Research Article
BibTex RIS Cite

INFLUENCER MARKETING APPLICATIONS IN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING

Year 2018, , 1299 - 1328, 29.09.2018
https://doi.org/10.19145/e-gifder.431622

Abstract

The digital revolution that took place late last century has led to great transformations in marketing as well as in
other areas. This period also indicates a new process in which competition has increased rapidly and businesses are
beginning to need new methods and techniques. In this context, businesses have been forced to take part in the field
of digital marketing from the other side while acting as a traditional marketing approach from one side. The word
of mouth marketing technique which has been successfully used in the traditional marketing approach has also been
transformed into viral marketing in the scope of digital marketing. With this in mind, influencer marketing
applications have begun to take place in digital marketing with the assumption that consumers are more influenced
by purchasing decision making process, acquaintance, trust, and environment. Thus, as a version of viral marketing,
influencer marketing studies conducted by presenting the product experiences of well-known people with a high
number of followers in social media in a natural environment have recently become very popular. This work, which is farther and cheaper than conventional advertising logic, is also allowing individuals to create content. This system
is based on mutual interaction and provides quick feedback so that it is supported the business’ the development of
appropriate behaviors to this.
In this study, the development of influencer marketing practices in Turkey, application forms, the future of the
economic and financial dimensions of the system are discussed. In this context, the three influencer marketing
practitioners that directly provide services in this area are assessing different aspects of the subject by using depth
interview techniques from qualitative research methods.

References

  • ABA, Gökhan (2011). “Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama: Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(16), s.45-60.ARENDT, Johann (1967). “Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product”. Journal of Marketing Research, 4, s.291-295.ARGAN, Metin ve ARGAN, Tokay Mehpare (2007). “İnternet Üzerinde Ağızdan Ağza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve”, Ticaret-Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s.231-250BOSE, Ranjit (2002). “Customer Relationship Management: Key Components fo IT Success”, Industrial Management and Data Systems, Vol: 102, No:2, s.89-97.BROWN, Duncan & HAYES, Nick (2008). Influencer Marketing, Who Really Influences Your Customers? UK: Elsevier Ltd.CHAFFY, Dave ve SMITH PR. (2013). Emarketing Excelence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing, Routlegde.CONSTANTINIDES, Efthymios ve FOUNTAIN, Stefan J., (2008). “Web 2.0. Conceptual Foundations and Marketing Issues”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), s.231-244.COP, Ruziye, ŞEN, Funda ve GÜMÜŞ, Niyazi (2009). “The Effect of Word of Mouth Communications on Consumers Purchasing Decisions: In a Globalized World a Case Study From Turkey”. 5th International Strategic Management Conference, July 02‐04 2009, South Africa, Proceedings, s.473‐480.DEAL, Marianna ve ABEL, Pete. (2001). Grass Roots: The Exponential Power of One. Brandweek. February 26, s.38.DEFINITION OF MARKETING (2013). (https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/ Definition-of-Marketing.aspx), Erişim Tarihi: 5.5.2018.DIGITAL IN 2018: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, Erişim Tarihi: 5.5.2018.DIRECT MAIL AS MORE INFLUENTIAL. ADVERTISING AGE, October 13. http://adage.com/article?article_id=38575, Erişim tarihi: 08.05.2018.EKER, Merve; BAYINDIR, Müjde; BÜKTEL, Seda ve YILMAZ, Kamer, (2017), “Influencer’ın Hatırı Kaç Yıl Sürer”, Campaign Dergisi, Sayı:69 s.22-24.ERCİŞ, M. Serdar (2011). Pazarlama iletişimi kavramları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.FENOMEN VERGİSİ, 2018, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/fenomen-vergisi-40802195, Erişim Tarihi: 5.6.2018.FRANCES, Brassington ve PETTIT, Stephen, (1997). Principle of Marketing, Financial Times: Prentice Hall.GLOBAL TRUST IN ADVERTISING (2015). www.nielsen.com, Erişim Tarihi: 8.5.2018.HALLIDAY, Jean (2003). “Study: TV Ads Donʹt Sell Cars, Consumers Cite Internet and Direct Mail as More Influential.” Ad Age, October, 13. http://adage.com/latestnews/?newsld=38933, Erişim Tarihi: 4.4.2018.DICTIONARY.COM, http://www.dictionary.com/browse/influencer?s=t, Erişim Tarihi: 10.5.2018.TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862, Erişim Tarihi: 5.5.2018.CAMBRIDGE DICTIONARY, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl% C3%BCk/ingilizce/influencer, Erişim Tarihi: 10.5.2018.HUGHES, Arthur Middleton (2002). “The Value of A Name.” Journal of Database Management, 10(2), s.159-174.INFLUENCER MARKETING 2017, https://creatorden.com/2017-turkiye-influencer-marketing-raporu/, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2018.KAHRAMAN, Murat (2010). Sosyal Medya 101. İstanbul: MediaCat Yayınları.KAPLAN, Andreas M. ve HAENLEIN, Michael (2010). “Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media.” Business Horizons, 53, s.59-68.KARAHASAN, Fatoş (2012). Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları, İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.KESKİN, Dilara ve ÇEPNİ, Büşra (2012). “Ağızdan Ağıza Pazarlama Kapsamında Demografik ve Sosyal Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Sinema Filmi Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:8, Sayı:16, s.99-108.KIM, Samuel Seongseop; LEE, Jinsoo ve PRIDEAUX, Bruce (2014). “Effect of Celebrity Endorsement on Tourists’ Perception of Corporate Image, Corporate Credibility and Corporate Loyalty.” International Journal of Hospitality Management, 37, s.131-145.KOTTLER,Philip (2018). A’dan Z’ye Pazarlama, İstanbul: MediaCat Yayıncılık.LITVIN, Stephen W.; GOLDSMITH, Ronald E. ve PAN, Bing (2008), “Electronic Word-of-Mouth in Hospitaly and Tourism Management”, Tourism Management, 29, s.458-468.MCCRACKEN, Grant (1989). “Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsementprocess”, Journal of Consumer Research, s.310-321.ODABAŞI, Yavuz ve GÜLFİDAN, Barış (2002). Tüketici Davranışı (1. Baskı). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. MediaCat Akademi.ÖZKÖMÜRCÜ, Haydar (2017). Influencer Marketing Nasıl Yapılmalı, Nasıl Yapılmamalı, https://hozkomurcu.com/influencer-marketing-nasil-yapilmali-nasil-yapilmamali/, Erişim Tarihi: 10.5.2018.RODRIGUEZ, Karina P. (2008). “Apparel Brand Endorsers and Their Effects on Purchase Intentions: A Study of Philippine Consumers.”, Philippine Management Review, 15, s.83-99.SEITEL, Fraser P. (2016). Halkla İlişkiler Uygulaması, On İkinci Basımdan Çeviri, Çev. Ed. Seda Mengü, Ankara: Nobel Yayınları.SEVİNÇ, Salih Seçkin (2018). Blogger, Influencer, Fenomen, Instagrammer, YouTuber, Celebrity Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl İstifade Edilir? http://salihseckinsevinc.com/blogger-influencer-fenomen-instagrammer-youtuber-celebrity-nedir-ne-ise-yarar-nasil-istifade-edilir/, Erişim Tarihi: 10.5.2018.SILVERMAN, George (2006). Ağızdan Ağıza Pazarlama, Dünyanın En Güçlü Pazarlama Yöntemi WOMM’un 28 Sırrı. (Çev.: Ender Orfanlı). İstanbul: MediaCat Kitapları.SINGH, Shiv ve DIAMOND, Stephanie (2012). Social Media Marketing For Dummies, 2. Edition, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. Hoboken.TAKEN, Smith K. (2012). “Longitudinal Study of Digital Marketing Strategies Targeting Millennials.” Journal of Consumer Marketing, 29 (2), s.86-92.TALUK, Şeyda, (2017). “Artık Mesaj, Medyanın ta Kendisi!”, Campaign Dergisi, Sayı:69 s.42-43.TAŞKIN, Erdoğan (1987). Satışçıların Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.TÜRK DİL KURUMU, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 10.5.2018.UZUNAL, Beyza ve UYDACI, Mert (2010). “Sağlık Kurumlarında Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Bir Pilot Çalışma”, Öneri, 9 (34), s.87-95.VARİNLİ, İnci (2006). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Detay Yayıncılık.WASSERMAN, Todd (2013). “So Your Ad Went Viral-Big Deal”, https://mashable.com/2013/12/12/so-your-ad-went-viral-big-deal, Erişim Tarihi: 8.5.2018.WEZÜSDOOT, R. A. (1987). "Product/Consumption-Based Affective Responses and Postpurchase Processes." Journal of Marketing Research, 24(3): 258-270.WHAT IS SOCIAL MEDIA? http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/ insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdfWIND, Yoram (Jerry) and MAHAJAN, Vijay (2001). Digital Marketing: Global Strategies From the World’s Leading Experts. John Wiley and Sons.YAKIN, Volkan (2011). “İnternet Perakendeciliği ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisi: Tuğla Duvarlar Yıkılabilir mi?” Akademik Bakış Dergisi (27), s.1-18.YOUNG, Katie (2017), “Why Influencer Marketing Works for Generation Z”, https://wearesocial.com/blog/2017/05/influencer-marketing-works-generation-z, Erişim Tarihi: 9.5.2018.YOZGAT, Uğur ve DENİZ, Baki (2011). “Ağızdan Ağıza Pazarlama Olumlu ve Olumsuz Tavsiyelerin Tüketicilerin Ürün Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Üniversite Gençleri Üzerinde Bir Araştırma”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı:7, Ocak, s.43-63.

DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI

Year 2018, , 1299 - 1328, 29.09.2018
https://doi.org/10.19145/e-gifder.431622

Abstract

Geçen yüzyılın sonlarında yaşanan dijital devrim diğer alanlarda olduğu gibi pazarlama alanında da büyük
dönüşümlere yol açmıştır. Bu dönem aynı zamanda rekabetin hızla arttığı ve işletmelerin yeni yöntem ve tekniklere
gereksinim duymaya başladığı yeni bir sürece işaret etmektedir. Bu bağlamda işletmeler bir taraftan geleneksel
pazarlama anlayışıyla hareket ederken diğer taraftan dijital pazarlama alanında da yer almak zorunda kalmışlardır.
Geleneksel pazarlama anlayışında başarılı bir şekilde kullanılan ağızdan ağıza pazarlama tekniği de dijital
pazarlama ekseninde viral pazarlamaya dönüşerek uygulamaya dahil edilmiştir. Bu noktadan hareketle tüketicinin
satın alma karar sürecinde; tanıdığı, güvendiği kişilerden ve çevresinden daha çok etkilendiği varsayımıyla dijital
pazarlamada influencer marketing uygulamaları yer almaya başlamıştır. Böylece viral pazarlamanın bir versiyonu
olarak sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip tanınmış kişilerin ürün deneyimlerinin doğal bir ortamda
sunulmasıyla gerçekleştirilen influencer marketing çalışmaları son dönemde oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır.
Konvansiyonel reklamlara göre reklam mantığından daha uzak ve daha ucuz bir şekilde yapılan bu çalışma aynı
zamanda bireylerin içerik oluşturmasına da imkan tanımaktadır. Karşılıklı etkileşim temeline dayanan bu sistemde
hızlı geri bildirimler alınabilmekte ve böylece işletmenin buna uygun davranış şekli geliştirmesine destek
sağlanmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de influencer marketing uygulamalarının gelişimi, uygulama şekilleri, ekonomik ve mali
boyutu ile sistemin geleceği irdelenmektedir. Bu kapsamda doğrudan bu alanda hizmet veren üç influencer
marketing uygulayıcısıyla nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak konunun
farklı boyutları değerlendirilmektedir. 

References

  • ABA, Gökhan (2011). “Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama: Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(16), s.45-60.ARENDT, Johann (1967). “Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product”. Journal of Marketing Research, 4, s.291-295.ARGAN, Metin ve ARGAN, Tokay Mehpare (2007). “İnternet Üzerinde Ağızdan Ağza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve”, Ticaret-Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s.231-250BOSE, Ranjit (2002). “Customer Relationship Management: Key Components fo IT Success”, Industrial Management and Data Systems, Vol: 102, No:2, s.89-97.BROWN, Duncan & HAYES, Nick (2008). Influencer Marketing, Who Really Influences Your Customers? UK: Elsevier Ltd.CHAFFY, Dave ve SMITH PR. (2013). Emarketing Excelence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing, Routlegde.CONSTANTINIDES, Efthymios ve FOUNTAIN, Stefan J., (2008). “Web 2.0. Conceptual Foundations and Marketing Issues”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), s.231-244.COP, Ruziye, ŞEN, Funda ve GÜMÜŞ, Niyazi (2009). “The Effect of Word of Mouth Communications on Consumers Purchasing Decisions: In a Globalized World a Case Study From Turkey”. 5th International Strategic Management Conference, July 02‐04 2009, South Africa, Proceedings, s.473‐480.DEAL, Marianna ve ABEL, Pete. (2001). Grass Roots: The Exponential Power of One. Brandweek. February 26, s.38.DEFINITION OF MARKETING (2013). (https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/ Definition-of-Marketing.aspx), Erişim Tarihi: 5.5.2018.DIGITAL IN 2018: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, Erişim Tarihi: 5.5.2018.DIRECT MAIL AS MORE INFLUENTIAL. ADVERTISING AGE, October 13. http://adage.com/article?article_id=38575, Erişim tarihi: 08.05.2018.EKER, Merve; BAYINDIR, Müjde; BÜKTEL, Seda ve YILMAZ, Kamer, (2017), “Influencer’ın Hatırı Kaç Yıl Sürer”, Campaign Dergisi, Sayı:69 s.22-24.ERCİŞ, M. Serdar (2011). Pazarlama iletişimi kavramları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.FENOMEN VERGİSİ, 2018, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/fenomen-vergisi-40802195, Erişim Tarihi: 5.6.2018.FRANCES, Brassington ve PETTIT, Stephen, (1997). Principle of Marketing, Financial Times: Prentice Hall.GLOBAL TRUST IN ADVERTISING (2015). www.nielsen.com, Erişim Tarihi: 8.5.2018.HALLIDAY, Jean (2003). “Study: TV Ads Donʹt Sell Cars, Consumers Cite Internet and Direct Mail as More Influential.” Ad Age, October, 13. http://adage.com/latestnews/?newsld=38933, Erişim Tarihi: 4.4.2018.DICTIONARY.COM, http://www.dictionary.com/browse/influencer?s=t, Erişim Tarihi: 10.5.2018.TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862, Erişim Tarihi: 5.5.2018.CAMBRIDGE DICTIONARY, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl% C3%BCk/ingilizce/influencer, Erişim Tarihi: 10.5.2018.HUGHES, Arthur Middleton (2002). “The Value of A Name.” Journal of Database Management, 10(2), s.159-174.INFLUENCER MARKETING 2017, https://creatorden.com/2017-turkiye-influencer-marketing-raporu/, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2018.KAHRAMAN, Murat (2010). Sosyal Medya 101. İstanbul: MediaCat Yayınları.KAPLAN, Andreas M. ve HAENLEIN, Michael (2010). “Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media.” Business Horizons, 53, s.59-68.KARAHASAN, Fatoş (2012). Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları, İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.KESKİN, Dilara ve ÇEPNİ, Büşra (2012). “Ağızdan Ağıza Pazarlama Kapsamında Demografik ve Sosyal Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Sinema Filmi Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:8, Sayı:16, s.99-108.KIM, Samuel Seongseop; LEE, Jinsoo ve PRIDEAUX, Bruce (2014). “Effect of Celebrity Endorsement on Tourists’ Perception of Corporate Image, Corporate Credibility and Corporate Loyalty.” International Journal of Hospitality Management, 37, s.131-145.KOTTLER,Philip (2018). A’dan Z’ye Pazarlama, İstanbul: MediaCat Yayıncılık.LITVIN, Stephen W.; GOLDSMITH, Ronald E. ve PAN, Bing (2008), “Electronic Word-of-Mouth in Hospitaly and Tourism Management”, Tourism Management, 29, s.458-468.MCCRACKEN, Grant (1989). “Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsementprocess”, Journal of Consumer Research, s.310-321.ODABAŞI, Yavuz ve GÜLFİDAN, Barış (2002). Tüketici Davranışı (1. Baskı). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. MediaCat Akademi.ÖZKÖMÜRCÜ, Haydar (2017). Influencer Marketing Nasıl Yapılmalı, Nasıl Yapılmamalı, https://hozkomurcu.com/influencer-marketing-nasil-yapilmali-nasil-yapilmamali/, Erişim Tarihi: 10.5.2018.RODRIGUEZ, Karina P. (2008). “Apparel Brand Endorsers and Their Effects on Purchase Intentions: A Study of Philippine Consumers.”, Philippine Management Review, 15, s.83-99.SEITEL, Fraser P. (2016). Halkla İlişkiler Uygulaması, On İkinci Basımdan Çeviri, Çev. Ed. Seda Mengü, Ankara: Nobel Yayınları.SEVİNÇ, Salih Seçkin (2018). Blogger, Influencer, Fenomen, Instagrammer, YouTuber, Celebrity Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl İstifade Edilir? http://salihseckinsevinc.com/blogger-influencer-fenomen-instagrammer-youtuber-celebrity-nedir-ne-ise-yarar-nasil-istifade-edilir/, Erişim Tarihi: 10.5.2018.SILVERMAN, George (2006). Ağızdan Ağıza Pazarlama, Dünyanın En Güçlü Pazarlama Yöntemi WOMM’un 28 Sırrı. (Çev.: Ender Orfanlı). İstanbul: MediaCat Kitapları.SINGH, Shiv ve DIAMOND, Stephanie (2012). Social Media Marketing For Dummies, 2. Edition, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. Hoboken.TAKEN, Smith K. (2012). “Longitudinal Study of Digital Marketing Strategies Targeting Millennials.” Journal of Consumer Marketing, 29 (2), s.86-92.TALUK, Şeyda, (2017). “Artık Mesaj, Medyanın ta Kendisi!”, Campaign Dergisi, Sayı:69 s.42-43.TAŞKIN, Erdoğan (1987). Satışçıların Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.TÜRK DİL KURUMU, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 10.5.2018.UZUNAL, Beyza ve UYDACI, Mert (2010). “Sağlık Kurumlarında Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Bir Pilot Çalışma”, Öneri, 9 (34), s.87-95.VARİNLİ, İnci (2006). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Detay Yayıncılık.WASSERMAN, Todd (2013). “So Your Ad Went Viral-Big Deal”, https://mashable.com/2013/12/12/so-your-ad-went-viral-big-deal, Erişim Tarihi: 8.5.2018.WEZÜSDOOT, R. A. (1987). "Product/Consumption-Based Affective Responses and Postpurchase Processes." Journal of Marketing Research, 24(3): 258-270.WHAT IS SOCIAL MEDIA? http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/ insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdfWIND, Yoram (Jerry) and MAHAJAN, Vijay (2001). Digital Marketing: Global Strategies From the World’s Leading Experts. John Wiley and Sons.YAKIN, Volkan (2011). “İnternet Perakendeciliği ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisi: Tuğla Duvarlar Yıkılabilir mi?” Akademik Bakış Dergisi (27), s.1-18.YOUNG, Katie (2017), “Why Influencer Marketing Works for Generation Z”, https://wearesocial.com/blog/2017/05/influencer-marketing-works-generation-z, Erişim Tarihi: 9.5.2018.YOZGAT, Uğur ve DENİZ, Baki (2011). “Ağızdan Ağıza Pazarlama Olumlu ve Olumsuz Tavsiyelerin Tüketicilerin Ürün Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Üniversite Gençleri Üzerinde Bir Araştırma”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı:7, Ocak, s.43-63.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yener Lütfü Mert 0000-0001-7765-9477

Publication Date September 29, 2018
Submission Date June 7, 2018
Published in Issue Year 2018

Cite

APA Mert, Y. L. (2018). DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1299-1328. https://doi.org/10.19145/e-gifder.431622
AMA Mert YL. DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI. e-gifder. September 2018;6(2):1299-1328. doi:10.19145/e-gifder.431622
Chicago Mert, Yener Lütfü. “DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6, no. 2 (September 2018): 1299-1328. https://doi.org/10.19145/e-gifder.431622.
EndNote Mert YL (September 1, 2018) DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 2 1299–1328.
IEEE Y. L. Mert, “DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI”, e-gifder, vol. 6, no. 2, pp. 1299–1328, 2018, doi: 10.19145/e-gifder.431622.
ISNAD Mert, Yener Lütfü. “DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6/2 (September 2018), 1299-1328. https://doi.org/10.19145/e-gifder.431622.
JAMA Mert YL. DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI. e-gifder. 2018;6:1299–1328.
MLA Mert, Yener Lütfü. “DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol. 6, no. 2, 2018, pp. 1299-28, doi:10.19145/e-gifder.431622.
Vancouver Mert YL. DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI. e-gifder. 2018;6(2):1299-328.

Cited ByINSTAGRAM PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE “MAVİ TİK ETKİSİ”
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.53092/duiibfd.1125928Değişen Tüketim Pratikleri Bağlamında Hızlı Moda
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Hilal ÖZTAY
https://doi.org/10.17336/igusbd.695624


Mikro E-Etkileyici Kişi Bağlamında Marka Tutumu Oluşumu
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi
Aydan ÜNLÜKAYA
https://doi.org/10.16878/gsuilet.957638


INSTAGRAM’DAKİ INFLUENCER’LARIN TAKİPÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi
Selçuk Kıran
https://doi.org/10.33461/uybisbbd.637155