e-ISSN: 2148-2446
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Akademik,  Europub ve Ebsco tarafından taranmaktadır.


2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


2022 - Cilt: 10 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

36. GEGE: Predicting Gene Essentiality with Graph Embeddings

Araştırma Makalesi

Investigation of Methods to Increase Energy Efficiency in Old Buildings: A Case Study on a School Building Constructed in 2007

Araştırma Makalesi

Malva neglecta Wallr. (Ebegümeci)’nın In vitro Biyoaktif ve Fitokimyasal Özellikleri

Araştırma Makalesi

Repurposing of Triazole Drugs to Combat Common Cancer Cases

Araştırma Makalesi

Investigation of Genotoxic Effects of Imazamox Pesticide on Zebrafish (Danio rerio) Using MN Assay

Araştırma Makalesi

2,6-bis-benzimidazolpiridin Esaslı Çinko(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Experimental and Theoretical Study on Behaviour of Geometrically Asymmetric Composite Marine Sandwich Beams Under Bending Load

Araştırma Makalesi

Sürtünme Yüzeyi Sayısı Farklı Sarkaç İzolatörlerin Yapı Deprem Davranışı Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

Yığma Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Duvar Bloklarında Boşluk Geometrisinin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Farklı dispersiyon tekniklerinin elektroeğirilmiş karbon nanotüp/ termoplastik poliüretan nanokompozitlerin elektromekanik özelliklerine etkisinin deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

S-SBR (Solution Stiren Bütadien Kauçuk) bazlı kauçuk karışımlarına farklı karbon siyahlarının etkisi

Araştırma Makalesi

Binaların Deprem Risk Durumlarının Çok Faktörlü Bir Modelle Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

İki Disazo Boyanın Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae) Üzerindeki Mortalite Etkisi ve Akut Toksisitesinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Optimization of Hybrid Sonophotocatalytic Decolorization of Rhodamine B (RhB) Dye Using TiO2 Nanocatalyst

Araştırma Makalesi

Geliştirilen İkincil Dönel Eksenli Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Yüzey Yanıt Yöntemi İle Analizi

Araştırma Makalesi

An Assessment of Chromium (VI) Removal from Aqueous Solution Using Gelatin/PAAm-based IPN Hydrogels

Araştırma Makalesi

Soğutma Sistem Arızalarında Yüzey Sıcaklıklarının Kızılötesi Görüntü İşleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Hasta Merkezli İyileştiren Hastane Yaklaşımı ve 21. Yüzyıl Sağlık Kampüslerine Yönelik Mimari Tasarım İlkeleri

Araştırma Makalesi

Agaricus bisporus Ekstraktı Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi: Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Effect of Chopped Carbon Fibers Amount on the Mechanical and Tribological Properties of Polyester Matrix Composite

Araştırma Makalesi

Evaluation on Antimicrobial Activity of The Lichen Pleurosticta acetabulum

Araştırma Makalesi

Heyelan Meydana Gelmiş Bir Parkta Göçme Mekanizmasının Araştırılması ve Heyelan Önleme Tedbirleri

Derleme

Derin Öğrenme Yöntemleri ile 3B Nokta Bulutlarının Semantik Segmentasyonuna Genel bir Bakış

Araştırma Makalesi

High Energy Induced Decoloration and Detoxification of Astrazon Red FBL Solution

Araştırma Makalesi

Ladik (Konya kuzeyi, Türkiye) Dolayındaki Silüriyen-Orta Devoniyen Karbonatlarının Petrografik ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Farklı Tipteki Fotovoltaik Güneş Panellerinin Düzce için 2014-2019 Yılları Arası Yaz Ayları Performans ve Verimlilik Analizi

Araştırma Makalesi

Seasonal Variations in Fat and Fatty Acid Profiles of Barbus tauricus (Kessler, 1877) From Duzce-Melen Basin (Turkey)

Araştırma Makalesi

Mobil Platformda IoT Temelli ve Soket Programlamaya Dayalı Termal Sensör Uygulaması

Araştırma Makalesi

Uygulamalı Eğitim Modeli İçin Firma Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Bir Sanayi Üniversitesinde Vaka Çalışması

Araştırma Makalesi

Ticari Bal Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Soğuk İklim Bölgelerinde İnce Taneli Zeminlerin Fiziksel ve Mekanik Davranışının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Dijital Oyun İçerikli Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Araştırma Makalesi

Yüz Tanıma Sistemleri İçin Geliştirilmiş Veri Artırma Temelli Adaptif Yüz Tanıma Modeli

Derleme

Derleme: Elektroaktif Polimerler

Araştırma Makalesi

Kademeli İleri Geri Yayılım ve Gauss Fonksiyon Modelleri ile Pomza ve Diatomit İçeren Çimento Harçlarının Basınç Dayanımlarının Tahmini

Araştırma Makalesi

Jeotermal enerji destekli güç ve hidrojen üretim tesisinin termodinamik ve çevresel etki değerlendirmesinin modellenmesi

Araştırma Makalesi

Kuzey Batı Anadolu Güç Sisteminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimal Boyutlandırılması ve Yerleşimi

Derleme

Fotovoltaik-Termoelektrik Hibrit Güç Üretim Sistemlerinde Son Gelişmeler

Araştırma Makalesi

Sismik İzolatörlü Yapıların Tasarımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

32CRMOV12-10 Çeliğinin Elektro Erozyon Tezgâhında Delme Performansının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Impact of Some Entomopathogenic Fungi on the Growth of Zea mays L. and Helianthus annuus L.

Araştırma Makalesi

Betonda Agrega İle Yer Değiştirilen Atık Döküm Kumunun Sertleşmiş Betonun Kimyasal ve Mineralojik Yapısına ve Mekanik Dayanımına Olan Etkisi

Araştırma Makalesi

Çift Metal Merkezli Fosfor 1,1-Ditiyolat Cd(II) Komplekslerinin Sentez ve Yapılarının Aydınlatılması

Araştırma Makalesi

1-(4-Klorobenzil)-2-(pyridin-2-yl)benzimidazol Biyoaktif Organik Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Graphene Growth in Different Thickness by Chemical Vapor Deposition Method

Araştırma Makalesi

İki Pozitif Azot Atomu İçeren Di-katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi ve 1.0 M HCl Ortamında Korozyon İnhibisyon Etkinliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilen DP1200 Çeliğinin Kaynak Metali Sertlik Değeri Üzerinde Kaynak Parametrelerinin Etkisinin İstatistiksel Analizi

Araştırma Makalesi

Erzincan ‘Karaerik’ Üzümü (Vitis vinifera L.)’nün Fenolik Asit İçeriğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye Gönüllü Karbon Piyasaları’nın Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yanıcı, Patlayıcı Bölgelerin Hesaplanarak Risklerin ve Önlemlerin Değerlendirilmesi, Amonyak Tankı Örneği

Araştırma Makalesi

Öngerilmeli Poliamid 6 Dişlilerin Yorulma Ömürlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Cauchy Dağılım ile Güçlendirilmiş Salp Sürü Algoritması

Araştırma Makalesi

Stock Closing Price Prediction with Machine Learning Algorithms: PETKM Stock Example In BIST

Araştırma Makalesi

Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yöntemi Kullanılarak Vernaküler Mimarinin Sürdürülebilirliği: Akşehir Eski Evleri Örneği

Araştırma Makalesi

Bölütleme Kullanarak Doğal Görüntülerde Metin Tanıma

Konferans Bildirisi

Debriyaj Diski Dış Ana Sac Batma Prosesinin Etkilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Employing of 2-acetylpyridine based chalcone as Hg2+ sensing material: Experimental and theoretical examination

Araştırma Makalesi

X ve Ku Bandı İçin Dikdörtgen Ve Simetrik L-Şekilli Yarıklara Sahip Çoklu Band Yama Antenlerde Malzeme Etkileri

Araştırma Makalesi

5G Uygulamaları için Eliptik Mikroşerit Anten Tasarımı

Araştırma Makalesi

Kimyasal Olarak İşlenmemiş Portakal Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Etkin Bir Şekilde Uzaklaştırılması: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

Araştırma Makalesi

Cam Tozu ve Uçucu Kül Katkılı Harçların Zamana Bağlı Elektriksel Özdirenç Değişimlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Investigation of Cutting Performance of Nano/Layered Hard Coatings in Face Milling of AISI D2 Steel

Araştırma Makalesi

POLYPROPYLENE FIBER REINFORCED RIGID POLYURETHANE FOAM COMPOSITES: EFFECTS OF FIBER TYPE, CONTENT AND LENGTH ON MECHANICAL PERFORMANCE

Araştırma Makalesi

Gümüş Nanoparçacık içeren mPEG-b-PCL ve PCL-b-PEG-b-PCL Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Polylactic Acide-Activated Coal Electrospun Mat Production and Characterization

Konferans Bildirisi

Duygu Analizi ve Topluluk Öğrenmesi Yaklaşımları ile Kullanıcı Yorumlarının Analizi

Araştırma Makalesi

Yüksek Dayanımlı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının TYM Tabanlı Tahmini

Araştırma Makalesi

Investigation of engineering properties of lightweight concrete made with the addition of sodium salt based powder additive

Araştırma Makalesi

İzmir İli, Çiğli İlçesinin Mevcut ve İmar Uygulama Planındaki Açık Yeşil Alan Yeterliliğinin İrdelenmesi