Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 1497 - 1518 2018-09-29

Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF DISSERTATIONS ON Z GENERATION WITH CONTENT ANALYSIS METHOD

Ali Murat KIRIK [1] , Sevda KÖYÜSTÜ [2]


Dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına jenerasyon denmektedir. Bir diğer ifadeyle kuşak kavramı; hemen hemen aynı yıllarda doğmuş olup, aynı çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Her dönemin hâkim değerleri, kültürel kodları ve bunların şekillendirdiği düşünce ve davranış kalıpları vardır. Bunları anlamak ve çeşitli öngörülerde bulunabilmek için; bu dönemlerin kuşaklar üzerinden ele alınması daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilmek için yararlı görünmektedir. Genellikle yirmi birinci yüzyılda kuşak sınıflandırılması; Gelenekselciler, Bebek Patlaması, X, Y ve Z Kuşağı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada ise günümüze en yakın olması sebebiyle yalnızca Z kuşağı çalışma kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de Z kuşağı konusunda yazılmış olan tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Tez Veritabanı’ndan ulaşılan toplam 15 tezin içeriğine ilişkin en önemli bulgular şunlardır: Tezlerin neredeyse tümü yüksek lisans tezi olup en fazla tez 2016 yılında yazılmıştır. Tezlerin sayfa ortalaması 129, örneklem ortalaması ise 324 olarak hesaplanmıştır. Tezlerin büyük bir çoğunluğu kantitatif desene sahip olduğu, korelasyon ve t testlerinin ise en fazla faydalanılan analizler olduğu saptanmıştır.

Time intervals which are formed with worldwide economic and social movements are called generation. Also, the concept of generation is defined as community of people who were born nearly in the same years, experienced the life conditions of almost the same era, and coped with also the similar difficulties and had similar destinies and responsibilities with the other people. Every era has its prevailing values, cultural codes, and there are frames of mind and customs being shaped by these values and codes. It is seen to be effective to examine these eras across generations in order to have more reasonable results, and at the same time, to understand these eras and to make various predictions. Generally, in the twenty-first century generation classification is made as Traditionalists, the Baby Boomer, Gen X, Y, and Z. Only generation Z is included because of nearest to the day in this study. Thus, the main aim of this study is to investigate the methods of content analysis of theses written on the generation Z in Turkey. The most important findings about the content of 15 theses reached from the Higher Education Institutions Thesis Database are as follows: almost all dissertations are master thesis and most thesis is written in 2016. The page average of theses is 129 and the sample average is calculated as 324. A large majority of dissertations were found to have quantitative patterns, while correlations and t-tests were found to be the most beneficial analyzes.

  • ADIGÜZEL, Orhan, BATUR, H. Zeynep, EKŞILI, Nisa (2014). “Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1 Sayı 19, s.165-182. AKA, Bahattin (2018). “Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 9 Sayı 20, s. 118-135. AKDEMİR, Ali ve KONAKAY, Gönül (2014). “Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi Ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, s.11-42.ALTUNTUĞ, Nevriye (2012). “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4 Sayı 1, s. 203-212.AYDIN, Gülşen Ç., BAŞOL, Oğuz (2014). “X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı?”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Cilt 4 Sayı 4, s. 1-15.AYTAŞ, Seher, BARUTÇU, Esin, TAŞ, Mehmet A. (2017). “Demografik Değişkenlerin Farklı Kuşak Ayrımlarında Örgütsel Sinizme Etkisi”, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017, Burdur.ÇETİN, Canan, KARALAR, Serol (2016). “X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü Ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 14 Sayı 28, s. 157-197.FETTAHLIOĞLU, Seçil, SÜNBÜL, M.Banu (2015). “Tüketici Etnosentrizmi Ve Tüketici Husumetinin X,Y,Z Kuşakları Açısından İncelenmesi”, International Journal of Academic Value Studies, Cilt 1 Sayı 1, s. 26-45.GÜRBÜZ, Sait (2015). “Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi?”, İş Ve İnsan Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, s. 39-57.KAVALCI, Kübra, ÜNAL, Sevtap (2016). “Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri Ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20 Sayı 3, s. 1033-1050.KELEŞ, Hatice N. (2011). “Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, s. 129-139.KELEŞ, Hatice N. (2013). “Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre İncelenmesi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 13 Sayı 26, s. 23-43.KILIÇ, Hakan (2017). “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenenlerinin Anadolum Ekampüs Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşlerinin Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi”, Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 3 Sayı 3, s. 104-124.KOÇAK, Abdullah, ARUN, Özgür (2006). “İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk İletişim Derisi, Cilt 4 Sayı 3, s. 21-28.KUYUCU, Mihalis (2014). “Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13 Sayı 49, s. 55-83.MERCAN, Nuray (2016). “X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, s. 59-70.ÖZSARI, S.Haluk, HOŞGÖR, Haydar, HOŞGÖR G, Derya (2016). “Hastane Web Site Performanslarının Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Açısından İncelenmesi: Türkiye, Hindistan Ve İrlanda Örnekleri”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Sayı 4, s. 209-217.SARIBAŞ, Özgür, KÖMÜRCÜ, Simge, GÜLER, M. Emre (2016). “Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre Ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları: Seferihisar Örneği”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, s. 107-119.SERÇEMELİ, Murat, KURNAZ, Ersin, ÖZCAN, Muhammet (2015). “Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20 Sayı 1, s. 261-276.SOMYÜREK, Sibel (2014). “Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik”, Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, Cil 4 Sayı 1, s. 63-80.TAŞ, H. Yunus, DEMİRDÖĞMEZ, Mehmet, KÜÇÜKOĞLU, Mahmut (2017). “Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri”, Uluslar arası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt 7 Sayı 13, s. 1031-1048.TORUN, Yasemin, ÇETİN, Canan (2015). “Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi: Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var?”, İş Ve İnsan Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, s. 137-146.TUNCER, Aslı İ., TUNCER, Mehmet U. (2016). “Eğlence Reklamlarının Viral Uygulamaları Ve Z Kuşağı Üzerinden Bir Değerlendirme”, Eğlence Endüstrisi, Cilt 1 Sayı 1, s. 210-229.YAŞA, Eda, BOZYİĞİT, Sezen (2012). “Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma”, Cag University Journal of Social Sciences, Cilt 9 Sayı 1, s. 29-46.YELKİKALAN, Nazan, AKATAY, Ayten, ALTIN, Emel (2010). “Yeni Girişimcilik Modeli Ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği Ve Y, M, Z Kuşağı Girişimci”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 10 Sayı 20, s. 489-506.YILDIZ, Harun (2017). “X VE Y Kuşağı Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10 Sayı 1, s. 128-152.YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki (2013). Türk Tipi Y Kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12 Sayı 45, s. 342-353. YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki (2015). “Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14 Sayı 53, s. 259-267.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5771-4843
Author: Ali Murat KIRIK (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO,SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2573-0304
Author: Sevda KÖYÜSTÜ

Dates

Publication Date : September 29, 2018

Bibtex @research article { e-gifder443304, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1497 - 1518}, doi = {10.19145/e-gifder.443304}, title = {Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KIRIK, Ali Murat and KÖYÜSTÜ, Sevda} }
APA KIRIK, A , KÖYÜSTÜ, S . (2018). Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (2) , 1497-1518 . DOI: 10.19145/e-gifder.443304
MLA KIRIK, A , KÖYÜSTÜ, S . "Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1497-1518 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/31789/443304>
Chicago KIRIK, A , KÖYÜSTÜ, S . "Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1497-1518
RIS TY - JOUR T1 - Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ AU - Ali Murat KIRIK , Sevda KÖYÜSTÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.443304 DO - 10.19145/e-gifder.443304 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1497 EP - 1518 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.443304 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.443304 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %A Ali Murat KIRIK , Sevda KÖYÜSTÜ %T Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.443304 %U 10.19145/e-gifder.443304
ISNAD KIRIK, Ali Murat , KÖYÜSTÜ, Sevda . "Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 2 (September 2018): 1497-1518 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.443304
AMA KIRIK A , KÖYÜSTÜ S . Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. e-gifder. 2018; 6(2): 1497-1518.
Vancouver KIRIK A , KÖYÜSTÜ S . Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1518-1497.