e-ISSN: 2148-2446
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Akademik,  Europub ve Ebsco tarafından taranmaktadır.


2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


2022 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Investigation of Methods to Increase Energy Efficiency in Old Buildings: A Case Study on a School Building Constructed in 2007

Araştırma Makalesi

Apache Spark ile Makine Öğrenmesi Destekli Diyabet Rahatsızlığı Tahmini

Araştırma Makalesi

Malva neglecta Wallr. (Ebegümeci)’nın In vitro Biyoaktif ve Fitokimyasal Özellikleri

Araştırma Makalesi

Sıcak Yırtılmanın Alüminyum Alaşımlarının Metal Kalitesine Etkisinin İncelenmesi ve Alaşımların Titreşim Karakteristiğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye ve Yakın Çevresinde Güneş Fotometreleri ile Elde Edilen Aerosol Optik Derinliği Verisinin Zamansal ve Mekansal Değişimi

Araştırma Makalesi

Moleküler Baskılanmış/Altın Nanoparçacık-Peptit Nanotüp ile Fonksiyonelleştirilmiş Tek kullanımlık Biyoçip ile IL-6 Tayini

Araştırma Makalesi

EDTA ile Modifiye Edilmiş Prunis Dulcis L. Kabukları Kullanılarak Bakır İyonlarının Sulu Çözeltiden Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayini

Derleme

Akıllı İç Mekan Mobilyalarının Sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Determination of The Antifungal Effect of Bacterial Metabolites of Xenorhabdus szentirmaii Against Some Phytopathogenic Fungi

Araştırma Makalesi

Effects of TiN/CrN, CrAlN, and TiN Coatings on the Performance of AISI M2 Tool Steel

Araştırma Makalesi

Biyobozunur Mg-Ag Alaşımlarının Mikroyapı, Mekanik ve Korozyon Özelliklerine Zn ve Nd Elementlerinin Etkisi

Derleme

HungerHash: A Distributed Network for Child-Hunger Relief based on Hedera Hashgraph

Araştırma Makalesi

Farklı Basınç Oranlarında Ham Palet Haline Dönüştürülen Al-15Cu Alaşımının Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Marinarozelotes barbatus (L. Koch, 1866)’un Sitogenetik Analizi

Araştırma Makalesi

Repurposing of Triazole Drugs to Combat Common Cancer Cases

Araştırma Makalesi

Investigation of Genotoxic Effects of Imazamox Pesticide on Zebrafish (Danio rerio) Using MN Assay

Araştırma Makalesi

2,6-bis-benzimidazolpiridin Esaslı Çinko(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Optimization Oxygen and Hydrogen Input Velocities by Golden Section Method with 3D Multifluid Model in COMSOL for PEMFCs

Araştırma Makalesi

Experimental and Theoretical Study on Behaviour of Geometrically Asymmetric Composite Marine Sandwich Beams Under Bending Load

Araştırma Makalesi

Sürtünme Yüzeyi Sayısı Farklı Sarkaç İzolatörlerin Yapı Deprem Davranışı Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

Yığma Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Duvar Bloklarında Boşluk Geometrisinin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Farklı dispersiyon tekniklerinin elektroeğirilmiş karbon nanotüp/ termoplastik poliüretan nanokompozitlerin elektromekanik özelliklerine etkisinin deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

S-SBR (Solution Stiren Bütadien Kauçuk) bazlı kauçuk karışımlarına farklı karbon siyahlarının etkisi

Araştırma Makalesi

Binaların Deprem Risk Durumlarının Çok Faktörlü Bir Modelle Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

GEGE: Predicting Gene Essentiality with Graph Embeddings

Araştırma Makalesi

İki Disazo Boyanın Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae) Üzerindeki Mortalite Etkisi ve Akut Toksisitesinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Optimization of Hybrid Sonophotocatalytic Decolorization of Rhodamine B (RhB) Dye Using TiO2 Nanocatalyst

Araştırma Makalesi

Geliştirilen İkincil Dönel Eksenli Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Yüzey Yanıt Yöntemi İle Analizi

Araştırma Makalesi

An Assessment of Chromium (VI) Removal from Aqueous Solution Using Gelatin/PAAm-based IPN Hydrogels

Araştırma Makalesi

Soğutma Sistem Arızalarında Yüzey Sıcaklıklarının Kızılötesi Görüntü İşleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

KOMŞULUK PLANLAMASINDA EKO VERİMLİLİK AJANDALARI: ÖRNEKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Araştırma Makalesi

Hasta Merkezli İyileştiren Hastane Yaklaşımı ve 21. Yüzyıl Sağlık Kampüslerine Yönelik Mimari Tasarım İlkeleri

Araştırma Makalesi

Agaricus bisporus Ekstraktı Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi: Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Effect of Chopped Carbon Fibers Amount on the Mechanical and Tribological Properties of Polyester Matrix Composite

Araştırma Makalesi

Evaluation on Antimicrobial Activity of The Lichen Pleurosticta acetabulum

Araştırma Makalesi

Heyelan Meydana Gelmiş Bir Parkta Göçme Mekanizmasının Araştırılması ve Heyelan Önleme Tedbirleri

Derleme

Derin Öğrenme Yöntemleri ile 3B Nokta Bulutlarının Semantik Segmentasyonuna Genel bir Bakış

Araştırma Makalesi

High Energy Induced Decoloration and Detoxification of Astrazon Red FBL Solution

Araştırma Makalesi

Ladik (Konya kuzeyi, Türkiye) Dolayındaki Silüriyen-Orta Devoniyen Karbonatlarının Petrografik ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Effects of green light supplementation with red and blue combinations of LED light spectrums on the growth of Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyta)

Araştırma Makalesi

Farklı Tipteki Fotovoltaik Güneş Panellerinin Düzce için 2014-2019 Yılları Arası Yaz Ayları Performans ve Verimlilik Analizi

Araştırma Makalesi

Seasonal Variations in Fat and Fatty Acid Profiles of Barbus tauricus (Kessler, 1877) From Duzce-Melen Basin (Turkey)

Araştırma Makalesi

Mobil Platformda IoT Temelli ve Soket Programlamaya Dayalı Termal Sensör Uygulaması

Araştırma Makalesi

Uygulamalı Eğitim Modeli İçin Firma Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Bir Sanayi Üniversitesinde Vaka Çalışması

Araştırma Makalesi

Ticari Bal Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Soğuk İklim Bölgelerinde İnce Taneli Zeminlerin Fiziksel ve Mekanik Davranışının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Dijital Oyun İçerikli Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Araştırma Makalesi

Yüz Tanıma Sistemleri İçin Geliştirilmiş Veri Artırma Temelli Adaptif Yüz Tanıma Modeli

Derleme

Derleme: Elektroaktif Polimerler

Araştırma Makalesi

Kademeli İleri Geri Yayılım ve Gauss Fonksiyon Modelleri ile Pomza ve Diatomit İçeren Çimento Harçlarının Basınç Dayanımlarının Tahmini

Araştırma Makalesi

Jeotermal enerji destekli güç ve hidrojen üretim tesisinin termodinamik ve çevresel etki değerlendirmesinin modellenmesi

Araştırma Makalesi

Kuzey Batı Anadolu Güç Sisteminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimal Boyutlandırılması ve Yerleşimi

Derleme

Fotovoltaik-Termoelektrik Hibrit Güç Üretim Sistemlerinde Son Gelişmeler

Araştırma Makalesi

Sismik İzolatörlü Yapıların Tasarımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

32CRMOV12-10 Çeliğinin Elektro Erozyon Tezgâhında Delme Performansının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Impact of Some Entomopathogenic Fungi on the Growth of Zea mays L. and Helianthus annuus L.