e-ISSN: 2148-2446
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Akademik,  Europub ve Ebsco tarafından taranmaktadır.


2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


2021 - Cilt: 9 Sayı: 6 - ICAIAME 2021

Araştırma Makalesi

Yeni İki Hetero halkalı Bir Yapı Olarak Tiyoüreyle Kaynaşmış Furazan Sentezi ve Biyolojik Değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

Comparison of Perceived Stress of University Students in terms of Body-Mass Index Categories and Gender

Araştırma Makalesi

Çan Linyiti ile Kayın Ağacı Odununun Sabit Yatakta Birlikte Yakılması

Araştırma Makalesi

Biosynthesis of Gold Nanoparticles (AuNPs) with Dimrit Raisin Extract and Their Degradation Activity for Water Contaminants

Araştırma Makalesi

Preparation, characterization and investigation of swelling behavior of HEMA-based amphiphilic semi-IPN cryogels containing polymeric Linoleic acid

Araştırma Makalesi

Polimerik Malzeme Kaplı Atık Kâğıtlardan Üretilen Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Maxilon Blue GRL Boyar Maddesinin İllit Kil Minerali İle Gideriminin Optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Deri Endüstrisi Atık Yağlarından Üretilen Biyodizelin Dizel Motor Yanma Performans ve Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of Pyridine Based Ruthenium Complexes

Araştırma Makalesi

3B Yazıcılarda Kullanılan Farklı Tip Ekstüderlerin ANSYS Programı ile Termal Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

Araştırma Makalesi

Tetrasiklin Antibiyotiğinin Zeolitte Adsorpsiyonu

Araştırma Makalesi

De novo transcriptome assembly reveals three alternative oxidase encoding genes in Nymphaea alba L.

Araştırma Makalesi

Kaplamaların Tahribatsız Olarak Taramalı Elektron Mikroskobunda Kimyasal Analizleri

Araştırma Makalesi

Elektro Galvaniz İşleminin St37 Ankraj Elemanının Korozyon Mekanizmasına Etkisinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

2,3-Di(tiyofen-3-il)piperazin Monomerlerinin Ultrases Destekli Sentezi, İletken Polimerlerinin Hazırlanması ve Süperkapasitör Davranışlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

2,4-D Diklorofenoksi Asetik Asit’in Sazanlarda (Cyprinus carpio) Kritik Yüzme Hızı ve Hematoloji Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Derleme

Geleneksel Arıcılık Faaliyetleri Kapsamında Türkiye’de Yapılmış Etnobotanik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Alüminyum 6061-T651 alaşımının kaplamalı kesici uçlarla frezelenmesinde kesme parametrelerinin optimizasyonu ve kesici uç aşınması üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Dolgu Duvar Pencere Boşluklarının Betonarme Çerçeve Davranışına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Krom Cevheri Zenginleştirme İşlemi Atıklarından Olan Olivin Mineralinin Asfalt Betonunda Filler Olarak Kullanımı

Araştırma Makalesi

Perde Duvarlı ve Çerçeveli Betonarme Binalarda Deprem Tasarım Sınıflarının Bina Maliyetine Etkisi

Araştırma Makalesi

Sulu Çözeltilerden Organik Boyaların Giderimi Için Sellüloz Nanokristal Katkılı Aljinat Adsorbanın Geliştirilmesi Ve Boya Giderim Veriminin Araştırılması

Araştırma Makalesi

1-(4-klorofenil)-3-metil-5-{4-[(2-metilfenil)metoksi]fenil}-1H-pirazol’ün Kristal Yapısı ve Hirshfeld Yüzey Analizi

Derleme

Atık Yağ, Gres ve Lipid Maddeleri ile Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Anaerobik Prosesle Arıtılabilirliği Üzerine Derleme Çalışması

Araştırma Makalesi

Havalandırmalı Duvar Konstrüksiyonlarında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımının Konut Binalarının Enerji Yüklerine Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

A comprehensive comparison of binary Archimedes optimization algorithms on uncapacitated facility location problems

Araştırma Makalesi

IoT Tabanlı Enstrümantasyon Sistemi ile Farklı Frekansların Kurşun Asit Akülerin Desülfasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Konfeksiyon İşletmelerinde Endüstri 4.0 Perspektifinde Akıllı Üretim Sistemleri Entegrasyonu İçin Bir Model Önerisi

Araştırma Makalesi

Endüstriyel Kenevir Sapı Atığının Farklı Bağlayıcılar ile Kenevir Betonu Üretiminde Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Analysis of Air Quality in Bayburt Province with Statistical Methods

Araştırma Makalesi

Single-phase Boost-type Active Tracking AC-AC Voltage Regulator with an Improved Hybrid Control Technique

Araştırma Makalesi

Three-phase Active Tracking AC-AC Voltage Regulator based on Buck Converter with an Efficient Hybrid Control Technique

Araştırma Makalesi

Investigation of Methods to Increase Energy Efficiency in Old Buildings: A Case Study on a School Building Constructed in 2007

Araştırma Makalesi

Betonarme Karma Taşıyıcı Sistemlerin TBDY 2018 ve ASCE 41-17’ye Göre Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Performans Analizi ve Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırması

Araştırma Makalesi

Fuzzy Logic Based Control of a Fuel Cell/Battery/Ultra-capacitor Hybrid Power System via a Multi-Phase Multi-Input Converter

Araştırma Makalesi

Changes in the Level of Compliance with Construction Workers' Occupational Health and Safety Legal Legislation (2013-2018) in the Five-Year Period

Araştırma Makalesi

Mevcut Bir Eğitim Yapısında Enerji Verimliliğini İyileştirmeye Yönelik Bir Analiz

Araştırma Makalesi

Tooth Instance Segmentation on Panoramic Dental Radiographs Using U-Nets and Morphological Processing

Araştırma Makalesi

Ahşap Levha Endüstrisinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Vatandaşlık Boyutları ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Analysis of Deep Transfer Learning Methods for Early Diagnosis the Covid-19 Disease with Chest X-ray Images

Araştırma Makalesi

Yeni Bir Genelleştirilmiş Normlu Uzay: A-Normlu Uzaylar

Araştırma Makalesi

Cofinitely (Weak) G-Supplemented Lattices

Araştırma Makalesi

Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys Bitkisinin in vitro Antimikrobiyal Aktivitesi ve Etanol Ekstrakt Kompozisyonunun Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi ile Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Çalışma Ofislerinin Enerji İhtiyacının Güneş Pilleri Kullanılarak Karşılanması

Araştırma Makalesi

(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydroisoxazole-4,5-diyl)dimethanol Compound: Antibacterial Activity, Antifungal Activity and Calculated Structural Parameters

Araştırma Makalesi

Electrochemical Enzymatic Biosensor Development by Using Different Electropolymerization Conditions of Polyaniline

Araştırma Makalesi

Apache Spark ile Makine Öğrenmesi Destekli Diyabet Rahatsızlığı Tahmini

Araştırma Makalesi

Malva neglecta Wallr. (Ebegümeci)’nın In vitro Biyoaktif ve Fitokimyasal Özellikleri

Araştırma Makalesi

Sıcak Yırtılmanın Alüminyum Alaşımlarının Metal Kalitesine Etkisinin İncelenmesi ve Alaşımların Titreşim Karakteristiğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Sakarya İli Mısır Üreticilerinin Yabancı Otlar ve Mücadelesi Konusunda Yaşadığı Sorunlar

Araştırma Makalesi

Operating Room Scheduling by Using Hybrid Genetic Algorithm

Araştırma Makalesi

Using Fuzzy Approach-Multi-Objective Linear Programming for End-of-Life -A Case Study

Araştırma Makalesi

Türkiye’deki Astronomik Gözlemevlerinin Kuruluş Yerlerinin Bulanık AHS ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

ÇOK KATMANLI ALGILAYICI İLE AĞ TRAFİĞİ SINIFLANDIRMA ANALİZİ

Derleme

Bulut Bilişim Güvenliği İçin Kullanılan Makine Öğrenimi Yöntemleri Üzerine Bir Derleme

Araştırma Makalesi

Türkiye ve Yakın Çevresinde Güneş Fotometreleri ile Elde Edilen Aerosol Optik Derinliği Verisinin Zamansal ve Mekansal Değişimi

Araştırma Makalesi

Moleküler Baskılanmış/Altın Nanoparçacık-Peptit Nanotüp ile Fonksiyonelleştirilmiş Tek kullanımlık Biyoçip ile IL-6 Tayini

Araştırma Makalesi

EDTA ile Modifiye Edilmiş Prunis Dulcis L. Kabukları Kullanılarak Bakır İyonlarının Sulu Çözeltiden Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayini

Derleme

Akıllı İç Mekan Mobilyalarının Sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Determination of The Antifungal Effect of Bacterial Metabolites of Xenorhabdus szentirmaii Against Some Phytopathogenic Fungi

Araştırma Makalesi

Effects of TiN/CrN, CrAlN, and TiN Coatings on the Performance of AISI M2 Tool Steel

Araştırma Makalesi

Biyobozunur Mg-Ag Alaşımlarının Mikroyapı, Mekanik ve Korozyon Özelliklerine Zn ve Nd Elementlerinin Etkisi

Derleme

HungerHash: A Distributed Network for Child-Hunger Relief based on Hedera Hashgraph

Araştırma Makalesi

Farklı Basınç Oranlarında Ham Palet Haline Dönüştürülen Al-15Cu Alaşımının Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Marinarozelotes barbatus (L. Koch, 1866)’un Sitogenetik Analizi

Araştırma Makalesi

Repurposing of Triazole Drugs to Combat Common Cancer Cases

Araştırma Makalesi

A Parametric Study of Pile Behavior In Liquefied Soils