Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 1216 - 1226 2020-04-30

Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği)
The Effect of Organizational Culture on Job Satisfaction and Development of Innovative Thinking and Organizational Commutment in Employess (Fiber Plate Industry Example)

Kadri Cemil AKYÜZ [1] , İbrahim YILDIRIM [2] , Kahraman Berkay GÜRSOY [3]


İşletmelerin rekabette üstün konumda olmaları ve sahip oldukları pazar paylarını geliştirebilmeleri çalışanlarının potansiyel güçlerini açığa çıkarabilmesi ve kurumsal olarak inovatif düşünceye önem vermeleri ile yakından ilgilidir. Firmaların sahip oldukları kültürel yapı ve yönetim tarzı çalışanlar üzerinde yeniliklere katkı sağlamak, örgütüne bağlılık ve iş tatmini boyutlarında önemli bir etkiye sahip durumdadır. Bu çalışmada örgüt kültürünün çalışanlarda inovatif düşünce geliştirme, iş tatmini ve örgüt bağlılığına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Orman Ürünleri Sanayi Sektörünün önemli bir alt sanayi dalı konumunda olan Lif Levha Sanayi’nde uluslararası alanda geçerliliği kanıtlanmış anketler kullanılarak çalışanlar üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulmuş ve inovatif düşünce geliştirme, iş tatmini, örgüt bağlılığı ve örgüt kültürü arasında istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

The superiority of enterprises in the competition and the development of their market shares are closely related to their employees' ability to unleash their potential strengths and to give importance to innovative thinking in the enterprise. The cultural structure and management style of the companies have a significant impact on the contribution of innovations on employees, loyalty to their organization and job satisfaction. The aim of this study is to determine the effect of organizational culture on the development of innovative thinking, job satisfaction and organizational commitment in employees. In line with this aim, research has been carried out on the employees using internationally proven questionnaires in Fiber Sheet Industry, which is an important sub-industry branch of the Forest Products Industry Sector. The data obtained were subjected to statistical analysis and it was determined that there were statistically significant and positive relationships between innovative thinking development, job satisfaction, organizational commitment and organizational culture.

 • [1] B.Ç. Bayhan, “Lojistik işletmelerinde yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü ilişkisi,” Yüksek Lisans tezi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 2018.
 • [2] S.J. Hogan and L.V. Coote, “Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model,” Journal of Business Research, vol. 67, no. 8, pp. 1609-1621, 2014.
 • [3] N. Güçlü, “Örgüt kültürü,” Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, ss. 147-159, 2003.
 • [4] H. Serin, M. Durgun ve S. Durgun, “James g. march: yönetim ve örgüt çalışmalarında örnek bir figür,” Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar, Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı, 2019, böl. 2, ss. 29-50.
 • [5] İ. Akyüz, U. Saraç ve N. Ersen, “Örgütsel davranış boyutları ile örgüt kültürü arasındaki ilişki: Ahşap panel levha sektörü örneği,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c. 21, s. 3, ss. 793-802, 2019.
 • [6] E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, USA: Jossey-Bass, 2004.
 • [7] H. Serin ve M. Durgun, “İşletmelerde yenilikçi yaklaşım olarak stratejik yönetim süreci,” Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı, 2018, böl. 3, ss. 23-42.
 • [8] M. Durgun, H. Serin ve Y Şahin, “Strategic management process at furniture firms,” Selçuk-Teknik Dergisi, c. 14, s. 2, ss. 344-349, 2015.
 • [9] M. Alvesson, Understanding Organizational Culture, London, UK: Sage Publications, 2004.
 • [10] S. Davıs, Managing Corporate Culture. 1st ed., Cambridge, UK: Ballinger Publishing, 1984.
 • [11] C. Uzkurt ve A.E. Demirci, Yenilik Yönetimi, Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi, 2012.
 • [12] P.F. Drucker, The Discipline of Innovation, UK: Harvard Business Review, 2002.
 • [13] H.K. Güleş ve H. Bülbül, Yenilikçilik, İşletmeler için Stratejik Rekabet Aracı, Ankara, Türkiye: Nobel Basım Yayın, 2004.
 • [14] H. Serin, M. Durgun ve S. Durgun, “Orman ürünleri sanayindeki davranışsal strateji çalışmaları üzerine bir derleme,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 8, s. 1, ss. 1002-1019, 2020.
 • [15] R.K. Jain, H.C. Triandis and C.W. Weick, Managing Research, Development and Innovation: Managing the Unmanageable, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2010.
 • [16] A, Barker, Yenilikçiliğin Simyası, İstanbul, Türkiye: Mess Yayın, 2002.
 • [17] F.P. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, New York, USA: Harper & Row Publishers Inc., 1999.
 • [18] B.S. Oğuztürk ve M. Türkoğlu, “Yenilik ve yenilik modelleri,” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, ss. 14-20, 2004.
 • [19] F.N. Yorgancılar, “Sürdürülebilir rekabet anlayışı olarak yenilik yeteneği,” Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, c. 15, s. 21, ss. 379-425, 2011.
 • [20] N. Işık ve A. Kılınç, “İnovasyon-temelli ekonomi: seçilmiş ülkeler üzerine bir uygulama,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, s. 1, ss. 13-27, 2016.
 • [21] O. Erdil, H. Keskin, S.Z. İmamoğlu ve S. Erat, “Yönetim tarzı ve çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı ve takdir edilme duygusu ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 5, s. 1, ss. 17-26, 2004.
 • [22] H.G. Çekmecelioğlu, “Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Bir araştırma,” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, s. 1, ss. 79-97, 2007.
 • [23] Ö.Ç. Titizoğlu, “Etkileşimi ve dönüşümcü liderlik tarzlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerine etkisi: Bir saha araştırması”, Yüksek Lisans tezi, İşletme Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye, 2011. [24] H. Gürkan, C. Barut, O. Ünsel ve E. Aybay, “Demografik değişkenler ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bitlis ili turizm sektörü çalışanları uygulaması,” Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, s. 2, ss. 130-157, 2017.
 • [25] Z. Akıncı, “Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama,” Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, c. 4, ss. 1-25, 2002.
 • [26] İ. Akyüz, K. C. Akyüz, N. Ersen and M. Beker, “A research on the customer relationship management in the furniture and other forest products business (Istanbul provincial sample),” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 1, pp. 88-98, 2017.
 • [27] M.K. Abouraia and S.M. Othman, “Transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment, and turnover ıntentions: the direct effects among bank representatives,” American Journal of Industrial and Business Management, vol. 7, pp. 404-423, 2017.
 • [28] E. Nergiz ve F. Yılmaz, “Çalışanların iş tatmininin performanslarına etkisi: Atatürk Havalimanı Gümrüksüz Satış İşletmesi örneği,” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 14, ss. 50-79, 2016.
 • [29] T. Gedik, K.C. Akyuz and C. Batu, “Determination of manager job satisfaction level in forest products industry (The case of Duzce),” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 1-11, 2009.
 • [30] M.Ö. Çetin, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara, Türkiye: Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
 • [31] S. G. Arı, “Yöneticiye duyulan güven örgütsel bağlılığı artırır mı?,” Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 2, ss. 17-36, 2003.
 • [32] R. Balay, Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara, Türkiye: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
 • [33] S. Tayyah and N. Tariq, “Development of an indigenous organizational commitment questionnaire,” Pakistan Journal of Psychological Research-ProQuest Psychology Journals, vol. 16, no. ½, pp. 31-44, 2001.
 • [34] Y. Wiener, “Commitment in organization a normative view,” Academy of Management Review, vol. 7, no. 3, pp. 418-428, 1982.
 • [35] A.E.Reichers, “A review and reconceptualization of organizational commitment,” Academy of Management Review, vol. 10, no. 3, pp. 465-476, 1985.
 • [36] A.C. Baysal ve M. Paksoy, “Mesleğe ve örgüte bağlılığın çok yönlü incelenmesinde Meyer-Allen modeli,” İ. Ü İşletme Fakültesi Dergisi, c. 28, s. 1, ss. 7-15, 1999.
 • [37] F. Luthans, Organizational Behavior, UK: McGraw-Hill, 1992.
 • [38] B. Toker, “Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 8, s. 1, ss. 92-107, 2007.
 • [39] K. Ardıç ve T. Baş, “Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması,” 9.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi'nde sunuldu, İstanbul, 2001.
 • [40] N. Ersen, İ. Akyüz and B.Ç. Bayram, “The forecasting of the exports and imports of paper and paper products in Turkey using Box-Jenkins Method,” Eurasian Journal of Forest Science, vol. 7, no. 1, pp. 54-65, 2019.
 • [41] A. H. Aydın, S. Durgun ve M. Durgun, “Davranışsal kamu yönetimi: yöntemsel ve teorik düzlemlerde bir inceleme,” J. Acad. Value Stud., c. 5, s. 4, ss. 528-542, 2019.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0049-6379
Author: Kadri Cemil AKYÜZ (Primary Author)
Institution: KTÜ Orman Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7874-8404
Author: İbrahim YILDIRIM
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8220-9606
Author: Kahraman Berkay GÜRSOY
Institution: Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { dubited664709, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1216 - 1226}, doi = {10.29130/dubited.664709}, title = {Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği)}, key = {cite}, author = {Akyüz, Kadri Cemil and Yıldırım, İbrahim and Gürsoy, Kahraman} }
APA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Gürsoy, K . (2020). Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği) . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (2) , 1216-1226 . DOI: 10.29130/dubited.664709
MLA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Gürsoy, K . "Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği)" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1216-1226 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/55096/664709>
Chicago Akyüz, K , Yıldırım, İ , Gürsoy, K . "Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği)". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1216-1226
RIS TY - JOUR T1 - Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği) AU - Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , Kahraman Gürsoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.664709 DO - 10.29130/dubited.664709 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1216 EP - 1226 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.664709 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.664709 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği) %A Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , Kahraman Gürsoy %T Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği) %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 2 %R doi: 10.29130/dubited.664709 %U 10.29130/dubited.664709
ISNAD Akyüz, Kadri Cemil , Yıldırım, İbrahim , Gürsoy, Kahraman . "Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği)". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 2 (April 2020): 1216-1226 . https://doi.org/10.29130/dubited.664709
AMA Akyüz K , Yıldırım İ , Gürsoy K . Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği). DÜBİTED. 2020; 8(2): 1216-1226.
Vancouver Akyüz K , Yıldırım İ , Gürsoy K . Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği). Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(2): 1216-1226.