiziksel ve Mekanik Davranışının İncelenmesi

Research Article

Dijital Oyun İçerikli Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Research Article

Yüz Tanıma Sistemleri İçin Geliştirilmiş Veri Artırma Temelli Adaptif Yüz Tanıma Modeli

Review

Derleme: Elektroaktif Polimerler

Research Article

Kademeli İleri Geri Yayılım ve Gauss Fonksiyon Modelleri ile Pomza ve Diatomit İçeren Çimento Harçlarının Basınç Dayanımlarının Tahmini

Research Article

Jeotermal enerji destekli güç ve hidrojen üretim tesisinin termodinamik ve çevresel etki değerlendirmesinin modellenmesi

Research Article

Kuzey Batı Anadolu Güç Sisteminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimal Boyutlandırılması ve Yerleşimi

Review

Fotovoltaik-Termoelektrik Hibrit Güç Üretim Sistemlerinde Son Gelişmeler

Research Article

32CRMOV12-10 Çeliğinin Elektro Erozyon Tezgâhında Delme Performansının İncelenmesi

Research Article

Betonda Agrega İle Yer Değiştirilen Atık Döküm Kumunun Sertleşmiş Betonun Kimyasal ve Mineralojik Yapısına ve Mekanik Dayanımına Olan Etkisi

Research Article

Çift Metal Merkezli Fosfor 1,1-Ditiyolat Cd(II) Komplekslerinin Sentez ve Yapılarının Aydınlatılması

Research Article

1-(4-Klorobenzil)-2-(pyridin-2-yl)benzimidazol Biyoaktif Organik Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Research Article

Graphene Growth in Different Thickness by Chemical Vapor Deposition Method

Research Article

İki Pozitif Azot Atomu İçeren Di-katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi ve 1.0 M HCl Ortamında Korozyon İnhibisyon Etkinliklerinin İncelenmesi

Research Article

Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilen DP1200 Çeliğinin Kaynak Metali Sertlik Değeri Üzerinde Kaynak Parametrelerinin Etkisinin İstatistiksel Analizi

Research Article

Erzincan ‘Karaerik’ Üzümü (Vitis vinifera L.)’nün Fenolik Asit İçeriğinin Belirlenmesi

Research Article

Türkiye Gönüllü Karbon Piyasaları’nın Değerlendirilmesi

Research Article

Yanıcı, Patlayıcı Bölgelerin Hesaplanarak Risklerin ve Önlemlerin Değerlendirilmesi, Amonyak Tankı Örneği

Research Article

Öngerilmeli Poliamid 6 Dişlilerin Yorulma Ömürlerinin Karşılaştırılması

Research Article

Cauchy Dağılım ile Güçlendirilmiş Salp Sürü Algoritması

Research Article

Stock Closing Price Prediction with Machine Learning Algorithms: PETKM Stock Example In BIST

Research Article

Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yöntemi Kullanılarak Vernaküler Mimarinin Sürdürülebilirliği: Akşehir Eski Evleri Örneği

Research Article

Bölütleme Kullanarak Doğal Görüntülerde Metin Tanıma

Conference Paper

Debriyaj Diski Dış Ana Sac Batma Prosesinin Etkilerinin İncelenmesi

Research Article

X ve Ku Bandı İçin Dikdörtgen Ve Simetrik L-Şekilli Yarıklara Sahip Çoklu Band Yama Antenlerde Malzeme Etkileri

Research Article

5G Uygulamaları için Eliptik Mikroşerit Anten Tasarımı

Research Article

Kimyasal Olarak İşlenmemiş Portakal Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Etkin Bir Şekilde Uzaklaştırılması: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

Research Article

Cam Tozu ve Uçucu Kül Katkılı Harçların Zamana Bağlı Elektriksel Özdirenç Değişimlerinin İncelenmesi

Research Article

Investigation of Cutting Performance of Nano/Layered Hard Coatings in Face Milling of AISI D2 Steel

Research Article

POLYPROPYLENE FIBER REINFORCED RIGID POLYURETHANE FOAM COMPOSITES: EFFECTS OF FIBER TYPE, CONTENT AND LENGTH ON MECHANICAL PERFORMANCE

Research Article

Gümüş Nanoparçacık içeren mPEG-b-PCL ve PCL-b-PEG-b-PCL Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Research Article

Polylactic Acide-Activated Coal Electrospun Mat Production and Characterization

Conference Paper

Duygu Analizi ve Topluluk Öğrenmesi Yaklaşımları ile Kullanıcı Yorumlarının Analizi

Research Article

Yüksek Dayanımlı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının TYM Tabanlı Tahmini

Research Article

Investigation of engineering properties of lightweight concrete made with the addition of sodium salt based powder additive

Research Article

İzmir İli, Çiğli İlçesinin Mevcut ve İmar Uygulama Planındaki Açık Yeşil Alan Yeterliliğinin İrdelenmesi

Research Article

YEŞİLIRMAK HAVZASI İÇİN SEDİMENT-AKIM FONKSİYONLARININ BELİRLENMESİ

Research Article

A Study on Object Detection and Tracking of a Mobile Robot Using CIE L* a* b* Color Space

Research Article

Diatomit (Van/Çaldıran) Kullanılarak Atık Sulardan Asit Blue 25 Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması

Research Article

Prangos ferulacea (L.) Lindl. Bitkisinin Toplam Fenolik ve Toplam Flavonoit Madde Miktarı ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi

Research Article

Kilis Yüzeysel Su Kaynaklarından İzole Edilen Fekal Streptokokların Antibiyotik Hassasiyet Profilleri

Research Article

Seçilmiş Bazı Bitki Ekstraktlarının Penicillium expansum’un Misel Büyümesi Üzerine İn vivo ve İn vitro Etkinliği

Research Article

Menengiç (Pistacia terebinthus L) Ekstraktının Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Antioksidatif ve Antikarsinojenik Etkileri

Research Article

Yerçekimi Güdümlü Yağ-su Ayırımı için Yeşil Polikaprolakton/Poli(3-hidroksibütirat) Nanolifli Membranların Tek Basamaklı Üretimi

Research Article

Ağırlıklı Jensen eşitsizliği yardımıyla ortalama eşitsizlikler

Research Article

Derin Öğrenme Tabanlı Trafik Yoğunluğu Tahmini: İstanbul İçin Bir Vaka Çalışması

Research Article

Biyolojik Yöntem ile GO Katkılı Al/(Biyo-ZnO)/pSi Schottky Diyotların Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu

Review

Geleceğin Gıdaları İçin Mikroalgler: Spirulina sp. ve Chlorella sp.

Research Article

Alkali ile Aktive Edilmiş Cüruf+Uçucu Kül Harçlarına Yüksek Sıcaklık Sonrası Hava Kürünün Etkisi

Review

Tuz Stresinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri ve Geliştirilen Tolerans Mekanizmaları

Research Article

Time series dataset forecasting by using a Multiple Model Particle Filter (MMPF)