Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 929 - 965 2018-09-29

YOUTUBE USAGE BY Y GENERATION AS A CONTENT CONSUMER: STUDY ON USAGE PURPOSES, USAGE LEVELS AND FOLLOWED CONTENTS
Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ümit ARKLAN [1] , Nurullah Zafer KARTAL [2]


YouTube, one of the social media environments brought along by Web 2.0 technology, is a new-gen internet application which is preferred by users for watching, uploading and sharing video. Thanks to the facilities it offers, anyone able to use the internet may experience this environment either as content producers or consumers or both. Various usage practices of YouTube environment in accordance with the personal choices enables people of various generations to benefit from it by following and accessing contents without a membership requirement. This study especially focuses on YouTube choices of Y generation and aims to elaborate on YouTube usage purposes of Y generation as content consumers in terms of usage levels and what contents Y generation follows. Within this scope, field study findings, which have been obtained from 600 subjects chosen from among the students of Süleyman Demirel University in accordance with the cluster sampling method, are shared. Study findings indicate that Y generation prioritizes YouTube when they watch videos, choose gather information and access entertainment. Within this scope, Y generation pays the least attention to gaming videos and live broadcasts, whereas they are most interested in music videos. Furthermore, participants’ profiles have an impact on YouTube usage at various levels.

Web 2.0 teknolojisinin beraberinde getirmiş olduğu sosyal medya ortamlarından olan YouTube, kullanıcıların video izlemek, yüklemek ve paylaşmak üzere tercih ettiği yeni nesil internet uygulamalarındandır. Sağladığı imkanlar sayesinde internet kullanım becerisine sahip tüm insanlar, hem içerik üreticileri hem de içerik tüketicileri olarak söz konusu ortamı tecrübe edebilmektedir. Kişisel tercihler doğrultusunda çok çeşitli konularda farklı kullanım pratikleriyle karşımıza çıkan YouTube ortamı, üyelik şartı aramaksızın içeriklere ulaşım olanağı tanıyan yapısı ve paylaşılan içerikleri takip edilebilme özelliği ile her kuşaktan insanın farklı motivasyonlarla yararlanım durumunu beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, YouTube ortamına Y kuşağı özelinde odaklanmakta, Y kuşağının içerik türeticisi olarak YouTube ortamını kullanım amaçlarını, kullanım düzeylerini ve takip ettiği içerikleri ortaya koyma amacı gütmektedir. Bu kapsamda, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri içerisinden küme örneklem yöntemine göre seçilmiş 600 denek üzerinde gerçekleştirilen alan araştırması bulguları paylaşılmaktadır. Yapılan alan araştırmasıyla, Y kuşağının internet ortamında video içerikleri izleyeceğinde birincil önceliği YouTube’a verdiği, söz konusu içerikleri izlerken, farklı deneyimler yaşama, etkileşime girme, popüler olanı takip etme, bilgilenme ve eğlenme amaçları doğrultusunda hareket ettiği, bu bağlamda da en fazla müzik videolarına ilgi gösterirken, en az oyun videolarını ve canlı yayınları takip ettiği ve katılımcı profilinin YouTube kullanımına farklı düzeylerde etkisinin olduğu gözlenmektedir.
 • AKDEMİR, Ali; KONAKAY, Gönül; DEMİRKAYA, Harun vd. (2013). “Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), s.11-42.
 • ALLEYNE, Richard (2008). YouTube: Overnight Success Has Sparked a Backlash, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2480280/YouTube-Overnight-success-has-sparked-a-backlash.html, Erişim Tarihi: 02.10.2017.
 • ARKLAN, Ümit ve AKDAĞ, Mustafa (2016). “Gündelik Yaşamın Sosyal Medyası, Sosyal Medyanın Gündelik Yaşamı: İlişkisel ve Etkileşimsel Perspektiften Uygulamalı Bir Çalışma”, Vizyoner Dergisi, 7(16), s.16-34.
 • ATA, Asiye ve ATİK, Abdulkadir (2016). “Alternatif Bir Eğitim-Öğretim Ortamı Olarak Video Paylaşım Siteleri: Üniversitelerdeki Youtube Uygulamaları”, e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 11(4), s.312-325.
 • AUSTIN, Erica Weintraub ve PINKLETON, Bruce E. (2006). Strategic Public Relations Management, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • AYTEN, Halit (2016). Kurumsal İtibarın Sosyal Medyada Yönetimi: İngiliz ve Türk Ordusu Youtube Sayfaları Analizi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • BAINES, Paul; EGAN, John ve JEFKINS, Frank (2004). Public Relations Contemporary Issues and Techniques, Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • BARAN, Stanley J. (2014). Introduction to Mass Communication, New York: McGraw Hill.
 • BAYRAM, Burak (2016). Youtube Oku, İzle, Dinle, Öğren!, İstanbul: Kodlab Yayın.
 • BEHRSTOCK, Ellen; COGGSHALL, Sherratt ve COGGSHALL, Jane G. (2010). “Realizing the Promise of Generation Y”, The Key to Changing the Teaching Profession, 67(8), s.28-34.
 • BİRCAN, Ceren (2017). Video Paylaşım Ortamlarında Reklam Uygulamaları: Youtube Üzerinden Paylaşılan Reklamlar, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • BLAND, Michael; THEAKER, Alison ve WRAGG, David (2005). Effective Media Relations, Norfolk: Kogan Page.
 • BROWN, Liza (2017). Infographic – Minde Numbing YouTube Facts, Figures and Statistics 2017, https://filmora.wondershare.com/youtube-video-editing/mind-blowing-youtube-stats-facts-2017.html, Erişim Tarihi: 02.10.2017.
 • CAMPBELL, Richard; MARTIN, Christopher R. ve FABOS, Bettina (2012). Media & Culture, Boston: Bedford/ST. Martin’s.
 • ÇAM, Salim (2009). Devir ‘Y’ devri, https://www.dunya.com/gundem/devir-039y039-devri-haberi-90473, Erişim Tarihi: 06.10.2017.
 • ÇOMU, Tuğrul (2012). Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÇORUM, Ayşe Aslı (2012). Y Kuşağına Yönelik İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Bir Şirket Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • DEĞİRMECİOĞLU, Levent (2014). “Makamsal Viyolensel Eğitimi için E-Öğrenme Kapsamında Bir Kitaplık Önerisi: Youtube Örneği”, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 3, s.1-17.
 • DONDURUCU, Zeynep Benan ve ULUÇAY, Ayşe Pınar (2015). “Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi: Eşcinsellere Yönelik Nefret Söylemi İçeren Videoların Youtube Üzerinden İncelenmesi”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(3), s.1057-1091.
 • DUIMSEMBEKOVA, Zerde (2014). Youtube’taki İngilizce Şarkıların Çocuklara Kelime Öğretiminde Kullanımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ERÖZ, Sibel Sü ve DOĞDUBAY, Murat (2012). “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), s.133-157.
 • ETLİCAN, Gizem (2012). X ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • FREBERG, Karen (2013). Social Media, Editör, Robert L. Heath. Encyclopedia of Public Relations, California: Sage Publications, s.847-849.
 • GIDDENS, Anthony (2012). Sosyoloji, (Çev: Şebnem Pala Güzel), İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • GÖKER, Göksel (2015). “İletişimin McDonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), s.389-410.
 • GRAHAM, Melissa W. (2013). Web 2.0, (Editör), Robert L. Heath. Encyclopedia of Public Relations, California: Sage Publications, s.970.
 • GÜLLÜDAĞ, Volkan (2013). Postmodern İdeoloji Çerçevesinde Kültürel İnşa Dinamikleri; Youtube Örneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • HEATHFIELD, Susan M. (2016). 11 Tips for Managing Millennials, https://www.thebalance.com/tips-for-managing-millennials-1918678, Erişim Tarihi: 07.10.2017.
 • HENDERSON, Tom ve WILLIAMS, John (2002). Shell, (Editörler), Danny Moss ve Barbara DeSanto. Public Relations Cases, New York: Routledge, s.10-26.
 • İÇ, Cihat (2017). Video İçerik Üretimi Sağlayan Sosyal Ağ Sitelerinde Video Üretimi: YouTube Türkiye’de Video Üretimi İçerik Analizi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • KAHRAMAN, Ninsu (2016). Youtube Kullanıcılarının Youtube Ünlülerine Dönüşmesinde Etkili Olan Faktörler, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • KARAALİOĞLU, Abdullah Talha (2016). YouTube’da Zirveye Çıkma Rehberi, İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • KARATAŞ, Pınar (2012). “Elektronik Kültür Ortamında Türk- Yunan Milli Kimlik Mücadeleleri Bağlamında Youtube Videoları Yorumları”, Folklor/Edebiyat, 18(72), s.91-111.
 • KARTAL, Nurullah Zafer (2016). Kamuoyunun Yönlendirilmesinde Kitle İletişim Araçlarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Eleştirel Bir Yaklaşım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • KÖSE, Utku ve ÇAL, Özlem (2012). “Web 2.0 Servislerinin Sosyolojik Değerlendirilmesi”, XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 1-3 Şubat 2012, Uşak, s.1-8.
 • KUYUCU, Mihalis (2014). “Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13,(49), s.55-83.
 • KÜÇÜKYILMAZ, Yasin (2016). Youtube Multimedya ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanarak Alan İngilizcesinin Kara Harp Okulu’nda Öğretilmesi: Bir Youtube Çalışması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • MENGİ, Zeynep (2017). İş Başarısında Kuşak Farkı, http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html, Erişim Tarihi: 06.10.2017.
 • MESTÇİ, Aytaç (2009). “Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri”, XI. Akademik Bilişim Konferansı, 11-13 Şubat 2009, Şanlıurfa, s.589-596.
 • MITCHELL, Bob (2005). Understanding and Managing Different Generations, http://www.valueoptions.com/spotlight_YIW/pdfs/articles/Understanding_and_Managing_Different_Generations.pdf, Erişim Tarihi: 06.10.2017.
 • MUTLU, Begüm ve BAZARCI, Selçuk (2017). “Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma”, Akdeniz İletişim, 27, s.28-45.
 • SCHMITTAUER, Amy (2017). Vlog: Youtube Fenomeni olmak, (Çev: Denis Gürcü), İstanbul: Sola Unitas.
 • SOLMAZ, Başak; TEKİN, Gökhan; HERZEM, Züleyha ve DEMİR, Muhammed (2013). “İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, 7(4), s.23-32.
 • SZONDI, György (2009). International Context of Public Relations, (Editörler), Ralph Tench ve Liz Yeomans. Exploring Public Relations, Navarro: Prentice Hall, s.117-146.
 • USTAKARA, Fuat ve TÜRKOĞLU, Emir (2015). “Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması Olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması”, Turkish Studies - International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(10), s.939-958.
 • ÜN, Hakan (2016). Sosyal Medyada Türkiye İmajı: Youtube Video Bloglarında Türkiye İmajı Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • VURAL, Z. Beril Akıncı ve BAT, Mikail (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 20(5), s.3348-3382.
 • WEB_1 (2017). Topluluk Kuralları, https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/tr/communityguidelines.html, Erişim Tarihi: 08.10.2017.
 • WEB_2 (2017). Website/YouTube, http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Website/YouTube?from=Main.YouTube, Erişim Tarihi: 02.10.2017.
 • WEB_3 (2014). Y Neslinin Derdi, X’leri Gerdi!, http://www.ufuktarhan.com/makale/m-genacuteden-3-ipucu-y-nesliyle-iyi-gecinmek-icin-neler-yapmalisiniz, Erişim Tarihi: 06.10.2017.
 • WEB_4 (2017). Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, Erişim Tarihi: 11.10.2017.
 • WILCOX, Dennis L; CAMERON, Glen T. ve REBER, Bryan H. (2015). Public Relations Strategies and Tactics, Harlow: Pearson Education.
 • YAĞMURLU, Aslı (2011). “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Selçuk İletişim, 7(1), s.5-15.
 • YANG, Chloe (2017). Facts and Statistics about YouTube in 2017 You Didn’t Know, https://www.digitaldoughnut.com/articles/2017/september/facts-and-statistics-about-youtube-in-2017, Erişim Tarihi: 02.10.2017.
 • YILDIZ, Yasin; SARITEPE, Önder Kürşat ve ÖZKAYNAR, Kürşad (2013). “Küresel Markalar Savaşında Sosyal Medya Cephesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Kars, s.14-25.
 • YING, Hui (2007). YouTube, (Çev: İlker Şahin), İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • YÜKSEL, Okan (2017). YouTube & Video Blog, Ankara: Nirvana Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0066-3122
Author: Ümit ARKLAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9172-2954
Author: Nurullah Zafer KARTAL
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 29, 2018

Bibtex @research article { e-gifder443959, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {929 - 965}, doi = {10.19145/e-gifder.443959}, title = {Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ARKLAN, Ümit and KARTAL, Nurullah Zafer} }
APA ARKLAN, Ü , KARTAL, N . (2018). Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (2) , 929-965 . DOI: 10.19145/e-gifder.443959
MLA ARKLAN, Ü , KARTAL, N . "Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 929-965 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/31789/443959>
Chicago ARKLAN, Ü , KARTAL, N . "Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 929-965
RIS TY - JOUR T1 - Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ümit ARKLAN , Nurullah Zafer KARTAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.443959 DO - 10.19145/e-gifder.443959 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 929 EP - 965 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.443959 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.443959 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ümit ARKLAN , Nurullah Zafer KARTAL %T Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.443959 %U 10.19145/e-gifder.443959
ISNAD ARKLAN, Ümit , KARTAL, Nurullah Zafer . "Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 2 (September 2018): 929-965 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.443959
AMA ARKLAN Ü , KARTAL N . Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2018; 6(2): 929-965.
Vancouver ARKLAN Ü , KARTAL N . Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 965-929.