Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 1568 - 1595 2018-09-29

NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI
THE USE OF POSTAGE STAMPS PRINTED IN NAZI GERMANY FOR THE PURPOSE OF THE PROPAGANDA

Caner ÇAKI [1]


İlk posta pullarının kullanımı 19. yüzyılın ilk yarısına rastlamaktadır. Başlangıçta pullar, posta ücretinin ödendiğini göstermek amacıyla bir tarafı yapışkanlı diğer tarafı sıradan basit resimler içeren etiketler olarak piyasaya çıkmıştır. Zamanla posta pullarının yaygınlık kazanması ve uluslararası arenada önemli bir görsel öğe olarak yer etmesi üzerine; pullar üzerine basılan resimler, profesyonel ressam ve karikatüristlere yaptırılmaya başlanmıştır. Bu süreçte pullar sembolik değerinin ötesine geçerek, üzerlerinde tarihi şahsiyetlerin yer aldığı, önemli günlerin anıldığı birer iletişim aracı haline gelmiştir. Özellikle 20. yüzyılda Naziler pulları Nazizm ideolojisinin kitleler üzerinde tahakküm kurmasını sağlayan önemli bir propaganda aracı olarak kullanmıştır. Bu çalışmada, 20. yüzyılda Nazi Almanyası (DrittesReich) tarafından basılan posta pullarının propaganda amaçlı nasıl ve ne şekilde kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, çalışma kapsamında amaçlı örneklem metodu ile belirlen altı Nazi Almanyası'nda basılan posta pulu Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde; Nazi Almanyası tarafından basılan posta pullarının, Nazizm ideolojisi öğretileri doğrultusunda yoğun bir şekilde gri propaganda amacıylakullanıldığı ortaya konulmuştur

The use of first postage stamps was in the first half of the 19th century. Initially, the stamps came out on the market as stickers on one side and stickers with plain simple pictures on the other to show that postage was paid. Over time, as postage stamps become more prevalent and are an important visual element in the international arena, paintings on the stamps have begun to be made by professional painters and cartoonists. In the process, the stamps have gone beyond its symbolic value and become a means of communication in which important figures are remembered, on which historical figures appear. Especially in the 20th century, the Nazi stamps were used as an important means of propaganda that allowed the ideology of Nazism to dominate the masses.In this study, it was tried to show how postal stamps printed by Nazi Germany (Drittes Reich) were used for propaganda in the 20th century. For this purpose, the six postage stamps, which wereprinted in the Nazi Germany determined by the purposeful sampling method in the scope of the study, were examined in the context of connotation and dénotation according to French Linguistic Scientist Roland Barthes' semiotics analysis methodology. Within the obtained findings; it was obtained that the postage stamps printed by Nazi Germany were intensively used in the direction of the teachings of Nazism ideology, with the purpose of gray propaganda.

 • Akarcalı, Sezer (2003). İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Altaylı, A. Tarık (2006). Hitler'in Liderlik Sırları, İstanbul: Okumaş Adam Yayınları.
 • Aziz, Aysel (2007). Siyasal İletişim. 2. Baskı. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Barthes, Roland (2008). Ara Olaylar. (Çev: Sema Rifat). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Barthes, Roland (2014). Çağdaş Söylenler, (Çev:Tahsin Yücel). 4. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Barthes, Roland (2015a). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. (Çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat). 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2016a). Göstergebilimsel Serüven. (Çev: Mehmet Rifat-Sema Rifat). 8.Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2016b). S/Z. (Çev: Sündüz Öztürk Kasar). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Barthes, Roland (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. (Çev: Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak). 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2015b). Yazı ve Yorum. (Çev: Tahsin Yücel). 4. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Brunn, D. Stanley (2011). Stamps as Messengers of Political Transition. Geographical Review, 101(1), 19-36.
 • Canşen, Efgan (1997). Hitler'den Torunlarına, Almanya'da Eski ve Yeni Sağ. İstanbul: Göçebe Yayınları.
 • Caplan, Jane (2017). Hitler Almanyası 1933-1945, (Çev: İdem Erman), İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Crowe, Anthony (2014). Heil Hitler. 3. Baskı. Ankara: Tutku Yayınevi.
 • Çakı, Caner, Zorlu, Yaşar, Karaca, M. (2017). "Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: 'Kırımlı' Filmi ve Göstergebilimsel Analizi", Sosyoloji Konferansları - Istanbul Journal of Sociological Studies No: 56 (2017-2) / 65-93.
 • Çankaya, Erol (2008). İktidar Bu Kapağın Altındadır. Gösteri Demokrasisinde Siyasal Reklamcılık. İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
 • Davis, Bruce (1985). "Maps on Postage Stamps as Propaganda". The Cartographic Journal, 22(2), 125-130.
 • Dalerue, Jacques (2013). Gestapo, Doğuşu, Yükselişi ve Çöküşü. (Çev:Muzaffer Sever). 2. Baskı. İstanbul: Asur Yayınları.
 • Deans, Phil, & Dobson, Hugo (2005). "Introduction: East Asian Postage Stamps as Socio-Political Artefacts". East Asia, 22(2), 3-7.
 • Dobson, Hugo (2002). Japanese Postage Stamps: Propaganda and Decision Making. In Japan Forum (Vol. 14, No. 1, pp. 21-39). Taylor & Francis.
 • Eberle, Henrik ve Uhl, Matthias (2017). Hitler Kitabı. (Çev:M. Tüzel), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Erol, E. Gülbuğ, Cerrahoğlu, Necati, & Çakı, Caner (2017). "Hitler Dönemi Eğitim Yapısındaki Otokrasinin Eleştirisi: Die Welle Filmi Üzerine Göstergebilimsel İnceleme", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, 1234-1249.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev: Süleyman İrvan). 5. Basım. Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Geray, Haluk (2014). İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Guiraud, Pierre (2016). Göstergebilim. (Çev:Mehmet Yalçın). 3.Baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Hart, B. Liddell (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi, (Çev: Kerim Bağrıaçık), İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Jowett, S. Garth ve O'donnell, Victoria (2014). Propaganda & Persuasion. USA: Sage.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim. 1. Basım. İstanbul: E Yayınları.
 • Karaca, Mustafa ve Çakı, Caner (2018). İletişim ve Propaganda, Konya:Eğitim Yayınevi.
 • Kershaw, Ian (2007). Hitler, 1889-1936: Hubris. (Çev: Zarife Biliz). Birinci Cilt. İstanbul: İthaki Yayınları. Kershaw, Ian (2009). Hitler, 1936-1945: Nemesis. (Çev: Zarife Biliz). 2. Cilt, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Kissenger, Henry (2010). Diplomasi. (Çev: İbrahim H. Kurt). 9.Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Kuruoğlu, Huriye (2006). Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Langer, C. Walter (2004). Hitler'in Psikopatolojisi, (Çev. Kemal Bek ve Zeki Çakıalan). İstanbul: Donkişot Yayınları.
 • Langer, C. Walter (2005). Öteki Hitler. (Çev:Haluk Gurulkan,). İstanbul: Birharf Yayınları.
 • Lauritzen, Frederick (1988). "Propaganda Art in The Postage Stamps of The Third Reich. The Journal of Decorative and Propaganda Arts", 10, 62-79.
 • Macit, M. Hanfi (2007). Faşizm ve Nazizm. Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Macksey, K. John (2012). İkinci Dünya Savaşı’nda Askeri Hatalar. (Çev:M. Tanju Akad,). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mazower, Mark (2014). Hitler İmparatorluğu, İşgal Avrupa'sından Nazi Yönetimi, (Çev:Yavuz Alogan). 2. Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mcdonough Frank (2016). The Gestapo, The Myth and Reality of Hitler's Secret Police, The Great Britain: Coronet.
 • McNab, Chris (2015). Hitler'in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, (Çev: Okan Doğan). İstanbul:Timaş Yayınları.
 • Öymen, Onur (2014). Bir Propaganda Silahı Olarak Basın. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Reid, D. M. (1993). "The Postage Stamp: A Window on Saddam Hussein's Iraq. Middle East Journal", 47(1), 77-89.
 • Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rowley, Alison (2002). "Miniature Propaganda: Self-Definition And Soviet Postage Stamps, 1917–41. Slavonica", 8(2), 135-157.
 • Saussure, Ferdinand (2014). Genel Dilbilim Yazıları, (Çev: Savaş Kılıç), İstanbul:İthaki Yayınları.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tanyeri Mazıcı, Emel ve Çakı, Caner (2018). "Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı", Erciyes İletişim Dergisi, 5 (3), 290-306.
 • Tarhan, Nevzat (2010). Psikolojik Savaş, Gri Propaganda. 13.Baskı. İstanbul:Timaş Yayınları.
 • Tekinalp, Şermin ve Uzun, Ruhdan (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yaylagül, Levent (2017). Kitle İletişim Kuramları. Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 8. Baskı. Ankara:Dipnot Yayınları.
 • Yücel, Erdinç (2017). Propaganda, Hitler'in Müftüsünden Nazi Türklere, Bir Diktatörü Otopsisi, İstanbul: Karakarga Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1523-4649
Author: Caner ÇAKI (Primary Author)
Institution: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 29, 2018

Bibtex @research article { e-gifder421540, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1568 - 1595}, doi = {10.19145/e-gifder.421540}, title = {NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI}, key = {cite}, author = {ÇAKI, Caner} }
APA ÇAKI, C . (2018). NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (2) , 1568-1595 . DOI: 10.19145/e-gifder.421540
MLA ÇAKI, C . "NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1568-1595 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/31789/421540>
Chicago ÇAKI, C . "NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1568-1595
RIS TY - JOUR T1 - NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI AU - Caner ÇAKI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.421540 DO - 10.19145/e-gifder.421540 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1568 EP - 1595 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.421540 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.421540 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI %A Caner ÇAKI %T NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.421540 %U 10.19145/e-gifder.421540
ISNAD ÇAKI, Caner . "NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 2 (September 2018): 1568-1595 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.421540
AMA ÇAKI C . NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI. e-gifder. 2018; 6(2): 1568-1595.
Vancouver ÇAKI C . NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1595-1568.